429/2011 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 30.11.2011

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

429
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 23. júna 2010 bol v Bruseli podpísaný Protokol, ktorým sa mení a dopĺňa Protokol o prechodných ustanoveniach, ktorý je pripojený k Zmluve o Európskej únii, k Zmluve o fungovaní Európskej únie a k Zmluve o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu.
Národná rada Slovenskej republiky s protokolom vyslovila súhlas uznesením č. 88 z 12. októbra 2010 a rozhodla o tom, že ide o medzinárodnú zmluvu podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi.
Prezident Slovenskej republiky protokol ratifikoval 9. novembra 2010.
Ratifikačná listina bola 25. novembra 2010 uložená u depozitára, ktorým je vláda Talianskej republiky.
Protokol nadobudne platnosť 1. decembra 2011 v súlade s článkom 2.
PROTOKOL,
ktorým sa mení a dopĺňa Protokol o prechodných ustanoveniach, ktorý je pripojený k Zmluve o Európskej únii, k Zmluve o fungovaní Európskej únie a k Zmluve o založení Európskeho Spoločenstva pre atómovú energiu
BELGICKÉ KRÁĽOVSTVO,
BULHARSKÁ REPUBLIKA,
ČESKÁ REPUBLIKA,
DÁNSKE KRÁĽOVSTVO,
SPOLKOVÁ REPUBLIKA NEMECKO,
ESTÓNSKA REPUBLIKA,
ÍRSKO,
HELÉNSKA REPUBLIKA,
ŠPANIELSKE KRÁĽOVSTVO,
FRANCÚZSKA REPUBLIKA,
TALIANSKA REPUBLIKA,
CYPERSKÁ REPUBLIKA,
LOTYŠSKÁ REPUBLIKA,
LITOVSKÁ REPUBLIKA,
LUXEMBURSKÉ VEĽKOVOJVODSTVO,
MAĎARSKÁ REPUBLIKA,
MALTA,
HOLANDSKÉ KRÁĽOVSTVO,
RAKÚSKA REPUBLIKA,
POĽSKÁ REPUBLIKA,
PORTUGALSKÁ REPUBLIKA,
RUMUNSKO,
SLOVINSKÁ REPUBLIKA,
SLOVENSKÁ REPUBLIKA,
FÍNSKA REPUBLIKA,
ŠVÉDSKE KRÁĽOVSTVO,
SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO VEĽKEJ BRITÁNIE A SEVERNÉHO ÍRSKA,
ďalej len „VYSOKÉ ZMLUVNÉ STRANY“,
keďže vzhľadom na skutočnosť, že Lisabonská zmluva nadobudla platnosť až po voľbách do Európskeho parlamentu 4. až 7. júna 2009, a ako sa ustanovuje vo vyhlásení prijatom Európskou radou na jej zasadnutí 11. a 12. decembra 2008 a v politickej dohode, ktorá sa dosiahla Európskou radou na jej zasadnutí 18. a 19. júna 2009, je potrebné ustanoviť prechodné opatrenia týkajúce sa zloženia Európskeho parlamentu až do konca volebného obdobia 2009 – 2014,
keďže takéto prechodné ustanovenia majú umožniť tým členským štátom, ktorých počet poslancov by bol vyšší v prípade, ak by bola Lisabonská zmluva v platnosti počas volieb do Európskeho parlamentu v júni 2009, aby disponovali takýmto počtom dodatočných kresiel a obsadili ich,
berúc do úvahy počet kresiel pripadajúcich každému členskému štátu, ktorý sa ustanovuje v návrhu rozhodnutia Európskej rady, ktorý politicky odsúhlasil Európsky parlament 11. októbra 2007 a Európska rada (vyhlásenie č. 5 pripojené k záverečnému aktu medzivládnej konferencie, ktorá prijala Lisabonskú zmluvu), a berúc do úvahy vyhlásenie č. 4 pripojené k záverečnému aktu medzivládnej konferencie, ktorá prijala Lisabonskú zmluvu,
keďže je potrebné na obdobie medzi dátumom nadobudnutia platnosti tohto protokolu a koncom volebného obdobia 2009 – 2014 vytvoriť 18 dodatočných kresiel ustanovených pre dotknuté členské štáty v politickej dohode, ktorá sa dosiahla Európskou radou na jej zasadnutí 18. a 19. júna 2009,
keďže je na tento účel potrebné umožniť dočasné prekročenie počtu poslancov za členský štát a maximálneho počtu poslancov ustanoveného v zmluvách, ktoré boli v platnosti počas volieb do Európskeho parlamentu v júni 2009, ako aj v článku 14 ods. 2 prvom pododseku Zmluvy o Európskej únii, zmenenej a doplnenej Lisabonskou zmluvou,
keďže je taktiež potrebné stanoviť postupy, ktorými sa dotknutým členským štátom umožní obsadiť dočasne vytvorené dodatočné kreslá,
keďže pokiaľ ide o prechodné ustanovenia, je potrebné postupovať prostredníctvom zmeny a doplnenia Protokolu o prechodných ustanoveniach, ktorý je pripojený k Zmluve o Európskej únii, k Zmluve o fungovaní Európskej únie a k Zmluve o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu,
sa dohodli na týchto ustanoveniach:
Článok 1
Článok 2 Protokolu o prechodných ustanoveniach, ktorý je pripojený k Zmluve o Európskej únii, k Zmluve o fungovaní Európskej únie a k Zmluve o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, sa nahrádza takto:
„Článok 2
1. Na ostávajúcu časť volebného obdobia 2009 – 2014 odo dňa nadobudnutia platnosti tohto článku a odchylne od článku 189 druhého odseku a článku 190 ods. 2 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva, ako aj od článku 107 druhého odseku a článku 108 ods. 2 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, ktoré boli v platnosti v čase volieb do Európskeho parlamentu v júni 2009, a odchylne od počtu kresiel ustanoveného v článku 14 ods. 2 prvom pododseku Zmluvy o Európskej únii sa k existujúcim 736 kreslám pridáva 18 kresiel, čím sa až do konca volebného obdobia 2009 – 2014 dočasne zvyšuje celkový počet poslancov Európskeho parlamentu na 754:
Bulharsko             1     Holandsko                       1    
Španielsko           4 Rakúsko                           2
Francúzsko           2 Poľsko                              1
Taliansko              1 Slovinsko                         1
Lotyšsko               1 Švédsko                           2
Malta                      1 Spojené kráľovstvo        1
2. Odchylne od článku 14 ods. 3 Zmluvy o Európskej únii určia dotknuté členské štáty osoby, ktoré obsadia dodatočné kreslá uvedené v odseku 1, v súlade so svojimi vnútroštátnymi právnymi predpismi a za predpokladu, že príslušné osoby boli zvolené vo všeobecných, priamych voľbách, a to:
a) všeobecným a priamym hlasovaním ad hoc v dotknutom členskom štáte v súlade s ustanoveniami platnými pre voľby do Európskeho parlamentu;
b) na základe výsledkov volieb do Európskeho parlamentu 4. až 7. júna 2009; alebo
c) tak, že národný parlament dotknutého členského štátu spomedzi svojich členov vymenuje požadovaný počet poslancov, a to podľa postupu stanoveného každým z týchto členských štátov.
3. V dostatočnom predstihu pred voľbami do Európskeho parlamentu v roku 2014 prijme Európska rada v súlade s článkom 14 ods. 2 druhým pododsekom Zmluvy o Európskej únii rozhodnutie, ktorým určí zloženie Európskeho parlamentu.“
Článok 2
Vysoké zmluvné strany ratifikujú tento protokol v súlade so svojimi príslušnými ústavnými požiadavkami. Ratifikačné listiny sa uložia u vlády Talianskej republiky.
Tento protokol nadobúda platnosť, pokiaľ je to možné, 1. decembra 2010 za predpokladu, že boli uložené všetky ratifikačné listiny, alebo ak sa tak nestane, prvým dňom mesiaca nasledujúceho po vykonaní tohto úkonu posledným signatárskym štátom.
Článok 3
Tento protokol, vyhotovený v jedinom origináli v anglickom, bulharskom, českom, dánskom, estónskom, fínskom, francúzskom, gréckom, holandskom, írskom, litovskom, lotyšskom, maďarskom, maltskom, nemeckom, poľskom, portugalskom, rumunskom, slovenskom, slovinskom, španielskom, švédskom a talianskom jazyku, pričom každé znenie je rovnako autentické, sa uloží v archívoch vlády Talianskej republiky, ktorá odovzdá overenú kópiu vláde všetkých ostatných signatárskych štátov.
Na dôkaz toho dolupodpísaní splnomocnení zástupcovia podpísali tento protokol.
V Bruseli 23. júna 2010