479/2011 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2012

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

479
VYHLÁŠKA
Národného bezpečnostného úradu
z 12. decembra 2011,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 337/2004 Z. z., ktorou sa upravujú podrobnosti o certifikácii mechanických zábranných prostriedkov a technických zabezpečovacích prostriedkov a o ich používaní v znení vyhlášky Národného bezpečnostného úradu č. 314/2006 Z. z.
Národný bezpečnostný úrad podľa § 54 ods. 11 zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 337/2004 Z. z., ktorou sa upravujú podrobnosti o certifikácii mechanických zábranných prostriedkov a technických zabezpečovacích prostriedkov a o ich používaní v znení vyhlášky Národného bezpečnostného úradu č. 314/2006 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 5a vrátane nadpisu znie:
㤠5a
Podmienky používania mechanického zábranného prostriedku alebo technického zabezpečovacieho prostriedku po skončení platnosti certifikátu
(1)
Ak nenastala zmena funkčnosti používaného mechanického zábranného prostriedku alebo technického zabezpečovacieho prostriedku, ktorá ovplyvňuje spôsobilosť chrániť utajované skutočnosti, a sú splnené podmienky uvedené v certifikáte, môže užívateľ takýto prostriedok naďalej používať aj po skončení platnosti certifikátu.
(2)
Mechanický zábranný prostriedok alebo technický zabezpečovací prostriedok používaný podľa odseku 1 sa na účely ochrany utajovaných skutočností považuje naďalej za certifikovaný.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 4a a 4b sa vypúšťajú.
2.
§ 6a vrátane nadpisu znie:
㤠6a
Prechodné ustanovenia k zneniu účinnému k 1. januáru 2012
Ustanovenia tejto vyhlášky sa vzťahujú aj na mechanický zábranný prostriedok alebo technický zabezpečovací prostriedok, ktorý sa používa po skončení platnosti certifikátu typu podľa doterajších predpisov.“.
3.
Za § 6a sa vkladá § 6b, ktorý znie:
㤠6b
Táto vyhláška bola prijatá v súlade s právne záväzným aktom Európskej únie v oblasti technických noriem a technických predpisov.5)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 5 znie:
„5)
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/34/ES z 22. júna 1998 o postupe pri poskytovaní informácií v oblasti technických noriem a predpisov, ako aj pravidiel vzťahujúcich sa na služby informačnej spoločnosti (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 20) v platnom znení.“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2012.
František Blanárik v. r.