456/2011 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 10.12.2011

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

456
OZNÁMENIE
Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky
Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky podľa § 35 ods. 2 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách vydal
opatrenie zo 6. decembra 2011 č. O-25/2011, ktorým sa ustanovuje sadzobník úhrad za právo používať frekvenciu alebo identifikačný znak.
V tomto opatrení úrad ustanovil opakované úhrady za právo používať frekvenciu alebo identifikačný znak.
Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2012.
Opatrenie bude zverejnené vo Vestníku Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky č. 6/2011 a možno doň nazrieť na Telekomunikačnom úrade Slovenskej republiky. Opatrenie bude zverejnené aj na webovom sídle Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky.