451/2011 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2012 do 30.06.2013

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

451
VYHLÁŠKA
Mnisterstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
z 30. novembra 2011,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 558/2009 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam stavebných výrobkov, ktoré musia byť označené, systémy preukazovania zhody a podrobnosti o používaní značiek zhody
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky podľa § 17 ods. 4 zákona č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 558/2009 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam stavebných výrobkov, ktoré musia byť označené, systémy preukazovania zhody a podrobnosti o používaní značiek zhody sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 5 odsek 1 znie:
„(1)
Značka zhody so sprievodnými údajmi sa pripojí viditeľne, čitateľne a nezmazateľne na stavebný výrobok alebo na štítok, ktorý je k nemu pripojený. Ak to povaha stavebného výrobku neumožňuje alebo nezaručuje, značka zhody so sprievodnými údajmi sa pripojí na obal alebo sprievodnú dokumentáciu stavebného výrobku.“.
2.
Za § 7 sa vkladá § 7a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠7a
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2012
Preukazovanie zhody výrobkov, ktoré sú touto vyhláškou dotknuté, sa vykoná predpísaným spôsobom do 1. júna 2012.“.
3.
Za § 9 sa vkladá § 9a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠9a
Záverečné ustanovenie k úpravam účinným od 1. januára 2012
Táto vyhláška bola prijatá v súlade s právne záväzným aktom Európskej únie v oblasti technických noriem a technických predpisov.3)“.
4.
V prílohe č. 1 skupiny výrobkov č. 0503 a 0504 znejú:
„05030504
Kamenivo do nestmelených materiálov a hydraulicky stmelených materiálov na konštrukcie ciest

Hydraulicky stmelené zmesi a nestmelené zmesi na konštrukcie ciest a iných dopravných plôch
Podľa účelu:
na konštrukcie ciest s dopravným zaťažením tried I, II, III a IV10a) a konštrukcie letiskových dráh 2+
na konštrukcie ciest s dopravným zaťažením tried V a VI10a) 4
“.
5.
Poznámka pod čiarou k odkazu 10a znie:
„10a)
STN 73 6114:1997 Vozovky pozemných komunikácií. Základné ustanovenia pre navrhovanie.“.
6.
V prílohe č. 1 názov skupiny výrobkov č. 0515 znie:
„Záchytné systémy na ochranu chodcov.“.
7.
V prílohe č. 1 v skupine výrobkov č. 0517 sa v názve skupiny slovo „reflexné“ nahrádza slovom „smerové“.
8.
V prílohe č. 1 názov skupiny výrobkov č. 0518 znie:
„Prefabrikované vodorovné dopravné značky a retroreflexné dopravné gombíky na vodorovné dopravné značenie.“.
9.
V prílohe č. 1 sa za skupinu výrobkov č. 0705 vkladá skupina výrobkov č. 0706, ktorá znie:
„0706 Prefabrikované dielce mostných ríms          2+
“.
10.
V prílohe č. 1 názov skupiny výrobkov č. 2403 znie:
„Strešné vodotesné systémy nanášané na mieste liatym asfaltom alebo nástrekom peny.“.
11.
V prílohe č. 1 v názve skupiny výrobkov č. 2605 sa na konci pripájajú tieto slová: „medzi priestormi s rovnakým prostredím“.
12.
V prílohe č. 1 v skupine výrobkov č. 2903 sa systém preukazovania zhody „2+“ nahrádza systémom „3“.
13.
V prílohe č. 1 v skupine výrobkov č. 3102 sa systém preukazovania zhody „2+“ nahrádza systémom „4“.
14.
V prílohe č. 1 sa za skupinu výrobkov č. 3802 vkladá skupina výrobkov č. 3803, ktorej názov znie:
„Elektrické nízkonapäťové rozvádzače na rozvod elektrickej energie, riadenie a komunikáciu.“.
15.
V prílohe č. 2 štvrtom bode poznámka k písmenu a) znie:
„a)
Tvar a veľkosť písmen označenia CE upravuje príloha II nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 z 9. júla 2008, ktorým sa stanovujú požiadavky akreditácie a dohľadu nad trhom v súvislosti s uvádzaním výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 339/93. Tvar a veľkosť písmen slovenskej značky zhody CSK, spôsoby vyhotovenia a zabezpečenia proti opätovnému použitiu upravuje § 18, 19 a príloha k zákonu č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 436/2001 Z. z.“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2012.
Ján Figeľ v. r.