459/2011 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 13.12.2011

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

459
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 21. septembra 2010 bola v New Yorku podpísaná Zmluva medzi Slovenskou republikou a Austráliou o sociálnom zabezpečení.
Národná rada Slovenskej republiky so zmluvou vyslovila súhlas uznesením č. 359 z 24. marca 2011 a rozhodla o tom, že ide o medzinárodnú zmluvu podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi.
Prezident Slovenskej republiky zmluvu ratifikoval 4. mája 2011.
Zmluva nadobudne platnosť 1. januára 2012 v súlade s článkom 27 ods. 1.
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky zároveň oznamuje, že 30. augusta 2011 bola v Bratislave podpísaná Vykonávacia dohoda na vykonávanie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Austráliou o sociálnom zabezpečení.
Vykonávacia dohoda nadobudne platnosť 1. januára 2012 v súlade s článkom 14.
K oznámeniu č. 459/2011 Z. z.
ZMLUVA
medzi Slovenskou republikou a Austráliou o sociálnom zabezpečení
Slovenská republika a Austrália (ďalej len „zmluvné strany“),
s prianím posilniť súčasné vzájomné priateľské vzťahy medzi oboma krajinami a
s prianím upraviť vzťahy medzi oboma krajinami, pokiaľ ide o dávky sociálneho zabezpečenia a poistenia,
dohodli sa takto:
PRVÁ ČASŤ
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Článok 1
Definície
1. Ak v tejto zmluve ďalej nie je uvedené inak:
a) „dávka“ znamená peňažnú dávku, dôchodok alebo príspevok vrátane akejkoľvek dodatočnej sumy, zvýšenia alebo príplatku prislúchajúcich podľa právnych predpisov zmluvnej strany. V prípade Austrálie nezahŕňa žiadnu peňažnú dávku, platbu ani nárok na peňažnú dávku prislúchajúcu podľa zákona o dôchodkovej záruke;
b) „príslušný úrad“ znamená vo vzťahu k Slovenskej republike Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktoré má v pôsobnosti právne predpisy uvedené v článku 2 ods. 1písm. b) a vo vzťahu k Austrálii tajomník zväzového ministerstva, ktorý má v pôsobnosti právne predpisy uvedené v článku 2 ods. 1 písm. a) bode (i) s výnimkou, keď sa uplatňuje druhá časť zmluvy (vrátane uplatňovania iných častí zmluvy, ktoré majú vplyv na uplatňovanie druhej časti), vtedy je príslušný vládny komisár pre daňové záležitosti alebo jeho splnomocnený zástupca;
c) „príslušná inštitúcia“ znamená inštitúciu alebo úrad vykonávajúci právne predpisy uvedené v článku 2;
d) „právne predpisy“ znamená vo vzťahu k Slovenskej republike právne predpisy uvedené v článku 2 ods. 1 písm. b) a vo vzťahu k Austrálii zákony uvedené v článku 2 ods. 1 písm. a) bode (i) s výnimkou druhej časti zmluvy (vrátane uplatňovania iných častí zmluvy, ktoré majú vplyv na uplatňovanie druhej časti). Vtedy tento pojem znamená zákony uvedené v článku 2 ods. 1 písm. a) bode (ii);
e) „obdobie poistenia“ znamená vo vzťahu k Slovenskej republike obdobie poistenia, náhradnú dobu alebo ekvivalentné obdobie získané podľa právnych predpisov Slovenskej republiky;
f) „obdobie pobytu v Austrálii v produktívnom veku“ znamená obdobie pobytu definované právnymi predpismi Austrálie, pričom to nezahŕňa obdobie podľa článku 12 považované za obdobie, počas ktorého mala osoba pobyt v Austrálii.
2. Ostatné pojmy neuvedené v tomto článku majú význam, ktorý im patrí podľa príslušných právnych predpisov.
Článok 2
Vecný rozsah
1. Táto zmluva sa vzťahuje na nasledujúce právne predpisy v znení neskorších predpisov účinné k dátumu podpísania tejto zmluvy a na akékoľvek právne predpisy, ktoré ich novelizujú, zjednotia, doplnia alebo nahradia:
a) vo vzťahu k Austrálii:
i) zákony tvoriace súbor zákonov o sociálnom zabezpečení v rozsahu, v ktorom upravujú, vzťahujú sa alebo majú vplyv na starobný dôchodok;
ii) právne predpisy týkajúce sa záruky starobného dôchodku, ktorá je v čase podpísania tejto zmluvy upravená v zákone o dôchodkovom príspevkovom poistení správy z roku 1992 (Superannuation Guarantee Administration Act 1992), zákon o spoplatnení záruky starobného dôchodku z roku 1992 (Superannuation Guarantee Charge Act 1992) a predpisov týkajúcich sa dôchodkovej záruky správy (Superannuation Guarantee Administration Regulations);
b) vo vzťahu ku Slovenskej republike právne predpisy upravujúce priznávanie a vyplácanie
i) starobných dôchodkov,
ii) invalidných dôchodkov a
iii) vdovských, vdoveckých a sirotských dôchodkov.
2. Bez ohľadu na ustanovenia odseku 1 táto zmluva sa nevzťahuje na iné právne predpisy žiadnej zo zmluvných strán ani na inú zmluvu o sociálnom zabezpečení, ktorú uzatvorila len jedna zo zmluvných strán s treťou krajinou, ak nie je ďalej uvedené inak.
3. Ak sa príslušné úrady písomne nedohodnú inak, táto zmluva sa nevzťahuje na budúce právne predpisy, pokiaľ rozširujú existujúce právne predpisy jednej zo zmluvných strán o nové kategórie poberateľov dávok alebo dôchodkov.
Článok 3
Osobný rozsah
Táto zmluva sa vzťahuje na každú osobu, ktorá
a) má alebo mala bydlisko na území Austrálie, alebo
b) podlieha alebo podliehala právnym predpisom Slovenskej republiky,
a na iné osoby, ak odvodzujú svoje práva od týchto osôb.
Článok 4
Rovnaké zaobchádzanie
Ak táto zmluva neustanovuje inak, so všetkými osobami, na ktoré sa táto zmluva vzťahuje, zmluvné strany zaobchádzajú rovnako, čo sa týka ich práv a povinností, ktoré vyplývajú priamo z právnych predpisov o sociálnom zabezpečení Slovenskej republiky alebo Austrálie, alebo podľa tejto zmluvy.
Článok 5
Vývoz dávok
1. Ak táto zmluva neustanovuje inak, dávky jednej zmluvnej strany prislúchajúce podľa tejto zmluvy sa vyplatia osobám, ktoré majú bydlisko alebo pobyt na území druhej zmluvnej strany.
2. Na účely odseku 1 vo vzťahu k Austrálii akákoľvek dodatočná suma, zvýšenie alebo príplatok, ktoré sa vyplácajú podľa tejto zmluvy, vyplácajú sa osobe mimo územia Austrálie len počas obdobia ustanoveného právnymi predpismi o sociálnom zabezpečení z roku 1991. Zákon o sociálnom zabezpečení z roku 1991 obsahuje odkaz na všetky zákony, ktoré menia, dopĺňajú alebo nahrádzajú tento zákon.
DRUHÁ ČASŤ
USTANOVENIA O UPLATŇOVANÍ PRÁVNYCH PREDPISOV
Článok 6
Účel tejto časti
Účelom tejto časti je zabezpečiť, aby zamestnávatelia a zamestnanci, ktorí súčasne podliehajú právnym predpisom Slovenskej republiky a Austrálie, nepodliehali dvojitému poisteniu podľa právnych predpisov Slovenskej republiky a Austrálie, ak ide o tú istú prácu zamestnanca.
Článok 7
Uplatnenie tejto časti
Táto časť sa uplatní len v prípade, ak by zamestnanec a/alebo zamestnávateľ tohto zamestnanca, bez ohľadu na túto časť, podliehali právnym predpisom obidvoch zmluvných strán, pokiaľ ide o prácu zamestnanca alebo odmeňovanie za túto prácu.
Článok 8
Zamedzenie dvojitého poistenia
1. Ak zamestnanec pracuje na území jednej zmluvnej strany, zamestnávateľ zamestnanca aj zamestnanec podliehajú iba právnym predpisom tejto zmluvnej strany, pokiaľ ide o prácu a odmenu za túto prácu, ak nie je v tejto časti uvedené inak.
2. Ak zamestnanec
a) podlieha právnym predpisom jednej zmluvnej strany,
b) bol vyslaný zamestnávateľom, aby pracoval na území druhej zmluvnej strany pred alebo po nadobudnutí platnosti tejto zmluvy, podlieha právnym predpisom prvej zmluvnej strany,
c) pracuje na území druhej zmluvnej strany v pracovnom pomere u zamestnávateľa alebo v organizačnej zložke tohto zamestnávateľa,
d) neuplynulo obdobie štyroch rokov od času, keď bol zamestnanec vyslaný pracovať na územie druhej zmluvnej strany, a
e) zamestnanec trvalo nepracuje na území druhej zmluvnej strany,
zamestnávateľ zamestnanca aj zamestnanec podliehajú iba právnym predpisom prvej zmluvnej strany, pokiaľ ide o vykonávanú prácu a odmenu vyplatenú za túto prácu, po nadobudnutí platnosti tejto zmluvy.
3. Na účely odseku 2 písm. c) organizačná zložka je organizačnou zložkou zamestnávateľa vtedy, ak zamestnávateľ aj organizačná zložka sú členmi rovnakej plne alebo väčšinovo vlastnenej skupiny.
4. Ak zamestnanec je v pracovnom pomere u zamestnávateľa na lodi alebo lietadle v medzinárodnej doprave, zamestnávateľ zamestnanca aj zamestnanec podliehajú v súvislosti s touto prácou a s odmenou vyplatenou za túto prácu len právnym predpisom zmluvnej strany, na ktorej území má zamestnanec bydlisko.
Článok 9
Diplomatické a konzulárne styky a štátni zamestnanci
1. Touto zmluvou nie sú dotknuté žiadne ustanovenia Viedenského dohovoru o diplomatických stykoch z 18. apríla 1961 alebo Viedenského dohovoru o konzulárnych stykoch z 24. apríla 1963.
2. Zamestnanci vyslaní ako štátni zamestnanci jednej zmluvnej strany, aby dočasne pracovali na území druhej zmluvnej strany, môžu podliehať len právnym predpisom prvej zmluvnej strany. Na účely tohto odseku sa štátnymi zamestnancami rozumejú, pokiaľ ide o Austráliu, zamestnanci vlády, jej organizačných zložiek alebo miestnej samosprávy.
Článok 10
Dohody o výnimkách
Príslušné úrady zmluvných strán alebo nimi poverené inštitúcie sa môžu vzájomne písomne dohodnúť na výnimkách z ustanovení článkov 8 a 9.
TRETIA ČASŤ
USTANOVENIA TÝKAJÚCE SA DÁVOK
PRVÁ KAPITOLA
DÁVKY PODĽA PRÁVNYCH PREDPISOV AUSTRÁLIE
Článok 11
Bydlisko alebo pobyt na území Slovenskej republiky
Ak by osobe vznikol nárok na dávky podľa právnych predpisov Austrálie alebo podľa tejto zmluvy bez toho, aby táto osoba mala bydlisko alebo pobyt na území Austrálie ku dňu uplatnenia nároku na dávku, ale:
a) má bydlisko na území Slovenskej republiky, alebo má bydlisko na území Austrálie a
b) nachádza sa v Slovenskej republike, alebo v Austrálii,
považuje sa taká osoba na účely uplatnenia nároku na dávku za osobu s bydliskom alebo pobytom na území Austrálie k dátumu podania žiadosti, ak niekedy mala bydlisko na území Austrálie.
Článok 12
Úhrn poistných období
1. Ak osoba, na ktorú sa vzťahuje táto zmluva, si uplatnila nárok na dávky podľa tejto zmluvy a úhrnom získala:
a) obdobie ako osoba s bydliskom na území Austrálie, ktoré je kratšie než obdobie nevyhnutné na to, aby táto osoba na tomto základe získala nárok na predmetnú dávku podľa právnych predpisov Austrálie, a
b) obdobie pobytu v Austrálii v produktívnom veku rovnajúce sa alebo dlhšie ako obdobie podľa odseku 4 a
c) započítateľné obdobie podľa právnych predpisov Slovenskej republiky;
na účely uplatnenia nároku na austrálsku dávku sa toto obdobie poistenia považuje za obdobie, počas ktorého osoba mala bydlisko v Austrálii len na účely splnenia akýchkoľvek minimálnych započitateľných období na uplatnenie nároku na dávku stanovených právnymi predpismi Austrálie.
2. Na účely odseku 1, ak osoba
a) mala bydlisko na území Austrálie nepretržite počas obdobia kratšieho, ako je obdobie nepretržitého pobytu požadované právnymi predpismi Austrálie na to, aby osoba mala nárok na dávku, a
b) získala dve alebo viac oddelených období poistenia, ktoré sa úhrnom rovnajú alebo prevyšujú minimálne obdobie uvedené v písmene a);
považuje sa súčet započítateľných období získaných podľa právnych predpisov Slovenskej republiky za jedno nepretržite trvajúce obdobie.
3. Na účely tohto článku, ak dôjde k prekrytiu obdobia, keď má osoba bydlisko na území Austrálie, so započítateľným obdobím podľa právnych predpisov Slovenskej republiky, započíta sa toto zhodné obdobie len raz ako obdobie bydliska na území Austrálie.
4. Minimálna dĺžka obdobia pobytu v Austrálii v produktívnom veku zohľadnená na účely odseku 1 je nasledujúca:
a) získanie austrálskej dávky vyplácanej osobe, ktorá nemala bydlisko na území Austrálie, je podmienené minimálnym 12-mesačným obdobím trvania bydliska v Austrálii v produktívnom veku, z ktorých najmenej 6 mesiacov musí osoba na území bývať nepretržite, a
b) získanie austrálskej dávky vyplácanej osobe, ktorá má bydlisko na území Austrálie, nie je podmienené žiadnym minimálnym obdobím.
Článok 13
Výpočet dávok
1. Ak je výplata austrálskej dávky podmienená iba touto zmluvou, osobe mimo územia Austrálie sa výška dávky určí podľa právnych predpisov Austrálie. Prídavok na dieťa sa pri výpočte týchto dávok nezohľadňuje.
2. Ak osoba prichádza krátkodobo na územie Austrálie, odsek 1 platí ďalších 26 týždňov od dátumu príchodu do Austrálie.
3. Ak je výplata austrálskej dávky na území Austrálie podmienená len touto zmluvou, výška dávky sa určí
a) výpočtom s prihliadnutím na príjem osoby podľa právnych predpisov Austrálie, pričom vo výpočte sa nezohľadnia žiadne dávky, na ktoré vznikol nárok osobe alebo jej partnerovi v Slovenskej republike, a
b) odpočítaním sumy dávky zo Slovenskej republiky, na ktorú má osoba nárok, od maximálnej výšky austrálskej dávky a
c) výpočtom príslušnej výšky dávky na zvyšnú časť dávky priznanej podľa písmena b) určenej podľa právnych predpisov Austrálie, pričom na výpočet sa použije suma vypočítaná podľa písmena a).
4. Ak osoba krátkodobo opustí územie Austrálie, odsek 3 platí ďalších 26 týždňov od dátumu odchodu z Austrálie.
5. Ak má jeden z partnerov alebo obidvaja partneri nárok na výplatu dávky alebo dávok zo Slovenskej republiky, pre každého z nich, na účely tohto článku a právnych predpisov Austrálie platí, že buď dostanú polovicu z uvedenej čiastky dávky, alebo z celkovej sumy všetkých dávok, pričom každý prípad bude posúdený individuálne.
DRUHÁ KAPITOLA
DÁVKY PODĽA PRÁVNYCH PREDPISOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Článok 14
Úhrn poistných období
Ak osobe nevznikne nárok na dávku z dôvodu, že nezískala potrebné obdobie poistenia podľa právnych predpisov Slovenskej republiky, nárok na dávku sa určí spočítaním období poistenia a obdobia pobytu v Austrálii v produktívnom veku, ak sa tieto neprekrývajú a ak táto zmluva neustanovuje inak.
Článok 15
Výpočet dávok
1. Ak podľa právnych predpisov Slovenskej republiky osoba alebo pozostalé osoby získajú nárok na dávku bez spočítavania s obdobím pobytu v Austrálii v produktívnom veku, príslušná inštitúcia zohľadní iba obdobie poistenia získané podľa právnych predpisov Slovenskej republiky. Príslušná inštitúcia Slovenskej republiky vypočíta výšku dávky len za obdobie poistenia získané podľa právnych predpisov Slovenskej republiky.
2. Ak osoba alebo pozostalé osoby spĺňajú podmienky nároku na dávky podľa právnych predpisov Slovenskej republiky len za predpokladu sčítania období získaných podľa právnych predpisov oboch zmluvných strán, výška dávky sa vypočíta takto:
a) príslušná inštitúcia Slovenskej republiky najprv zistí, či podľa právnych predpisov Slovenskej republiky táto osoba spĺňa podmienky nároku na dávku s prihliadnutím k spočítaným obdobiam;
b) ak nárok na dávku vznikne podľa písmena a), príslušná inštitúcia Slovenskej republiky najprv vypočíta teoretickú výšku dávky tak, ako keby všetky obdobia získané podľa právnych predpisov oboch zmluvných strán boli získané len podľa právnych predpisov Slovenskej republiky;
c) na základe teoretickej výšky dávky príslušná inštitúcia určí sumu dávky tak, že vypočíta pomernú časť zodpovedajúcu skutočným obdobiam poistenia získaným podľa právnych predpisov Slovenskej republiky a sčítaným obdobiam získaným podľa právnych predpisov oboch zmluvných strán.
3. Ak obdobia poistenia získané podľa právnych predpisov Slovenskej republiky sú kratšie ako 12 mesiacov, nevznikne nárok na dávku podľa tejto zmluvy. Predchádzajúca veta neplatí, ak vznikne nárok na dávku len na základe týchto období poistenia.
4. Ak inštitúcia Slovenskej republiky môže vypočítať sumu dávky len s prihliadnutím na obdobia poistenia získané podľa právnych predpisov Slovenskej republiky, nepoužije sa ustanovenie odseku 2.
5. Nárok na invalidný dôchodok osobe, ktorej invalidita vznikla v období, v ktorom je nezaopatreným dieťaťom, alebo počas doktorandského štúdia do dovŕšenia 26 rokov veku, vznikne aj bez ohľadu na dĺžku obdobia poistenia len vtedy, ak ide o osobu, ktorá má bydlisko na území Slovenskej republiky.
ŠTVRTÁ ČASŤ
RÔZNE A SPRÁVNE USTANOVENIA
Článok 16
Doručovanie písomností
1. Žiadosti, vyhlásenia alebo opravné prostriedky týkajúce sa dávok, či už splatných podľa tejto zmluvy alebo podľa právnych predpisov jednej zo zmluvných strán, je možné podávať na území ktorejkoľvek zo zmluvných strán.
2. Na účely určenia nároku na dávky dátum podania žiadosti, vyhlásenia alebo opravného prostriedku uvedených v odseku 1, ktoré sú doručené príslušnej inštitúcii jednej zo zmluvných strán, považuje sa za dátum podania dokumentu príslušnej inštitúcii druhej zmluvnej strany. Príslušná inštitúcia, ktorej je podaná žiadosť, vyhlásenie alebo opravný prostriedok, tieto bez zbytočného odkladu zašle príslušnej inštitúcii druhej zmluvnej strany.
3. Žiadosť o priznanie dávky podľa právnych predpisov jednej zmluvnej strany predložená po nadobudnutí platnosti zmluvy sa považuje za žiadosť o priznanie zodpovedajúcej dávky podľa právnych predpisov druhej zmluvnej strany v týchto prípadoch:
a) ak osoba vyjadrí svoj úmysel, že jej žiadosť sa má považovať za žiadosť podľa právnych predpisov druhej zmluvnej strany,
b) ak osoba v čase podania žiadosti uvedie, že obdobia poistenia boli získané podľa právnych predpisov druhej zmluvnej strany.
4. Vo vzťahu k Austrálii sa odsek 3 uplatňuje iba v prípade, ak zodpovedajúcu žiadosť príslušná inštitúcia dostane do uplynutia 12 mesiacov od podania pôvodnej žiadosti.
5. Vo vzťahu k Austrálii odkaz v odseku 1 na opravný prostriedok je odkazom na opravný prostriedok podaný správnemu orgánu zriadenému alebo vyčlenenému na účely uplatňovania právnych predpisov Austrálie o sociálnom zabezpečení.
Článok 17
Výplata dávok
V prípade, že zmluvná strana nariadi kontrolu meny, táto zmluvná strana bezodkladne urobí potrebné opatrenia, aby zabezpečila vyplácanie akejkoľvek sumy, ktorá musí byť vyplatená podľa tejto zmluvy osobám uvedeným v článku 3, ktoré majú bydlisko na území druhej zmluvnej strany.
Článok 18
Oslobodenie od poplatkov a overovania
1. Ak právne predpisy zmluvnej strany ustanovujú, že akýkoľvek dokument predložený príslušnému úradu alebo inštitúcii tejto zmluvnej strany je úplne alebo čiastočne oslobodený od poplatkov vrátane konzulárnych a správnych poplatkov, toto oslobodenie sa vzťahuje aj na zodpovedajúce dokumenty predkladané príslušnému úradu alebo príslušnej inštitúcii druhej zmluvnej strany pri vykonávaní tejto zmluvy.
2. Dokumenty a osvedčenia predkladané na účely tejto zmluvy sú oslobodené od overovania diplomatickým alebo konzulárnym úradom.
3. Príslušné inštitúcie zmluvných strán vyplácajú podľa tejto zmluvy svoje dávky oslobodené od akýchkoľvek zrážok za správne náklady alebo za štátne správne poplatky a výdavky za spracovanie a vyplatenie tejto dávky.
Článok 19
Vrátenie preplatkov na dávkach
1. Ak príslušná inštitúcia jednej zmluvnej strany vyplatila osobe vyššiu dávku alebo vyplatila dávku, ktorá jej nepatrila, a príslušná inštitúcia druhej zmluvnej strany vyplatí súčasne osobe dávky za to isté obdobie alebo za časť toho istého obdobia podľa tejto zmluvy alebo právnych predpisov zmluvnej strany, príslušná inštitúcia druhej zmluvnej strany môže sumu takého preplatku odpočítať v prospech príslušnej inštitúcie prvej zmluvnej strany z nedoplatkov dávky, na ktorú vznikol nárok podľa právnych predpisov druhej zmluvnej strany.
2. Dávky podľa odseku 1 znamenajú v súvislosti s Austráliou dôchodok, dávku alebo príspevok, ktoré sú splatné podľa právnych predpisov tvoriacich súbor zákonov Austrálie o sociálnom zabezpečení v neskoršom znení.
Článok 20
Výmena informácií a vzájomná spolupráca
1. Príslušné úrady a príslušné inštitúcie zodpovedné za vykonávanie tejto zmluvy si v rozsahu povolenom ich vnútroštátnymi právnymi predpismi
a) vzájomne odovzdávajú akékoľvek informácie potrebné na vykonávanie tejto zmluvy alebo ich právnych predpisov o sociálnom zabezpečení;
b) poskytujú vzájomnú pomoc pri určovaní nároku alebo výplate akejkoľvek dávky podľa tejto zmluvy alebo podľa právnych predpisov, na ktoré sa táto zmluva vzťahuje;
c) vzájomne si oznamujú v čo najkratšom čase akékoľvek informácie o opatreniach prijatých v súvislosti s uplatňovaním tejto zmluvy a o zmenách ich príslušných právnych predpisov, ktoré by mohli ovplyvniť vykonávanie tejto zmluvy;
d) na požiadanie druhej zmluvnej strany vzájomne pomáhajú pri vykonávaní zmlúv o sociálnom zabezpečení, ktoré uzatvorí jedna zo zmluvných strán s tretími štátmi v rozsahu a za podmienok uvedených vo vykonávacej dohode uzatvorenej podľa článku 21.
2. Pomoc uvedená v odseku 1 sa poskytuje bezplatne s výnimkou, ak sa príslušné úrady a príslušné inštitúcie dohodnú o náhrade určitých výdavkov, ktoré sú uvedené vo vykonávacej dohode uzatvorenej podľa článku 21.
3. Ak príslušná inštitúcia jednej zmluvnej strany požiada príslušnú inštitúciu druhej zmluvnej strany o vykonanie lekárskeho vyšetrenia žiadateľa alebo poberateľa dávok, ktorý má bydlisko na území druhej zmluvnej strany, príslušná inštitúcia druhej zmluvnej strany zariadi toto lekárske vyšetrenie. Ak je lekárske vyšetrenie výlučne len pre potreby príslušnej inštitúcie, ktorá takéto vyšetrenie požaduje, táto príslušná inštitúcia uhradí náklady s tým spojené príslušnej inštitúcii druhej zmluvnej strany. Ak je však lekárske vyšetrenie potrebné pre obidve príslušné inštitúcie, náklady sa nebudú uhrádzať.
4. Výklad ustanovení odseku 1 za žiadnych okolností neukladá príslušnému úradu alebo príslušnej inštitúcii zmluvnej strany povinnosť
a) vykonávať akékoľvek správne opatrenia, ktoré by boli v rozpore s právnymi predpismi alebo praxou jednej alebo druhej zmluvnej strany, alebo
b) poskytovať informácie, ktoré nie je možné poskytnúť podľa právnych predpisov alebo obvyklým správnym postupom jednej alebo druhej zmluvnej strany.
Článok 21
Vykonávacia dohoda
1. Príslušné úrady zmluvných strán dohodnú vo vykonávacej dohode nevyhnutné opatrenia potrebné na vykonávanie tejto zmluvy.
2. Príslušné úrady určia kontaktné miesta, ktoré budú uvedené vo vykonávacej dohode.
Článok 22
Ochrana osobných údajov
Ak právne predpisy jednej zmluvnej strany neustanovujú inak, akékoľvek informácie o osobe, ktoré v súlade s touto zmluvou odovzdáva príslušný úrad alebo príslušná inštitúcia jednej zmluvnej strany príslušnému úradu alebo príslušnej inštitúcii druhej zmluvnej strany, sú dôverné a použijú sa iba na účely uplatňovania tejto zmluvy a právnych predpisov, na ktoré sa táto zmluva vzťahuje.
Článok 23
Použitie jazyka
1. Pri uplatňovaní tejto zmluvy môže príslušný úrad a príslušná inštitúcia jednej zmluvnej strany komunikovať s druhou zmluvnou stranou v akomkoľvek zo štátnych jazykov zmluvných strán.
2. Príslušný úrad alebo príslušná inštitúcia nemôže odmietnuť žiadosť alebo dokument len z dôvodu, že je vyhotovený v štátnom jazyku druhej zmluvnej strany.
Článok 24
Riešenie sporov
Akýkoľvek spor, ktorý vznikne pri vykonávaní a výklade tejto zmluvy, sa vyrieši vzájomnou dohodou príslušných úradov.
Článok 25
Preskúmanie zmluvy
Ak jedna zmluvná strana požiada druhú zmluvnú stranu o stretnutie na účel preskúmania tejto zmluvy, zmluvné strany sa na tento účel stretnú v čo najkratšom čase. Ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, ich stretnutie sa uskutoční na území tej zmluvnej strany, ktorá bola požiadaná o stretnutie.
PIATA ČASŤ
PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Článok 26
Prechodné ustanovenia
1. Dátum nároku na výplatu dávky prislúchajúcej podľa tejto zmluvy sa určí podľa právnych predpisov príslušnej zmluvnej strany, ale v žiadnom prípade nemôže byť tento dátum skorší, ako je dátum nadobudnutia platnosti tejto zmluvy.
2. Pri určovaní nároku na dávku podľa tejto zmluvy sa zohľadnia obdobia bydliska osoby na území Austrálie, obdobie pobytu v Austrálii v produktívnom veku a obdobia poistenia získané podľa právnych predpisov Slovenskej republiky pred nadobudnutím platnosti tejto zmluvy.
3. Ak v deň nadobudnutia platnosti tejto zmluvy osoba poberá dávku podľa právnych predpisov jednej zmluvnej strany, žiadne ustanovenie tejto zmluvy nesmie ovplyvniť nárok tejto osoby byť poberateľom tejto dávky.
4.Články 8 a 9 sa uplatňujú od dátumu nadobudnutia platnosti tejto zmluvy, a to aj keď zamestnávateľ vyšle túto osobu ešte pred týmto dátumom. Na tento účel sa začiatok obdobia vyslania určí za deň nadobudnutia platnosti tejto zmluvy.
Článok 27
Nadobudnutie platnosti
1. Táto zmluva nadobudne platnosť prvý deň tretieho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom si zmluvné strany diplomatickou cestou vymenili oznámenia o tom, že boli splnené všetky podmienky potrebné na nadobudnutie platnosti zmluvy.
2. Túto zmluvu možno meniť a dopĺňať ďalšími dohodami, ktoré sa po nadobudnutí platnosti stanú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
Článok 28
Vypovedanie
1. Táto zmluva sa uzaviera na čas neurčitý.
2. Táto zmluva zostáva v platnosti do ukončenia posledného dňa dvanásteho mesiaca nasledujúceho po mesiaci doručenia oznámenia o výpovedi druhej zmluvnej strane s výnimkou prípadov uvedených v odseku 3.
3. V prípade vypovedania táto zmluva naďalej platí vo vzťahu ku všetkým osobám, ktoré
a) k dátumu nadobudnutia platnosti jej vypovedania poberajú dávky alebo
b) pred týmto dátumom si uplatnili nárok na dávku a podľa tejto zmluvy by mali nárok na priznanie dávok, alebo
c) bezprostredne pred dátumom vypovedania podliehali iba právnym predpisom jednej zmluvnej strany podľa článkov 8, 9 alebo 10 druhej časti tejto zmluvy pod podmienkou, že zamestnanec naďalej spĺňa podmienky ustanovené týmito článkami.
Na dôkaz toho podpísaní, riadne na to splnomocnení, podpísali túto zmluvu.
Dané v New Yorku 21. septembra 2010 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom a anglickom jazyku, pričom obidve znenia majú rovnakú platnosť.
Za Slovenskú republiku:
Mikuláš Dzurinda v. r.
Za Austráliu:
Kevin Rudd v. r.
VYKONÁVACIA DOHODA NA VYKONÁVANIE ZMLUVY MEDZI SLOVENSKOU REPUBLIKOU A AUSTRÁLIOU O SOCIÁLNOM ZABEZPEČENÍ
Podľa článku 21 Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Austráliou o sociálnom zabezpečení podpísanou 21. septembra 2010 príslušné úrady vyhotovili túto vykonávaciu dohodu na účely uplatňovania zmluvy a dohodli sa takto:
Článok 1
Definície
1. Na vykonávanie tejto vykonávacej dohody:
„zmluva“ znamená Zmluvu medzi Slovenskou republikou a Austráliou o sociálnom zabezpečení podpísanú 21. septembra 2010,
„dohoda“ znamená túto vykonávaciu dohodu.
2. Pojem použitý vo vykonávacej dohode má ten istý význam ako pojem definovaný v zmluve.
Článok 2
Príslušné inštitúcie
Podľa článku 1 ods. 1 písm. c) zmluvy príslušnou inštitúciou je:
vo vzťahu k Austrálii:
a) na vykonávanie právnych predpisov uvedených v článku 2 ods. 1 písm. a) bode i) zmluvy: the Department of Human Services – Ministerstvo sociálnych služieb; a
b) na vykonávanie právnych predpisov uvedených v článku 2 ods. 1 písm. a) bode ii) a v druhej časti zmluvy: Austrálsky daňový úrad; a
vo vzťahu k Slovenskej republike:
Sociálna poisťovňa.
Článok 3
Kontaktné miesta
Podľa článku 21 ods. 2 zmluvy kontaktnými miestami sú:
za Austráliu:
a) pre zákony tvoriace súbor zákonov o sociálnom zabezpečení: the Department of Human Services (International Program) – Ministerstvo sociálnych služieb, medzinárodný odbor;
b) pre právne predpisy týkajúce sa záruky starobného dôchodku (t. j. the superannuation guarantee): Austrálsky daňový úrad; a
za Slovenskú republiku:
Sociálna poisťovňa.
Článok 4
Komunikácia medzi príslušnými inštitúciami a kontaktnými miestami
1. Na účely uplatňovania zmluvy a vykonávacej dohody môžu príslušné inštitúcie alebo kontaktné miesta priamo komunikovať medzi sebou a s oprávnenými osobami.
2. S cieľom uľahčiť vykonávanie zmluvy a vykonávacej dohody si príslušné inštitúcie alebo kontaktné miesta môžu elektronicky zasielať informácie faxom alebo elektronickou poštou. Príslušné inštitúcie alebo kontaktné miesta sa môžu dohodnúť na opatreniach týkajúcich sa poskytovania a výmeny údajov inými elektronickými prostriedkami.
Článok 5
Príprava tlačív a dokumentov
1. Tlačivá a akékoľvek dokumenty potrebné na vykonávanie zmluvy alebo vykonávacej dohody si po vzájomnom prerokovaní pripraví samostatne každá príslušná inštitúcia alebo kontaktné miesto.
2. Príslušné inštitúcie alebo kontaktné miesta si vzájomne určia postupy potrebné na vykonávanie zmluvy a vykonávacej dohody.
Článok 6
Potvrdenia o poistení
1. Ak sa uplatňujú právne predpisy jednej zmluvnej strany podľa ustanovení druhej časti zmluvy, na žiadosť zamestnávateľa alebo zamestnanca sa vystaví zamestnávateľovi a/alebo zamestnancovi písomné potvrdenie o období poistenia, v ktorom sa uvedie, že naďalej podliehajú právnym predpisom tejto zmluvnej strany, a vyznačí v ňom obdobie platnosti tohto potvrdenia.
2. Potvrdenia uvedené v odseku 1 tohto článku vydáva:
a) v Austrálii vládny komisár pre daňové záležitosti alebo osoba poverená vládnym komisárom a
b) v Slovenskej republike Sociálna poisťovňa.
3. Kópia tohto potvrdenia a správa o počte vydaných potvrdení sa zasiela štvrťročne príslušnej inštitúcii druhej zmluvnej strany. Správa sa poskytuje takou formou, ako je to vzájomne určené príslušnými inštitúciami.
4. Príslušná inštitúcia zmluvnej strany uvedená v odseku 2, ktorá vydala potvrdenie, môže potvrdenie zrušiť alebo zmeniť, o čom informuje príslušnú inštitúciu druhej zmluvnej strany.
