449/2011 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

449
UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 777
zo 7. decembra 2011
k návrhu na skončenie núdzového stavu, zrušenie uloženia pracovnej povinnosti na zabezpečenie výkonu zdravotnej starostlivosti a zrušenie zákazu uplatňovania práva na štrajk niektorým pracovníkom vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 752 z 28. novembra 2011
Číslo materiálu:            40578/2011
Predkladateľ:                 minister zdravotníctva
Vláda
A. schvaľuje
A.1. návrh na skončenie núdzového stavu, zrušenie uloženia pracovnej povinnosti na zabezpečenie výkonu zdravotnej starostlivosti a zrušenie zákazu uplatňovania práva na štrajk niektorým pracovníkom vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 752 z 28. novembra 2011;
B. ukončuje
B.1. dňom 8. decembra 2011 núdzový stav vyhlásený na území v územnej pôsobnosti týchto obvodných úradov a týkajúci sa poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti uvedených v prílohe tohto uznesenia:
a)
Obvodný úrad Bratislava pre územné obvody Bratislava I, II, III, V,
b)
Obvodný úrad Trnava pre územný obvod Trnava,
c)
Obvodný úrad Trenčín pre územný obvod Trenčín,
d)
Obvodný úrad Prievidza pre územný obvod Prievidza,
e)
Obvodný úrad Žilina pre územný obvod Žilina,
f)
Obvodný úrad Liptovský Mikuláš pre územný obvod Liptovský Mikuláš,
g)
Obvodný úrad Dolný Kubín pre územný obvod Dolný Kubín,
h)
Obvodný úrad Čadca pre územný obvod Čadca,
i)
Obvodný úrad Námestovo pre územný obvod Tvrdošín,
j)
Obvodný úrad Prešov pre územný obvod Prešov,
k)
Obvodný úrad Poprad pre územný obvod Poprad,
l)
Obvodný úrad Banská Bystrica pre územný obvod Banská Bystrica,
m)
Obvodný úrad Košice pre územný obvod Košice II a Košice IV;
C. zrušuje
C.1. dňom 8. decembra 2011 pracovnú povinnosť na zabezpečenie výkonu zdravotnej starostlivosti uloženej podľa bodu C.1. uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 752 z 28. novembra 2011 vo vzťahu k poskytovateľom ústavnej zdravotnej starostlivosti nachádzajúcich sa v územných obvodoch uvedených v bode B.1. tohto uznesenia;
C.2. dňom 8. decembra 2011 zákaz uplatňovania práva na štrajk podľa bodu D.1. uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 752 z 28. novembra 2011 uložený vo vzťahu k poskytovateľom ústavnej zdravotnej starostlivosti nachádzajúcich sa v územných obvodoch uvedených v bode B.1. tohto uznesenia;
D. ukladá
predsedníčke vlády
D.1. zabezpečiť uverejnenie tohto uznesenia vlády v Zbierke zákonov Slovenskej republiky;
bezodkladne
ministrovi kultúry
D.2. zabezpečiť vyhlásenie prijatia tohto uznesenia vlády vo vysielaní Rozhlasu a televízie Slovenska a v TASR.
bezodkladne
Vykonajú: predsedníčka vlády
minister kultúry
Príloha k uzneseniu vlády Slovenskej republiky číslo 777/2011
Fakultná nemocnica Trnava
Fakultná nemocnica Trenčín
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom Bojnice
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená
Dolnooravská nemocnica s poliklinikou L. N. Jégého Dolný Kubín
Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov
Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. I. Stodolu Liptovský Mikuláš
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
Detská fakultná nemocnica Košice
Univerzitná nemocnica Bratislava
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava
Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosvelta Banská Bystrica
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
Nemocnica Poprad, a. s.