457/2011 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 10.12.2011

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

457
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 4. novembra 2011 bola v Prahe podpísaná Dohoda medzi Ministerstvom zahraničných vecí Slovenskej republiky a Ministerstvom zahraničných vecí Českej republiky o spolupráci a vzájomnej pomoci pri poskytovaní konzulárnych služieb a pri mimoriadnych udalostiach v tretích krajinách.
Dohoda nadobudne platnosť 1. januára 2012 v súlade s článkom 16 ods. 3.
Do textu dohody možno nahliadnuť na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky.
Dňom nadobudnutia platnosti tejto dohody sa skončí platnosť:
1. Dohody medzi Ministerstvom zahraničných vecí Slovenskej republiky a Ministerstvom zahraničných vecí Českej republiky o spolupráci v oblasti konzulárnych služieb (Bratislava 4. februára 1993),
2. Dohody medzi Ministerstvom zahraničných vecí Slovenskej republiky a Ministerstvom zahraničných vecí Českej republiky na vykonávanie článku 1 Dohody medzi Ministerstvom zahraničných vecí Slovenskej republiky a Ministerstvom zahraničných vecí Českej republiky o spolupráci v oblasti konzulárnych služieb zo 4. februára 1993, dohodnutá výmenou nót zo 7. marca 2003,
3. Protokolu medzi Ministerstvom zahraničných vecí Slovenskej republiky a Ministerstvom zahraničných vecí Českej republiky o spolupráci a vzájomnej pomoci pri mimoriadnych udalostiach a krízových situáciách v zahraničí (Praha 12. októbra 2004).