428/2011 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 30.11.2011

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

428
OZNÁMENIE
Národnej banky Slovenska
Národná banka Slovenska vydala podľa § 161 ods. 4 zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní (ďalej len „zákon“)
opatrenie z 8. novembra 2011 č. 13/2011 o spôsobe určenia hodnoty majetku v štandardnom podielovom fonde a vo verejnom špeciálnom podielovom fonde a spôsobe výpočtu hodnoty podielu emisie podielových listov v podielových fondoch, v ktorých sa vydávajú podielové listy viacerých emisií (ďalej len „opatrenie“).
Opatrením sa ustanovuje spôsob určenia hodnoty majetku v štandardnom podielovom fonde a vo verejnom špeciálnom podielovom fonde a spôsob výpočtu hodnoty podielu emisie podielových listov v podielových fondoch, v ktorých sa vydávajú podielové listy viacerých emisií.
Opatrenie nadobúda účinnosť 1. decembra 2011.
Opatrenie je uverejnené v čiastke 25/2011 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska.