438/2011 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 05.12.2011

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

438
VYHLÁŠKA
Úradu pre reguláciu sieťových odvetví
z 25. novembra 2011,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 225/2011 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví podľa § 12 ods. 9 a 10 a § 14 ods. 3 písm. c) zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 18 ods. 2, § 19 ods. 2 písm. c), d) a j) zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 225/2011 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 11 ods. 1 písmeno e) znie:
„e)
zo spaľovania alebo spoluspaľovania kombinovanou výrobou
1.
cielene pestovanej biomasy okrem obilnej slamy       112,24 eura/MWh,
2.
odpadnej biomasy ostatnej okrem obilnej slamy         122,64 eura/MWh,
3.
obilnej slamy       171,00 eura/MWh,
4.
biokvapaliny      115,01 eura/MWh,“.
2.
V § 11 ods. 1 písm. g) štvrtom bode sa slová „139,87 eura/MWh“ nahrádzajú slovami „149,87 eura/MWh“.
3.
V § 11 ods. 1 sa písmeno g) dopĺňa piatym bodom, ktorý znie:
„5.
fermetovanej zmesi vyrobenej aeróbnou fermentáciou biologicky rozložiteľného odpadu 144,88 eura/MWh.“.
4.
§ 11 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Cena elektriny podľa odseku 1 písm. e) až g) sa uplatní len pre jedného výrobcu elektriny a pre jedno zariadenie výrobcu elektriny, ktoré obsahuje všetky technologické časti zariadenia výrobcu elektriny, ktorými sa vykonáva celý proces premeny energie obsiahnutej v biomase na elektrinu.“.
5.
V § 14 ods. 1 písm. f) deviaty bod znie:
„9.
SCETRHjt-2 – je skutočná určená cena elektriny v eurách na jednotku množstva elektriny na rok t-2 v j-tej hodine roku t-2; SCETRHjt-2 sa rovná pre každú hodinu roka t-2 váženému priemeru cien elektriny príslušnej hodiny roka t-2, za ktoré boli odpredané jednotlivé časti množstva SQSTRpreki,jt-2; prekúpené množstvo elektriny SQSTRpreki,jt-2 i-tým prevádzkovateľom regionálnej distribučnej sústavy v súvislosti s odberom elektriny i-tého prevádzkovateľa regionálnej distribučnej sústavy zo zariadení výrobcov elektriny s právom na podporu na účely pokrytia strát distribučnej sústavy sa umožňuje odpredať na ročnej báze vo forme štandardného produktu ročného základného pásma s rovnakou hodnotou množstva elektriny v každej hodine roka t-2 a v dennom obchodovaní v obchodnej oblasti, v rámci ktorej je denný trh s elektrinou organizovaný organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou,“.
6.
V § 18 ods. 2 písm. e) sa číslo „0,8“ nahrádza číslom „0,9“.
7.
V § 18 ods. 2 písm. f) sa číslo „0,022“ nahrádza číslom „0,025“.
8.
V § 18 ods. 3 písm. k) sa vypúšťajú slová „v rozsahu 0 až 0,8“.
9.
V § 18 ods. 3 písm. l) sa číslo „0,022“ nahrádza číslom „0,025“.
10.
V § 18 ods. 3 písm. m) sa číslo „0,022“ nahrádza číslom „0,025“.
11.
V § 20 ods. 3 písm. e) sa číslo „0,8“ nahrádza číslom „0,9“.
12.
V § 20 ods. 3 písm. f) sa číslo „0,022“ nahrádza číslom „0,025“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 5. decembra 2011.
Jozef Holjenčík v. r.