477/2011 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2012

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

477
VYHLÁŠKA
Ministerstva obrany Slovenskej republiky
z 12. decembra 2011,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o identifikácii rizík produktu a rizík výrobcu produktu alebo dodávateľa produktu a jej vzor, vzor osvedčenia o kvalite a úplnosti produktu a vzor osvedčenia o zhode
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky podľa § 21 ods. 2 písm. e) až h) zákona č. 11/2004 Z. z. o obrannej štandardizácii, kodifikácii a štátnom overovaní kvality výrobkov a služieb na účely obrany v znení zákona č. 396/2011 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
(1)
Identifikácia rizík výrobku alebo služby na účely obrany (ďalej len „produkt“) vyhotovená odberateľom produktu podľa § 15 ods. 2 zákona (ďalej len „odberateľ“) obsahuje
a)
informácie o produkte, najmä
1.
názov a označenie produktu,
2.
číslo alebo označenie dokumentácie produktu,
3.
údaj, či ide o konečný produkt,
4.
názov a označenie konečného produktu,
5.
údaj, či bol rovnaký alebo podobný produkt odberateľovi už dodaný,
6.
názov, označenie a množstvo dodaného produktu podľa piateho bodu a čas jeho dodania,
7.
údaj, či na dodaný produkt podľa piateho bodu boli uplatnené reklamácie,
8.
doplňujúce informácie o reklamáciách podľa siedmeho bodu,
b)
identifikáciu vlastností produktu, ktoré môžu byť zdrojom nedostatkov alebo ktoré odberateľ považuje za kritické z hľadiska spoľahlivosti, bezporuchovosti a bezpečnosti produktu,
c)
identifikáciu možných následkov vzniku nežiaducich udalostí počas životného cyklu produktu, a to najmä
1.
ohrozenie života alebo zdravia osôb,
2.
ohrozenie majetku,
3.
ohrozenie životného prostredia,
4.
vyradenie produktu z prevádzky,
5.
zničenie produktu,
6.
nesplnenie úlohy ozbrojených síl.1)
(2)
Identifikácia rizík výrobcu produktu alebo poskytovateľa produktu (ďalej len „výrobca produktu“) alebo rizík dodávateľa produktu vyhotovená odberateľom obsahuje najmä identifikáciu rizík vyplývajúcich z reklamácií dodávok rovnakých alebo podobných produktov z predchádzajúcich zmluvných vzťahov s výrobcom produktu alebo s dodávateľom produktu.
(3)
Vzor identifikácie rizík produktu a rizík výrobcu produktu alebo dodávateľa produktu je uvedený v prílohe č. 1.
§ 2
Vzor osvedčenia o kvalite a úplnosti produktu je uvedený v prílohe č. 2.
§ 3
Vzor osvedčenia o zhode je uvedený v prílohe č. 3.
§ 4
Zrušuje sa vyhláška Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 178/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o žiadosti odberateľa na vykonanie štátneho overovania kvality, o osvedčení o kvalite a úplnosti produktu a o certifikáte o zhode.
§ 5
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2012.
Iveta Radičová v. r.
Príloha č. 1 k vyhláške č. 477/2011 Z. z.
IDENTIFIKÁCIA RIZÍK PRODUKTU A RIZÍK VÝROBCU PRODUKTU ALEBO DODÁVATEĽA PRODUKTU
Príloha č. 2 k vyhláške č. 477/2011 Z. z.
OSVEDČENIE O KVALITE A ÚPLNOSTI PRODUKTU
Príloha č. 3 k vyhláške č. 477/2011 Z. z.
OSVEDČENIE O ZHODE
1)
Napríklad zákon č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, článok 6 Severoatlantickej zmluvy (oznámenie č. 301/2004 Z. z.).