499/2011 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2012

499
VYHLÁŠKA
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
z 15. decembra 2011
o určení sumy finančných prostriedkov potrebných na pokrytie nákladov spojených s pobytom štátneho príslušníka tretej krajiny na území Slovenskej republiky
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 6 ods. 3 zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
(1)
Suma finančných prostriedkov potrebná na pokrytie nákladov spojených s pobytom štátneho príslušníka tretej krajiny na území Slovenskej republiky sa určuje vo výške 56 eur na osobu a deň pobytu.
(2)
Sumu určenú v odseku 1 tvoria tieto zložky:
a)
na ubytovanie 30 eur,
b)
na raňajky 4 eurá,
c)
na obed 7,50 eura,
d)
na večeru 7,50 eura,
e)
na vreckové 7 eur.
(3)
Ak má štátny príslušník tretej krajiny pobyt na území Slovenskej republiky čiastočne uhradený, pri vykonávaní hraničnej kontroly sa na túto skutočnosť prihliada.
§ 2
Finančné prostriedky podľa § 1 môžu byť nahradené overeným pozvaním podľa § 19 zákona alebo dohodou o hosťovaní podľa osobitného predpisu.1)
§ 3
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2012.
Daniel Lipšic v. r.
1)
§ 26b zákona č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 233/2008 Z. z.