43/2011 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.03.2011

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

43
ZÁKON
z 11. februára 2011,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení zákona č. 260/1999 Z. z., zákona č. 13/2004 Z. z., zákona č. 633/2004 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 455/2007 Z. z., zákona č. 393/2008 Z. z., zákona č. 461/2008 Z. z., zákona č. 77/2009 Z. z. a zákona č. 468/2009 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 7 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo podávanie liekov s obsahom omamných a psychotropných látok zvieratám pri poskytovaní odborných veterinárnych činností1ba)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1ba znie:
„1ba)
§ 10 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.“.
2.
V § 8 ods. 3 písm. i) sa v treťom bode za slová „lekárenskej starostlivosti“ vkladá čiarka a slová „alebo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti,1k)“ sa nahrádzajú slovami „na poskytovanie zdravotnej starostlivosti1k) alebo na poskytovanie odborných veterinárnych činností,1ba)“.
3.
V prílohe č. 1 v I. skupine psychotropných látok sa za riadok: „Brolamfetamín, DOB, chemicky 1-(4-bróm -2,5-dimetoxyfenyl)propán-2-amín“ vkladá nový riadok, ktorý znie:
„Butylón, bk-MBDB, chemicky 1-(1,3-benzodioxol -5-yl)-2-(metylamino)bután-1-ón“.
4.
V prílohe č. 1 v I. skupine psychotropných látok sa za riadok: „2 C-I, chemicky 2,5-dimetoxy-4 -jódfenetylamín“ vkladajú nové riadky, ktoré znejú:
„CP 47,497 (C8), kanabicyklohexanol, chemicky 2-/(1R,3S)-3-hydroxycyklohexyl/-5-(2-metylnonán-2 -yl)fenol
CP 47,497, chemicky 2-/(1R,3S)-3 -hydroxycyklohexyl/-5-(2-metyloktán-2-yl)fenol
CP 55,244, chemicky (2S,4S,4aS,6R,8aR)-6-(hydroxymetyl)-4-/2-hydroxy-4-(2-metyloktán-2-yl)fenyl/-1,2,3,4,4a,5,6,7,8,8a-dekahydronaftalén-2-ol
CP 50,556-1, levonantradol, chemicky /(6S,6aR,9R,10aR)-9-hydroxy-6-metyl-3-/(2R)-5-fenyl- pentán-2-yl/oxy-5,6,6a,7,8,9,10,10a-oktahydrofenan-tridín-1-yl/octan
CP 55,940, chemicky 2-/(1R,2R,5R)-5-hydroxy-2-(3-hydroxypropyl)cyklohexyl/-5-(2-metyloktán-2-yl)fenol“.
5.
V prílohe č. 1 v I. skupine psychotropných látok sa za riadok: „Etryptamín, chemicky 4-(1H-indol-3-yl) bután-2-amín“ vkladajú nové riadky, ktoré znejú:
„HHC, 9-nor-9beta-hydroxyhexahydrokanabinol, chemicky 6,6-dimetyl-3-pentyl-6a,7,8,9,10,10a-hexahydrobenzo/c/chromen-1,9-diol
HU-210, chemicky (6aR,10aR)-9-(hydroxymetyl)-6,6-dimetyl-3-(2-metyloktán-2-yl)-6a,7,10,10a-te- trahydrobenzo/c/chromen-1-ol
HU-243, kanbizol, chemicky (6aR,9R,10aR) -6,6-dimetyl-3-(2-metyloktán-2-yl)-6a,7,8,9,10,10a-he-xahydrobenzo/c/chromen-1,9-diol“.
6.
V prílohe č. 1 v I. skupine psychotropných látok sa za riadok: „Katinón, chemicky (-)-2-aminopropiofenón“ vkladajú nové riadky, ktoré znejú:
„JWH-007, chemicky 1-pentyl-2-metyl-3-(1-naftoyl)indol
JWH-015, chemicky (2-metyl-1-propyl-1H-indol-3-yl) -1-naftalénylmetanón
JWH-018, chemicky naftalén-1-yl-(1-pentylindol-3-yl) metanón
JWH-019, chemicky 1-hexyl-3-(naftalén-1-oyl)indol
JWH-030, chemicky naftalén-1-yl-(1-pentylpyrrol -3-yl)metanón
JWH-051, chemicky (6aR,10aR)-6,6-dimetyl -3-(2-metyloktán-2-yl)-6a,7,10,10a-tetrahydrobenzo(c)chromen-9-yl)metanol
JWH-073, chemicky naftalén-1-yl-(1-butylindol-3-yl) metanón
JWH-081, chemicky 4-metoxynaftalén-1-yl -(1-pentylindol-3-yl)metanón
JWH-098, chemicky 4-metoxynaftalén-1-yl -(1-pentyl-2-metylindol-3-yl)metanón
JWH-122, chemicky 1-pentyl-3-(4-metyl-1-naftoyl)indol
JWH-133, chemicky (6aR,10aR)-3-(1,1dimetylbutyl) -6a,7,10,10a-tetrahydro-6,6,9-trimetyl-6H-dibenzo (b,d)pyrán
JWH-147, chemicky 1-hexyl-2-fenyl-4-(1-naftoyl)pyrol
JWH-161, chemicky (4aR,13bR)-2,5,5-trimetyl -8-pentyl-3,4,4a,5,8,13b hexahydroizochromeno (3,4-b)karbazol-13-ol
JWH-164, chemicky 7-metoxynaftalén-1-yl -(1-pentylindol-3-yl)metanón
JWH-167, chemicky 2-fenyl-1-(1pentylindol-3-yl)etanón
JWH-171, chemicky 1-(/(1E)-3-pentylinden-1-ylidín/ metyl)naftalén
JWH-200, chemicky (1-(2-morfolín-4-yletyl) indol-3-yl)-naftalén-1-yl metanón
JWH-203, chemicky 2-(2-chlórfenyl)-1-(1-pentylindol -3-yl)etanón
JWH-210, chemicky 4-etylnaftalén-1-yl -(1-pentylindol-3-yl)metanón
JWH-249, chemicky 2-(2-brómfenyl)-1 -(1-pentylindol-3-yl)etanón
JWH-250, chemicky 2-(2-metoxyfenyl)-1 -(1-pentylindol-3-yl)etanón
JWH-251, chemicky 2-(2-metylfenyl)-1 -(1-pentyl-1H-indol-3-yl)etanón
JWH-307, chemicky (5-(2-fluórfenyl)-1-pentylpyrol -3-yl)naftalén-1-ylmetanón
JWH-359, chemicky (6aR,10aR)-1 -metoxy-6,6,9-trimetyl-3-/(2R)-1,1,2-trimetylbutyl/ -6a,7,10,10a-tetrahydrobenzo/c/chromen
JWH-398, chemicky 1-pentyl-3-(4-chlór-1-naftoyl)indol“.
7.
V prílohe č. 1 v I. skupine psychotropných látok sa za riadok: „(+)-Lysergid, LSD, LSD-25, chemicky (+)-N,N-dietyllysergamid“ vkladá nový riadok, ktorý znie:
„Mefedrón, chemicky 4-metyl-1-fenyl-2-(metylamino)propán-1-ón“.
8.
V prílohe č. 1 v I. skupine psychotropných látok sa za riadok: „4-Metylaminorex, chemicky (+)-cis-5-fenyl-4-metyl-4,5-dihydrooxazol-2-amín“ vkladá nový riadok, ktorý znie:
„Metylbenzodioxolylbutánamín, MBDB, chemicky (RS)-1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-N-metylbután-2-amín“.
9.
V prílohe č. 1 v I. skupine psychotropných látok sa za riadok: „3,4-Metyléndioxymetamfetamín, MDMA, chemicky N-metyl-1-(3,4-metyléndioxyfenyl)propán-2 -amín“ vkladajú nové riadky, ktoré znejú:
„Metyléndioxypyrovalerón, MDPV, chemicky (RS)-1-(benzo/d//1,3/dioxol-5-yl)-2-(pyrolidín-1-yl) pentán-1-ón
Metylón, bk-MDMA, chemicky ()-2-metylamino-1-(3, 4-metyléndioxyfenyl)propán-1-ón“.
10.
V prílohe č. 1 v II. skupine omamných látok sa za riadok: „Sufentanil, chemicky N-fenyl-N- {4-metoxymetyl-1-[2-(2-tienyl)etyl]-4-piperidyl}pro- pánamid“ vkladá nový riadok, ktorý znie:
„Tapentadol, chemicky 3-/(1R,2R)-3-(dimetylamino)-1-etyl-2-metylpropyl/fenol“.
11.
V prílohe č. 1 v II. skupine psychotropných látok sa za riadok: „Fenmetrazín, chemicky 2-fenyl-3-metyl-1,4-oxazinán“ vkladá nový riadok, ktorý znie:
„4-Fluóramfetamín, chemicky (RS)-1-(4-fluórfenyl) propán-2-amín“.
12.
V prílohe č. 1 v III. skupine psychotropných látok sa za riadok: „Barbital, chemicky 5,5-dietylhexahydropyrimidín-2,4,6-trión“ vkladá nový riadok, ktorý znie:
„Bentazepam, chemicky 5-fenyl-3,5a,6,7,8, 9-hexahydro-2H-/1/benzotienol/2,3-e//1,4/diaze- pin-2-ón“.
13.
V prílohe č. 1 v III. skupine psychotropných látok sa za riadok: „Etylloflazepát, chemicky etyl -5-(2-fluórfenyl)-7-chlór-2-oxo-2,3-dihydro-1H-benzo [f]1,4-diazepín-3-karboxylát“ vkladá nový riadok, ktorý znie:
„Fenazepam, chemicky 7-bróm-5-(2-chlórfenyl)-1, 3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-ón“.
14.
V prílohe č. 1 v III. skupine psychotropných látok sa za riadok: „Flurazepam, chemicky 1-(2-dietylaminoetyl)-5-(2-fluórfenyl)-7-chlór-2,3-dihyd-ro-1H-benzo[f]1,4-diazepín-2-ón“ vkladá nový riadok, ktorý znie:
„GBL, chemicky dihydrofurán-2(3H)-ón“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. marca 2011.
Ivan Gašparovič v. r.
Richard Sulík v. r.
Iveta Radičová v. r.