458/2011 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

458
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 15. júna 2010 bola v Bratislave podpísaná Zmluva medzi Slovenskou republikou a Štátom Izrael o sociálnom zabezpečení.
Národná rada Slovenskej republiky so zmluvou vyslovila súhlas uznesením č. 358 z 24. marca 2011 a rozhodla o tom, že ide o zmluvu, ktorá má podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky prednosť pred zákonmi.
Prezident Slovenskej republiky zmluvu ratifikoval 4. mája 2011.
Zmluva nadobudne platnosť 1. januára 2012 v súlade s článkom 32.
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky zároveň oznamuje, že 15. júna 2010 bola v Bratislave podpísaná Vykonávacia dohoda na vykonávanie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Štátom Izrael o sociálnom zabezpečení.
Vykonávacia dohoda nadobudne platnosť 1. januára 2012 v súlade s článkom 14.
K oznámeniu č. 458/2011 Z. z.
ZMLUVA
medzi Slovenskou republikou a Štátom Izrael o sociálnom zabezpečení
Slovenská republika a Štát Izrael so želaním, aby sa upravili vzťahy medzi týmito dvomi štátmi v oblasti sociálneho zabezpečenia, dohodli sa takto:
PRVÁ ČASŤ
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Článok 1
Definície
1. Na účely tejto zmluvy:
a) „zmluvné strany“ znamenajú Slovenskú republiku a Štát Izrael (ďalej len „Slovensko a Izrael“),
b) „právne predpisy“ znamenajú vo vzťahu k systémom sociálneho zabezpečenia zmluvných strán zákony, nariadenia a ostatné právne predpisy uvedené v článku 2 tejto zmluvy,
c) „príslušný úrad“ znamená vo vzťahu k Slovensku Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a vo vzťahu k Izraelu ministra sociálnych vecí a služieb,
d) „inštitúcia“ znamená orgán alebo inštitúciu zodpovednú za vykonávanie právnych predpisov uvedených v článku 2 tejto zmluvy,
e) „príslušná inštitúcia“ znamená inštitúciu, ktorá je zodpovedná za vyplácanie dávok podľa uplatniteľných právnych predpisov,
f) „dávka“ znamená akúkoľvek peňažnú dávku alebo inú dávku prislúchajúcu podľa právnych predpisov uvedených v článku 2 tejto zmluvy vrátane všetkých dodatkov, zvýšení alebo doplatkov k tejto dávke podľa právnych predpisov zmluvnej strany, pokiaľ v tejto zmluve nie je ustanovené inak,
g) „obdobie poistenia“ znamená obdobie zamestnania alebo samostatnej zárobkovej činnosti, alebo obdobie platenia príspevkov alebo bydliska, ktoré je definované alebo uznané ako obdobie poistenia podľa právnych predpisov, podľa ktorých sa toto obdobie považovalo alebo považuje za ukončené, alebo akékoľvek podobné obdobie, ak sa v právnych predpisoch zmluvnej strany uznáva ako rovnocenné s obdobím poistenia,
h) „bydlisko“ znamená vo vzťahu k Slovensku zvyčajné bydlisko a vo vzťahu k Izraelu obvyklý pobyt, ktorý je zákonne stanovený,
i) „pobyt“ znamená vo vzťahu k Slovensku prechodný pobyt a vo vzťahu k Izraelu dočasný pobyt,
j) „rodinný príslušník“ znamená vo vzťahu k Slovensku rodinného príslušníka definovaného vnútroštátnymi právnymi predpismi a vo vzťahu k Izraelu osoby, ktoré sú definované alebo uznané za takéto podľa uplatniteľných právnych predpisov príslušnou inštitúciou.
2. Ostatné pojmy a výrazy použité v tejto zmluve majú význam, ktorý im patrí podľa uplatňovaných právnych predpisov.
Článok 2
Vecný rozsah
1. Táto zmluva sa vzťahuje na právne predpisy:
A. vo vzťahu k Izraelu: zákon o národnom poistení (konsolidované znenie) 5755-1995, pokiaľ sa uplatňuje na tieto odvetvia poistenia:
a) starobné a pozostalostné poistenie,
b) poistenie pre prípad invalidity,
c) poistenie pre prípad pracovného úrazu,
d) poistenie dieťaťa,
B. vo vzťahu k Slovensku: právne predpisy ktoré upravujú všeobecný systém sociálneho zabezpečenia,
a) dôchodkové dávky (starobné, invalidné a pozostalostné dávky),
b) úrazové dávky (pracovné úrazy a choroby z povolania),
c) štátne sociálne dávky (príspevok na pohreb a prídavok na dieťa).
2. Ak sa v odseku 4 tohto článku neustanovuje inak, táto zmluva sa tiež uplatňuje na budúce právne predpisy, ktorými sa zlučujú, nahrádzajú, menia alebo dopĺňajú právne predpisy uvedené v odseku 1 tohto článku.
3. Po nadobudnutí platnosti tejto zmluvy príslušné úrady sa navzájom informujú o svojich právnych predpisoch v oblastiach sociálneho zabezpečenia uvedených v odseku 1 tohto článku, ak to má vplyv na vykonávanie tejto zmluvy.
4. Táto zmluva sa nevzťahuje na právne predpisy, ktorými sa rozširuje uplatňovanie právnych predpisov uvedených v odseku 1 tohto článku na nové skupiny príjemcov, ak tak rozhodne príslušný úrad príslušnej zmluvnej strany a doručí oznámenie o tomto v súvislosti s informovaním uvedeným v odseku 3 tohto článku.
5. Táto zmluva sa nevzťahuje na právne predpisy predstavujúce nové odvetvie alebo nový systém sociálneho zabezpečenia.
6. Ak v tejto zmluve nie je ustanovené inak, uplatňovanie tejto zmluvy neovplyvňujú žiadne nadnárodné právne predpisy, ktoré sú pre zmluvnú stranu záväzné, medzinárodné dohovory uzavreté zmluvnými stranami alebo také právne predpisy zmluvnej strany, ktoré boli zverejnené na účely vykonávania medzinárodného dohovoru.
Článok 3
Osobný rozsah
Táto zmluva sa vzťahuje na:
a) štátnych občanov zmluvných strán,
b) utečencov podľa Dohovoru o právnom postavení utečencov z 28. júla 1951 a Protokolu z 31. januára 1967 k tomuto dohovoru,
c) osoby bez štátnej príslušnosti podľa Dohovoru o právnom postavení osôb bez štátnej príslušnosti z 28. septembra 1954,
d) rodinných príslušníkov a pozostalých po osobách uvedených v písmenách a) až c), ktorí odvodzujú svoje práva od uvedených osôb.
Článok 4
Rovnosť pri zaobchádzaní
Ak v tejto zmluve nie je ustanovené inak, osoby uvedené v článku 3 tejto zmluvy, ktoré majú bydlisko na území zmluvnej strany, majú rovnaké práva a povinnosti podľa právnych predpisov tejto zmluvnej strany ako jej vlastní štátni občania.
Článok 5
Vývoz dávok
Ak v tejto zmluve nie je ustanovené inak, dôchodky a iné peňažné dávky sa neznižujú, neupravujú, nepozastavujú alebo nerušia z dôvodu, že osoba má bydlisko alebo pobyt na území druhej zmluvnej strany.
DRUHÁ ČASŤ
UPLATŇOVANIE PRÁVNYCH PREDPISOV
Článok 6
Všeobecné ustanovenia
Ak v tejto zmluve nie je ustanovené inak:
a) osoba, ktorá je zamestnaná alebo samostatne zárobkovo činná na území jednej zo zmluvných strán, podlieha len právnym predpisom tejto zmluvnej strany, bez ohľadu na to, na ktorej území zmluvnej strany má bydlisko,
b) osoba zamestnaná na území oboch zmluvných strán podlieha právnym predpisom zmluvnej strany, na ktorej území má bydlisko,
c) osoba, ktorá je samostatne zárobkovo činná na území oboch zmluvných strán a ktorá má bydlisko na území jednej zo zmluvných strán, podlieha právnym predpisom zmluvnej strany, na území ktorej má bydlisko; s takou osobou sa zaobchádza, ako keby vykonávala všetky svoje odborné činnosti na území zmluvnej strany, ktorej právnym predpisom podlieha,
d) osoby, ktoré nie sú zárobkovo činné, podliehajú právnym predpisom zmluvnej strany, na ktorej území majú bydlisko,
e) táto zmluva nemá vplyv na ustanovenia Viedenského dohovoru o diplomatických stykoch alebo na všeobecné zásady zvykového medzinárodného práva, pokiaľ ide o konzulárne výsady a imunity v súvislosti s právnymi predpismi ustanovenými v článku 2 ods. 1 tejto zmluvy,
f) osoby zamestnané v štátnych službách, osoby im na roveň postavené a iné osoby, ktoré zamestnáva verejná inštitúcia zmluvnej strany, podliehajú právnym predpisom zmluvnej strany, v ktorej štátnej správe sú zamestnané, za predpokladu, že podliehali právnym predpisom tejto zmluvnej strany pred začiatkom tohto zamestnania.
Článok 7
Osobitné ustanovenia
1. Osoba:
a) ktorú zamestnáva zamestnávateľ, ktorého sídlo je registrované na území zmluvnej strany,
b) na ktorú sa vzťahujú právne predpisy tejto zmluvnej strany a
c) je vyslaná, aby pracovala na území druhej zmluvnej strany pre toho istého zamestnávateľa na obdobie, ktoré nepresahuje päť rokov,
aj naďalej podlieha právnym predpisom prvej zmluvnej strany, ako keby aj naďalej mala bydlisko a bola zamestnaná na území tejto zmluvnej strany.
2. Cestujúci personál dopravného podniku alebo leteckej spoločnosti, ktorý vykonáva činnosť na území oboch zmluvných strán, podlieha právnym predpisom zmluvnej strany, na území ktorej má sídlo jeho zamestnávateľ. Ak však má zamestnanec bydlisko na území druhej zmluvnej strany, uplatňujú sa právne predpisy tejto zmluvnej strany.
3. Osoba, ktorá je zamestnaná na palube plavidla, ktoré sa plaví pod vlajkou zmluvnej strany, podlieha právnym predpisom tejto zmluvnej strany za predpokladu, že sídlo zamestnávateľa sa nachádza na území zmluvnej strany. Vyššie uvedené sa uplatňuje aj vtedy, keď sa plavidlo plaví pod vlajkou tretej krajiny, ale má posádku, ktorú zamestnáva podnik so sídlom na území jednej zo zmluvných strán alebo osoba s bydliskom na území jednej zo zmluvných strán.
Článok 8
Výnimky z článkov 6 a 7
Príslušné úrady alebo nimi poverené inštitúcie sa môžu písomne dohodnúť na výnimkách z ustanovení článkov 6 a 7 tejto zmluvy v záujme určitých osôb alebo kategórií osôb.
Článok 9
Príspevky na poistenie
Osoba, na ktorú sa vzťahuje táto zmluva, odvádza príspevky na poistenie podľa právnych predpisov zmluvnej strany, ktorým podlieha podľa článkov 6 až 8 tejto zmluvy.
TRETIA ČASŤ
OSOBITNÉ USTANOVENIA O RÔZNYCH KATEGÓRIÁCH DÁVOK
PRVÁ KAPITOLA
STAROBNÉ, INVALIDNÉ A POZOSTALOSTNÉ DÔCHODKY
Článok 10
Obdobia poistenia kratšie ako 12 mesiacov
1. Ak celková dĺžka období poistenia získaných podľa právnych predpisov jednej zmluvnej strany je kratšia ako 12 mesiacov a ak len na základe takýchto období poistenia, nevznikne žiadny nárok na dávky podľa týchto právnych predpisov, inštitúcia tejto zmluvnej strany neprizná dávku.
2. V takom prípade druhá zmluvná strana vypočíta dávku s prihliadnutím na obdobia poistenia uvedené v odseku 1 tohto článku tak, ako keby tieto obdobia poistenia boli získané podľa právnych predpisov, ktoré vykonáva.
Uplatňovanie izraelských právnych predpisov
Článok 11
Starobné a pozostalostné dávky
1. Ak štátny občan zmluvnej strany alebo osoba uvedená v článku 3 písm. b) až d) tejto zmluvy bola poistená v Izraeli, ale nemá dostatočné obdobie poistenia podľa právnych predpisov Izraela oprávňujúce na poberanie starobného alebo pozostalostného dôchodku, berú sa do úvahy aj obdobia poistenia ukončené podľa právnych predpisov Slovenska, ak sa nekryjú s obdobiami poistenia v Izraeli. Zohľadňuje sa každé obdobie poistenia ukončené v súlade s právnymi predpismi Slovenska od 1. apríla 1954.
2. Ak príjemca alebo jeho pozostalý spĺňa podmienky na poberanie dávky, po započítaní obdobia poistenia získaného v súlade s právnymi predpismi oboch zmluvných strán, príslušná izraelská inštitúcia stanoví dávku takto:
a) izraelská dávka, ktorá sa vypláca osobe, ktorá ukončila oprávňujúce obdobia poistenia podľa izraelských právnych predpisov, sa berie do úvahy ako teoretická suma.
b) príslušná inštitúcia na základe uvedenej teoretickej sumy vypočíta čiastkovú dávku, ktorá má byť vyplácaná, podľa pomeru medzi dĺžkou obdobia poistenia v Izraeli, ktoré osoba získala podľa právnych predpisov Izraela, a súčtom všetkých období poistenia, ktoré získala podľa právnych predpisov oboch zmluvných strán.
3. Nárok na starobný dôchodok osoby je podmienený bydliskom v Izraeli alebo na Slovensku bezprostredne pred dosiahnutím veku, v ktorom jej vzniká nárok na starobný dôchodok.
4. Nárok na pozostalostný dôchodok je podmienený bydliskom príjemcu a zosnulého v Izraeli alebo na Slovensku v čase úmrtia alebo aby zosnulý bezprostredne pred smrťou poberal starobný dôchodok.
5. Dávky na rekvalifikáciu a výživné pre vdovy, vdovcov a siroty sa vyplácajú osobám uvedeným v odseku 1 len vtedy, ak majú bydlisko v Izraeli, a len dovtedy, kým sú skutočne prítomné v Izraeli.
6. Príspevok na pohreb sa nevypláca za osobu, ktorá zomrela mimo Izraela a ktorá nemala bydlisko v Izraeli v deň svojej smrti.
Článok 12
Dávky v invalidite
1. Osoba, na ktorú sa vzťahuje táto zmluva, má nárok na dávku v invalidite, ak mala bydlisko v Izraeli a bola tam poistená bezprostredne predtým, ako sa stala invalidnou.
2. Osobitné služby pre postihnutých, výživné pre postihnuté deti poistenej osoby, odborná rehabilitácia pre postihnuté osoby, dávky na rekvalifikáciu a výživné pre manželského partnera alebo partnerku sa takej osobe vyplácajú za predpokladu, že má bydlisko v Izraeli, a len dovtedy, kým je skutočne prítomná v Izraeli.
3. Osoba, na ktorú sa vzťahuje táto zmluva, ktorá má bydlisko mimo Izraela a má nárok na izraelský invalidný dôchodok, poberá aj naďalej dôchodok, ktorý jej bol priznaný, dokonca aj keď došlo k zvýšeniu stupňa jej invalidity v dôsledku zhoršenia zdravotného stavu alebo z dôvodu ďalšej invalidity, ktorá vznikla v zahraničí.
Uplatňovanie slovenských právnych predpisov
Článok 13
Spočítavanie období poistenia a výpočet dávok
1. Ak slovenské právne predpisy podmieňujú nárok na dávky splnením určitých období poistenia, príslušná slovenská inštitúcia započíta obdobia poistenia získané podľa izraelských právnych predpisov, ak sa neprekrývajú, tak, ako keby to boli obdobia poistenia získané podľa slovenských právnych predpisov.
2. Ak oprávnená osoba spĺňa podmienky nároku podľa slovenských právnych predpisov bez ohľadu na ustanovenia odseku 1, príslušná slovenská inštitúcia vypočíta dávky len za obdobia poistenia získané podľa slovenských právnych predpisov.
3. Ak oprávnená osoba spĺňa podmienky nároku podľa slovenských právnych predpisov, len s prihliadnutím na ustanovenia odseku 1, príslušná inštitúcia vypočíta dávku takto:
a) príslušná inštitúcia vypočíta teoretickú výšku dávky tak, ako keby všetky obdobia poistenia získané podľa právnych predpisov obidvoch zmluvných strán boli získané len podľa slovenských právnych predpisov,
b) na základe teoretickej sumy dávky vypočíta príslušná inštitúcia dávku v sume zodpovedajúcej pomeru medzi skutočne získaným obdobím poistenia podľa slovenských právnych predpisov a celkovými obdobiami poistenia získanými podľa právnych predpisov obidvoch zmluvných strán.
4. Na stanovenie sumy dávky zohľadní slovenská inštitúcia len príjmy dosiahnuté za obdobia poistenia získané podľa právnych predpisov, ktoré uplatňuje.
5. Ak slovenská inštitúcia môže vypočítať sumu dávky len s prihliadnutím na obdobia poistenia získané podľa slovenských právnych predpisov, nepoužije sa ustanovenie odseku 3.
Článok 14
Invalidné dôchodky
Nárok na invalidný dôchodok osobe, ktorej invalidita vznikla v období, v ktorom je nezaopatreným dieťaťom, alebo počas doktorandského štúdia v dennej forme do dovŕšenia 26 rokov veku, vznikne aj bez ohľadu na dĺžku obdobia poistenia len, ak ide o osobu, ktorá má trvalý pobyt na území Slovenska.
Článok 15
Príspevok na pohreb
Nárok na poskytovanie príspevku na pohreb pre oprávnené osoby s bydliskom na území Slovenska vzniká za podmienok a v rozsahu určenom slovenskými právnymi predpismi.
DRUHÁ KAPITOLA
PRACOVNÉ ÚRAZY A CHOROBY Z POVOLANIA
Článok 16
Dávky za pracovné úrazy alebo choroby z povolania poskytuje inštitúcia tej zmluvnej strany, ktorej právne predpisy sa vzťahovali na osobu v čase vzniku pracovného úrazu alebo v čase zistenia choroby z povolania, ak naposledy pracovala za podmienok, za ktorých choroba z povolania mohla vzniknúť.
Článok 17
Poskytovanie dávok pri chorobe z povolania
1. Ak osoba, ktorej bola zistená choroba z povolania, podľa právnych predpisov oboch zmluvných strán vykonávala činnosť, ktorá svojím charakterom pravdepodobne spôsobila príslušnú chorobu, dávky, ktoré osoba alebo jej pozostalí môžu žiadať, sa priznajú len podľa právnych predpisov zmluvnej strany, ktorým osoba naposledy podliehala.
2. V prípadoch, ak sa príslušná choroba dá jednoznačne určiť podľa charakteru činnosti vykonávanej na území druhej zmluvnej strany, uplatňujú sa len právne predpisy tejto druhej zmluvnej strany.
Článok 18
V prípade zhoršenia choroby z povolania, za ktorú osoba poberala alebo poberá dávky podľa právnych predpisov jednej zo zmluvných strán, sa uplatňujú tieto pravidlá:
a) ak oprávnená osoba počas poberania dávok nebola zamestnaná podľa právnych predpisov druhej zmluvnej strany v zamestnaní, ktoré pravdepodobne zhoršilo zistenú chorobu z povolania, príslušná inštitúcia prvej zmluvnej strany uhradí náklady spojené s dávkami podľa ustanovení právnych predpisov, ktoré vykonáva, s prihliadnutím na jej zhoršenie,
b) ak oprávnená osoba počas poberania dávok vykonávala podľa právnych predpisov druhej zmluvnej strany takú činnosť, ktorá mohla spôsobiť zhoršenie choroby z povolania, príslušná inštitúcia prvej zmluvnej strany uhradí náklady spojené s dávkami podľa ustanovení právnych predpisov, ktoré vykonáva, bez toho, že by prihliadla na jej zhoršenie. Príslušná inštitúcia druhej zmluvnej strany poskytne oprávnenej osobe príplatok, ktorého výška sa rovná rozdielu medzi čiastkou dávok prislúchajúcich po zhoršení a čiastkou, ktorá by jej prislúchala pred zhoršením podľa právnych predpisov, ktoré vykonáva, ak príslušná choroba vznikla v súlade s právnymi predpismi tejto zmluvnej strany.
Článok 19
Ak právne predpisy jednej zo zmluvných strán výslovne alebo bezvýhradne stanovujú, že predchádzajúce pracovné úrazy alebo choroby z povolania sa majú zohľadniť pri určovaní stupňa invalidity alebo pracovnej schopnosti, príslušná inštitúcia zmluvnej strany zohľadní aj predchádzajúce pracovné úrazy a choroby z povolania, ktoré vznikli alebo boli zistené podľa právnych predpisov druhej zmluvnej strany, rovnako, ako by sa uplatňovali právne predpisy prvej zmluvnej strany.
TRETIA KAPITOLA
PRÍDAVKY NA DETI
Článok 20
Ustanovenia o prídavkoch na deti
1. Prídavky na deti sa priznávajú podľa právnych predpisov zmluvnej strany, na ktorej území má dieťa bydlisko.
2. Ak by nárok na dávku uvedenú v odseku 1 tejto zmluvy vznikol na území oboch zmluvných strán v dôsledku uplatňovania tejto zmluvy alebo v dôsledku uplatňovania právnych predpisov oboch zmluvných strán, dávka patrí len podľa právnych predpisov tej zmluvnej strany, kde má dieťa skutočne pobyt.
ŠTVRTÁ ČASŤ
RÔZNE USTANOVENIA
Článok 21
Vykonávacia dohoda a výmena informácií
Príslušné úrady:
a) sa dohodnú na vykonávacej dohode potrebnej na vykonávanie tejto zmluvy,
b) si vymieňajú informácie o opatreniach prijatých na vykonávanie tejto zmluvy,
c) si vymieňajú informácie o všetkých zmenách v ich príslušných právnych predpisoch, ktoré môžu ovplyvniť vykonávanie tejto zmluvy,
d) určia vo vykonávacej dohode kontaktné miesta na uľahčenie a urýchlenie vykonávania tejto zmluvy.
Článok 22
Správna pomoc
1. Príslušné úrady a inštitúcie zmluvných strán si navzájom pomáhajú pri vykonávaní tejto zmluvy tak, ako keby vykonávali svoje vlastné právne predpisy. Táto správna pomoc je bezplatná, ak sa príslušné úrady nedohodnú inak.
2. Úrady a inštitúcie zmluvných strán môžu priamo komunikovať medzi sebou a tiež s oprávnenými osobami alebo s ich zástupcami.
Článok 23
Ochrana osobných údajov
Všetky údaje týkajúce sa oprávnených osôb, ktoré sú uvedené v žiadosti o informácie alebo s nimi súvisia a ktoré počas uplatňovania tejto zmluvy odovzdáva jedna zmluvná strana druhej zmluvnej strane, sú dôverné a používajú sa výhradne na určenie nároku na dávky podľa tejto zmluvy. Na každú výmenu údajov medzi zmluvnými stranami sa vzťahujú právne predpisy každej zo zmluvných strán.
Článok 24
Oslobodenie od daní, poplatkov a overovania
1. Ak je podľa právnych predpisoch jednej zmluvnej strany akákoľvek žiadosť alebo doklad úplne alebo čiastočne oslobodený od daní, správnych poplatkov za súdne konanie alebo registračných poplatkov pri uplatňovaní právnych predpisov tejto zmluvnej strany, oslobodenie sa vzťahuje aj na žiadosti a doklady, ktoré sa predkladajú podľa právnych predpisov druhej zmluvnej strany.
2. Doklady a osvedčenia, ktoré sa predkladajú na účely tejto zmluvy, sú oslobodené od overovania diplomatickými alebo konzulárnymi úradmi.
Článok 25
Predkladanie žiadostí
1. Žiadosti, oznámenia a opravné prostriedky predložené príslušnej inštitúcii jednej zmluvnej strany sa považujú za žiadosti, oznámenia a opravné prostriedky predložené príslušnej inštitúcii druhej zmluvnej strany v tej istej lehote.
2. Žiadosť o dávku, ktorá sa má vyplácať podľa právnych predpisov jednej zmluvnej strany, sa považuje za žiadosť o zodpovedajúcu dávku, ktorá sa má vyplácať podľa právnych predpisov druhej zmluvnej strany, za predpokladu, že príslušná žiadosť je poslaná príslušnej inštitúcii druhej zmluvnej strany. To však neplatí, ak žiadateľ výslovne požiada o odloženie priznania starobného dôchodku podľa právnych predpisov jednej zo zmluvných strán.
3. Ak sa má podľa právnych predpisov jednej zmluvnej strany vyplatiť dodatočná čiastka z dôvodu omeškania pri rozhodovaní o nároku na dôchodok alebo inú dávku, nárok sa na účely uplatňovania ustanovení právnych predpisov týkajúcich sa takej dodatočnej čiastky považuje za predložený v deň, keď tento nárok spolu so všetkými potrebnými prílohami prevzala príslušná inštitúcia tejto zmluvnej strany.
Článok 26
Vrátenie preplatkov na dávkach
1. Ak inštitúcia jednej zmluvnej strany vyplatila príjemcovi sumu, ktorá je vyššia, ako je nárok tohto príjemcu, táto inštitúcia môže v rámci svojej pôsobnosti a za podmienok uplatniteľných právnych predpisov požiadať inštitúciu druhej zmluvnej strany, aby zrazila sumu, ktorá sa rovná sume navyše vyplatenej z akejkoľvek sumy, ktorú má druhá inštitúcia vyplatiť príjemcovi. Zrážka sa vykoná v súlade s rozsahom pôsobnosti a podmienkami uplatniteľných právnych predpisov tejto inštitúcie, ako keby išlo o vrátenie nadbytočnej sumy vyplatenej touto inštitúciou samotnou. Inštitúcia prevedie sumu, ktorú zrazila, inštitúcii, ktorá o ňu požiadala.
2. V prípade, že inštitúcia jednej zmluvnej strany vyplatila preddavky za obdobie, počas ktorého mal príjemca nárok na dávky podľa právnych predpisov druhej zmluvnej strany, táto inštitúcia môže požiadať inštitúciu druhej zmluvnej strany, aby zrazila sumu, ktorá sa rovná tomuto preddavku, z dávok, ktoré má táto inštitúcia vyplatiť príjemcovi za toto isté obdobie. Zrážka vykonaná touto inštitúciou je v súlade s rozsahom pôsobnosti a podmienkami uplatniteľných právnych predpisov a zrazená suma sa prevedie na inštitúciu, ktorá o ňu požiadala.
Článok 27
Jazyky použité na vykonávanie
Príslušné úrady a inštitúcie zmluvných strán môžu na vykonávanie tejto zmluvy používať štátne jazyky zmluvných strán alebo anglický jazyk, tak ako je uvedené vo vykonávacej dohode podľa článku 21 písm. a) tejto zmluvy.
Článok 28
Mena a spôsob platby
1. Inštitúcia jednej zmluvnej strany vypláca dávky podľa tejto zmluvy priamo oprávnenej osobe, ktorá má bydlisko alebo pobyt na území druhej zmluvnej strany, v eurách.
2. Ak jedna alebo druhá zmluvná strana zavedie obmedzenie výmeny alebo vývozu mien, príslušné inštitúcie oboch zmluvných strán neodkladne prijmú opatrenia potrebné na zabezpečenie prevodu čiastok, ktoré sa majú vyplácať podľa tejto zmluvy.
Článok 29
Riešenie sporov
1. Príslušné úrady, pokiaľ je to možné, riešia spory, ktoré vzniknú v súvislosti s výkladom alebo uplatňovaním tejto zmluvy, vzájomne.
2. Ak by príslušné úrady neboli schopné vyriešiť také spory v súlade s odsekom 1, zmluvné strany vynaložia úsilie, aby to dosiahli pomocou rokovania diplomatickou cestou.
PIATA ČASŤ
PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Článok 30
Uplatňovanie tejto zmluvy a lehoty pred nadobudnutím platnosti
1. Táto zmluva nezakladá žiadne nároky na výplatu dávky za akékoľvek obdobie pred nadobudnutím platnosti tejto zmluvy.
2. Pri určení nároku na dávky podľa tejto zmluvy sa zohľadní každé obdobie poistenia získané pred nadobudnutím platnosti tejto zmluvy.
3. Táto zmluva sa vzťahuje aj na poistné udalosti, ktoré vznikli pred nadobudnutím jej platnosti.
4. Dávky priznané pred nadobudnutím platnosti tejto zmluvy sa na žiadosť príjemcu môžu prepočítať, aby boli v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy. Nový prepočet nemá za následok žiadne zníženie výšky dávky.
5. Akákoľvek dávka, ktorá nebola priznaná alebo ktorá bola pozastavená z dôvodu štátneho občianstva osoby alebo jej pobytu na území druhej zmluvnej strany, sa na základe žiadosti tejto osoby prizná alebo obnoví v súlade s touto zmluvou, s účinnosťou od dátumu nadobudnutia platnosti tejto zmluvy, za predpokladu, že predtým stanovené nároky neboli jednorazovo odškodnené.
6. Ak sa žiadosť uvedená v odsekoch 4 a 5 tohto článku predloží do dvoch rokov od dátumu nadobudnutia platnosti tejto zmluvy, nároky získané podľa tejto zmluvy nadobudnú účinnosť od tohto dátumu. Ak sa žiadosť uvedená v odsekoch 4 a 5 tohto článku predloží po uplynutí dvojročného obdobia od dátumu nadobudnutia platnosti tejto zmluvy, nároky, ktoré neboli premlčané alebo obmedzené, majú účinnosť od dátumu predloženia žiadosti, okrem toho, keď sa uplatňujú priaznivejšie ustanovenia právnych predpisov ktorejkoľvek zo zmluvných strán.
Článok 31
Platnosť a vypovedanie zmluvy
1. Táto zmluva sa uzaviera na čas neurčitý.
2. Každá zo zmluvných strán môže kedykoľvek túto zmluvu vypovedať. Výpoveď nadobudne platnosť 31. decembra roka nasledujúceho po roku doručenia písomnej výpovede druhej zmluvnej strane diplomatickou cestou.
3. V prípade ukončenia platnosti tejto zmluvy sa zachová každý nárok na dávky nadobudnutý podľa tejto zmluvy.
Článok 32
Nadobudnutie platnosti
Táto zmluva nadobudne platnosť prvým dňom tretieho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom si zmluvné strany navzájom písomne diplomatickou cestou oznámili, že splnili všetky podmienky vnútroštátnych právnych predpisov na nadobudnutie platnosti tejto zmluvy.
V Bratislave 15. júna 2010, ktorý zodpovedá 3. TAMUZ 5770, v dvoch pôvodných vyhotoveniach v slovenskom, hebrejskom a anglickom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť. V prípade rozdielnosti vo výklade je rozhodujúce anglické znenie.
Za Slovenskú republiku:
Viera Tomanová v. r.
Za Štát Izrael:
Zeev Boker v. r.
VYKONÁVACIA DOHODA NA VYKONÁVANIE ZMLUVY MEDZI SLOVENSKOU REPUBLIKOU A ŠTÁTOM IZRAEL O SOCIÁLNOM ZABEZPEČENÍ
V súlade s článkom 21 písm. a) Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Štátom Izrael o sociálnom zabezpečení podpísanej v Bratislave 15. júna 2010 (ďalej len „zmluva“) sa príslušné úrady zmluvných strán dohodli takto:
PRVÁ ČASŤ
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Článok 1
Pojmy použité v tejto vykonávacej dohode majú rovnaký význam ako v zmluve.
Článok 2
1. Kontaktné miesta uvedené v článku 21 písm. d) zmluvy sú:
a) za Slovensko: Sociálna poisťovňa, Bratislava,
b) za Izrael: Národný poisťovací inštitút v Jeruzaleme.
Adresy a ďalšie náležitosti kontaktných miest sú uvedené v prílohe 1.
2. Kontaktné miesta uvedené v odseku 1 sa dohodnú na spoločných postupoch a formulároch a iných formách komunikácie potrebných na vykonávanie zmluvy a tejto vykonávacej dohody.
DRUHÁ ČASŤ
USTANOVENIA O UPLATNITEĽNÝCH PRÁVNYCH PREDPISOCH
Článok 3
1. Ak sa v súlade s ustanoveniami článkov 6 až 8 zmluvy uplatňujú právne predpisy jednej zmluvnej strany, vystaví inštitúcia tejto zmluvnej strany potvrdenie o tom, že zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba naďalej podliehajú týmto právnym predpisom. Toto potvrdenie je dokladom o tom, že sú oslobodení od platenia príspevkov na sociálne zabezpečenie druhej zmluvnej strane.
2. Potvrdenie uvedené v odseku 1 vystavuje:
a) na Slovensku: Sociálna poisťovňa,
b) v Izraeli: Národný poisťovací inštitút v Jeruzaleme.
3. Inštitúcie uvedené v odseku 2 si navzájom zasielajú kópiu potvrdenia.
TRETIA ČASŤ
OSOBITNÉ USTANOVENIA TÝKAJÚCE SA RÔZNYCH KATEGÓRIÍ DÁVOK
Starobný, pozostalostný a invalidný dôchodok
Článok 4
1. Príslušná inštitúcia zmluvnej strany, ktorá dostane žiadosť o dávky prislúchajúce podľa právnych predpisov druhej zmluvnej strany, vyznačí na žiadosti dátum jej prijatia a bezodkladne odošle formulár žiadosti prostredníctvom kontaktného miesta kontaktnému miestu druhej zmluvnej strany.
2. Spolu s formulárom žiadosti odošle kontaktnému miestu aj akúkoľvek dostupnú súvisiacu dokumentáciu vrátane zdravotnej dokumentácie, ktorú môže príslušná inštitúcia druhej zmluvnej strany potrebovať na určenie nároku žiadateľa na dávku.
3. Kontaktné miesto riadne overí osobné informácie týkajúce sa osoby, ktoré sú uvedené vo formulári. Odoslanie overeného formulára týkajúceho sa osobných informácií oslobodzuje kontaktné miesto od odoslania originálnych dokumentov druhej zmluvnej strane.
4. Každá príslušná inštitúcia následne určí oprávnenosť žiadateľa na dávku a informuje druhú inštitúciu prostredníctvom kontaktného miesta o svojom rozhodnutí o nároku.
ŠTVRTÁ ČASŤ
PRACOVNÉ ÚRAZY A CHOROBY Z POVOLANIA
Článok 5
1. V prípade vzniku pracovného úrazu alebo prvého diagnostikovania choroby z povolania na území druhej zmluvnej strany, ako je tá, v ktorej sa nachádza príslušná inštitúcia, je taký úraz alebo choroba oznámená príslušnej inštitúcii podľa postupov ustanovených právnymi predpismi uplatňovanými touto príslušnou inštitúciou.
2. Príslušná inštitúcia je oprávnená získať od orgánov a inštitúcií druhej zmluvnej strany akékoľvek lekárske a písomné doklady, ktoré inštitúcia považuje za potrebné na určenie nároku.
Článok 6
V prípade, ak inštitúcia jednej zmluvnej strany, ktorej je oznámená choroba z povolania podľa článku 5 tejto vykonávacej dohody, potvrdí, že osoba trpiaca takouto chorobou naposledy vykonávala činnosť, ktorá mohla spôsobiť takúto chorobu z povolania, na území druhej zmluvnej strany, odošle inštitúcia druhej zmluvnej strany oznámenie a sprievodné dokumenty zdôvodňujúce jej rozhodnutie.
Článok 7
1. Ak dôjde k zhoršeniu choroby z povolania na území inej zmluvnej strany, ako je tá, v ktorej sa nachádza príslušná inštitúcia, bude o zhoršení informovaná druhá zmluvná strana v súlade s postupom ustanoveným právnymi predpismi uplatňovanými touto inštitúciou.
2. Príslušná inštitúcia, od ktorej osoba trpiaca chorobou z povolania poberala alebo poberá dávky, je oprávnená získať od orgánov a inštitúcií druhej zmluvnej strany všetky dostupné informácie o akejkoľvek činnosti vykonávanej osobou trpiacou takou chorobou na území druhej zmluvnej strany, ktorá mohla spôsobiť alebo zhoršiť túto chorobu z povolania.
3. Ak na základe uplatňovanie článku 18 písm. b) zmluvy inštitúcia, od ktorej oprávnená osoba poberala alebo poberá dávky v súvislosti s chorobou z povolania, potvrdí, že nie je povinná uhradiť náklady spojené s akýmkoľvek zhoršením choroby z povolania, poskytne táto inštitúcia príslušnej inštitúcii druhej zmluvnej strany podrobnosti tohto rozhodnutia a všetky dovtedy predložené lekárske a písomné doklady týkajúce sa choroby z povolania.
PIATA ČASŤ
VZÁJOMNÁ POMOC A INFORMÁCIE
Článok 8
1. Kontaktné miesto jednej zmluvnej strany poskytne na požiadanie kontaktnému miestu druhej zmluvnej strany dostupné informácie o zdravotnom stave a zdravotnú dokumentáciu týkajúce sa žiadateľa alebo príjemcu na základe písomného súhlasu žiadateľa so zverejnením údajov, ktoré sú predmetom lekárskeho tajomstva, ak je to potrebné.
2. Ak príslušná inštitúcia zmluvnej strany požaduje, aby žiadateľ alebo príjemca s bydliskom alebo miestom pobytu na území druhej zmluvnej strany podstúpil ďalšie lekárske vyšetrenie, zabezpečí také vyšetrenie kontaktné miesto druhej zmluvnej strany v súlade s pravidlami inštitúcie, ktorá vyšetrenie zabezpečuje, a na náklady inštitúcie, ktorá vyšetrenie požaduje.
3. Kontaktné miesto zmluvnej strany po obdržaní podrobného výkazu vzniknutých nákladov preplatí čiastky splatné v dôsledku uplatnenia ustanovenia odseku 2 tohto článku.
Článok 9
Ak príslušná inštitúcia zmluvnej strany potrebuje správnu pomoc týkajúcu sa práv a povinností žiadateľa alebo príjemcu podľa tejto zmluvy s bydliskom alebo miestom pobytu na území druhej zmluvnej strany, taká pomoc je zrealizovaná buď prostredníctvom kontaktného miesta, alebo priamo príslušnou inštitúciou druhej zmluvnej strany, na ktorej území má žiadateľ alebo príjemca bydlisko alebo miesto pobytu. Taká pomoc je bezplatná.
ŠIESTA ČASŤ
RÔZNE USTANOVENIA
Článok 10
Ak nie je v zmluve ustanovené inak, vyplácajú sa peňažné dávky splatné príjemcom s bydliskom alebo miestom pobytu na území druhej zmluvnej strany priamo týmto príjemcom.
Článok 11
1. Kontaktné miesta zmluvných strán môžu pri uplatňovaní zmluvy používať anglický jazyk.
2. Formuláre a ďalšie dokumenty potrebné na uplatňovanie zmluvy budú v angličtine a v štátnych jazykoch zmluvných strán.
Článok 12
Kontaktné miesta si v prípade potreby navzájom pomáhajú pri prekladoch žiadostí a ďalších dokumentov vyhotovených vo svojom štátnom jazyku do anglického jazyka.
Článok 13
Kontaktné miesta si raz ročne vymieňajú údaje týkajúce sa platieb vykonaných podľa zmluvy.
Článok 14
Vykonávacia dohoda nadobúda platnosť v ten istý deň ako zmluva a platí počas platnosti zmluvy.
V Bratislave 15. júna 2010, ktorý zodpovedá 3. TAMUZ 5770, v dvoch pôvodných vyhotoveniach v slovenskom, hebrejskom a anglickom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť. V prípade rozdielnosti vo výklade je rozhodujúce anglické znenie.
Za príslušný úrad
Slovenskej republiky:
Viera Tomanová v. r.
Za príslušný úrad
Štátu Izrael:
Zeev Boker v. r.
Príloha
Kontaktné miesta
SLOVENSKO
Sociálna poisťovňa
Ul. 29 augusta č. 8 – 10
813 63 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: ++421 906 17 17 28
IZRAEL
Národný poisťovací inštitút
ústredie
13 Weizman Avenue
Jeruzalem 91909
Izrael
Tel.: 972-2-6709753