484/2011 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 17.12.2011

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

484
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že rozhodnutím Zhromaždenia Lisabonskej únie boli v dňoch 26. septembra až 5. októbra 2011 v Ženeve prijaté Zmeny Vykonávacieho predpisu k Lisabonskej dohode o ochrane označení pôvodu a o medzinárodnom zápise označení pôvodu (oznámenie č. 13/2003 Z. z. a oznámenie č. 18/2010 Z. z.).
Zmeny nadobudnú platnosť 1. januára 2012 a v ten istý deň, t. j. 1. januára 2012, nadobudnú platnosť aj pre Slovenskú republiku.
K oznámeniu č. 484/2011 Z. z.
ZMENY VYKONÁVACIEHO PREDPISU K LISABONSKEJ DOHODE O OCHRANE OZNAČENÍ PÔVODU A O MEDZINÁRODNOM ZÁPISE OZNAČENÍ PÔVODU
(platné od 1. januára 2012)
Pravidlo 5
Náležitosti medzinárodnej prihlášky
3) (Nepovinný obsah medzinárodnej prihlášky) V medzinárodnej prihláške možno uviesť
i) adresy majiteľov práva na užívanie označenia pôvodu,
ii) jeden preklad alebo viac prekladov označenia pôvodu v toľkých jazykoch, v koľkých si to príslušný orgán krajiny pôvodu praje,
iii) výrok o skutočnosti, že pre niektoré prvky označenia pôvodu sa nepožaduje ochrana,
iv) vyhlásenie o vzdaní sa ochrany v jednej zmluvnej krajine alebo vo viacerých zmluvných krajinách jednotlivo vymenovaných,
v) kópiu nariadení, rozhodnutí alebo zápisu v pôvodnom jazyku uvedených podľa odseku 2 písm. a) (vi),
vi) akékoľvek ďalšie informácie, ktoré si kompetentný orgán krajiny pôvodu želá predložiť vo veci priznania ochrany označeniu pôvodu v tejto krajine, ako sú doplnkové údaje o oblasti výroby a opis prepojenia medzi kvalitou alebo vlastnosťami výrobku a jeho zemepisným miestom.
Pravidlo 16
Neplatnosť
1) (Oznámenie neplatnosti Medzinárodnému úradu) Ak je účinnosť medzinárodného zápisu v zmluvnej krajine vyhlásená za neplatnú a neplatnosť už nemôže byť predmetom žiadneho opravného prostriedku, príslušný orgán zmluvnej krajiny musí neplatnosť oznámiť Medzinárodnému úradu. Oznámenie uvádza alebo obsahuje
i) číslo dotknutého medzinárodného zápisu doplnené pokiaľ možno ďalšími údajmi umožňujúcimi potvrdiť totožnosť medzinárodného zápisu, ako je znenie označenia pôvodu,
ii) orgán, ktorý neplatnosť vyhlásil,
iii) dátum vyhlásenia neplatnosti,
iv) niektoré prvky označenia pôvodu, ak sa neplatnosť vzťahuje iba na tieto prvky,
v) dôvody, na základe ktorých bola neplatnosť vyhlásená,
vi) kópiu rozhodnutia, ktorým bola účinnosť medzinárodného zápisu vyhlásená za neplatnú.