Článok 7
Vzájomná výmena údajov
1. Každé kontaktné miesto na požiadanie poskytne druhému kontaktnému miestu informácie o období pobytu, poistení alebo vyplácaných dávkach alebo akúkoľvek inú dostupnú informáciu podľa článku 20 zmluvy.
2. Kontaktné miesto Slovenskej republiky poskytne kontaktnému miestu v Austrálii v elektronickom formáte informácie o zvýšení vyplácaných dávok, a to v čase uskutočnenia zvyšovania dávok.
3. Každé kontaktné miesto poskytne druhému kontaktnému miestu informácie o rozhodujúcich skutočnostiach, ktoré majú dosah na dávky, a to v elektronickom formáte, individuálne alebo mesačne zoznamom.
Článok 8
Podávanie žiadostí
Žiadosti o dávky, odvolania a akékoľvek s tým súvisiace dokumenty či oznámenia, prípadne akékoľvek podanie osoby sa zasiela:
a) v Austrálii príslušnej inštitúcii;
b) v Slovenskej republike príslušnej inštitúcii.
Článok 9
Spracovávanie žiadostí
1. Žiadosti podávané príslušnej inštitúcii jednej zmluvnej strany týkajúce sa dávky podľa právnych predpisov druhej zmluvnej strany sa spracovávajú nasledujúcim spôsobom:
a) žiadosť sa opatrí odtlačkom pečiatky s dátumom jej prijatia;
b) overí sa totožnosť žiadateľa a potvrdia sa osobné údaje uvedené na tlačive žiadosti buď podľa úradných záznamov, alebo podľa dokumentov dodaných žiadateľom;
c) skontroluje sa, či je žiadosť riadne vyplnená, a v opačnom prípade sa zariadi doplnenie chýbajúcich údajov;
d) ak je to potrebné, vyhotovia sa overené kópie originálnych dokumentov priložených k žiadosti.
2. Príslušná inštitúcia, ktorá prijíma žiadosť:
a) zaznamená prijatie žiadosti;
b) vyplní kontaktné tlačivo pre takúto žiadosť a označí v ňom hlavne rozhodujúce obdobia pobytu v Austrálii alebo obdobie poistenia v Slovenskej republike;
c) zašle tlačivo žiadosti, originálne dokumenty alebo overené kópie dokumentov potrebných na posúdenie vzniku nároku a kontaktné tlačivo kontaktnému miestu druhej zmluvnej strany.
3. Kontaktné miesto, ktoré rozhodne o dávke podľa zmluvy, informuje o tomto rozhodnutí druhé kontaktné miesto a poskytne mu informácie o priznanej dávke na vzájomne dohodnutom formáte.
4. Príslušná inštitúcia Austrálie poskytne príslušnej inštitúcii Slovenskej republiky v súlade s uplatniteľnými právnymi predpismi dostupné informácie a zdravotnú dokumentáciu týkajúcu sa žiadateľa alebo poberateľa invalidných dávok na prehodnotenie jeho zdravotného stavu. Ďalšie lekárske vyšetrenia sa zabezpečia na požiadanie príslušnej inštitúcie Slovenskej republiky.
Článok 10
Opravné prostriedky a súvisiace dokumenty
Príslušná inštitúcia, ktorej je doručený opravný prostriedok a s tým súvisiace dokumenty podľa právnych predpisov druhej zmluvnej strany, vykoná nasledovné:
a) opatrí dokument pečiatkou s dátumom jeho prijatia,
b) zaeviduje doručenie dokumentov a
c) čo najskôr zašle dokumenty druhej príslušnej inštitúcii.
Článok 11
Správna pomoc
1. Príslušné inštitúcie navzájom spolupracujú na účel včasného spracovania žiadostí podaných podľa zmluvy a vo všetkých ďalších oblastiach uplatňovania zmluvy.
2. Príslušné inštitúcie oboch strán vykonajú všetko potrebné a vhodné na zlepšenie procesu uplatňovania zmluvy.
Článok 12
Štatistické informácie
Príslušné úrady alebo príslušné inštitúcie si pravidelne ročne vo vzájomne dohodnutom čase vymenia štatistické údaje o dávkach, ktoré podľa zmluvy vyplatila každá z oboch strán. Tieto štatistické údaje obsahujú údaje o počte príjemcov dávok a o celkovej výške dávok v členení podľa druhu vyplácanej dávky.
Článok 13
Preskúmanie dohody
Táto vykonávacia dohoda môže byť kedykoľvek písomne pozmenená alebo doplnená, ak sa na tom príslušné úrady dohodnú.
Článok 14
Dátum nadobudnutia platnosti
Táto vykonávacia dohoda nadobudne platnosť dňom nadobudnutia platnosti zmluvy a bude platiť počas platnosti zmluvy.
Dané v Bratislave 30. augusta 2011 v dvoch pôvodných vyhotoveniach v slovenskom a anglickom jazyku, pričom obidve znenia majú rovnakú platnosť.
Za príslušný úrad
Slovenskej republiky:
Jozef Mihál v. r.
Za príslušný úrad
Austrálie:
Michael Potts v. r.