476/2011 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

476
VYHLÁŠKA
Ministerstva obrany Slovenskej republiky
z 12. decembra 2011,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o metodike spracúvania návrhu kodifikačných údajov, o programovom vybavení na spracúvanie návrhov kodifikačných údajov, o návrhu kodifikačných údajov a o povinnostiach dodávateľa produktu
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky podľa § 21 ods. 2 písm. a) až d) zákona č. 11/2004 Z. z. o obrannej štandardizácii, kodifikácii a štátnom overovaní kvality výrobkov a služieb na účely obrany v znení zákona č. 396/2011 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Metodika spracúvania návrhu kodifikačných údajov obsahuje chronologický opis jednotlivých činností vykonávaných pri spracúvaní návrhu kodifikačných údajov. Metodika spracúvania návrhu kodifikačných údajov obsahuje opis aspoň týchto činností:
a)
postup zisťovania, či výrobok alebo služba na účely obrany (ďalej len „produkt“) je zaradený do kodifikačného systému Slovenskej republiky a do kodifikačného systému Severoatlantickej aliancie (ďalej len „aliancia“),
b)
postup identifikácie, pomenovania a klasifikácie produktu a postupu spracovania návrhu kodifikačných údajov v rozsahu, ktorý zodpovedá opisnej metóde podľa slovenského obranného štandardu obsahujúceho príručku aliancie o kodifikácii,
c)
funkcie programového vybavenia na spracúvanie návrhov kodifikačných údajov (ďalej len „programové vybavenie“) a opis postupu spracúvania elektronických výstupov návrhov kodifikačných údajov,
d)
spôsob udržiavania a aktualizácie programového vybavenia a číselníkov údajov potrebných na spracúvanie návrhov kodifikačných údajov,
e)
procesy kontroly, ktoré nie sú súčasťou programového vybavenia, na overenie súladu týchto návrhov s kodifikačným systémom aliancie.
§ 2
Programové vybavenie je určené výlučne na účel spracúvania návrhu kodifikačných údajov a umožňuje tieto funkcie:
a)
overenie, či produkt je zaradený do kodifikačného systému Slovenskej republiky a do kodifikačného systému aliancie využitím oprávnenia na prístup do týchto systémov,
b)
vkladanie a aktualizáciu číselníkov údajov potrebných na spracúvanie návrhov kodifikačných údajov,
c)
spracovanie návrhu kodifikačných údajov opisnou metódou identifikácie podľa slovenského obranného štandardu,
d)
výstup návrhu kodifikačných údajov v elektronickej podobe podľa slovenského obranného štandardu obsahujúceho príručku aliancie o kodifikácii.
§ 3
(1)
Návrh kodifikačných údajov obsahuje
a)
údaje o produkte v rozsahu, ktorý zodpovedá opisnej metóde identifikácie podľa slovenského obranného štandardu obsahujúceho príručku aliancie o kodifikácii,
b)
identifikačné údaje o výrobcovi alebo poskytovateľovi produktu (ďalej len „výrobca produktu“) a o dodávateľovi produktu uvedené v časti A prílohy,
c)
ďalšie údaje potrebné na kodifikáciu, najmä identifikáciu podnetu na kodifikáciu, identifikačné údaje o spracovateľovi návrhu kodifikačných údajov (ďalej len „spracovateľ“) uvedené v časti A prílohy a druh žiadosti spracovateľa.
(2)
Návrh kodifikačných údajov môže obsahovať aj ďalšie údaje, ktoré sú potrebné na prepravu, skladovanie a manipuláciu s produktom, údaje, ktoré sú potrebné na používanie produktu, a logistické údaje o produkte vyžadované používateľom produktu (ďalej len „používateľ“).
(3)
Štruktúra návrhu kodifikačných údajov v elektronických súboroch a priečinkoch a formát ich zápisu na predkladané médium sú uvedené v prílohe.
§ 4
(1)
Dodávateľ produktu dodá používateľovi návrh kodifikačných údajov v elektronickej podobe v rozsahu, štruktúre a vo formáte, ktoré sú ustanovené v § 3 a prílohe, ak produkt nebol zaradený do kodifikačného systému Slovenskej republiky.
(2)
Dodávateľ produktu pri dodaní návrhu kodifikačných údajov sprístupní používateľovi dokumentáciu o produkte na overenie správnosti návrhu kodifikačných údajov podľa § 3 ods. 1 a 2, ak produkt nebol zaradený do kodifikačného systému Slovenskej republiky.
(3)
Dodávateľ oznámi používateľovi podľa § 13 ods. 1 písm. c) zákona zmeny v dokumentácii o produkte, ktoré majú vplyv na schválené kodifikačné údaje.
(4)
Ak produkt nebol zaradený do kodifikačného systému Slovenskej republiky, dodávateľ produktu oznámi používateľovi pri dodaní návrhu kodifikačných údajov
a)
svoje identifikačné údaje uvedené v časti A prílohy,
b)
údaje o produkte:
1.
názov produktu,
2.
výrobcom produktu pridelené referenčné číslo produktu, ktoré ho jednoznačne identifikuje a odlišuje od iných produktov, najmä výkresové číslo, číslo normy, číslo technických podmienok, identifikačné číslo z katalógu produktov a typové alebo modelové alfanumerické označenie.
§ 5
Zrušuje sa vyhláška Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 570/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o návrhu kodifikačných údajov a o povinnostiach dodávateľa produktu.
§ 6
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2012.
Iveta Radičová v. r.
Príloha k vyhláške č. 476/2011 Z. z.
ŠTRUKTÚRA NÁVRHU KODIFIKAČNÝCH ÚDAJOV V ELEKTRONICKÝCH SÚBOROCH A PRIEČINKOCH A FORMÁT ICH ZÁPISU NA PREDKLADANÉ MÉDIUM
Návrh kodifikačných údajov sa člení do elektronických súborov a priečinkov s týmito názvami:
a) súbor Základné údaje,
b) súbor Produkty,
c) súbor Žiadosti,
d) priečinok Plnenie.
ČASŤ A
Súbor Základné údaje je textový alebo tabuľkový súbor napríklad vo formáte doc alebo vo formáte xls a obsahuje
a) identifikáciu podnetu na kodifikáciu, najmä číslo zmluvy výrobcu produktu s používateľom, zmluvy dodávateľa produktu s používateľom alebo číslo objednávky používateľa (ďalej len „zmluva“),
b) identifikačné údaje o výrobcovi produktu a dodávateľovi produktu, ktorými sú názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, identifikačné číslo organizácie, telefónne číslo, faxové číslo, adresa elektronickej pošty, internetová adresa a kód výrobcu produktu a dodávateľa produktu, ak je pridelený,
c) identifikačné údaje o spracovateľovi, najmä názov alebo obchodné meno a sídlo agentúry pre kodifikáciu alebo používateľa, ktorý spracoval návrh kodifikačných údajov,
d) základné údaje o produkte potrebné na jeho jednoznačnú identifikáciu, najmä názov, referenčné číslo, kód výrobcu produktu alebo dodávateľa produktu, skladové číslo NATO, ak je produkt zaradený do kodifikačného systému Slovenskej republiky, a vojenské číslo materiálu, ak je uvedené v zmluve; údaje o produktoch sa uvádzajú v nasledujúcej tabuľke:
Tabuľka
P. č. Názov
produktu
RN NCAGE NSN VČM Poznámky spracovateľa
             
             
Vysvetlivky:
P. č. – poradové číslo
RN – referenčné číslo
NCAGE – kód výrobcu produktu alebo dodávateľa produktu
NSN – skladové číslo NATO
VČM – vojenské číslo materiálu
ČASŤ B
Súbor Produkty je textový súbor alebo tabuľkový súbor napríklad vo formáte csv, txt alebo vo formáte xls a obsahuje údaje vzťahujúce sa na produkt v tomto poradí:
1. Poradové číslo
(uvádza sa poradové číslo zo zmluvy, ak ho zmluva obsahuje)
A
2. VČM – vojenské číslo materiálu N
3. NSN – skladové číslo NATO
(ak je produkt zaradený do kodifikačného systému Slovenskej republiky)
A
4. AIN – schválený názov podľa príručky aliancie N
5. INC – kód schváleného názvu podľa príručky aliancie N
6. NSC – kód zásobovacej triedy NATO N
7. RN – referenčné číslo A
8. NCAGE – kód výrobcu produktu alebo dodávateľa produktu A
9. Názov podľa zmluvy A
10. DAC – kód dostupnosti dokumentácie N
11. UIC – kód mernej jednotky N
12. PMIC – kód obsahu vzácneho kovu N
13. Cena podľa zmluvy v eurách N
14. Kód skladovateľnosti a trvanlivosti N
15. Kód mernej jednotky dĺžky N
16. Dĺžka N
17. Šírka N
18. Výška N
19. Kód mernej jednotky hmotnosti N
20. Hmotnosť N
21. CPV – kód zo spoločného nákupného slovníka Európskej únie N
22. Rozpad celku na náhradné dielce N
23. Kód spracovateľa N
24. Poznámka (doplňujúce informácie) N
Vysvetlivky:
A – povinný údaj
N – nepovinný údaj
Údajové pole s nevyplneným nepovinným údajom v riadku zostáva prázdne.
ČASŤ C
Súbor Žiadosti je textový súbor vo formáte txt a obsahuje návrhy jednotlivých druhov žiadostí spracovateľa pod označením
a) LNC – žiadosť o kodifikáciu produktu vyrábaného alebo poskytovaného na území Slovenskej republiky alebo v štáte, ktorý nepoužíva kodifikačný systém aliancie,
b) LSA – žiadosť o kodifikáciu produktu vyrábaného alebo poskytovaného na území iného štátu, ktorý používa kodifikačný systém aliancie,
c) LAU – žiadosť o registráciu používateľa,
d) LAR – žiadosť o doplnenie výrobcu, poskytovateľa alebo dodávateľa k produktu.
ČASŤ D
Priečinok Plnenie je skomprimovaný napríklad vo formáte zip a obsahuje
a) súbor Plnenie, ktorým je textový súbor alebo tabuľkový súbor napríklad vo formáte csv, xls alebo vo formáte txt a ktorý obsahuje údaje vzťahujúce sa na produkt uvedené v tomto poradí:
1. Poradové číslo
(uvádza sa poradové číslo zo zmluvy, ak ho zmluva obsahuje)
2. NSN – skladové číslo NATO
(ak je produkt zaradený do kodifikačného systému Slovenskej republiky)
3. RN – referenčné číslo
4. NCAGE – kód výrobcu produktu alebo dodávateľa produktu
5. Názov podľa príslušnej zmluvy
6. Označenie druhu žiadosti spracovateľa podľa časti C
7. DCN – číslo, pod ktorým je spracovaná žiadosť v šiestom bode
8. Názvy súborov príloh
(v názvoch týchto súborov musí byť uvedené referenčné číslo)
b) súbory príloh (ľubovoľný počet k jednému produktu), ktoré sú v týchto formátoch:
1. súbory obrázkov napríklad vo formáte jpg, bmp, gif alebo tiff, pričom obrázky musia mať výpovednú hodnotu o produkte,
2. súbory videí napríklad vo formáte mpg, mpeg, avi, wmv, x-msvideo, msvideo, x-ms-asf, x-ms-asx, x-ms-wmv, x-ms-wmp alebo x-ms-wm, pričom maximálna veľkosť videa môže byť 40 MB,
3. ďalšie textové súbory vo formáte pdf.