445/2011 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 07.12.2011

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

445
OZNÁMENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky
Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 11 ods. 1 a § 20 ods. 1 písm. a) a ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov
opatrenie z 1. decembra 2011 č. 01/R/2011, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 23. apríla 2008 č. 01/R/2008 o regulácii cien nájmu bytov (oznámenie č. 158/2008 Z. z.) v znení opatrenia z 25. septembra 2008 č. 02/R/2008 (oznámenie č. 372/2008 Z. z.).
Opatrením sa menia sumy uvedené v slovenskej mene na sumy uvedené v mene euro. Súčasne sa opatrením menia a dopĺňajú podmienky uplatňovania určených maximálnych cien nájmu niektorých bytov.
Opatrenie nadobúda účinnosť 20. decembra 2011.
Opatrenie bude uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 12/2011 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.