439/2011 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 03.12.2011

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

439
OZNÁMENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky
Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 15 ods. 5 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
opatrenie z 31. októbra 2011 č. MF/23118/2011-73, ktorým sa ustanovuje vzor daňového priznania k dani z pridanej hodnoty.
Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2012.
Opatrenie bude uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 11/2011 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.
Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 31. októbra 2011 č. MF/23118/2011-73, ktorým sa ustanovuje vzor daňového priznania k dani z pridanej hodnoty
Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 15 ods. 5 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
§ 1
Vzor daňového priznania k dani z pridanej hodnoty je uvedený v prílohe.
§ 2
Vzor daňového priznania k dani z pridanej hodnoty podľa doterajšieho predpisu sa použije pri podávaní daňových priznaní za obdobia, ktoré končia najneskôr 31. decembra 2011, a pri podávaní daňových priznaní podľa § 78 ods. 4 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty (ďalej len „zákon“), ak daňová povinnosť vznikla najneskôr 31. decembra 2011.
§ 3
Zrušuje sa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 18. novembra 2010 č. MF/24261/2010-731, ktorým sa ustanovuje vzor daňového priznania k dani z pridanej hodnoty (oznámenie č. 471/2010 Z. z.).
§ 4
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2012.
Ivan Mikloš, v. r.
podpredseda vlády a minister financií Slovenskej republiky
Príloha k opatreniu č. MF/23118/2011-73
VZOR
DAŇOVÉ PRIZNANIE
DAŇ Z PRIDENEJ HODNOTY
Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/27551/2011-73 o vydaní poučenia na vyplnenie daňového priznania k dani z pridanej hodnoty Ministerstvo financií Slovenskej republiky oznamuje, že na zabezpečenie jednotného postupu pri vypĺňaní daňového priznania k dani z pridanej hodnoty ustanoveného opatrením Ministerstva financií Slovenskej republiky z 31. októbra 2011 č. MF/23118/2011-73 vydalo poučenie na jeho vyplnenie, ktoré je prílohou tohto oznámenia.
Ministerstvo financií Slovenskej republiky ďalej oznamuje, že platnosť Oznámenia Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/28450/ 2009-73 o vydaní vzoru potvrdenia o podaní daňového priznania k dani z pridanej hodnoty (Finančný spravodajca č. 14/2009) končí 31. decembra 2011.
Ing. Adrián Belánik, v. r.
generálny riaditeľ sekcie daňovej a colnej
Poučenie
na vyplnenie daňového priznania k dani z pridanej hodnoty ustanoveného opatrením Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/23118/2011-73
Všeobecne
1. Daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty (ďalej len „daň“) je podľa § 78 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) povinný podať platiteľ dane registrovaný pre daň podľa § 4 až 6 zákona do 25 dní po skončení zdaňovacieho obdobia a súčasne v tej istej lehote zaplatiť vlastnú daňovú povinnosť, ktorou sa rozumie prevýšenie celkovej výšky dane za príslušné zdaňovacie obdobie okrem dane pri dovoze tovaru nad celkovou výškou odpočítateľnej dane za príslušné zdaňovacie obdobie.
2. Zahraničná osoba, ktorá je platiteľom dane podľa § 5 alebo 6 zákona (t. j. zdaniteľná osoba, ktorá nemá v tuzemsku sídlo, miesto podnikania, prevádzkareň, bydlisko alebo sa tuzemsku obvykle nezdržiava), je povinná podať daňové priznanie, len ak jej vznikla v zdaňovacom období daňová povinnosť alebo právo na odpočítanie dane alebo dodala tovar oslobodený od dane podľa § 43 zákona alebo podľa § 47 zákona alebo dodala tovar podľa § 45 zákona.
Daňový zástupca pri dovoze tovaru je povinný podať daňové priznanie za zastúpených dovozcov podľa § 69a zákona, a to do 25 dní po skončení kalendárneho štvrťroka. K daňovému priznaniu je daňový zástupca povinný priložiť zoznam zastúpených dovozcov s uvedením sumy všetkých základov dane ním deklarovaných dodaní tovaru osobitne za každého zastúpeného dovozcu.
3. Osoba, ktorá je registrovaná pre daň podľa § 7 zákona, t. j. zdaniteľná osoba, ktorá nie je platiteľom dane, alebo právnická osoba, ktorá nie je zdaniteľnou osobou (napr. rozpočtová a príspevková organizácia, právnická osoba, ktorá nevykonáva podnikateľskú činnosť – nadácia, spolok, humanitárna organizácia a pod.), je povinná podať daňové priznanie do 25 dní po skončení kalendárneho mesiaca, v ktorom jej vznikla daňová povinnosť pri nadobudnutí tovaru z iného členského štátu Európskej únie (ďalej len „členský štát“), a v tej istej lehote zaplatiť daň.
Osoba, ktorá je registrovaná pre daň podľa § 7a zákona, t. j. zdaniteľná osoba, ktorá nie je platiteľom dane, a ďalej právnická osoba, ktorá nie je zdaniteľnou osobou a je identifikovaná pre daň, je povinná podať daňové priznanie do 25 dní po skončení kalendárneho mesiaca, v ktorom jej vznikla povinnosť platiť daň pri službe dodanej zahraničnou osobou z iného členského štátu alebo zahraničnou osobou z tretieho štátu, a v tej istej lehote zaplatiť daň.
4. Osoba, ktorá nie je registrovaná pre daň podľa § 4 až 7a zákona, a ktorej vznikne povinnosť platiť daň podľa § 69 ods. 2, 3, 5 a 6 zákona, je povinná podať daňové priznanie do 25 dní po skončení kalendárneho mesiaca, v ktorom vznikla daňová povinnosť, a súčasne v tej istej lehote zaplatiť daň. Ide o prípady:
– ak osoba nadobudne tovar v tuzemsku z iného členského štátu podľa § 11 a 11a zákona,
– ak je zdaniteľná osoba povinná platiť daň pri službách uvedených v § 16 ods. 1 až 4, 10 a 11 a pri tovare dodanom s inštaláciou alebo montážou zahraničnou osobou z iného členského štátu alebo z tretieho štátu, a ak miesto dodania služby alebo tovaru je v tuzemsku,
– ak je zdaniteľná osoba, ktorá nie je platiteľom dane, povinná platiť daň pri službe dodanej zahraničnou osobou z iného členského štátu alebo z tretieho štátu s miestom dodania v tuzemsku podľa § 15 ods. 1 zákona,
– ak každá osoba, ktorá vo faktúre alebo inom doklade o predaji za dodané tovary a služby uvedie daň.
5. Pri nadobudnutí nového dopravného prostriedku (motorového vozidla, lode, lietadla) z iného členského štátu je osoba, ktorá nie je registrovaná pre daň podľa § 4 až 7 zákona (napr. podnikateľ, ktorý nie je platiteľom dane, občan, nezisková organizácia a pod.), povinná podľa § 78 ods. 4 zákona podať daňové priznanie do 7 dní od nadobudnutia nového dopravného prostriedku a súčasne v tej istej lehote zaplatiť daň.
6. Osoba, ktorá príležitostne dodá nový dopravný prostriedok (motorové vozidlo, loď, lietadlo) do iného členského štátu, uplatňuje odpočítanie dane podaním daňového priznania podľa § 78 ods. 6 zákona za ten kalendárny mesiac, v ktorom bol nový dopravný prostriedok dodaný, a vo výške určenej podľa § 52 zákona. Ak nový dopravný prostriedok príležitostne dodá platiteľ dane, uplatňuje odpočítanie dane vo svojom daňovom priznaní, ktoré podáva za zdaňovacie obdobie, v ktorom dodal nový dopravný prostriedok do iného členského štátu (nepodáva osobitné daňové priznanie).
Ak nový dopravný prostriedok dodá príležitostne osoba, ktorá je platiteľom dane, ale pri dodaní nového dopravného prostriedku nekoná ako zdaniteľná osoba, uplatňuje táto osoba odpočítanie dane pri novom dopravnom prostriedku v osobitnom daňovom priznaní. Osobitné daňové priznanie táto osoba podáva aj pri nadobudnutí nového dopravného prostriedku z iného členského štátu.
7. Údaje v daňovom priznaní sa zaokrúhľujú na eurocenty do 0,005 eura smerom nadol a od 0,005 eura vrátane smerom nahor podľa § 78 ods. 7 zákona. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne, nepoužívajú sa čiarky, bodky a pomlčky.
8. Platiteľ dane, ktorý splní podmienky podľa § 79 ods. 2 zákona na vrátenie nadmerného odpočtu do 30 dní od uplynutia lehoty na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie, v ktorom nadmerný odpočet vznikol, vyznačí túto skutočnosť na druhej strane tlačiva v texte k riadku 32.
9. Osoba, ktorá nesplnila povinnosť podať žiadosť o registráciu pre daň, prípadne podala žiadosť o registráciu pre daň oneskorene o viac ako 30 dní, je povinná podľa § 78 ods. 9 zákona podať jedno daňové priznanie za obdobie, v ktorom mala byť platiteľom dane, a to do 60 dní odo dňa zistenia nesplnenia povinnosti registrácie daňovým úradom alebo do 60 dní od podania oneskorenej žiadosti o registráciu, ak bolo oneskorenie o viac ako 30 dní. V tomto daňovom priznaní je podľa § 69 ods. 13 zákona povinná priznať daň z dodania tovarov a služieb v tuzemsku za obdobie, v ktorom mala byť platiteľom dane (okrem prípadov, ak osobou povinnou platiť daň bol príjemca podľa § 69 ods. 2, 3 a 9 zákona).
Poznámka: V daňovom priznaní sa uvádzajú všetky transakcie, pri ktorých v príslušnom zdaňovacom období vznikla povinnosť platiť daň v tuzemsku. Ak je dodanie tovaru alebo služby oslobodené od dane, hodnota týchto dodávok sa uvádza v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie, v ktorom boli dodané. V daňovom priznaní sa neuvádzajú transakcie s miestom dodania mimo tuzemska.
K prvej strane tlačiva
10. V kolónke „Identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty“ s prefixom SK vypĺňa osoba registrovaná pre daň podľa § 4 až 7a zákona identifikačné číslo pre daň pridelené daňovým úradom na vydanom osvedčení o registrácii. Platiteľ dane, ktorý je daňovým zástupcom pri dovoze tovaru podľa § 69a zákona, vypĺňa osobitné identifikačné číslo pre daň pridelené Daňovým úradom Bratislava.
V kolónke „Daňové identifikačné číslo/Rodné číslo“ vypĺňa osoba, ktorá je registrovaná podľa zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a nie je registrovaná pre daň podľa § 4 až 7a zákona, daňové identifikačné číslo pridelené daňovým úradom na vydanom osvedčení o registrácii. Občan vypĺňa rodné číslo, ak podáva daňové priznanie podľa bodu 5 alebo 6 tohto poučenia.
V kolónke „Daňový úrad“ sa uvádza miestne príslušný správca dane, ktorému sa podáva daňové priznanie.
11. V kolónke „Druh priznania“ vyznačí každá osoba, ktorá podáva daňové priznanie, aký druh priznania podáva. V prípade podania dodatočného daňového priznania podľa § 16 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) sa uvedie dátum zistenia skutočnosti na jeho podanie.
Osoba podávajúca daňové priznanie podľa § 78 ods. 9 zákona vyznačí, že ide o riadne daňové priznanie.
12. V kolónke „Zdaňovacie obdobie“ vyznačí platiteľ dane zdaňovacie obdobie, za ktoré podáva daňové priznanie. Ostatné osoby, ktoré nemajú zdaňovacie obdobie, vyznačia kalendárny mesiac, za ktorý podávajú daňové priznanie.
Osoba podávajúca daňové priznanie podľa § 78 ods. 9 zákona (t. j. osoba, ktorá nesplnila registračnú povinnosť alebo podala žiadosť o registráciu oneskorene) vyznačí len kalendárny rok, v ktorom podáva daňové priznanie.
13. V nasledujúcej kolónke sa vyznačí X v príslušnom okienku podľa toho, v akom postavení je osoba, ktorá podáva daňové priznanie.
14. V kolónke „V zdaňovacom období nevznikla daňová povinnosť ani nárok na odpočítanie dane“ vyznačí X len platiteľ dane, ktorý je povinný podávať daňové priznanie za každé zdaňovacie obdobie. Pôjde o prípady, keď platiteľ dane neuskutočnil v zdaňovacom období žiadne zdaniteľné obchody, a to ani oslobodené od dane, a súčasne mu nevzniklo právo na odpočítanie dane.
15. V kolónke „Názov alebo obchodné meno právnickej osoby alebo meno a priezvisko fyzickej osoby“ a „Adresa sídla alebo trvalého pobytu“ uvedie každá osoba, ktorá podáva daňové priznanie, svoje identifikačné údaje podľa predtlače.
16. V kolónke „Meno a priezvisko osoby oprávnenej na podanie daňového priznania za osobu podávajúcu daňové priznanie“ sa uvádza identifikácia osoby len v prípade, ak nie je táto osoba identická s osobou uvedenou v predchádzajúcej kolónke (napr. zástupca podľa § 9 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok).
17. V kolónke „Vyhlasujem, že uvedené údaje sú správne a úplné“ sa okrem podpisu osoby podávajúcej daňové priznanie alebo osoby oprávnenej na podanie daňového priznania za osobu podávajúcu daňové priznanie uvádza aj pečiatka tejto osoby, ak ju vlastní.
