483/2011 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.04.2013

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

483
VYHLÁŠKA
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
z 13. decembra 2011,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výberovom konaní na funkciu sudcu
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 28 ods. 10 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 467/2011 Z. z. ustanovuje:
§ 1
Predmet úpravy
Táto vyhláška upravuje
a)
náležitosti vyhlásenia výberového konania na funkciu sudcu,
b)
zoznam dokladov, ktoré má uchádzač o funkciu sudcu (ďalej len „uchádzač“) predložiť,
c)
spôsob vykonania výberového konania,
d)
podrobnosti o písomnom teste, prípadovej štúdii, vypracovaní súdnych rozhodnutí, preklade z cudzieho jazyka, psychologickom posúdení a o ústnej časti výberového konania,
e)
spôsob vyhodnotenia výsledkov výberového konania,
f)
náležitosti zápisnice o priebehu výberového konania (ďalej len „zápisnica“).
§ 2
Náležitosti vyhlásenia výberového konania
(1)
Vyhlásenie výberového konania na voľné miesto sudcu na okresnom súde a Špecializovanom trestnom súde obsahuje
a)
označenie súdu, na ktorom sa obsadzuje voľné miesto sudcu,
b)
označenie okruhu osôb, ktoré sa môžu výberového konania zúčastniť, vrátane zákonných predpokladov na účasť vo výberovom konaní,
c)
zoznam predkladaných dokladov,
d)
stručný popis spôsobu vykonania výberového konania,
e)
lehotu na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania a ďalších predkladaných dokladov podľa § 3,
f)
termín a miesto uskutočnenia výberového konania.
(2)
Vyhlásenie výberového konania na krajskom súde a Najvyššom súde Slovenskej republiky okrem údajov podľa odseku 1 obsahuje aj označenie kolégia, v ktorom sa obsadzuje voľné miesto sudcu.
§ 3
Zoznam predkladaných dokladov
(1)
Dokladmi, ktoré má uchádzač predložiť, sú
a)
žiadosť o zaradenie do výberového konania,
b)
profesijný životopis,
c)
motivačný list,
d)
vyhlásenie, v ktorom uchádzač uvedie zoznam jemu blízkych osôb,1) ktoré sú sudcami, zamestnancami súdov, ministerstva vrátane rozpočtových organizácií alebo príspevkových organizácií v pôsobnosti ministerstva alebo členmi výberovej komisie,
e)
úradne osvedčenú kópiu dokladu totožnosti,
f)
súhlas s obstaraním odpisu z registra trestov, v ktorom uchádzač uvedie údaje potrebné na obstaranie odpisu z registra trestov,
g)
doklad o získaní vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v študijnom odbore právo na právnickej fakulte vysokej školy v Slovenskej republike alebo uznaný doklad o vysokoškolskom právnickom vzdelaní druhého stupňa vydaný zahraničnou vysokou školou alebo ich úradne osvedčenú kópiu,
h)
osvedčenie o vykonaní odbornej justičnej skúšky alebo doklad o vykonaní inej odbornej skúšky, ktorá sa považuje za odbornú justičnú skúšku, alebo rozhodnutie ministra spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „minister“) o odpustení vykonania odbornej justičnej skúšky alebo ich úradne osvedčená kópia,
i)
pracovné posudky zamestnávateľov; ak je uchádzač advokát alebo notár, aj stanovisko príslušnej komory,
j)
potvrdenie o výkone právnickej praxe, ak sa obsadzuje voľné miesto sudcu na Najvyššom súde Slovenskej republiky, krajskom súde alebo na Špecializovanom trestnom súde,
k)
potvrdenie príslušného daňového orgánu o splnení všetkých povinností a potvrdenie príslušného orgánu o splnení všetkých odvodových povinností, ak ide o uchádzača, ktorý vykonáva alebo vykonával podnikateľskú činnosť,
l)
potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti vykonávať funkciu sudcu,
m)
čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony,
n)
kontaktné údaje v rozsahu adresa pre doručovanie, telefónne číslo a emailová adresa,
o)
označenie cudzieho jazyka (§ 8), z ktorého sa uchádzač podrobí písomnému prekladu.
