489/2011 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2012

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

489
VYHLÁŠKA
Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
z 12. decembra 2011
o podmienkach a postupoch pri evidencii a kontrolách aplikačných zariadení
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky podľa § 40 písm. f) zákona č. 405/2011 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Zápis aplikačného zariadenia do zoznamu aplikačných zariadení
(1)
Vzor žiadosti o zápis aplikačného zariadenia do zoznamu evidovaných typov aplikačných zariadení (ďalej len „zoznam“) je uvedený v prílohe č. 1.
(2)
K žiadosti podľa odseku 1 sa prikladá:
a)
výpis z obchodného registra alebo živnostenského registra nie starší ako tri mesiace,
b)
návod na obsluhu aplikačného zariadenia v slovenskom jazyku,
c)
opis typu aplikačného zariadenia v rozsahu podľa prílohy č. 2,
d)
vyhlásenie žiadateľa o splnení technických požiadaviek a fytosanitárnych požiadaviek na aplikačné zariadenie, ktoré sú uvedené v prílohe č. 3,
e)
vyhlásenie o zhode podľa osobitného predpisu,1)
f)
osvedčenie o typovom schválení vozidla,2) ak aplikačné zariadenie možno zaradiť do kategórie zvláštnych vozidiel.
(3)
Dokladom o zápise aplikačného zariadenia do zoznamu je potvrdenie vydané žiadateľovi poverenou organizáciou podľa § 6 zákona po predložení žiadosti a náležitostí podľa odseku 2. Vzor potvrdenia je uvedený v prílohe č. 4.
(4)
Kópia potvrdenia o zápise aplikačného zariadenia do zoznamu je súčasťou sprievodnej dokumentácie dodanej výrobcom, predajcom alebo distribútorom vlastníkovi alebo držiteľovi aplikačného zariadenia.
(5)
Aplikačné zariadenie sa zapisuje do zoznamu na dobu neurčitú.
§ 2
Zoznam
(1)
Kategórie zoznamu:
a)
ťahaný plošný postrekovač,
b)
nesený plošný postrekovač,
c)
ťahaný rosič,
d)
nesený rosič,
e)
nadstavbový plošný postrekovač a rosič,
f)
samohybný plošný postrekovač a rosič,
g)
malý motorový postrekovač a chrbtový, fúrikový a iný rosič,
h)
zariadenie na leteckú aplikáciu,
i)
morička osív a sadby,
j)
aplikačné zariadenie pripevnené na vlak,
k)
aplikačné zariadenie pripevnené na výsevný alebo sadiaci stroj,
l)
iné aplikačné zariadenie,
m)
používané aplikačné zariadenie technicky rekonštruované alebo prestavané a znovu uvedené na trh.
(2)
Zoznam obsahuje:
a)
poradové číslo zápisu,
b)
číslo a dátum vydania potvrdenia o evidencii,
c)
dátum zápisu totožný s dátumom vydania potvrdenia o evidencii; platí pre aplikačné zariadenia evidované od 1. júna 2005,
d)
typové označenie aplikačných zariadení vrátane výpisu prípadných typových variantov,
e)
údaje o výrobcovi aplikačného zariadenia,
f)
údaje o dovozcovi aplikačného zariadenia alebo distribútorovi aplikačného zariadenia,
g)
oblasť použitia aplikačného zariadenia,
h)
základné technické údaje aplikačného zariadenia, a to
1.
objem hlavnej nádrže pri plošných postrekovačoch, rosičoch, zariadeniach na leteckú aplikáciu, aplikačných zariadeniach pripevnených na vlak, aplikačných zariadeniach pripevnených na výsevné stroje alebo sadiace stroje,
2.
pracovný záber pri plošných postrekovačoch, rosičoch, zariadeniach na leteckú aplikáciu a aplikačných zariadeniach pripevnených na vlak,
3.
druh a typ hlavného čerpadla pri plošných postrekovačoch, rosičoch, zariadeniach na leteckú aplikáciu, aplikačných zariadeniach pripevnených na vlak, aplikačných zariadeniach pripevnených na výsevné stroje alebo sadiace stroje,
4.
počet aplikačných dýz pri rosičoch a pri zariadeniach na leteckú aplikáciu,
5.
druh aplikačných dýz pri zariadeniach pre leteckú aplikáciu,
6.
kompatibilný nosič aplikátora pri lietadle alebo vrtuľníku a pri zariadeniach na leteckú aplikáciu,
7.
priechodnosť alebo výkonnosť pri moričkách osív alebo sadby,
8.
spôsob morenia – kontinuálny alebo nespojitý, suchý alebo mokrý,
9.
výkonnosť dávkovacieho zariadenia moridla.
(3)
Individuálne obstarané, vyrobené alebo technicky rekonštruované aplikačné zariadenie sa uvedie v samostatnom oddieli zoznamu, ktorý okrem údajov uvedených v odseku 2 obsahuje aj výrobné číslo a rok výroby aplikačného zariadenia.
§ 3
Kontrola používaných aplikačných zariadení
Kontrola aplikačného zariadenia sa zameriava pri
a)
hnacej sústave na ochranný kryt vývodového hnacieho hriadeľa a ochranný kryt pripojenia k hnaciemu zariadeniu, ktoré musia byť dobre nasadené a v dobrom stave a fungovanie ochranných zariadení a všetkých pohyblivých častí alebo rotujúcich prenosových častí nesmie byť narušené,
b)
čerpadle na kapacitu čerpadla, ktorá musí byť prispôsobená potrebám zariadenia a čerpadlo musí riadne fungovať, aby sa zabezpečila stála a spoľahlivá intenzita aplikácie, pričom nesmie dochádzať k únikom z čerpadla,
c)
premiešavaní na premiešavacie zariadenie, ktoré musí zabezpečovať riadnu cirkuláciu, aby sa dosiahla rovnomerná koncentrácia v celom objeme tekutej postrekovacej zmesi v nádrži,
d)
nádrži na postrek na postrekovače nádrže vrátane ukazovateľa obsahu nádrže, plniace zariadenia, zachytávače nečistôt a filtre, systémy vyprázdňovania a vymývania a premiešavacie zariadenia, ktoré musia fungovať tak, aby sa minimalizovalo neúmyselné rozliatie, nerovnomerná distribúcia koncentrácie, expozícia obsluhujúceho zamestnanca a zvyškový obsah,
e)
meraní kontrolných systémov a regulačných systémov na všetky prístroje na meranie, zapínanie a vypínanie a nastavovanie tlaku alebo rýchlosti prietoku, ktoré musia byť riadne kalibrované a fungovať správne a nesmie dochádzať k únikom; počas aplikácie musí byť možná jednoduchá kontrola tlaku a prevádzka prístrojov na nastavenie tlaku a prístroje na nastavenie tlaku musia udržiavať stály pracovný tlak pri nemeniacich sa otáčkach čerpadla, aby sa zabezpečila stála a spoľahlivá intenzita aplikácie,
f)
rúrach a hadiciach na rúry na hadice, ktoré musia byť v dobrom stave, aby sa zabránilo narušeniu toku kvapaliny alebo neúmyselnému rozliatiu pri poruche; počas prevádzky pod maximálnym dosiahnuteľným tlakom pre systém nesmie dochádzať k únikom z rúr a hadíc,
g)
filtrovaní na zabránenie víreniu a nesúrodosti postreku, pričom filtre musia byť v dobrom stave a veľkosť filtračnej plochy musí zodpovedať veľkosti dýz pripojených k postrekovaču; systém signalizácie upchania filtra musí v príslušných prípadoch riadne fungovať,
h)
ramene postrekovača na dobrý stav a stabilitu vo všetkých smeroch, pričom fixačné systémy a nastavovacie systémy a prístroje na tlmenie nechcených pohybov a vyrovnávanie sklonu musia fungovať správne, ak ide o postrekovač, ktorý rozstrekuje prípravky na ochranu rastlín prostredníctvom horizontálneho ramena umiestneného blízko plodín alebo postrekovaného materiálu,
i)
dýzach na ich riadne fungovanie tak, aby sa obmedzilo kvapkanie po skončení postrekovania; na zabezpečenie homogenity postreku sa prietoková rýchlosť žiadnej jednotlivej dýzy nesmie výrazne odchýliť od údajov uvedených v tabuľke prietokovej rýchlosti, ktorú poskytol výrobca,
j)
distribúcii na priečnu a vertikálnu distribúciu postrekovacej zmesi v cieľovej oblasti, ktorá musí byť rovnomerná, ak ide o aplikáciu na vertikálne plodiny,
k)
ventilátore na dobrý stav, ktorý musí zabezpečovať stály a spoľahlivý prúd vzduchu, ak ide o ventilátor pre zariadenie, ktoré rozprašuje prípravky prúdom vzduchu.
§ 4
Touto vyhláškou sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 5.
§ 5
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2012.
Zsolt Simon v. r.
Príloha č. 1 k vyhláške č. 489/2011 Z. z.
ŽIADOSŤ O ZÁPIS APLIKAČNÉHO ZARIADENIA DO ZOZNAMU EVIDOVANÝCH TYPOV APLIKAČNÝCH ZARIADENÍ
Príloha č. 2 k vyhláške č. 489/2011 Z. z.
OPIS TYPU APLIKAČNÉHO ZARIADENIA
Príloha č. 3 k vyhláške č. 489/2011 Z. z.
TECHNICKÉ POŽIADAVKY A FYTOSANITÁRNE POŽIADAVKY NA APLIKAČNÉ ZARIADENIE
Aplikačné zariadenie
1. je spoľahlivé, účelné,
2. zabezpečuje presné dávkovanie a distribúciu aplikovaného prípravku,
3. pri správnej aplikácii zabezpečuje dostatočný nános prípravku na cieľovú plochu,
4. umožňuje spoľahlivé a bezpečné plnenie a vyprázdňovanie zásobných nádrží alebo zásobníkov na moridlo,
5. umožňuje jednoduchú indikáciu množstva aplikovaného prípravku, priebeh plnenia a vyprázdňovania nádrží, resp. zásobníkov,
6. je zabezpečené proti úniku prípravku,
7. umožňuje jednoduché a dostatočne presné opakované nastavenie prevádzkových parametrov,
8. je vybavené náležitými a dostatočne presnými prevádzkovými meradlami,
9. je vybavené tak, aby umožňovalo bezpečné ovládanie, kontrolu a okamžité zastavenie zo sedadla obsluhujúcej osoby,
10. umožňuje jednoduché a dôkladné čistenie aplikačnej časti a zariadení na dávkovanie alebo vyskladňovanie osiva alebo sadby, prípadne umožňuje čistenie periférneho odsávacieho zariadenia (moričky),
11. umožňuje pripojenie kontrolných a meracích zariadení predpísaných pre danú kategóriu aplikačného zariadenia, resp. pre potreby vykonania kontrol v súlade s platnou legislatívou,
12. je označené výrobným štítkom s nasledujúcimi údajmi:
a) výrobca,
b) typ aplikačného zariadenia,
c) výrobné číslo a rok výroby,
d) celková hmotnosť,
13. je vybavené čerpadlom, pri ktorom sú uvedené nasledujúce údaje (ak čerpadlo so zreteľom na druh a typ aplikačného zariadenia prichádza do úvahy, resp. ak je čerpadlo súčasťou aplikačného mechanizmu):
a) výrobca,
b) typ čerpadla,
c) výrobné číslo a rok výroby,
d) maximálna (alebo nominálna) výkonnosť,
e) maximálny pracovný tlak,
14. je vybavené dýzami, rozprašovačmi alebo iným druhom koncových aplikačných prvkov, ktoré musia byť vhodné na daný účel použitia a označené nasledujúcimi údajmi, resp. značkami:
a) výrobca,
b) označenie,
c) prípadne ďalšie dôležité prevádzkové údaje (rozmerová charakteristika, materiálové vyhotovenie, oblasť použitia a pod.),
15. vyhovuje požiadavkám, ktoré sú predmetom kontroly aplikačných zariadení podľa § 30 zákona a súvisiacich predpisov a noriem,
16. je označené a vybavené náležitosťami v súlade s osobitným predpisom1) (označenie CE a vyhlásenie o zhode),
17. zodpovedá ďalším súvisiacim technickým normám, ktoré sa na dané aplikačné zariadenie vzťahujú.
Príloha č. 4 k vyhláške č. 489/2011 Z. z.
POTVRDENIE
o zápise aplikačného zariadenia do zoznamu evidovaných typov aplikačných zariadení
Príloha č. 5 k vyhláške č. 489/2011 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/128/ES z 21. októbra 2009, ktorou sa ustanovuje rámec pre činnosť Spoločenstva na dosiahnutie trvalo udržateľného používania pesticídov (Ú. v. EÚ L 309, 24. 11. 2009).
1)
Zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 436/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na strojové zariadenia v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 140/2011 Z. z.
2)
Zákon č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.