K druhej strane tlačiva
18. Kolónky „Identifikačné číslo pre daň“ a „Daňové identifikačné číslo/Rodné číslo“ sa vypĺňajú tak, ako je uvedené v bode 10 tohto poučenia.
19. Riadok 01 – súčet základov dane za zdaniteľné obchody v tuzemsku v príslušnom zdaňovacom období, t.j. celková hodnota (bez dane) za dodané tovary podľa § 8 zákona a za dodané služby podľa § 9 zákona, ktoré podliehajú zníženej sadzbe dane. Neuvádza sa základ dane pri dovoze tovaru.
Ak vznikne daňová povinnosť prijatím platby podľa § 19 ods. 4 zákona pred dodaním tovaru alebo služby, uvedie sa základ dane zodpovedajúci prijatej platbe bez dane.
Platiteľ dane, ktorý používa osobitné úpravy uplatňovania dane (napr. obchodník, ktorý predáva tovar podľa § 66 zákona), uvádza len hodnotu, ktorá tvorí základ dane.
20. Riadok 02 – daň zo zdaniteľných obchodov vo výške platnej zníženej sadzby dane prislúchajúca k základu dane uvedenému v riadku 01.
21. Riadok 03 – súčet základov dane za zdaniteľné obchody v tuzemsku v príslušnom zdaňovacom období, t. j. celková hodnota (bez dane) za dodané tovary podľa § 8 zákona a za dodané služby podľa § 9 zákona, ktoré podliehajú základnej sadzbe dane. Neuvádza sa základ dane pri dovoze tovaru.
Ak vznikne daňová povinnosť prijatím platby podľa § 19 ods. 4 zákona pred dodaním tovaru alebo služby, uvedie sa základ dane zodpovedajúci prijatej platbe bez dane.
Platiteľ dane, ktorý používa osobitné úpravy uplatňovania dane (cestovná kancelária, cestovná agentúra, obchodník, ktorý predáva tovar podľa § 66 zákona), uvádza len hodnotu, ktorá tvorí základ dane.
22. Riadok 04 – daň zo zdaniteľných obchodov vo výške platnej základnej sadzby dane prislúchajúca k základu dane uvedenému v riadku 03.
23. Riadok 05 – súčet základov dane za nadobudnuté tovary z iných členských štátov podľa § 11 a § 11a zákona, pri ktorých vzniká povinnosť uplatniť daň a ktoré podliehajú zníženej sadzbe dane.
24. Riadok 06 – daň z nadobudnutých tovarov vo výške platnej zníženej sadzby dane prislúchajúca k základu dane uvedenému v riadku 05.
25. Riadok 07 – súčet základov dane za nadobudnuté tovary z iných členských štátov podľa § 11 a § 11a zákona, pri ktorých vzniká povinnosť uplatniť daň a ktoré podliehajú základnej sadzbe dane.
26. Riadok 08 – daň z nadobudnutých tovarov vo výške platnej základnej sadzby dane prislúchajúca k základu dane uvedenému v riadku 07.
27. Riadok 09 – základ dane za všetky tovary a služby, pri ktorých daň platí príjemca plnenia podľa § 69 ods. 2 a 9 až 12 zákona. Konkrétne ide o:
– služby uvedené v § 16 ods. 1 až 4, 10 a 11 a tovary dodané s inštaláciou alebo montážou zdaniteľnej osobe zahraničnou osobou z iného členského štátu alebo z tretieho štátu a miesto dodania je v tuzemsku (vyplní platiteľ dane a zdaniteľná osoba, ktorá nie je platiteľom dane, ak je príjemcom plnenia),
– dodanie plynu cez rozvodný systém zemného plynu alebo dodanie elektriny zahraničnou osobou (vyplní platiteľ dane a osoba registrovaná pre daň podľa § 7 alebo § 7a zákona),
– dodanie zlata vo forme suroviny alebo polotovaru o rýdzosti 325 tisícin alebo vyššej a dodanie služby spočívajúcej v sprostredkovaní dodania zlata v mene a na účet inej osoby (vyplní platiteľ dane, ktorý je príjemcom plnenia),
– dodanie investičného zlata podľa § 67 ods. 1 písm. a) zákona platiteľom dane, ktorý využil možnosť zdanenia podľa § 67 ods. 4 zákona (vyplní platiteľ dane, ktorý je príjemcom plnenia),
– dodanie kovového odpadu a kovového šrotu v tuzemsku, ak pôjde o kovový odpad a šrot z výroby alebo z mechanického opracovania kovov a kovové predmety ďalej už nepoužiteľné z dôvodu ich zlomenia, rozrezania, opotrebovania a z podobných dôvodov (vyplní platiteľ dane, ktorý je príjemcom plnenia) a pri prevode emisných kvót skleníkových plynov v tuzemsku.
28. Riadok 10 – daň z tovarov a služieb, ktorú platí príjemca plnenia, prislúchajúca k základu dane uvedenému v riadku 09.
29. Riadok 11 – základ dane za služby, pri ktorých daň platí príjemca podľa § 69 ods. 3 zákona. Ide o služby dodané zahraničnou osobou z iného členského štátu alebo zahraničnou osobou z tretieho štátu s miestom dodania v tuzemsku podľa § 15 ods. 1 zákona.
30. Riadok 12 – daň zo služieb, ktorú platí príjemca, prislúchajúca k základu dane uvedenému v riadku 11.
31. Riadok 13 – základ dane vyplní druhý odberateľ, ktorý je príjemcom tovaru v tuzemsku, ak ide o trojstranný obchod podľa § 45 zákona. Pri určení základu dane sa vychádza z ceny tovaru uvedenej vo faktúre vyhotovenej prvým odberateľom.
32. Riadok 14 – daň z tovarov prislúchajúca k základu dane uvedenému v riadku 13.
33. Riadok 15 – základ dane za všetky dodané tovary a služby oslobodené od dane podľa § 28 až 43, § 46, § 47 a § 48 ods. 8 zákona. Tento riadok nie je súčtom riadkov 16 a 17.
34. Riadok 16 – základ dane za dodané tovary oslobodené od dane podľa § 43 ods. 1 a 4 zákona. Ide o oslobodenie od dane pri dodaní tovaru z tuzemska do iného členského štátu (§ 43 ods. 1 zákona) a o premiestnenie tovaru zdaniteľnej osoby z tuzemska do iného členského štátu (§ 43 ods. 4 zákona).
Prvý odberateľ pri trojstrannom obchode neuvádza do tohto riadku hodnotu tovaru fakturovanú druhému odberateľovi v inom členskom štáte.
35. Riadok 17 – základ dane za všetky dodané tovary a služby oslobodené od dane podľa § 46 a 47 a § 48 ods. 8 zákona. Ide o oslobodenie od dane prepravných služieb, o oslobodenie od dane pri vývoze tovaru a služieb a o oslobodenie od dane pri službách vzťahujúcich sa na dovážaný tovar, ak sú zahrnuté do základu dane podľa § 24 zákona.
36. Riadok 18 – suma dane viažuca sa na zostatkovú cenu majetku zistenú podľa zákona o dani z príjmov a na cenu zásob zistenú podľa zákona o účtovníctve pri zrušení registrácie platiteľa dane podľa § 81 ods. 6 a 7 zákona.
37. Riadok 19 – súčet riadkov 02, 04, 06, 08, 10, 12, 14 a 18.
38. Riadky 20 a 21 – výška odpočítateľnej dane podľa § 49 až 54a zákona v členení podľa sadzieb dane v príslušnom zdaňovacom období. Výška odpočítateľnej dane sa určí z podrobných záznamov vedených podľa § 70 zákona v členení na tovary a služby s možnosťou odpočítania dane, bez možnosti odpočítania dane a s možnosťou pomerného odpočítania dane, ako to vyplýva z § 49 a 50 zákona. Platiteľ dane, ktorý odpočítava daň podľa § 49 ods. 4 zákona (pomerné odpočítanie dane), uvádza len výšku odpočítateľnej dane určenej podľa § 50 zákona.
Kladný údaj v týchto riadkoch predstavuje hodnotu odpočítateľnej dane, o ktorú sa znižuje daň celkom v riadku 19. Záporný údaj v týchto riadkoch predstavuje hodnotu odpočítateľnej dane, o ktorú sa zvyšuje daň celkom v riadku 19.
Poznámka: Platiteľ dane vykoná odpočítanie dane podľa § 51 ods. 2 zákona najskôr v zdaňovacom období, v ktorom vzniklo právo na odpočítanie dane, a najneskôr v poslednom zdaňovacom období kalendárneho roka, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo, ak do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie, v ktorom uplatňuje právo na odpočítanie dane, má k dispozícii faktúru od platiteľa dane v tuzemsku, faktúru od dodávateľa tovaru z iného členského štátu alebo doklad o premiestnení tovaru, alebo dovozný doklad potvrdený colným orgánom pri dovoze tovaru z tretích štátov. Ak platiteľ dane nemá k dispozícii uvedené doklady do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania za posledné zdaňovacie obdobie kalendárneho roka, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo, vykoná odpočítanie dane v tom zdaňovacom období, v ktorom uvedené doklady dostane.
Pri službách a tovaroch, pri ktorých je povinný platiť daň príjemca plnenia podľa § 69 ods. 2, 3, 7 a 9 až 12 zákona, vykoná platiteľ dane odpočítanie dane najskôr v zdaňovacom období, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo, a najneskôr v poslednom zdaňovacom období kalendárneho roka, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo.
Pre platiteľa dane, ktorého účtovným obdobím je hospodársky rok, sa na účely § 51 ods. 2 zákona kalendárnym rokom rozumie hospodársky rok.
V riadkoch 20 a 21 platiteľ dane ďalej uvádza rozdiel medzi predbežne odpočítanou daňou v jednotlivých zdaňovacích obdobiach kalendárneho roka a výškou odpočítateľnej dane vypočítanou po skončení kalendárneho roka. Platiteľ dane po skončení kalendárneho roka príp. po skončení hospodárskeho roka určí podľa § 50 ods. 4 zákona rozdiel medzi predbežne odpočítanou daňou v jednotlivých zdaňovacích obdobiach a daňou vypočítanou podľa údajov po skončení kalendárneho roka alebo hospodárskeho roka. Tento rozdiel vysporiada na ťarchu alebo v prospech štátneho rozpočtu. O vypočítaný kladný alebo záporný rozdiel (predbežne odpočítaná daň v jednotlivých zdaňovacích obdobiach mínus odpočítateľná daň za rok) sa upraví odpočítanie dane v poslednom zdaňovacom období kalendárneho alebo hospodárskeho roka.
V riadkoch 20 a 21 platiteľ dane ďalej uvádza výšku odpočítateľnej dane podľa § 52 zákona zahrnutú do kúpnej ceny alebo zaplatenú pri dovoze alebo pri nadobudnutí nového dopravného prostriedku v tuzemsku z iného členského štátu (motorové vozidlo, loď, lietadlo), ktorá nesmie prekročiť daň, ktorá by sa uplatnila z predaja nového dopravného prostriedku v tuzemsku každou osobou, ktorá príležitostne dodá nový dopravný prostriedok z tuzemska do iného členského štátu. Právo na odpočítanie dane vzniká akejkoľvek osobe (platiteľovi dane, občanovi a pod.) v čase dodania nového dopravného prostriedku a môže sa uplatniť len za mesiac, v ktorom bol nový dopravný prostriedok dodaný.
V riadkoch 20 a 21 sa neuvádza suma dane, o ktorú sa podľa § 53 zákona opravuje odpočítaná daň.
V riadkoch 20 a 21 platiteľ dane ďalej uvádza sumu dane, o ktorú sa upravuje odpočítaná daň pri investičnom majetku pri zmene účelu jeho použitia podľa § 54 zákona a prílohy č. 1 zákona, a o ktorú sa upravuje odpočítaná daň pri zmene rozsahu použitia investičného majetku (budovy, stavebné pozemky, byty, nebytové priestory, ako aj ich nadstavby, prístavby a stavebné úpravy, ktoré si vyžadujú stavebné povolenie) na účely podnikania, ako aj na iný účel ako na podnikanie podľa § 54a zákona a prílohy č. 1 zákona. Platiteľ dane uvádza údaj len v daňovom priznaní za posledné zdaňovacie obdobie kalendárneho alebo hospodárskeho roka, v ktorom sa zmenil účel použitia investičného majetku alebo rozsah použitia investičného majetku na účely podnikania ako aj na iný účel ako na podnikanie. Úprava odpočítanej dane pri investičnom majetku sa zahrnie do riadkov 20 a 21 podľa charakteru opravy, t. j. so znamienkom mínus alebo so znamienkom plus.
Poznámka: Údaj v riadku 20 nie je súčtom riadkov 22 a 24 a údaj v riadku 21 nie je súčtom riadkov 23 a 25.
39. Riadky 22 a 23 – výška odpočítateľnej dane uvedená podľa sadzieb dane uplatnená iným platiteľom dane z tovarov a služieb dodaných v tuzemsku.
40. Riadky 24 a 25 – výška odpočítateľnej dane uvedená podľa sadzieb dane zaplatená správcovi dane v tuzemsku pri dovoze tovaru.
41. Riadok 26 – rozdiel pôvodného a opraveného základu dane podľa § 25 ods. 1 až 3 zákona kona pri dodaní tovaru alebo služby a pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu. Základ dane sa označí znamienkom mínus, ak sa znížil základ dane, a znamienkom plus, ak sa zvýšil základ dane. Tento riadok sa vyplní aj v prípade, ak nadobúdateľ pri nadobudnutí tovaru z iného členského štátu použil identifikačné číslo pre daň pridelené v tuzemsku a tovar bol prepravený do iného členského štátu, a tento nadobúdateľ zdanil nadobudnutie tovaru v členskom štáte, v ktorom sa skončila preprava alebo odoslanie tovaru (§ 17 ods. 3 zákona).
Pri oprave základu dane sa použije sadzba dane platná v čase vzniku daňovej povinnosti.
42. Riadok 27 – daň zodpovedajúca riadku 26, ktorá vyplýva z opravy základu dane podľa § 25 ods. 1 až 3 zákona. Údaj o dani v daňovom priznaní sa označí znamienkom mínus, ak sa znížila suma dane, a znamienkom plus, ak sa zvýšila suma dane.
43. Riadok 28 – suma dane, o ktorú sa opravuje odpočítaná daň podľa § 53 zákona nadväzne na opravu základu dane podľa § 25 ods. 1 až 3 zákona, odpočítaná daň pri dovoze tovaru, ak colný orgán vrátil daň, a odpočítaná daň pri krádeži tovaru, pri ktorom platiteľ dane odpočítal daň a ak bola vykonaná oprava sadzby dane. Údaj o dani v daňovom priznaní sa označí znamienkom plus, ak sa zvyšuje odpočítaná daň, a znamienkom mínus, ak sa znižuje odpočítaná daň.
Ak platiteľ dane opravuje základ dane a daň pri tovare, ktorý nadobudol v tuzemsku z iného členského štátu, podľa bodov 41 a 42, opraví aj odpočítanú daň. Opravu odpočítanej dane vykoná platiteľ dane v zdaňovacom období, v ktorom obdržal doklad o oprave základu dane.
44. Riadok 29 – výška dane viažuca sa k majetku nadobudnutému pred dňom registrácie platiteľa dane znížená o pomernú časť dane zodpovedajúcu odpisom. Odpočítanie dane nie je možné z majetku, ktorý sa nepoužije na dodávky tovarov a služieb aj po registrácii platiteľa dane. Odpočítanie dane je možné len v rozsahu a za podmienok podľa § 49 až 51 zákona.
45. Riadok 30 – súčet súm dane, ktorú platiteľ dane vrátil cestujúcim po preukázaní vývozu tovaru podľa § 60 zákona. Cestujúcim je fyzická osoba, ktorá nemá trvalý pobyt alebo prechodný pobyt na území Európskej únie a vyváža tovar neobchodného charakteru v osobnej batožine.
46. Riadok 31 – kladný výsledok (vlastná daňová povinnosť) vypočítaný nasledovným spôsobom: riadok 19 mínus riadok 20, mínus riadok 21, plus alebo mínus riadok 27, plus alebo mínus riadok 28, mínus riadok 29, mínus riadok 30.
47. Riadok 32 – záporný výsledok (nadmerný odpočet) vypočítaný nasledovným spôsobom: riadok 19 mínus riadok 20, mínus riadok 21, plus alebo mínus riadok 27, plus alebo mínus riadok 28, mínus riadok 29, mínus riadok 30. Ak platiteľ dane spĺňa podmienky na vrátenie nadmerného odpočtu podľa § 79 ods. 2 zákona, postupuje podľa bodu 8 tohto poučenia.
48. Riadok 33 – suma nadmerného odpočtu vykázaného za predchádzajúce zdaňovacie obdobie, ktorá sa odpočítava od vlastnej daňovej povinnosti uvedenej v riadku 31. Údaj nesmie byť vyšší ako je údaj v riadku 31.
49. Riadok 34 – rozdiel riadku 31 a 33. Údaj môže byť len hodnota 0 alebo kladné číslo.
50. Riadok 35 – základ dane za všetky tovary nadobudnuté z iného členského štátu prvým odberateľom v členskom štáte druhého odberateľa pri trojstrannom obchode.
51. Riadok 36 – základ dane za všetky tovary dodané prvým odberateľom druhému odberateľovi v členskom štáte druhého odberateľa pri trojstrannom obchode.
Poznámka: Riadky 35 a 36 vypĺňa platiteľ dane registrovaný v tuzemsku, ak je prvým odberateľom pri trojstrannom obchode.
K dodatočnému daňovému priznaniu
52. Riadok 37 – rozdiel oproti poslednej známej vlastnej daňovej povinnosti alebo poslednému známemu nadmernému odpočtu za príslušné zdaňovacie obdobie na základe daňových priznaní alebo zistení správcu dane v rámci daňovej kontroly.
53. Riadok 38 – suma dane, ktorá sa rovná sume uvedenej v riadku 37, ak sa má vysporiadať rozdiel v prospech alebo na ťarchu štátneho rozpočtu. V prípade, ak sa na základe podaného dodatočného daňového priznania nemá vysporiadať rozdiel uvedený v riadku 37 v prospech alebo na ťarchu štátneho rozpočtu, riadok sa nevyplňuje (napríklad pri úprave nadmerného odpočtu v čase, keď ešte nebol odpočítaný od vlastnej daňovej povinnosti v nasledujúcom zdaňovacom období).
Pri podávaní dodatočného daňového priznania sa postupuje podľa § 16 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok). V dodatočnom daňovom priznaní sa uvedú všetky údaje v správnej výške. Údaje v dodatočnom daňovom priznaní nahrádzajú údaje posledného daňového priznania.
Poznámka: Dodatočné daňové priznanie sa podáva aj v prípade, ak daňové priznanie neobsahuje správne údaje o uskutočnených a prijatých zdaniteľných obchodoch (napr. oslobodených od dane).
Osobitné pokyny
54. Každá osoba, ktorá uvedie vo faktúre alebo v inom doklade o predaji daň, je povinná podať daňové priznanie podľa § 78 ods. 3 zákona (bod 4 tohto poučenia). Daňové priznanie vyplní táto osoba len v rozsahu, ktorý sa jej týka.
55. Ak osoba, ktorá nie je registrovaná pre daň podľa § 4 až 7 zákona, nadobudne nový dopravný prostriedok z iného členského štátu, je povinná podať podľa § 78 ods. 4 zákona daňové priznanie (bod 5 tohto poučenia). Daňové priznanie vyplní táto osoba len v rozsahu, ktorý sa jej týka. Napríklad:
– na prvej strane tlačiva daňového priznania neuvádza identifikačné číslo pre daň (nemá ho pridelené), identifikuje sa podľa bodu 10 tohto poučenia, v kolónke „Zdaňovacie obdobie“ uvedie mesiac, v ktorom jej vznikla daňová povinnosť,
– na druhej strane tlačiva daňového priznania vyplní riadok 07, riadok 08, riadok 19 a riadok 31.
Zároveň je táto osoba povinná k daňovému priznaniu priložiť podľa § 78 ods. 5 zákona úradne overenú kópiu dokladu o kúpe nového dopravného prostriedku, prípadne poskytnúť ďalšie informácie na správne určenie dane požadované daňovým úradom.
56. Osoba, ktorá nie je platiteľom dane (napr. občan, nezisková organizácia, rozpočtová alebo príspevková organizácia, zdaniteľná osoba, ktorá nie je platiteľom dane) a príležitostne dodá nový dopravný prostriedok do iného členského štátu, môže uplatniť odpočítanie dane podaním daňového priznania podľa bodu 6 tohto poučenia. Výšku a moment odpočítania dane určí táto osoba podľa § 52 zákona. Táto osoba môže odpočítať daň zahrnutú do kúpnej ceny alebo zaplatenú pri dovoze alebo pri nadobudnutí nového dopravného prostriedku v tuzemsku z iného členského štátu, a to do výšky, ktorá neprekročí daň, ktorú by bola povinná uhradiť, ak by pri dodaní nového dopravného prostriedku z tuzemska do iného členského štátu bola povinná platiť daň. Daňové priznanie vyplní táto osoba len v rozsahu, ktorý sa jej týka. Napríklad:
– na prvej strane tlačiva daňového priznania neuvádza identifikačné číslo pre daň (nemá ho pridelené), identifikuje sa podľa bodu 10 tohto poučenia, v kolónke „Zdaňovacie obdobie“ uvedie mesiac, v ktorom bol nový dopravný prostriedok dodaný, v kolónke „Názov alebo obchodné meno právnickej osoby alebo meno a priezvisko fyzickej osoby“, uvedie okrem svojich identifikačných údajov podľa predtlače, aj číslo účtu, na ktorý sa má poukázať odpočítaná daň, ktorú správca dane vráti,
– na druhej strane tlačiva daňového priznania vyplní riadok 21 a riadok 32.