450/2011 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2012

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

450
VYHLÁŠKA
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
z 28. novembra 2011,
ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 643/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe určenia platobnej neschopnosti a predlženia v znení vyhlášky č. 532/2008 Z. z.
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 3 ods. 4 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 643/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe určenia platobnej neschopnosti a predlženia v znení vyhlášky č. 532/2008 Z. z. sa mení takto:
§ 2 sa vypúšťa vrátane poznámok pod čiarou k odkazom 1a a 2.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2012.
Lucia Žitňanská v. r.