494/2011 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2012

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

494
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 7. decembra 2011,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení neskorších predpisov
Vláda Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 13 a § 7 ods. 9 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 29/2009 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 598/2009 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 517/2010 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 1 sa vypúšťajú písmená s) až ae).
Doterajšie písmená af) až aj) sa označujú ako písmená s) až w).
2.
V § 2 odsek 3 znie:
„(3)
Kategórie škôl s jednotným normatívom na prevádzku okrem tepla podľa § 3 ods. 7 sú:
a)
školy so štandardnou prevádzkovou náročnosťou podľa odseku 1 písm. a), b), e), f) a s),
b)
školy s mierne zvýšenou prevádzkovou náročnosťou podľa odseku 1 písm. m),
c)
školy so zvýšenou prevádzkovou náročnosťou podľa odseku 1 písm. h), j), l), n), o), u) až w),
d)
školy s veľmi zvýšenou prevádzkovou náročnosťou podľa odseku 1 písm. i) a q),
e)
školy s vysokou prevádzkovou náročnosťou podľa odseku 1 písm. c), d), k), p), g), r) a t).“.
3.
V § 2 ods. 5 sa slová „e) až ae)“ nahrádzajú slovami „e) až r)“.
4.
V § 3 odsek 1 znie:
„(1)
Z finančných prostriedkov na bežné výdavky rozpočtovaných na kalendárny rok v kapitole Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 3 ods. 2 písm. a) a c) zákona sa odpočítajú finančné prostriedky na bežné výdavky
a)
pre materské školy pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ďalej len „špeciálne materské školy“),
b)
pre špeciálne výchovné zariadenia a centrá špeciálnopedagogického poradenstva (ďalej len „špeciálne školské zariadenia“),
c)
pre ostatné školské zariadenia,
d)
pre školy na skvalitnenie podmienok na výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia podľa osobitného predpisu,4)
e)
na úhradu špecifík podľa § 4a zákona, na poskytovanie finančných prostriedkov za mimoriadne výsledky žiakov podľa § 4b zákona, na riešenie havarijných situácií podľa § 4c zákona, na financovanie rozvojových projektov podľa § 4d zákona, na úhradu nákladov na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia podľa § 4e zákona a na rezervu určenú na dohodovacie konanie podľa § 8c zákona pri dodržaní limitu podľa § 7 ods. 7 zákona,
f)
na úhradu príspevku na výchovu a vzdelávanie detí materských škôl a špeciálnych materských škôl, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky, podľa § 6b zákona,
g)
na úhradu nákladov na záujmové vzdelávanie podľa § 7 ods. 8 zákona,
h)
na úhradu nákladov podľa § 7 ods. 16 zákona.“.
5.
V § 3 ods. 4 písm. b) sa za slová „platovej triedy“ vkladá čiarka a slová „pracovnej triedy“.
6.
V § 4 ods. 3 písmená a) a b) znejú:
„a)
v odboroch vzdelávania zaradených do kategórie škôl podľa § 2 ods. 1 písm. e), f), h) až r) je 60 % normatívu na žiaka tejto kategórie školy, alebo
b)
v odboroch vzdelávania zaradených do kategórie škôl podľa § 2 ods. 1 písm. g) je 80 % normatívu na žiaka tejto kategórie školy.“.
7.
V § 4 ods. 5 písm. h) prvý bod a druhý bod znejú:
„1.
v odboroch vzdelávania zaradených do kategórie škôl podľa § 2 ods. 1 písm. e), f), h) až r) započítava s koeficientom 0,6,
2.
v odboroch vzdelávania zaradených do kategórie škôl podľa § 2 ods. 1 písm. g) započítava s koeficientom 0,8.“.
8.
§ 4 sa dopĺňa odsekom 12, ktorý znie:
„(12)
Normatív na žiaka športového gymnázia, ktorý nenavštevuje športovú prípravu, sa určí rovnako ako na žiaka gymnázia.“.
9.
§ 6 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:
„(8)
Normatív na dieťa špeciálnej materskej školy bez zdravotného znevýhodnenia alebo bez všeobecného intelektového nadania je 40 % normatívu na dieťa špeciálnej materskej školy. Pri výpočte tohto normatívu sa dieťa započítava s koeficientom 0,4.“.
10.
V § 7 odsek 13 znie:
„(13)
Žiak školy alebo žiak internátnej školy, ktorý nie je ubytovaný v školskom internáte, sa započítava s koeficientom 1. Žiak školy alebo žiak internátnej školy, ktorý je ubytovaný v školskom internáte, sa započítava s koeficientom 3. Dieťa špeciálnej materskej školy alebo dieťa špeciálnej materskej školy internátnej, ktoré nie je ubytované v školskom internáte, sa započítava s koeficientom 1,5. Dieťa špeciálnej materskej školy alebo dieťa špeciálnej materskej školy internátnej, ktoré je ubytované v školskom internáte, sa započítava s koeficientom 3.“.
11.
V § 7 ods. 17 sa slovo „šiestich“ nahrádza slovom „piatich“.
12.
V § 7 ods. 18 sa slovo „štyroch“ nahrádza slovom „piatich“.
13.
V § 8 ods. 7 sa slovo „šiestich“ nahrádza slovom „piatich“.
14.
V § 8 ods. 8 sa slovo „štyroch“ nahrádza slovom „piatich“.
15.
Prílohy č. 1 a 2 znejú:
„Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 630/2008 Z. z.
Kategórie škôl s jednotným mzdovým normatívom podľa § 2 ods. 1 písm. e) až r) podľa číselných kódov študijných odborov a učebných odborov stredných odborných škôl
Názov kategórie školy s jednotným mzdovým normatívom podľa
§ 2 ods. 1 písm. e) až r)
Číselný kód študijného odboru alebo učebného odboru
Stredná odborná škola – 1. kategória 6308 6, 6310 7, 6314 6, 6314 7, 6317 6, 6318 7, 6324 6, 6325 6, 6326 6, 6328 6, 6329 6, 6332 7, 6334 7, 6335 7, 6336 6, 6337 6, 6338 7, 6341 6, 6343 6, 6352 6, 6353 3, 6354 6, 6355 6, 6360 6, 6362 6,
Stredná odborná škola – 2. kategória 1140 6, 2141 6, 2156 7, 2241 6, 2381 7, 2399 6, 2665 7, 2675 7, 2695 7, 2699 6, 2720 6, 2840 6, 2841 6, 2847 6, 2848 6, 2849 6, 2885 6, 2940 6, 2940 7, 2949 6, 2951 6, 3125 6, 3126 6, 3135 7, 3155 6, 3158 6, 3231 6, 3336 6, 3337 6, 3383 6, 3383 7, 3431 6, 3432 6, 3650 6, 3699 6, 3739 6, 3760 6, 3764 7, 3765 6, 3767 6, 3794 6, 3916 6, 3917 6, 3918 6, 3919 7, 3957 6, 3964 6, 3965 6, 5371 3, 6292 6, 6851 6, 6851 7, 6857 6, 7218 6, 7235 6, 7237 6, 7518 7, 7646 6, 7647 3, 7661 6, 7662 6, 7663 6, 7667 6, 7669 6, 9245 6,
Stredná odborná škola – 3. kategória 2147 6, 2157 6, 2234 6, 2235 6, 2381 6, 2387 6, 2675 6, 2694 6, 3692 6, 3779 6, 3968 6, 4210 6, 4210 7, 4211 6, 4211 7, 4215 6, 4219 6, 4220 7, 4221 7, 4223 7, 4225 7, 4227 6, 4228 6, 4236 6, 4238 6, 4239 6, 4243 6, 4246 6, 4330 6, 4336 6, 4336 7, 6323 6, 7649 6,
Stredná odborná škola – 4. kategória 2153 4, 2398 6, 2414 4, 2415 4, 2417 4, 2489 4, 2675 4, 2676 4, 2737 4, 2859 4, 2890 4, 2952 4, 2958 4, 2960 4, 2982 4, 3125 4, 3137 4, 3138 4, 3139 4, 3243 4, 3244 4, 3247 4, 3248 4, 3341 4, 3347 4, 3454 4, 3656 4, 3659 4, 3660 4, 3756 4, 3757 4, 3758 4, 3759 4, 3778 4, 3792 4, 4508 4, 4511 4, 4512 4, 4521 4, 4526 4, 6357 6, 6358 6, 6403 4, 6405 4, 6411 4, 6421 4, 6425 4, 6426 4, 6428 2, 6432 4, 6441 4, 6442 4, 6443 4, 6476 4, 8501 4,
Stredná odborná škola – 5. kategória 2262 4, 2411 4, 2413 4, 2418 4, 2419 4, 2426 4, 2447 4, 2490 4, 2497 4, 2499 4, 2682 4, 2684 4, 2697 4, 2698 4, 2860 4, 2880 4, 2888 4, 3446 4, 3447 4, 3776 4, 4553 4, 4556 4, 4558 4,
Stredná odborná škola – 6. kategória 2412 4, 3658 4, 3693 4, 6444 4, 6445 4,
Stredná odborná škola – 7. kategória 2679 4,
Stredná odborná škola – 8. kategória 2965 2, 3178 2, 6456 2,
Stredná odborná škola – 9. kategória 2866 2, 3143 2, 3148 2, 3151 2, 3356 2, 4567 2, 4572 2, 6423 4,6460 2,
Stredná odborná škola – 10. kategória 2398 4, 2401 2, 2423 2, 2430 2, 2431 2, 2432 2, 2433 2, 2435 2, 2436 2, 2439 2, 2458 2, 2464 2, 2466 2, 2468 2, 2487 2, 2488 2, 2499 2, 2683 2, 2698 2, 2738 2, 2873 2, 2877 2, 2878 2, 2889 2, 2954 2, 2955 2, 2956 2, 2962 2, 2963 2, 2964 2, 2977 2, 2978 2, 3146 2, 3152 2, 3185 2, 3250 2, 3251 2, 3272 2, 3274 2, 3355 2, 3370 2, 3661 2, 3663 2, 3664 2, 3668 2, 3672 2, 3673 2, 3675 2, 3679 2, 3688 2, 3762 2, 3763 2, 3766 2, 4524 2, 4529 2, 4561 2, 4562 2, 4569 2, 4571 2, 4574 2, 4575 2, 4580 2, 4582 2, 6422 4, 6446 4, 6451 2, 6452 2, 6475 2, 8545 2, 8551 2, 8564 2, 8573 2, 8576 2,
Stredná odborná škola – 11. kategória 5304 6, 5308 6, 5310 6, 5311 6,5312 6, 5314 6, 5315 6, 5317 7, 5325 7, 5328 7, 5333 7, 5335 7, 5356 6, 5358 6, 5370 6, 5376 6,
Stredná odborná škola – 12. kategória 3434 4, 3453 4, 3471 4, 8218 6, 8218 7, 8221 6, 8222 6, 8223 6, 8230 6, 8231 6, 8233 6, 8234 6, 8235 6, 8235 7, 8236 6, 8237 7, 8238 6, 8238 7, 8240 6, 8244 6, 8245 6, 8248 6, 8249 6, 8257 7, 8258 7, 8259 6, 8259 7, 8260 6, 8261 6, 8262 6, 8263 7, 8264 6, 8267 6, 8269 6, 8270 6, 8273 6, 8274 6, 8276 7, 8278 6, 8279 6, 8280 6, 8283 6, 8284 6, 8276 7, 8288 6, 8289 6, 8290 6, 8291 7, 8293 7, 8294 6, 8295 6, 8296 6, 8297 6, 8298 6, 8299 6, 8503 4, 8504 4, 8506 4, 8507 4, 8508 4, 8513 4,
Stredná odborná škola – 13. kategória 2275 2, 2463 2, 2485 2, 3665 2, 3676 2, 3178 0, 3678 2, 3680 2, 3684 2, 4578 2, 4579 0, 6424 2, 6444 2, 6445 2, 6453 2, 6489 2,
Stredná odborná škola – 14. kategória 2176 2, 2477 0, 2478 0, 2752 0, 2982 0, 3161 0, 3179 0, 3282 0, 3283 0, 3284 0, 3383 0, 3473 2, 3686 0, 4572 0, 6449 0, 8541 2, 8555 2, 8557 2, 8559 2, 8571 2, 8572 2, 8582 2.
Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 630/2008 Z. z.
Koeficienty personálnej, ekonomickej a prevádzkovej náročnosti pre kategórie škôl, v ktorých sa žiaci pripravujú na povolanie
Číslo kategórie Kategória škôl
s jednotným
mzdovým
normatívom
a s jednotným
normatívom
na vzdelávací proces
Počet žiakov na pedagogického
zamestnanca
Počet nepedagogických
zamestnancov
na pedagogického zamestnanca
Časť platu pedagogického
zamestnanca pripadajúca
na jedného žiaka
Časť platu nepedagogického
zamestnanca pripadajúca
na jedného žiaka
Prepočet platu nepedagogického
zamestnanca
na pedagogického zamestnanca
Príspevok na mzdy
pripadajúci na jedného žiaka
vyjadrený ako časť platu
pedagogického zamestnanca
Koeficient personálnej
náročnosti (KPN)
Koeficient ekonomickej
náročnosti
výchovno-vzdelávacieho procesu
(KENVP)
Koeficient prevádzkovej
náročnosti (KPRN)
    A B C=1/A D=B/A E=K*D F=C+E G = normalizácia na najmenšiu hodnotu
v stĺpci F
H = 0,5*(G+1)  
1. Základné školy 12,3 0,29 0,0813 0,0236 0,0157 0,0970 1,580 1,290 1,000
2. Gymnáziá 10,5 0,26 0,0952 0,0248 0,0165 0,1117 1,820 1,410 1,000
3. Športové gymnáziá 5,5 0,24 0,1818 0,0436 0,0291 0,2109 3,435 2,217 2,000
4. Konzervatóriá 2,9 0,23 0,3448 0,0793 0,0529 0,3977 6,477 3,738 2,000
5. Stredné odborné školy – 1. kategória 9,4 0,30 0,1064 0,0319 0,0213 0,1277 2,079 1,540 1,000
6. Stredné odborné školy – 2. kategória 8,8 0,34 0,1136 0,0386 0,0258 0,1394 2,270 1,635 1,000
7. Stredné odborné školy – 3. kategória 8,8 0,36 0,1136 0,0409 0,0273 0,1409 2,295 1,647 2,000
8. Stredné odborné školy – 4. kategória 7,5 0,40 0,1333 0,0533 0,0356 0,1689 2,750 1,875 1,500
9. Stredné odborné školy – 5. kategória 7,2 0,39 0,1389 0,0542 0,0361 0,1750 2,850 1,925 1,750
10. Stredné odborné školy – 6. kategória 6,8 0,36 0,1471 0,0529 0,0353 0,1824 2,970 1,985 1,500
11. Stredné odborné školy – 7. kategória 6,8 0,44 0,1471 0,0647 0,0431 0,1902 3,097 2,049 2,000
12. Stredné odborné školy – 8. kategória 6,4 0,60 0,1563 0,0938 0,0625 0,2188 3,563 2,281 1,500
13. Stredné odborné školy – 9. kategória 6,0 0,30 0,1667 0,0500 0,0333 0,2000 3,257 2,129 1,250
14. Stredné odborné školy – 10. kategória 6,0 0,39 0,1667 0,0650 0,0433 0,2100 3,420 2,210 1,500
15. Stredné odborné školy – 11. kategória 6,0 0,32 0,1667 0,0533 0,0356 0,2022 3,293 2,147 1,500
16. Stredné odborné školy – 12. kategória 5,8 0,33 0,1724 0,0569 0,0379 0,2103 3,426 2,213 2,000
17. Stredné odborné školy – 13. kategória 5,4 0,36 0,1852 0,0667 0,0444 0,2296 3,740 2,370 1,750
18. Stredné odborné školy – 14. kategória 5 0,41 0,2000 0,0820 0,0547 0,2547 4,147 2,574 2,000
19. Strediská praktického vyučovania 19 0,25 0,0526 0,0132 0,0088 0,0614 1,000 1,000 1,000
20. Špeciálne základné školy 8 0,30 0,1250 0,0375 0,0250 0,1500 2,443 1,721 2,000
21. Gymnáziá a konzervatóriá – špeciálne stredné školy 5,3 0,26 0,1887 0,0491 0,0327 0,2214 3,605 2,303 1,500
22. Stredné odborné školy – špeciálne stredné školy 4,3 0,30 0,2326 0,0698 0,0465 0,2791 4,545 2,772 1,500
23. Odborné učilištia a praktické školy 3,9 0,30 0,2564 0,0769 0,0513 0,3077 5,011 3,005 1,500
Pomer priemerného platu nepedagogických zamestnancov k priemernému platu pedagogických zamestnancov (K) 0,67
16. Prílohy č. 11 a 12 znejú:
„Príloha č. 11 k nariadeniu vlády č. 630/2008 Z. z.
Zoznam výkonov a hodnoty koeficientov k jednotlivým výkonom na financovanie školských zariadení podľa § 8 ods. 1 písm. a)
Skupina Zaradenie dieťaťa do skupiny podľa náročnosti individuálnej činnosti s dieťaťom podľa
zdravotného znevýhodnenia
Koeficient
1. Dieťa s narušenou komunikačnou schopnosťou – dyslália (§ 94 ods. 2 písm. e) zákona č. 245/2008 Z. z.)
Dieťa s telesným postihnutím; zdravotný stav dieťaťa je stabilizovaný, chirurgická liečba je ukončená, intervencia má preventívny a monitorovací charakter, pričom nie sú pridružené ďalšie poškodenia (§ 94 ods. 2 písm. d) zákona č. 245/2008 Z. z.).
 30
2. Dieťa s narušenou komunikačnou schopnosťou – zajakavosť, fonologické poruchy, poruchy rezonancie, oneskorený vývin reči, narušený vývin reči, verbálna dyspraxia, poruchy hlasu, mutizmus, brblavosť
(§ 94 ods. 2 písm. e) zákona č. 245/2008 Z. z.)
Dieťa slabozraké, dieťa so zvyškami zraku alebo dieťa s poruchou binokulárneho videnia (§ 3 ods. 2 písm. a), b) a d) vyhlášky č. 322/2008 Z. z. o špeciálnych školách)
Dieťa so sluchovým postihnutím – nedoslýchavé, s kochleárnym implantátom (§ 3 ods.1 písm. a) a b)
vyhlášky č. 322/2008 Z. z.)
Dieťa s vývinovou poruchou učenia (§ 94 ods. 2 písm. i) zákona č. 245/2008 Z. z.)
Dieťa s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia a dieťa so stredným stupňom mentálneho postihnutia (§ 97 ods. 5 písm. a) a b) zákona č. 245/2008 Z. z.)
Dieťa s telesným postihnutím, ktorého zdravotný stav ovplyvòuje jeho výkony vo vzdelávaní (§ 94 ods. 2 písm. d) zákona è. 245/2008 Z. z.)
 45
3. Dieťa s telesným postihnutím s pridruženými narušeniami, poruchami a poškodeniami, ktorého zdravotný stav ovplyvňuje jeho výkony vo vzdelávaní (§ 94 ods. 2 písm. d) zákona č. 245/2008 Z. z.)
Dieťa s ťažkým alebo s hlbokým stupňom mentálneho postihnutia (§ 97 ods. 5 písm. c) zákona
č. 245/2008 Z. z.)
Dieťa s narušenou komunikačnou schopnosťou – dysfázia, dyzartria, afázia (§ 94 ods. 2 písm. e) zákona č. 245/2008 Z. z.)
Dieťa nehovoriace (§ 3 ods. 3 písm. a) vyhlášky č. 322/2008 Z. z.)
Dieťa nevidiace (§ 3 ods. 2 písm. c) vyhlášky č. 322/2008 Z. z.)
Dieťa nepočujúce (§ 3 ods. 1 písm. c) vyhlášky č. 322/2008 Z. z.)
Dieťa hluchoslepé (§ 94 ods. 2 písm. h) zákona č. 245/2008 Z. z.)

Dieťa nevidiace v kombinácii s mentálnym postihnutím, dieťa so zvyškami zraku v kombinácii s mentálnym postihnutím, nehovoriace dieťa v kombinácii s mentálnym postihnutím, telesne postihnuté dieťa
v kombinácii s mentálnym postihnutím, dieťa so sluchovým postihnutím v kombinácii s mentálnym
postihnutím (§ 3 ods. 5 vyhlášky č. 322/2008 Z. z.)
Dieťa s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami (§ 94 ods. 2 písm. f) zákona
č. 245/2008 Z. z.)
Dieťa s poruchou aktivity a pozornosti (§ 94 ods. 2 písm. j) zákona č. 245/2008 Z. z.)

Dieťa so symptomatickými poruchami reči – dieťa s iným druhom narušenej komunikačnej schopnosti než s poruchou výslovnosti v kombinácii so sluchovým postihnutím, dieťa s narušenou komunikačnou schopnosťou v kombinácii so zrakovým postihnutím, dieťa s narušenou komunikačnou schopnosťou v kombinácii s telesným postihnutím, dieťa s narušenou komunikačnou schopnosťou v kombinácii
s poruchou aktivity a pozornosti, dieťa s narušenou komunikačnou schopnosťou v kombinácii s viacnásobným postihnutím (§ 94 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z.) 
 60
Metodologicko-odborná činnosť  1
Príloha č. 12 k nariadeniu vlády č. 630/2008 Z. z.
ČASŤ A
Vzorec na výpočet hodnoty koeficientu kvalifikačnej štruktúry pedagogických zamestnancov školy
Vzorec
Vysvetlivky:
i – pedagogický zamestnanec zaradený v platovej triede a pracovnej triede s príslušným kreditovým príplatkom
ci – koeficient na pedagogického zamestnanca pre príslušnú platovú triedu a pracovnú triedu s príslušným kreditovým príplatkom „i“
PPZi – prepočítaný počet pedagogických zamestnancov zaradených v platovej triede a pracovnej triede s príslušným kreditovým príplatkom
ČASŤ B
Koeficienty na výpočet hodnoty koeficientu kvalifikačnej štruktúry pedagogických zamestnancov školy podľa zaradenia pedagogického zamestnanca do platovej triedy a pracovnej triedy s príslušným kreditovým príplatkom
  Pedagogický zamestnanec podľa platovej triedy
a výšky kreditového príplatku
Koeficient
pre pracovnú triedu jedna
Koeficient
pre pracovnú triedu dva
 1.  7. platová trieda bez kreditového príplatku 0,74 0,79
 2.  7. platová trieda s kreditovým príplatkom 6 % 0,78 0,84
 3.  7. platová trieda s kreditovým príplatkom 12 % 0,83 0,89
 4.  8. platová trieda bez kreditového príplatku 0,82 0,87
 5.  8. platová trieda s kreditovým príplatkom 6 % 0,87 0,93
 6.  8. platová trieda s kreditovým príplatkom 12 % 0,92 0,98
 7.  9. platová trieda bez kreditového príplatku 0,92 0,98
 8.  9. platová trieda s kreditovým príplatkom 6 % 0,97 1,04
 9.  9. platová trieda s kreditovým príplatkom 12 % 1,03 1,10
 10. 10. platová trieda bez kreditového príplatku 1,00 1,07
 11. 10. platová trieda s kreditovým príplatkom 6 % 1,06 1,13
 12. 10. platová trieda s kreditovým príplatkom 12 % 1,12 1,20
 13. 11. platová trieda bez kreditového príplatku 1,12 1,20
 14. 11. platová trieda s kreditovým príplatkom 6 % 1,19 1,27
 15. 11. platová trieda s kreditovým príplatkom 12 % 1,26 1,34
 16. 12. platová trieda bez kreditového príplatku 1,26 1,34
 17. 12. platová trieda s kreditovým príplatkom 6 % 1,33 1,42
 18. 12. platová trieda s kreditovým príplatkom 12 % 1,41 1,50“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2012.
Iveta Radičová v. r.