452/2011 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2012

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

452
VYHLÁŠKA
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
z 5. decembra 2011,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 649/2008 Z. z. o účele použitia príspevku na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 107 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 649/2008 Z. z. o účele použitia príspevku na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 písmeno a) znie:
„a)
na odmeňovanie1) asistentov učiteľa pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia,“.
Doterajší odkaz 1 sa označuje ako odkaz 1a.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:
„1)
Napríklad § 223 Zákonníka práce, § 4 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
2.
V § 1 písm. b) sa vypúšťa tretí bod.
3.
§ 1 sa dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
„f)
na príplatok podľa osobitného predpisu.4)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4 znie:
„4)
§ 14d zákona č. 553/2003 Z. z. v znení zákona č. 390/2011 Z. z.“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2012.
Eugen Jurzyca v. r.