496/2011 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2012

496
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 14. decembra 2011,
ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 384/2006 Z. z. o výške pracovnej odmeny a podmienkach jej poskytovania obvineným a odsúdeným v znení neskorších predpisov
Vláda Slovenskej republiky podľa § 32 ods. 3 zákona č. 221/2006 Z. z. o výkone väzby a § 45 ods. 1 zákona č. 475/2005 Z. z. o výkone trestu odňatia slobody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 93/2008 Z. z. nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 384/2006 Z. z. o výške pracovnej odmeny a podmienkach jej poskytovania obvineným a odsúdeným v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 556/2007 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 506/2008 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 41/2010 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 550/2010 Z. z. sa mení takto:
Prílohy č. 3 a 4 vrátane nadpisov znejú:
„Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 384/2006 Z. z.
VÝŠKA PRACOVNÝCH TARÍF PRE OBVINENÝCH A ODSÚDENÝCH ZARADENÝCH DO PRÁCE
(v eurách mesačne)
Pracovný
stupeň
Počet rokov
započítanej praxe
Pracovná trieda
    1 2 3 4
1 do 5 rokov 149,10 161,80 175,00 286,40
2 od 5 do 10 rokov 155,80 168,40 182,80 299,20
3 nad 10 rokov 162,30 175,60 190,40 311,20
Príloha č. 4 k nariadeniu vlády č. 384/2006 Z. z.
VÝŠKA PRACOVNÝCH TARÍF PRE OBVINENÝCH A ODSÚDENÝCH ZARADENÝCH DO PRÁCE
(v eurách za hodinu)
Pracovný
stupeň
Počet rokov
započítanej praxe
Pracovná trieda
    1 2 3 4
1 do 5 rokov 0,857 0,930 1,006 1,646
2 od 5 do 10 rokov 0,895 0,968 1,051 1,720
3 nad 10 rokov 0,933 1,009 1,094 1,789
.“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2012.
Iveta Radičová v. r.