455/2011 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 10.12.2011

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

455
OZNÁMENIE
Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky
Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky podľa § 31 ods. 12 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách vydal
opatrenie zo 6. decembra 2011 č. O-24/2011, ktorým sa ustanovuje sadzobník úhrad za pridelené čísla.
V tomto opatrení úrad ustanovil ročné opakované úhrady za pridelené čísla.
Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2012.
Opatrenie bude zverejnené vo Vestníku Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky č. 6/2011 a možno doň nazrieť na Telekomunikačnom úrade Slovenskej republiky. Opatrenie bude zverejnené aj na webovom sídle Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky.