446/2011 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

446
OZNÁMENIE
Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky
Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky podľa § 48 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách vydal
opatrenie z 30. novembra 2011 č. O-22/2011 o podrobnostiach týkajúcich sa prenosu čísla.
V tomto opatrení úrad ustanovil podrobnosti týkajúce sa prenosu čísla, administratívneho postupu pri prenose čísla a kompenzácie v prípade oneskoreného prenosu čísla alebo prenosu čísla k inému podniku poskytujúcemu verejnú telefónnu službu proti vôli účastníka.
Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2012.
Opatrenie bude zverejnené vo Vestníku Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky č. 6/2011 a možno doň nazrieť na Telekomunikačnom úrade Slovenskej republiky. Opatrenie bude zverejnené aj na webovom sídle Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky.