448/2011 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

448
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 12. mája 2011 bol v Bratislave podpísaný Dodatok č. 1 k Dohode medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o prevádzkovaní, údržbe a rekonštrukcii cestných hraničných mostov a úsekov hraničných ciest na spoločnej štátnej hranici z 18. júna 2007 (oznámenie č. 45/2008 Z. z.).
Národná rada Slovenskej republiky s podpisom dodatku vyslovila súhlas uznesením č. 621 zo 14. septembra 2011 a rozhodla o tom, že dohoda je medzinárodná zmluva, ktorá má podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky prednosť pred zákonmi.
Prezident Slovenskej republiky dodatok ratifikoval 6. októbra 2011.
Dodatok nadobudol platnosť 23. novembra 2011 v súlade s článkom 3.
K oznámeniu č. 448/2011 Z. z.
DODATOK č. 1
k Dohode medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o prevádzkovaní, údržbe a rekonštrukcii cestných hraničných mostov a úsekov hraničných ciest na spoločnej štátnej hranici z 18. júna 2007
Vláda Slovenskej republiky a vláda Maďarskej republiky (ďalej len „zmluvné strany“)
s ohľadom na uplatňovanie shengenského acquis o zrušení kontrol pri prekračovaní vnútorných hraníc a usilujúc sa
naplniť ustanovenie článku 6 ods. 1 Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o výstavbe cestného mosta nad riekou Ipeľ na spoločnej štátnej hranici oboch štátov medzi obcami Rároš a Rárospuszta a nadväzujúcich ciest, podpísanej v Štúrove 16. novembra 2007,
naplniť ustanovenie článku 6 ods. 1 Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o výstavbe cestného mosta nad riekou Ipeľ na spoločnej štátnej hranici oboch štátov medzi obcami Peťov a Szécsény a nadväzujúcich ciest, podpísanej v Štúrove 16. novembra 2007,
vytvoriť podmienky na vykonávanie cestnej dopravy cez most nad riekou Roňava medzi Slovenským Novým Mestom na území Slovenskej republiky a Sátoraljaújhelyom na území Maďarskej republiky
dohodli sa takto:
Článok 1
V Dohode medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o prevádzkovaní, údržbe a rekonštrukcii cestných hraničných mostov a úsekov hraničných ciest na spoločnej štátnej hranici, podpísanej v Bratislave 18. júna 2007:
(1) Článok 5
– písmeno f) odseku 1 sa mení takto:
f) most nad riekou Roňava medzi Slovenským Novým Mestom na území Slovenskej republiky a Sátoraljaújhelyom na území Maďarskej republiky medzi hraničnými znakmi XVIII.8x a XIXx., ako aj XIX./2 a XIX./1“,
– odsek 1 sa dopĺňa písmenom h), ktoré znie:
h) most nad riekou Ipeľ medzi obcami Peťov na území Slovenskej republiky a Szécsény na území Maďarskej republiky medzi hraničnými znakmi V.23 a V.24“,
– písmeno d) odseku 2 sa mení takto:
d) most nad riekou Roňava medzi Slovenským Novým Mestom na území Slovenskej republiky a Sátoraljaújhelyom na území Maďarskej republiky medzi hraničnými znakmi XIX.4 a XIX.4/1 pre cestnú osobnú dopravu bez obmedzenia a nákladnú dopravu do 3,5 t,“,
– odsek 2 sa dopĺňa písmenom g), ktoré znie:
g) most cez rieku Ipeľ medzi obcami Rároš na území Slovenskej republiky a Rárospuszta na území Maďarskej republiky medzi hraničnými znakmi V.35 a V.36.“.
(2) Článok 8 sa mení takto:
„Umiestňovanie reklamných pútačov na mostoch a úsekoch ciest je zakázané; informačné tabule pre verejnosť sa môžu umiestniť len na základe súhlasu príslušných organizácií.“.
(3) Článok 9
– odsek 2 sa mení takto:
„Príslušné organizácie uvedené v odseku 1 sú povinné na základe určených termínov obstarať všetky povolenia potrebné na vykonávanie týchto prác.“,
– odsek 3 sa mení takto:
„Ak bude potrebná uzávierka mosta alebo úseku cesty dlhšia ako dve hodiny, príslušné organizácie spoločne zabezpečia nerušený chod dopravy cez inú trasu.“.
(4) Článok 10
– odsek 1 sa mení takto:
„Umiestnenie a montáž ďalších zariadení, ktoré nie sú nevyhnutne potrebné na účelové používanie mostov a úsekov ciest uvedených v článku 5 ods. 1, 2 a 4 tejto dohody, a výkon prevádzkových a údržbárskych prác súvisiacich s týmito zariadeniami sa môžu uskutočniť iba na základe súhlasu príslušných organizácií.“,
– odsek 3 sa mení takto:
„Na vykonávanie prác uvedených v odseku 1 na mostoch uvedených v článku 5 ods. 4 tejto dohody je potrebný súhlas príslušných organizácií oboch štátov.“.
(5) Končí sa platnosť článku 13 a prílohy k dohode.
(6) Doterajšie články 14, 15 a 16 sa označujú ako články 13, 14 a 15.
Článok 2
Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť dohody uvedenej v článku 1.
Článok 3
Tento dodatok podlieha schváleniu v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi oboch zmluvných strán a nadobudne platnosť tridsiatym (30.) dňom nasledujúcim po dni prijatia neskoršej nóty potvrdzujúcej toto schválenie.
Dané v Bratislave 12. mája 2011 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom a maďarskom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.
Za vládu
Slovenskej republiky:
Mikuláš Dzurinda v. r.
Za vládu
Maďarskej republiky:
János Martónyi v. r.