443/2011 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 07.12.2011

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

443
OZNÁMENIE
Národnej banky Slovenska
Národná banka Slovenska vydala podľa § 96 ods. 1 písm. a), b), e), f) a i) zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 394/2011 Z. z.
opatrenie z 15. novembra 2011 č. 14/2011, ktorým sa ustanovujú niektoré podrobnosti povoľovania na výkon činnosti a podnikania platobných inštitúcií a inštitúcií elektronických peňazí.
Opatrením sa má zabezpečiť zosúladenie vykonávacieho predpisu so znením zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 394/2011 Z. z., ako to vyplýva zo zmien a doplnení účinných od 1. decembra 2011.
Opatrením sa zrušuje opatrenie Národnej banky Slovenska z 1. decembra 2009 č. 7/2009, ktorým sa ustanovujú niektoré podrobnosti povoľovania na výkon činnosti a podnikania platobných inštitúcií a inštitúcií elektronických peňazí (oznámenie č. 531/2009 Z. z.).
Opatrenie nadobúda účinnosť 31. decembra 2011.
Opatrenie je uverejnené v čiastke 25/2011 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska.