466/2011 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 14.12.2011

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

466
OZNÁMENIE
Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky
Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky podľa § 29 ods. 5 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách vydal
opatrenie z 8. decembra 2011 č. O-26/2011 o číslovacom pláne.
V tomto opatrení úrad ustanovil pravidlá zostavovania a používania čísel a všeobecné podmienky na ich prideľovanie zabezpečujúce rovnaké zaobchádzanie so všetkými poskytovateľmi verejných elektronických komunikačných služieb.
Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2012.
Opatrenie bude zverejnené vo Vestníku Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky č. 6/2011 a možno doň nazrieť na Telekomunikačnom úrade Slovenskej republiky.
Opatrenie bude zverejnené aj na webovom sídle Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky.