481/2011 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2014

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

481
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 7. decembra 2011,
ktorým sa ustanovuje maximálna intenzita investičnej pomoci a výška investičnej pomoci podľa formy investičnej pomoci a miery nezamestnanosti v okresoch podľa jednotlivých regiónov Slovenskej republiky
Vláda Slovenskej republiky podľa § 18 ods. 1 zákona č. 561/2007 Z. z. o investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 231/2011 Z. z. nariaďuje:
§ 1
(1)
Okresy Slovenskej republiky v regióne stredné Slovensko a východné Slovensko sa zaraďujú podľa miery nezamestnanosti1) do týchto zón:
a)
zóna A, okresy s mierou nezamestnanosti vyššou ako 135 % priemernej miery nezamestnanosti v Slovenskej republike,
b)
zóna B, okresy s mierou nezamestnanosti vyššou ako 100 %, najviac 135 % priemernej miery nezamestnanosti v Slovenskej republike,
c)
zóna C, okresy s mierou nezamestnanosti najviac 100 % priemernej miery nezamestnanosti v Slovenskej republike.
(2)
Okresy Slovenskej republiky v regióne západné Slovensko sa vždy zaraďujú do zóny C.
(3)
Rozhodujúcim obdobím na zaradenie okresu do zóny podľa odseku 1 je miera nezamestnanosti za kalendárny rok, ktorý bezprostredne predchádza kalendárnemu roku, v ktorom bol investičný zámer doručený Ministerstvu hospodárstva Slovenskej republiky alebo Ministerstvu dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ak ide o investičnú pomoc pre oblasť cestovného ruchu.
§ 2
(1)
Maximálna intenzita investičnej pomoci pre investičný zámer s oprávnenými nákladmi do 50 miliónov eur nesmie počas čerpania investičnej pomoci v zónach podľa jednotlivých regiónov Slovenskej republiky presiahnuť hodnoty vyjadrené ako percentuálny podiel z celkovej výšky oprávnených nákladov investičného zámeru podľa prílohy č. 1.
(2)
Ak je investičný zámer s oprávnenými nákladmi do 50 miliónov eur realizovaný malým podnikom alebo stredným podnikom,2) možno intenzitu investičnej pomoci podľa prílohy č. 1 zvýšiť pre malé podniky o 20 % a pre stredné podniky o 10 %.
§ 3
(1)
Maximálna intenzita investičnej pomoci pre investičný zámer s oprávnenými nákladmi nad 50 miliónov eur nesmie počas čerpania investičnej pomoci presiahnuť
a)
100 % maximálnej intenzity investičnej pomoci uplatniteľnej v danej oblasti podľa mapy regionálnej pomoci na roky 2014 až 2020 pre oprávnené náklady do 50 miliónov eur,
b)
50 % maximálnej intenzity investičnej pomoci uplatniteľnej v danej oblasti podľa mapy regionálnej pomoci na roky 2014 až 2020 pre oprávnené náklady od 50 miliónov eur do 100 miliónov eur,
c)
34 % maximálnej intenzity investičnej pomoci uplatniteľnej v danej oblasti podľa mapy regionálnej pomoci na roky 2014 až 2020 pre oprávnené náklady nad 100 miliónov eur.
(2)
Investičnú pomoc, ktorá je vyššia ako 75 % výšky investičnej pomoci, ktorá môže byť poskytnutá podľa odseku 1 na investičný zámer s oprávnenými nákladmi 100 miliónov eur, možno poskytnúť len po predchádzajúcom schválení Európskou komisiou.3)
§ 4
(1)
Maximálna výška dotácie na obstaraný dlhodobý hmotný majetok a dlhodobý nehmotný majetok nesmie v zónach podľa jednotlivých regiónov Slovenskej republiky presiahnuť hodnoty vyjadrené ako percentuálny podiel z oprávnených nákladov investičného zámeru, ktoré tvorí dlhodobý hmotný majetok a dlhodobý nehmotný majetok podľa prílohy č. 2.
(2)
Maximálna výška úľavy na dani z príjmov nesmie v zónach podľa jednotlivých regiónov Slovenskej republiky presiahnuť hodnoty vyjadrené ako percentuálny podiel z oprávnených nákladov investičného zámeru, ktoré tvorí dlhodobý hmotný majetok a dlhodobý nehmotný majetok, podľa prílohy č. 3, ak sú splnené podmienky podľa osobitného predpisu.4)
(3)
Maximálna výška príspevku na jedno vytvorené nové pracovné miesto nesmie v zónach podľa jednotlivých regiónov Slovenskej republiky byť vyššia ako hodnoty podľa prílohy č. 4, ak sú splnené podmienky podľa osobitného predpisu.4a)
(4)
Maximálna hodnota nehnuteľného majetku, ktorý bol nadobudnutý prevodom alebo zámenou za cenu nižšiu, ako je všeobecná hodnota majetku, nesmie v zónach podľa jednotlivých regiónov Slovenskej republiky presiahnuť hodnotu vyjadrenú ako percentuálny podiel z oprávnených nákladov investičného zámeru, ktoré tvorí dlhodobý hmotný majetok a dlhodobý nehmotný majetok, podľa prílohy č. 5.
§ 5
(1)
Ustanovenia § 4 sa nepoužijú na investičný zámer v
a)
priemyselnej výrobe alebo v oblasti cestovného ruchu, ktorého výška oprávnených nákladov je najmenej 50 miliónov eur a v súvislosti s ktorým sa vytvorí viac ako 400 nových pracovných miest,
b)
oblasti technologického centra, ktorého výška oprávnených nákladov je najmenej 4 milióny eur a v súvislosti s ktorým sa vytvorí viac ako 80 nových pracovných miest.
(2)
Celková výška investičnej pomoci na investičný zámer podľa odseku 1 sa vypočítava v súlade s Usmerneniami o regionálnej štátnej pomoci na roky 2014 až 2020.5)
§ 6
(1)
Maximálna intenzita investičnej pomoci schválená do 31. decembra 2011 sa posudzuje podľa doterajších predpisov.
(2)
Na žiadosti o poskytnutie investičnej pomoci, o ktorých nebolo rozhodnuté do 31. decembra 2011, sa vzťahuje toto nariadenie vlády okrem § 4.
§ 6a
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 15. marca 2013
Ak bolo potvrdenie o tom, že investičný zámer má predpoklad splniť podmienky na poskytnutie investičnej pomoci, vydané žiadateľovi do 14. marca 2013, konanie o poskytnutí investičnej pomoci začaté pred účinnosťou tohto nariadenia sa dokončí podľa doterajších predpisov.
§ 6b
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júla 2014
Maximálna intenzita investičnej pomoci a výška investičnej pomoci podľa formy investičnej pomoci podľa tohto nariadenia v znení účinnom od 1. júla 2014 sa použije aj na investičnú pomoc, o ktorej sa nerozhodlo do 30. júna 2014.
§ 7
Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 145/2008 Z. z., ktorým sa ustanovuje maximálna intenzita investičnej pomoci v jednotlivých regiónoch Slovenskej republiky.
§ 8
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2012.
Iveta Radičová v. r.
Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 481/2011 Z. z.
MAXIMÁLNA INTENZITA INVESTIČNEJ POMOCI V ZÓNACH PODĽA MIERY EVIDOVANEJ NEZAMESTNANOSTI
Zóna Priemyselná
výroba
Technologické
centrum
Centrum
strategických
služieb
Cestovný ruch
A 35 % 35 % 35 % 35 %
B 35 % 35 % 35 % 35 %
C 25 % 25 % 25 % 25 %
Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 481/2011 Z. z.
MAXIMÁLNA VÝŠKA DOTÁCIE NA OBSTARANÝ DLHODOBÝ HMOTNÝ MAJETOK A DLHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETOK V ZÓNACH PODĽA MIERY EVIDOVANEJ NEZAMESTNANOSTI
Zóna Priemyselná
výroba
Technologické
centrum
Centrum
strategických
služieb
Cestovný ruch
A 15 % 20 % neposkytuje sa 15 %
B 10 % 20 % neposkytuje sa 10 %
C neposkytuje sa 20 % neposkytuje sa neposkytuje sa
Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 481/2011 Z. z.
MAXIMÁLNA VÝŠKA ÚĽAVY NA DANI Z PRÍJMOV V ZÓNACH PODĽA MIERY EVIDOVANEJ NEZAMESTNANOSTI
Zóna Priemyselná výroba Technologické
centrum
Centrum
strategických
služieb
Cestovný ruch
A 35 % 35 % 35 % 35 %
B 35 % 35 % 35 % 35 %
C 25 % 25 % 25 % 25 %
Príloha č. 4 k nariadeniu vlády č. 481/2011 Z. z.
MAXIMÁLNA VÝŠKA PRÍSPEVKU NA JEDNO VYTVORENÉ NOVÉ PRACOVNÉ MIESTO V ZÓNACH PODĽA MIERY EVIDOVANEJ NEZAMESTNANOSTI
Zóna Priemyselná výroba Technologické
centrum
Centrum
strategických
služieb
Cestovný ruch
A 6 000 eur 8 000 eur 6 000 eur 6 000 eur
B 4 000 eur 8 000 eur 6 000 eur 4 000 eur
C neposkytuje sa 8 000 eur 6 000 eur neposkytuje sa
Príloha č. 5 k nariadeniu vlády č. 481/2011 Z. z.
MAXIMÁLNA HODNOTA NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU, KTORÝ BOL NADOBUDNUTÝ PREVODOM ALEBO ZÁMENOU ZA CENU NIŽŠIU, AKO JE VŠEOBECNÁ HODNOTA MAJETKU V ZÓNACH PODĽA MIERY EVIDOVANEJ NEZAMESTNANOSTI
Zóna Priemyselná výroba Technologické
centrum
Centrum
strategických
služieb
Cestovný ruch
A 35 % 35 % 35 % 35 %
B 35 % 35 % 35 % 35 %
C 25 % 25 % 25 % 25 %
1)
§ 3 písm. d) zákona č. 561/2007 Z. z. o investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 231/2011 Z. z.
2)
Príloha I nariadenia Komisie (ES) č. 800/2008 zo 6. augusta 2008 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné so spoločným trhom podľa článkov 87 a 88 zmluvy (Všeobecné nariadenie o skupinových výnimkách) (Ú. v. EÚ L 214, 9. 8. 2008).
3)
Čl. 6 nariadenia (ES) č. 800/2008.
4)
§ 30a zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
4a)
§ 53d zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
5)
Usmernenia o regionálnej štátnej pomoci na roky 2014 – 2020 (Ú. v. EÚ C 209, 23. 7. 2013).