(2)
Uchádzač, ktorý je sudcom, predkladá doklady uvedené v odseku 1 písm. a) až d), j), n) a o).
Spôsob vykonania výberového konania
§ 4
Ak uchádzač nepredloží všetky doklady podľa § 3, vyzve ho predseda súdu, ktorý vyhlásil výberové konanie, na ich doplnenie v lehote desiatich pracovných dní s poučením, že v prípade nepredloženia chýbajúcich dokladov ho výberová komisia nezaradí do výberového konania.
§ 5
Písomný test
(1)
Písomným testom sa overujú odborné znalosti uchádzača z ústavného práva, trestného práva, správneho práva, medzinárodného práva, práva Európskej únie, občianskeho práva, rodinného práva, obchodného práva a pracovného práva.
(2)
Písomný test pozostáva zo 40 otázok s pridelením jedného bodu za každú správne zodpovedanú otázku v časovom limite na vyznačenie správnych odpovedí 30 minút.
(3)
Databázu písomných testov vytvára ministerstvo a losovanie testov vo výberovom konaní zabezpečuje člen výberovej komisie vymenovaný ministrom. Databáza písomných testov pozostáva aspoň z 1000 testových otázok a podľa potreby sa obmieňa; testové otázky sa zverejňujú na webovom sídle ministerstva.
§ 6
Prípadová štúdia
(1)
Prípadová štúdia obsahuje opis možnej, prípadne skutočnej situácie, ktorej písomné riešenie navrhne uchádzač. Pri vypracúvaní písomného riešenia prípadovej štúdie možno používať nekomentované znenia všeobecne záväzných právnych predpisov.
(2)
Časový limit na vypracovanie písomného riešenia prípadovej štúdie je 60 minút. Za písomné riešenie prípadovej štúdie možno získať najviac 20 bodov.
(3)
Databázu prípadových štúdií vytvára ministerstvo a losovanie štúdií vo výberovom konaní zabezpečuje člen výberovej komisie vymenovaný ministrom. Databáza prípadových štúdií pozostáva aspoň z 50 prípadových štúdií porovnateľnej obťažnosti a podľa potreby sa obmieňa; databáza prípadových štúdií bez riešenia prípadových štúdií sa zverejňuje na webovom sídle ministerstva.
§ 7
Písomný preklad z cudzieho jazyka
(1)
Písomný preklad textu z cudzieho jazyka možno vykonať z anglického jazyka, nemeckého jazyka, francúzskeho jazyka alebo ruského jazyka [§ 3 ods. 1 písm. o)]. Pri vypracúvaní písomného prekladu textu z cudzieho jazyka možno používať prekladový slovník.
(2)
Čas na vypracovanie písomného prekladu textu z cudzieho jazyka je 60 minút; písomný preklad sa hodnotí najviac 20 bodmi.
(3)
Databázu textov v cudzom jazyku porovnateľnej obťažnosti určených na písomný preklad z cudzieho jazyka vytvára ministerstvo a ich losovanie vo výberovom konaní zabezpečuje člen výberovej komisie vymenovaný ministrom. Databáza textov v cudzom jazyku pozostáva aspoň z 50 textov v cudzích jazykoch podľa odseku 1 a podľa potreby sa obmieňa; texty z cudzieho jazyka sa zverejňujú na webovom sídle ministerstva.
§ 8
Písomné vypracovanie súdnych rozhodnutí
(1)
V rámci písomného vypracovania súdnych rozhodnutí uchádzači vypracujú jedno rozhodnutie z oblasti trestného práva a jedno rozhodnutie z oblasti civilného práva. Losovanie súdnych spisov z predložených súdnych spisov v dvojnásobnom počte k počtu uchádzačov vo výberovom konaní zabezpečuje člen výberovej komisie vymenovaný ministrom tak, že pre všetkých uchádzačov spoločne vylosuje jeden súdny spis z oblasti trestného práva a jeden súdny spis z oblasti civilného práva. Pri vypracúvaní súdnych rozhodnutí možno používať nekomentované znenia všeobecne záväzných právnych predpisov.
(2)
Časový limit na písomné vypracovanie každého súdneho rozhodnutia je tri hodiny. Bodové hodnotenie každého súdneho rozhodnutia je najviac 20 bodov.
(3)
Databázu súdnych spisov vytvára Justičná akadémia Slovenskej republiky.
§ 9
(1)
Pre účasť na psychologickom posúdení a ústnej časti výberového konania (ďalej len „ústna časť“) je potrebné získať z
a)
písomného testu aspoň 24 bodov,
b)
prípadovej štúdie aspoň 12 bodov,
c)
písomného prekladu z cudzieho jazyka aspoň 12 bodov,
d)
písomného vypracovania súdneho rozhodnutia aspoň 12 bodov za každé vypracované súdne rozhodnutie.
(2)
Výberová komisia po vyhodnotení písomného testu určí podľa počtu dosiahnutých bodov
a)
úspešných uchádzačov, ktorí sa zúčastnia vypracovania prípadovej štúdie, a
b)
neúspešných uchádzačov.
(3)
Výberová komisia po vyhodnotení prípadovej štúdie určí podľa počtu dosiahnutých bodov
a)
úspešných uchádzačov, ktorí sa zúčastnia písomného prekladu z cudzieho jazyka, a
b)
neúspešných uchádzačov.
(4)
Výberová komisia po vyhodnotení prekladu z cudzieho jazyka určí podľa počtu dosiahnutých bodov
a)
úspešných uchádzačov, ktorí sa zúčastnia písomného vypracovania súdneho rozhodnutia, a
b)
neúspešných uchádzačov.
(5)
Výberová komisia po vyhodnotení písomného vypracovania súdnych rozhodnutí určí podľa počtu dosiahnutých bodov
a)
úspešných uchádzačov, ktorí sa zúčastnia psychologického posúdenia a ústnej časti, a
b)
neúspešných uchádzačov.
(6)
Sudcovi, ktorý sa vo výberovom konaní pri postupe na súd vyššieho stupňa zúčastňuje len prekladu z cudzieho jazyka,2) sa na účely hodnotenia vo výberovom konaní prideľuje namiesto
a)
prípadovej štúdie najvyšší dosiahnutý počet bodov, ktoré získal v tom istom výberovom konaní iný uchádzač z prípadovej štúdie,
b)
písomného vypracovania súdneho rozhodnutia najvyšší dosiahnutý počet bodov, ktoré získal v tom istom výberovom konaní iný uchádzač z písomného vypracovania súdneho rozhodnutia z oblasti trestného práva a oblasti civilného práva.
(7)
Ak žiaden z uchádzačov nezíska vo výberovom konaní potrebný počet bodov podľa odseku 1, sudcovi podľa odseku 6 sa prideľuje namiesto prípadovej štúdie počet bodov podľa odseku 1 písm. b) a namiesto písomného vypracovania súdneho rozhodnutia počet bodov podľa odseku 1 písm. c).
(8)
Výberová komisia verejne oznamuje úspešných a neúspešných uchádzačov podľa odsekov 2 až 5 bezodkladne po vyhodnotení príslušnej časti výberového konania.
§ 10
Psychologické posúdenie
(1)
Účelom psychologického posúdenia je overiť osobnostné predpoklady uchádzačov na výkon funkcie sudcu.
(2)
Požiadavky na osobnostné predpoklady uchádzača zadáva ministerstvo v spolupráci so súdmi a psychológmi Zboru väzenskej a justičnej stráže (ďalej len „psychológ“). Psychologické posúdenie vykonávajú psychológovia v iný deň výberového konania. Miesto a čas vykonania psychologického posúdenia sa určí po dohode vyhlasovateľa výberového konania s príslušným psychológom.
(3)
Psychologické posúdenie sa vykonáva aplikáciou psychodiagnostických metód schválených ministerstvom po dohode so psychológmi. V záveroch psychologického posúdenia sa psychológ vyjadrí, či uchádzača z hľadiska jeho osobnostných predpokladov na funkciu sudcu odporúča alebo neodporúča. Závery psychologického posúdenia predloží psychológ v písomnej podobe výberovej komisii. Komisia závery psychologického posúdenia oznámi a odovzdá uchádzačovi pred začatím ústnej časti.
(4)
Závery psychologického posúdenia sa považujú za platné, ak v deň začatia výberového konania neuplynulo viac ako dvanásť mesiacov od dátumu vykonania psychologického posúdenia podľa tejto vyhlášky. Počas doby platnosti záverov psychologického posúdenia sa ďalšie psychologické posúdenie na účely tejto vyhlášky nevykonáva; uchádzač predloží výberovej komisii platné závery psychologického posúdenia.
(5)
Ak o to uchádzač písomne požiada, poskytne mu psychológ, ktorý ho psychologicky posúdil na účely tejto vyhlášky, konzultáciu spojenú s interpretáciou záverov psychologického posúdenia.
(6)
Na žiadosť člena výberovej komisie poskytne psychológ, ktorý uchádzača psychologicky posúdil, členovi komisie konzultáciu k záverom psychologického posúdenia uchádzača.
§ 11
Ústna časť
(1)
Ústna časť pozostáva z
a)
prezentácie uchádzača o svojej osobe, odbornej praxi, ako aj motivácie na výkon funkcie sudcu,
b)
odpovedí na otázky členov výberovej komisie, ktorých účelom je overiť skutočnosti, ktoré sa overujú výberovým konaním.3)
(2)
Každý člen výberovej komisie hodnotí uchádzača v ústnej časti pridelením bodov v rozpätí od nula do 24 bodov, pričom najvyšším hodnotením je 24 bodov.
(3)
Do miestnosti, kde sa uskutočňuje ústna časť, vstupujú uchádzači jednotlivo podľa poradia, ktoré určí výberová komisia žrebom. Uchádzač, ktorý absolvoval ústnu časť, môže byť prítomný pri odpovedi nasledujúcich uchádzačov.
§ 12
Postup výberovej komisie pri hodnotení
(1)
Po skončení ústnej časti každý člen výberovej komisie na vlastnom hodnotiacom hárku uvedie
a)
počet bodov, ktoré uchádzač získal podľa § 9,
b)
vyjadrenie, či považuje uchádzača na základe psychologického posúdenia za úspešného alebo neúspešného,
c)
počet bodov pridelených v ústnej časti podľa § 11 ods. 2 a
d)
stručné odôvodnenie hodnotenia uchádzača podľa písmen b) a c).
(2)
Po vyhotovení hodnotiaceho hárku ho každý člen výberovej komisie odovzdá predsedovi výberovej komisie. Predseda výberovej komisie pred členmi výberovej komisie zistí mená neúspešných uchádzačov. Neúspešným uchádzačom je uchádzač,
a)
ktorého členovia výberovej komisie jednomyseľne označia podľa odseku 1 písm. b) za neúspešného alebo
b)
ktorý získal v ústnej časti menej ako 72 bodov.
(3)
Z úspešných uchádzačov zostaví predseda výberovej komisie konečné poradie úspešných uchádzačov, a to na základe súčtu bodov získaných podľa § 9 a § 11 ods. 2.
(4)
V prípade rovnosti poradia dvoch alebo viacerých uchádzačov sa o ich poradí rozhodne osobitným hlasovaním. Ak sa osobitným hlasovaním poradie neurčí, o poradí uchádzačov sa rozhodne žrebom.
(5)
Výsledky výberového konania a poradie úspešných uchádzačov, ako aj zoznam neúspešných uchádzačov podľa odseku 2 výberová komisia verejne vyhlási a oznámi uchádzačom bezprostredne po ukončení výberového konania.
§ 13
Náležitosti zápisnice
(1)
Zápisnica obsahuje
a)
údaj o dátume, čase a mieste konania výberového konania,
b)
označenie súdu, na ktorom sa obsadzuje voľné miesto sudcu,
c)
zloženie výberovej komisie v rozsahu titul, meno a priezvisko vrátane označenia predsedu výberovej komisie, označenie databázy kandidátov na členov výberovej komisie, z ktorej bol člen výberovej komisie vymenovaný, a stručný záznam o voľbe predsedu komisie,
d)
zoznam uchádzačov prihlásených do výberového konania, ako aj zoznam uchádzačov nezaradených do výberového konania,
e)
stručný opis priebehu ústnej časti výberového konania,
f)
konečné poradie úspešných uchádzačov a zoznam neúspešných uchádzačov podľa § 9 ods. 2 až 5 a § 12 ods. 2 vrátane počtu získaných bodov a hodnotenia členov výberovej komisie podľa § 12 ods. 1 písm. b),
g)
dátum, čas a miesto verejného vyhlásenia výsledkov výberového konania,
h)
meno a priezvisko člena komisie, ktorý zápisnicu spísal,
i)
dátum, čas a miesto ukončenia výberového konania,
j)
dátum, čas a miesto spísania zápisnice; tento údaj sa v zápisnici zapisuje priebežne,
k)
vlastnoručné podpisy všetkých členov výberovej komisie.
(2)
Zápisnica ďalej obsahuje stručný a presný záznam z každého hlasovania výberovej komisie, ktoré sa uskutočnilo, vrátane výsledku tohto hlasovania.
(3)
Zápisnicu vyhotovuje a za jej správnosť zodpovedá predsedom výberovej komisie poverený člen výberovej komisie.
(4)
Zápisnicu po prečítaní vlastnoručne podpisujú všetci členovia výberovej komisie. Ak niektorý z členov odmietne zápisnicu podpísať, poznamená sa táto skutočnosť v zápisnici spolu s dôvodom odmietnutia, ak je známy. Ak zo závažných dôvodov nemôže niektorý z členov výberovej komisie zápisnicu podpísať, poznamená sa táto skutočnosť v zápisnici.
(5)
Zápisnica a hodnotiace hárky členov výberovej komisie sú súčasťou spisu agendy správy súdu.4) Vyhlasovateľ výberového konania na žiadosť bezodkladne sprístupní hodnotiace hárky členov výberovej komisie.
§ 14
Prechodné ustanovenie
Účinky spojené so žiadosťou o zaradenie do výberového konania, ktorá bola podaná do 31. decembra 2011, zostávajú zachované. Pri posudzovaní dokladov, ktoré má uchádzač predložiť, sa postupuje podľa doterajších predpisov.
§ 14a
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 15. júla 2012
(1)
Výberové konanie, ktoré bolo vyhlásené podľa predpisov účinných k 14. júlu 2012 a vykonať sa má po 15. júli 2012, sa vykoná podľa predpisov účinných k 14. júlu 2012.
(2)
Psychologické posúdenie vykonané pred 15. júlom 2012 sa považuje za psychologické posúdenie podľa tejto vyhlášky, ak od jeho vykonania do dňa začatia výberového konania neuplynula lehota uvedená v § 10 ods. 4.
§ 14b
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. apríla 2013
Výberové konanie, ktoré bolo vyhlásené podľa predpisov účinných k 31. marcu 2013 a vykonať sa má po 1. apríli 2013, sa vykoná podľa predpisov účinných k 31. marcu 2013.
§ 15
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2012.
Lucia Žitňanská v. r.
2)
§ 27g zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 467/2011 Z. z.
3)
§ 28 ods. 4 zákona č. 385/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.
4)
§ 246 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy.