490/2011 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2012

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

490
VYHLÁŠKA
Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
z 12. decembra 2011,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach, požiadavkách a postupoch na uplatnenie ustanovení o leteckej aplikácii prípravkov na ochranu rastlín a o žiadosti o povolenie leteckej aplikácie
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky podľa § 40 písm. g) zákona č. 405/2011 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Letecká aplikácia
(1)
Leteckú aplikáciu v poľnohospodárstve, lesnom a vodnom hospodárstve (ďalej len „letecká aplikácia“) prípravku na ochranu rastlín (ďalej len „prípravok“) vykonávanú zo vzduchu, rozdelenú na postrekovanie, poprašovanie a zahmlievanie je účelné použiť tam, kde terénne podmienky, dlhšie trvanie aplikácie prípravku a významná ekonomická nevýhodnosť neumožňujú použitie pozemnej aplikácie, ak ide o
a)
rýchle ošetrenie veľkých plôch z dôvodu kalamitného výskytu škodlivého organizmu,
b)
ošetrovanie trvalých porastov – ovocné sady, chmeľnice, vinice, lesné porasty,
c)
ošetrovanie porastov, kde by použitie pozemnej techniky mohlo spôsobiť veľké hospodárske škody,
d)
ošetrovanie poľnohospodárskych plodín, ktoré z dôvodu zlých klimatických podmienok nie je možné v agrotechnických termínoch ošetriť pozemnou aplikáciou,
e)
ošetrovanie porastov na neprístupných a ťažko prístupných miestach alebo
f)
iné závažné okolnosti.
(2)
Lietadlo je účelné použiť na ošetrenie väčších súvislých plôch poľnohospodárskej pôdy alebo lesných porastov v rovinatom alebo mierne členitom teréne, ak je potrebné rýchle a kvalitné ošetrenie.
(3)
Vrtuľník je účelné použiť na ošetrenie porastov tam, kde nie je možné použiť pozemné aplikačné zariadenie ani lietadlo. Ide hlavne o členité terény, chmeľnice, vinohrady, ovocné sady a lesné porasty.
(4)
Profesionálny používateľ podľa § 31 ods. 2 zákona (ďalej len „žiadateľ“)
a)
predkladá žiadosť podľa prílohy č. 1 spolu s plánom aplikácie prípravku a spracovaným mapovým materiálom, ktorý obsahuje vyznačené
1.
farebne jednotlivé ošetrované plochy v mierke najviac 1: 50 000,
2.
výmery jednotlivých ošetrovaných plôch, navrhovaný prípravok a aplikačnú dávku,
3.
elektrické vedenie nad terénom a väčšie prekážky,
4.
pracovné letisko,
5.
vodné nádrže a vodné toky,
6.
chránené územia a ochranné pásma vodných zdrojov,
7.
stanovištia chovu včiel a pastviny,
8.
obývané oblasti,
b)
udržiava primeraný stav pracovného letiska,
c)
určuje prípravok a jeho aplikačnú dávku podľa etikety prípravku,
d)
oboznamuje najmenej 48 hodín pred výkonom leteckej aplikácie chovateľov včiel a dotknuté obyvateľstvo o jej plánovanom výkone spôsobom v mieste obvyklým,
e)
zabezpečuje počas vykonávania leteckej aplikácie na pracovnom letisku pohotovostné vozidlo, mobilný telefón a dostupnosť potrebného množstva úžitkovej a pitnej vody,
f)
zabezpečuje na pracovnom letisku odborne spôsobilý personál na plnenie aplikačného zariadenia,
g)
zabezpečuje poučenie všetkých osôb prítomných pri výkone leteckej aplikácie o činnostiach v prípade havárie,
h)
zabezpečuje zabránenie pohybu osôb a technických prostriedkov po pracovnom letisku,
i)
ak je pri výkone leteckej aplikácie spôsobená škoda, zvoláva pracovnú komisiu zloženú zo zástupcov žiadateľa, osoby podľa odseku 5 a poškodeného, a ak bola škoda spôsobená tretej osobe, aj fytoinšpektora podľa § 8 ods.1 písm. d) zákona a zástupcu poisťovne.
(5)
Leteckú aplikáciu vykonáva fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba podľa § 31 ods. 5 zákona, ktorá
a)
ju vykonáva v dohodnutom rozsahu, kvalite a v stanovenom termíne,
b)
overuje správnosť mapového materiálu, oboznamuje sa s plánom aplikácie prípravku a riadi sa pokynmi vyplývajúcimi z rozhodnutia podľa § 31 ods. 4 zákona,
c)
v prípade potreby vykonáva na zemi alebo vo vzduchu rekognoskáciu plôch určených na ošetrenie,
d)
ju vykonáva podľa pokynov žiadateľa a metodikami na ochranu rastlín so zreteľom na meteorologické podmienky, aby tieto umožňovali dosiahnuť požadovanú kvalitu a účinnosť zásahu za súčasného dodržania podmienok ochrany zdravia ľudí, zvierat a životného prostredia,
e)
oznamuje žiadateľovi najmenej 24 hodín pred jej začatím pripravenosť na jej vykonanie a na prílet lietadla,
f)
predkladá žiadateľovi pred jej začatím, ak sa plánuje použitie veľmi toxického alebo toxického1) prípravku, osvedčenie o odbornej spôsobilosti podľa osobitného predpisu,2)
g)
oznamuje žiadateľovi po jej ukončení šírku neošetrených pásov pri okraji pozemkov a mimoriadne skutočnosti, ktoré sa pri jej výkone vyskytli.
(6)
Plán aplikácie prípravku podľa § 31 ods. 2 zákona zahŕňa najmä
a)
určenie plôch na výkon leteckej aplikácie,
b)
určenie najvhodnejšej leteckej techniky,
c)
určenie najvhodnejšieho prípravku zo zoznamu autorizovaných a povolených prípravkov podľa § 25 zákona,
d)
dodržiavanie postupov pre vstupy do zakázaných leteckých priestorov vrátane získania povolenia Leteckého úradu Slovenskej republiky na výnimku pre výkon špeciálnej leteckej činnosti, ak ide o leteckú aplikáciu v zakázanom leteckom priestore.
(7)
Možnosť príletu nad ošetrované plochy musí byť najmenej z dvoch strán.
(8)
Na leteckú aplikáciu prípravku v chránených územiach sa vyžaduje súhlas alebo výnimka orgánu ochrany prírody na aplikáciu chemických látok a hnojív.3)
(9)
Letecká aplikácia sa vykonáva s ohľadom na terén a poveternostné podmienky tak, aby aplikovaným prípravkom neboli zasiahnuté obývané oblasti, povrchové vody, územie cudzieho štátu, iné poľnohospodárske plodiny, lesné porasty, záhrady, včelstvá, pasúci sa dobytok, chránené územia a ochranné pásma vodných zdrojov.
(10)
Povrch pracovného letiska nesmie mať nerovnosti, ktoré by mohli nepriaznivo ovplyvňovať štart a pristátie, pričom výška trávnatého povrchu nesmie presiahnuť 30 cm a súvislá vrstva snehu 10 cm. Prekážkové roviny a plochy na pracovných letiskách upravuje osobitný predpis.4)
(11)
Poveternostné podmienky na výkon leteckej aplikácie sú uvedené v prílohe č. 2.
§ 2
Touto vyhláškou sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 3.
§ 3
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2012.
Zsolt Simon v. r.
Príloha č. 1 k vyhláške č. 490/2011 Z. z.
ŽIADOSŤ O POVOLENIE LETECKEJ APLIKÁCIE PRÍPRAVKU NA OCHRANU RASTLÍN
ŽIADATEĽ – adresa, obchodné meno a sídlo, IČO:
 
TYP ŽIADOSTI: jednotlivá/hromadná (na aplikáciu viacerých prípravkov v danom roku):
 
KATASTRÁLNE ÚZEMIE:
LOKALITA:
 
VÝMERA OŠETROVANEJ PLOCHY v ha:
 
NÁZOV PRÍPRAVKU NA OCHRANU RASTLÍN (podľa Zoznamu autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín a prípravkov na ochranu rastlín povolených na paralelný obchod):
 
APLIKAČNÁ DÁVKA PRÍPRAVKU v kg, resp. l/ha plochy (podľa etikety):
 
NÁZOV OŠETROVANEJ POĽNOHOSPODÁRSKEJ PLODINY:
 
VEDECKÝ NÁZOV ŠKODLIVÉHO ORGANIZMU:
POŽADOVANÝ TERMÍN LETECKEJ APLIKÁCIE:
 
OSOBA PODĽA § 31 ods. 5 ZÁKONA*: adresa, obchodné meno a sídlo, IČO:
* K žiadosti sa prikladajú kópie osvedčení uvedených v § 31 ods. 5 zákona.
V ................................... dňa .....................
Kontaktná osoba:
Telefónne číslo:
Podpis a odtlačok
pečiatky žiadateľa
Príloha č. 2 k vyhláške č. 490/2011 Z. z.
POVETERNOSTNÉ PODMIENKY NA VÝKON LETECKEJ APLIKÁCIE
(1) Letecká aplikácia sa vykonáva ráno alebo večer a pri nižších teplotách, keď je malý horizontálny a vertikálny pohyb vzduchu.
(2) Letecká aplikácia sa môže začať vykonávať 30 minút pred východom slnka, ukončiť sa musí bezpodmienečne do západu slnka.
(3) Najvyššia rýchlosť vetra, pri ktorej je možné jednotlivé druhy leteckej aplikácie vykonávať, je
Spôsob aplikácie prípravkov Maximálna povolená rýchlosť vetra v m.s-1
postrekovanie (fungicídy)
postrekovanie (insekticídy)
postrekovanie (herbicídy a desikanty)
zahmlievanie
poprašovanie
6
4
3
3
2
(4) Pri leteckej aplikácii je odporúčaná teplota vzduchu v rozmedzí 10 °C – 25 °C a relatívna vlhkosť vzduchu najmenej 50 %.
(5) Posádka lietadla vykonávajúceho leteckú aplikáciu vykonáva pravidelné meranie rýchlosti a smeru vetra a zaznamenáva získané údaje
a) pred začiatkom leteckej aplikácie,
b) pri aplikácii prípravku priebežne každú hodinu,
c) pri nápadných zmenách rýchlosti alebo smeru vetra.
Príloha č. 3 k vyhláške č. 490/2011 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/128/ES z 21. októbra 2009, ktorou sa ustanovuje rámec pre činnosť Spoločenstva na dosiahnutie trvalo udržateľného používania pesticídov (Ú. v. EÚ L 309, 24. 11. 2009).
1)
Zákon č. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon).
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 zo 16. decembra 2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, o zmene, doplnení a zrušení smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 1907/2006 (Ú. v. EÚ L 353, 31. 12. 2008) v platnom znení.
2)
§ 16 ods. 2 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
4)
Predpis Federálneho ministerstva dopravy z 5. marca 1981 č. 25 228/80-20, ktorým sa vydáva predpis L 14 Z Letisko pre letecké práce v poľnohospodárstve, lesnom a vodnom hospodárstve (reg. v čiastke 16/1981 Zbierky zákonov) v znení úpravy Federálneho ministerstva dopravy z 27. júna 1983 č. 25 029/82 (reg. v čiastke 25/1983 Zbierky zákonov).