444/2011 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 07.12.2011

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

444
OZNÁMENIE
Národnej banky Slovenska
Národná banka Slovenska vydala podľa § 96 ods. 1 písm. c) a h) zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
opatrenie z 15. novembra 2011 č. 15/2011 o predkladaní výkazov platobnými inštitúciami a inštitúciami elektronických peňazí.
Opatrením sa má zabezpečiť zber údajov pre Národnú banku Slovenska na účel vykonávania dohľadu nad uvedenými subjektmi prostredníctvom detailnejšie a cielene prepracovaných vzorov výkazov.
Opatrenie nadobúda účinnosť 31. decembra 2011.
Opatrenie je uverejnené v čiastke 25/2011 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska.