50/2011 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.06.2011

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

50
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 9. februára 2011
o vyšetrovaní námorných nehôd a námorných mimoriadnych udalostí
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov nariaďuje:
§ 1
(1)
Toto nariadenie vlády ustanovuje zásady, pravidlá a postupy vyšetrovania námornej nehody1) alebo námornej mimoriadnej udalosti2) z dôvodu zvýšenia námornej bezpečnosti, predchádzania znečisteniu mora z námorných lodí a zníženia rizika budúcej námornej nehody alebo námornej mimoriadnej udalosti.
(2)
Vyšetrovaním sa na účely tohto nariadenia vlády rozumie analýza námornej nehody alebo námornej mimoriadnej udalosti, podrobné podávanie správ z vyšetrovania o ich príčinách a navrhovanie nápravných opatrení.
(3)
Vyšetrovateľom a odbornou vyšetrovacou komisiou sa na účely tohto nariadenia vlády rozumie ten, kto vykonáva vyšetrovanie podľa tohto nariadenia vlády.
§ 2
(1)
Toto nariadenie vlády sa vzťahuje na námornú nehodu alebo námornú mimoriadnu udalosť, ktorá sa týka
a)
námorných lodí plávajúcich pod štátnou vlajkou Slovenskej republiky alebo
b)
Slovenskej republiky ako štátu s podstatným záujmom.3)
(2)
Toto nariadenie vlády sa nevzťahuje na námornú nehodu alebo námornú mimoriadnu udalosť, ktorá sa týka len
a)
vojnových lodí, transportných výsadkových lodí a lodí, ktoré vlastní alebo prevádzkuje Slovenská republika a nepoužíva ich na komerčné účely,
b)
lodí nepoháňaných mechanickými prostriedkami, drevených lodí jednoduchej konštrukcie, námorných jácht4) a námorných rekreačných plavidiel,5) ak nemajú alebo nebudú mať posádku a nepoužívajú sa na komerčné účely,
c)
lodí vnútrozemskej plavby prevádzkovaných na vnútrozemských vodných cestách,
d)
rybárskych lodí s dĺžkou menej ako 15 metrov,
e)
stálych vrtných súprav.
§ 3
(1)
Vyšetrovateľ alebo odborná vyšetrovacia komisia vykoná vyšetrovanie veľmi vážnej námornej nehody,6) ak sa týka
a)
námornej lode plávajúcej pod štátnou vlajkou Slovenskej republiky bez ohľadu na miesto veľmi vážnej námornej nehody alebo
b)
podstatného záujmu Slovenskej republiky bez ohľadu na miesto veľmi vážnej námornej nehody a vlajku námornej lode zúčastnenej na veľmi vážnej námornej nehode.
(2)
Ak ide o vážnu námornú nehodu,7) vyšetrovateľ alebo odborná vyšetrovacia komisia vykoná pred vyšetrovaním predbežné hodnotenie s cieľom rozhodnúť o tom, či sa vykoná alebo nevykoná vyšetrovanie. Ak vyšetrovateľ alebo odborná vyšetrovacia komisia rozhodne, že sa nevykoná vyšetrovanie, dôvody tohto rozhodnutia zaznamená a oznámi Európskej komisii spolu s ďalšími údajmi o námornej nehode a námornej mimoriadnej udalosti podľa prílohy č. 1.
(3)
Ak ide o námornú nehodu okrem námornej nehody podľa odsekov 1 a 2 alebo námornú mimoriadnu udalosť, vyšetrovateľ alebo odborná vyšetrovacia komisia rozhodne, či sa vyšetrovanie vykoná alebo nevykoná.
(4)
Vyšetrovateľ alebo odborná vyšetrovacia komisia v rozhodnutiach podľa odsekov 2 a 3 zohľadní závažnosť vážnej námornej nehody, námornej nehody alebo námornej mimoriadnej udalosti, druh plavidla alebo nákladu a možnosť, že závery vyšetrovania prispejú k predchádzaniu námorných nehôd a námorných mimoriadnych udalostí.
(5)
Ak je Slovenská republika vedúcim vyšetrujúcim štátom, vyšetrovateľ alebo odborná vyšetrovacia komisia určí rozsah a praktické opatrenia výkonu vyšetrovania v spolupráci s vyšetrovacími orgánmi ostatných štátov s podstatným záujmom. Vedúcim vyšetrujúcim štátom je štát, ktorý je zodpovedný za vedenie vyšetrovania na základe dohody zúčastnených štátov s podstatným záujmom.
(6)
Vyšetrovateľ alebo odborná vyšetrovacia komisia sa pri vyšetrovaní riadi spoločnou metodikou vyšetrovania námorných nehôd a námorných mimoriadnych udalostí vypracovanou podľa osobitného predpisu.8) Od tejto metodiky sa môžu odchýliť v osobitnom prípade, ak je to podľa ich odborného úsudku potrebné a ak je to nevyhnutné z dôvodu vykonania vyšetrovania.
§ 4
(1)
Každá námorná nehoda alebo námorná mimoriadna udalosť je spravidla predmetom len jedného vyšetrovania vykonávaného vyšetrovateľom alebo odbornou vyšetrovacou komisiou alebo vyšetrovacím orgánom vedúceho vyšetrujúceho štátu za účasti vyšetrovacieho orgánu iného členského štátu Európskej únie, Islandu, Lichtenštajnska a Nórska (ďalej len „členský štát“) s podstatným záujmom. Ak sa na vyšetrovaní zúčastnia Slovenská republika a jeden alebo viac členských štátov, Slovenská republika spolupracuje so zúčastnenými členskými štátmi s cieľom dohodnúť sa na vyšetrovacích postupoch a na určení vedúceho vyšetrovacieho štátu. Ak je Slovenská republika štátom s podstatným záujmom, má vyšetrovateľ alebo odborná vyšetrovacia komisia rovnaké práva a prístup k svedkom a dôkazom ako vyšetrovací orgán iného členského štátu, ktorý vyšetrovanie vykonáva, ako aj právo na zohľadnenie názoru zo strany vedúceho vyšetrujúceho štátu. Ak je Slovenská republika vedúcim vyšetrujúcim štátom, zabezpečí rovnaké práva a prístup k svedkom a dôkazom vyšetrovaciemu orgánu iného členského štátu s podstatným záujmom ako má vyšetrovací orgán iného členského štátu, ktorý vyšetrovanie vykonáva, ako aj právo na zohľadnenie jeho názoru.
(2)
Súbežné vyšetrovanie tej istej námornej nehody alebo námornej mimoriadnej udalosti môže byť vykonávané len vo výnimočnom prípade, pričom dôvody takéhoto súbežného vyšetrovania musí vyšetrovateľ alebo odborná vyšetrovacia komisia oznámiť Európskej komisii. Vyšetrovateľ alebo odborná vyšetrovacia komisia pri vykonávaní súbežného vyšetrovania spolupracuje s vyšetrovacími orgánmi členských štátov aj s cieľom vzájomnej výmeny príslušných informácií získaných počas svojich predmetných vyšetrovaní na účely dosiahnutia spoločných záverov.
(3)
Vyšetrovateľ alebo odborná vyšetrovacia komisia nesmie prijať žiadne opatrenie, ktoré by mohlo neprimerane zamedziť, pozastaviť alebo oneskoriť priebeh vyšetrovania.
(4)
Vyšetrovateľ alebo odborná vyšetrovacia komisia je zodpovedný za vyšetrovanie a koordináciu s vyšetrovacími orgánmi ostatných členských štátov s podstatným záujmom až dovtedy, kým sa vzájomne nedohodnú, ktorý z nich bude vyšetrovacím orgánom vedúceho vyšetrujúceho štátu.
(5)
Vyšetrovateľ alebo odborná vyšetrovacia komisia je zodpovedný za vyšetrovanie námornej nehody alebo námornej mimoriadnej udalosti, ktorej účastníkom je prievozná loď ro-ro9) alebo vysokorýchlostné osobné plavidlo10) a Slovenská republika je štátom s podstatným záujmom a ktoré začal vyšetrovací orgán štátu, v ktorého teritoriálnych vodách alebo vnútorných vodách11) k námornej nehode alebo námornej mimoriadnej udalosti došlo, alebo ak sa tak stalo mimo teritoriálnych vôd alebo vnútorných vôd, vyšetrovací orgán členského štátu, z ktorého ako posledného prievozná loď ro-ro alebo vysokorýchlostné osobné plavidlo vyplávala a zodpovedný za koordináciu s ostatnými členskými štátmi s podstatným záujmom až od určenia Slovenskej republiky za vedúci vyšetrujúci štát na základe vzájomnej dohody členských štátov s podstatným záujmom.
§ 5
(1)
Vyšetrovateľ alebo odborná vyšetrovacia komisia má právo na informácie potrebné na vykonanie vyšetrovania a je oprávnený
a)
na voľný prístup k oblasti alebo miestu námornej nehody alebo námornej mimoriadnej udalosti, ako aj k akejkoľvek námornej lodi, vraku alebo konštrukcii vrátane nákladu, zariadenia alebo trosiek,
b)
zabezpečiť okamžitý súpis dôkazov a riadené pátranie po vraku, troskách alebo iných predmetoch z dôvodu ich preskúmania alebo analýzy a ich odstránenie,
c)
vyžadovať preskúmanie alebo analýzu dôkazového materiálu podľa písmena b) a na voľný prístup k výsledkom tohto preskúmania alebo analýzy,
d)
na voľný prístup k informáciám a zaznamenaným údajom vrátane údajov zo zapisovača údajov o plavbe (VDR), ktoré sa týkajú námornej lode, plavby, nákladu, posádky alebo akejkoľvek inej osoby, predmetu, stavu alebo okolnosti, kopírovať ich a využívať ich,
e)
na voľný prístup k výsledkom obhliadky tiel obetí alebo skúšok vykonaných na vzorkách odobratých z tiel obetí,
f)
vyžadovať a mať voľný prístup k výsledkom vyšetrenia osôb zabezpečujúcich prevádzku námornej lode alebo akejkoľvek inej dotknutej osoby alebo k výsledkom zo skúšok vykonaných na vzorkách, ktoré im boli odobraté,
g)
vypočúvať svedkov bez prítomnosti osoby, ktorej záujmy by sa mohli považovať za prekážku vo vyšetrovaní,
h)
získať záznamy z technických prehliadok a informácie od štátu, pod vlajkou ktorého námorná loď pláva, vlastníkov námorných lodí, klasifikačných spoločností alebo akýchkoľvek iných dotknutých osôb, ak majú tieto osoby alebo ich zástupcovia sídlo v členskom štáte,
i)
žiadať o pomoc príslušné orgány dotknutých štátov vrátane inšpektorov štátu, pod vlajkou ktorého námorná loď pláva, a prístavného štátu, členov pobrežnej stráže, prevádzkovateľov lodných dopravných služieb, pátracích a záchranných tímov, lodivodov alebo iných osôb vykonávajúcich prístavnú alebo námornú prevádzku.
(2)
Vyšetrovateľ alebo odborná vyšetrovacia komisia môže začať vyšetrovanie bez ohľadu na to, kedy dostane oznámenie o námornej nehode alebo námornej mimoriadnej udalosti. Má nezávislé postavenie a môže zadovažovať dostatočné množstvo podkladov potrebných na nezávislý výkon vyšetrovania.
(3)
Vyšetrovateľ alebo odborná vyšetrovacia komisia môže vyšetrovať aj iné udalosti ako námorné nehody alebo námorné mimoriadne udalosti, ak toto vyšetrovanie neohrozí jeho nezávislosť.
(4)
Dôkazy, správy a oznámenia získané alebo prijaté vyšetrovateľom alebo odbornou vyšetrovacou komisiou počas vyšetrovania, záznamy potvrdzujúce totožnosť osôb, ktoré poskytli dôkazy v rámci vyšetrovania, a informácie týkajúce sa účastníkov námornej nehody alebo námornej mimoriadnej udalosti, ktoré majú mimoriadne citlivú alebo súkromnú povahu, vrátane informácií o ich zdravotnom stave, sa nesmú sprístupniť12) na iné účely ako vyšetrovanie, ak nejde o verejný záujem; tým nie sú dotknuté ustanovenia osobitného predpisu.13)
§ 6
(1)
Vyšetrovateľ alebo odborná vyšetrovacia komisia v rámci stálej spolupráce s vyšetrovacími orgánmi iných členských štátov
a)
využíva materiálne vybavenie a zariadenie na vyšetrovanie vrakov a zariadení námorných lodí a iných predmetov dôležitých pre vyšetrovanie vrátane získania a vyhodnotenia informácií zo zapisovača údajov o plavbe (VDR) a iných elektronických zariadení,
b)
poskytuje a využíva technickú pomoc alebo odborné znalosti potrebné na plnenie špecifických úloh,
c)
získava a využíva informácie dôležité na analýzu údajov o námorných nehodách a námorných mimoriadnych udalostiach a na vydávanie bezpečnostných odporúčaní, ktoré predkladá Európskej komisii; bezpečnostným odporúčaním je návrh vyšetrovacieho orgánu štátu, ktorý vykonáva alebo vedie vyšetrovanie na základe informácií získaných z tohto vyšetrovania, alebo návrh Európskej komisie konajúcej na základe analýzy abstraktných údajov a výsledkov vykonaných vyšetrovaní,
d)
vypracúva spoločné zásady dodržiavania bezpečnostných odporúčaní a úpravy vyšetrovacích metód,
e)
spravuje systém skorého varovania podľa § 11,
f)
vypracuje pravidlá o dôvernom charaktere pre spoločné využívanie svedeckých dôkazov a spracovanie údajov a iných záznamov podľa § 5 ods. 4 vo vzťahu k členským štátom a štátom iným ako členským štátom (ďalej len „tretí štát“),
g)
organizuje v prípade potreby odbornú prípravu pre jednotlivých vyšetrovateľov,
h)
podporuje spoluprácu s vyšetrovacími orgánmi tretích štátov a s medzinárodnými organizáciami pre vyšetrovanie námorných nehôd,
i)
poskytuje vyšetrovacím orgánom všetky relevantné informácie.
(2)
Činnosti vykonávané v rámci vyšetrovania, na ktorom sa zúčastňuje vyšetrovateľ alebo odborná vyšetrovacia komisia a vyšetrovací orgán jedného alebo viacerých členských štátov, sú bezplatné.
(3)
Ak je v rámci vyšetrovania potrebná pomoc vyšetrovacieho orgánu členského štátu, ktorý sa na vyšetrovaní nezúčastňuje, vyšetrovateľ alebo odborná vyšetrovacia komisia sa dohodne na úhrade vzniknutých nákladov s vyšetrovacími orgánmi členských štátov zúčastnených na vyšetrovaní.
§ 7
(1)
Ak vyšetrovateľ alebo odborná vyšetrovacia komisia vyšetruje námornú nehodu alebo námornú mimoriadnu udalosť s účasťou vyšetrovacieho orgánu tretieho štátu, ktorý je štátom s podstatným záujmom, je povinný spolupracovať s týmto vyšetrovacím orgánom tretieho štátu, na základe vzájomnej dohody umožniť tomuto vyšetrovaciemu orgánu tretieho štátu prístup v ktorejkoľvek etape k vyšetrovaniu a vykonávať vyšetrovanie a podávať správy z vyšetrovania podľa tohto nariadenia vlády.
(2)
Vyšetrovateľ alebo odborná vyšetrovacia komisia môže rozhodnúť o nevykonaní súbežného vyšetrovania, ak vyšetrovanie vedené vyšetrovacím orgánom tretieho štátu s podstatným záujmom s účasťou vyšetrovacích orgánov jedného alebo viacerých členských štátov je vykonávané v súlade s rezolúciou Medzinárodnej námornej organizácie A. 849(20).
§ 8
Vyšetrovateľ alebo odborná vyšetrovacia komisia je povinný
a)
uchovávať všetky informácie z námorných máp, lodných denníkov, elektronických a magnetických nahrávok a videozáznamov vrátane informácií zo zapisovača údajov o plavbe (VDR) a iných elektronických zariadení, ktoré sa týkajú času námornej nehody alebo námornej mimoriadnej udalosti, pred ňou a po nej,
b)
zabrániť prepísaniu alebo inej zmene informácií podľa písmena a),
c)
zabrániť rušeniu zo strany akýchkoľvek iných zariadení, ktoré možno považovať za dôležité pre vyšetrovanie,
d)
bezodkladne zhromažďovať a uchovávať všetky dôkazy na účely vyšetrovania.
§ 9
(1)
Vyšetrovateľ alebo odborná vyšetrovacia komisia po ukončení vyšetrovania uverejní správu z vyšetrovania vrátane jej záverov a odporúčaní pre verejnosť do 12 mesiacov od dátumu námornej nehody alebo námornej mimoriadnej udalosti v súlade s prílohou č. 2. Ak nie je možné vypracovať záverečnú správu z vyšetrovania v tejto lehote, uverejní sa predbežná správa z vyšetrovania do 12 mesiacov od dátumu námornej nehody alebo námornej mimoriadnej udalosti. Vyšetrovateľ alebo odborná vyšetrovacia komisia môže rozhodnúť o vypracovaní zjednodušenej správy z vyšetrovania, ak sa vyšetrovanie netýka veľmi vážnej námornej nehody alebo vážnej námornej nehody a zo záverov nevyplýva, že prispejú k predchádzaniu námorných nehôd alebo námornej mimoriadnej udalosti v budúcnosti.
(2)
Ak je Slovenská republika vedúcim vyšetrujúcim členským štátom, vyšetrovateľ alebo odborná vyšetrovacia komisia zašle kópiu záverečnej, zjednodušenej alebo predbežnej správy z vyšetrovania Európskej komisii. Zohľadní prípadné technické pripomienky Európskej komisie k záverečným správam z vyšetrovania, pričom sa nesmie ovplyvniť podstata zistení.
§ 10
(1)
Vyšetrovateľ alebo odborná vyšetrovacia komisia v prípade potreby vypracuje bezpečnostné odporúčania na základe analýzy získaných údajov a celkových výsledkov vykonaných vyšetrovaní.
(2)
Vyšetrovateľ alebo odborná vyšetrovacia komisia zabezpečí, aby adresáti dodržiavali nimi vydané bezpečnostné odporúčania a aby sa na ich základe prijali opatrenia v súlade s právom Európskej únie a medzinárodným právom.
(3)
Vyšetrovateľ alebo odborná vyšetrovacia komisia v bezpečnostnom odporúčaní neurčuje zodpovednosť ani nepripisuje vinu za námornú nehodu alebo námornú mimoriadnu udalosť.
§ 11
Ak vyšetrovateľ alebo odborná vyšetrovacia komisia bez toho, aby bolo dotknuté jeho právo na vydanie skorého varovania, dôjde k záveru v ktorejkoľvek etape vyšetrovania, že je potrebné prijať naliehavé opatrenie na zabránenie rizika nových námorných nehôd alebo námorných mimoriadnych udalostí na úrovni Európskej únie, bezodkladne informuje Európsku komisiu o potrebe vydania skorého varovania.
§ 12
Vyšetrovateľ alebo odborná vyšetrovacia komisia informuje Európsku komisiu o námorných nehodách a námorných mimoriadnych udalostiach v súlade s prílohou č. 1. Poskytuje Európskej komisii aj údaje vyplývajúce z vyšetrovania v súlade so schémou databázy Európskej informačnej platformy o námorných nehodách.
§ 13
Týmto nariadením vlády sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 3.
§ 14
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. júna 2011.
Iveta Radičová v. r.
Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 50/2011 Z. z.
ÚDAJE O NÁMORNEJ NEHODE ALEBO NÁMORNEJ MIMORIADNEJ UDALOSTI
1. Zodpovedný členský štát/kontaktná osoba
2. Vyšetrovateľ členského štátu
3. Úloha členského štátu
4. Dotknutý pobrežný štát
5. Počet štátov s podstatným záujmom
6. Štáty s podstatným záujmom
7. Oznamujúci subjekt
8. Čas oznámenia
9. Dátum oznámenia
10. Meno námornej lode
11. Číslo IMO/rozlišovacie písmená
12. Štátna vlajka námornej lode
13. Druh námornej nehody alebo námornej mimoriadnej udalosti
14. Typ námornej lode
15. Dátum námornej nehody alebo námornej mimoriadnej udalosti
16. Čas námornej nehody alebo námornej mimoriadnej udalosti
17. Poloha – zemepisná šírka
18. Poloha – zemepisná dĺžka
19. Miesto námornej nehody alebo námornej mimoriadnej udalosti
20. Prístav, z ktorého námorná loď vyplávala
21. Prístav, do ktorého námorná loď pláva
22. Systém rozdelenia plavby
23. Úsek plavby
24. Prevádzka námornej lode
25. Miesto na palube
26. Straty na životoch:
a) posádka,
b) cestujúci,
c) iní.
27. Závažná ujma na zdraví:
a) posádka,
b) cestujúci,
c) iní.
28. Znečistenie
29. Škody na námornej lodi
30. Škody na náklade
31. Iné škody
32. Stručný opis námornej nehody alebo námornej mimoriadnej udalosti
33. Stručný opis dôvodov nevykonať vyšetrovanie.
Poznámka: Údaje uvedené v bodoch 10 až 12, 14, 20 až 30 a 32 sa uvádzajú pre každú námornú loď, ak sa námorná nehoda alebo námorná mimoriadna udalosť týka viac ako jednej námornej lode.
Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 50/2011 Z. z.
OBSAH SPRÁVY Z VYŠETROVANIA
Predslov
V predslove sa uvádza primárny cieľ vyšetrovania a uvedie sa, že bezpečnostné odporúčanie v žiadnom prípade nevytvára prezumpciu zodpovednosti či viny a že správa z vyšetrovania nie je zostavená z hľadiska obsahu a štýlu na účely použitia v súdnom konaní.
Správa z vyšetrovania sa spravidla neodvoláva na svedecké dôkazy ani možnú spojitosť kohokoľvek, kto je uvedený v správe z vyšetrovania, s osobou, ktorá poskytla dôkazy počas vyšetrovania.
1. Zhrnutie
V tejto časti sa uvádzajú základné skutočnosti námornej nehody alebo námornej mimoriadnej udalosti: čo sa stalo, kedy, kde a ako sa to stalo; uvádza sa, či v dôsledku námornej nehody alebo námornej mimoriadnej udalosti došlo k úmrtiu, zraneniu, škode na námornej lodi, náklade, vo vzťahu k tretím osobám alebo životnému prostrediu.
2. Konkrétne informácie
Táto časť obsahuje samostatné časti s informáciami, ktoré vyšetrovateľ alebo odborná vyšetrovacia komisia považuje za fakty a zdôvodňujú analýzy.
Tieto časti obsahujú najmä tieto informácie:
2.1. Údaje o námornej lodi:
a) štátna vlajka/námorný register,
b) identifikačné označenie,
c) hlavné vlastnosti,
d) vlastníctvo a manažment,
e) údaje o konštrukcii,
f) minimálna posádka z hľadiska bezpečnosti,
g) povolený náklad.
2.2. Údaje o plavbe:
a) prístavy, z ktorých námorná loď odplávala,
b) typ plavby,
c) informácie o náklade,
d) posádka.
2.3. Informácie o námornej nehode alebo námornej mimoriadnej udalosti:
a) druh námornej nehody alebo námornej mimoriadnej udalosti,
b) dátum a čas,
c) poloha a miesto námornej nehody alebo námornej mimoriadnej udalosti,
d) vonkajšie a vnútorné prostredie,
e) prevádzka námornej lode a úsek plavby,
f) miesto na palube,
g) údaje o ľudskom faktore,
h) dôsledky (pre ľudí, námornú loď, náklad, životné prostredie, iné).
2.4. Účasť prístavných orgánov a reakcia na mimoriadnu situáciu:
a) kto bol zúčastnený,
b) použité prostriedky,
c) rýchlosť reakcie,
d) prijaté opatrenia,
e) dosiahnuté výsledky.
3. Opis udalosti
V tejto časti sa chronologicky opisuje námorná nehoda alebo námorná mimoriadna udalosť ako sled jednotlivých udalostí pred, počas a po námornej nehode alebo námornej mimoriadnej udalosti a účasť každej osoby, materiálu, prostredia, zariadenia alebo vonkajšieho činiteľa. Obdobie opisované v tejto časti závisí od časového rámca tých konkrétnych udalostí, ktoré priamo prispeli k námornej nehode alebo námornej mimoriadnej udalosti. Táto časť obsahuje aj všetky dôležité podrobnosti z vykonaného vyšetrovania vrátane výsledkov skúšok alebo testov.
4. Analýza
Obsahuje samostatné časti, v ktorých sa analyzuje každá jednotlivá udalosť námornej nehody alebo námornej mimoriadnej udalosti a komentár k výsledkom všetkých príslušných skúšok alebo testov vykonaných počas vyšetrovania a ku každému bezpečnostnému opatreniu, ktoré už bolo prijaté na zabránenie vzniku námorných nehôd alebo námorných mimoriadnych udalostí.
Tieto časti sa týkajú najmä
a) námornej nehody alebo námornej mimoriadnej udalosti a životného prostredia,
b) chybného konania a opomenutia, udalosti súvisiacej s nebezpečnými látkami, vplyvu na životné prostredie, zlyhania
zariadenia námornej lode a vonkajších vplyvov,
c) skutočností zahŕňajúcich činnosti osôb, prevádzku námornej lode, riadenie pobrežného štátu alebo vplyv regulácie.
Analýza a pripomienky umožňujú vyvodiť logické závery zo správy z vyšetrovania a určiť všetky faktory, ktoré prispeli k námornej nehode alebo námornej mimoriadnej udalosti, vrátane rizikových, v súvislosti s ktorými sú súčasné opatrenia zamerané na predchádzanie námorným nehodám alebo námorným mimoriadnym udalostiam alebo na vylúčenie alebo zníženie ich dôsledkov posudzované ako neprimerané alebo chýbajúce.
5. Závery
Táto časť zjednocuje zistené faktory, ktoré prispeli k námornej nehode alebo námornej mimoriadnej udalosti a chýbajúce alebo neprimerané opatrenia (materiálne, funkčné, symbolické alebo procesné), pre ktoré by sa mali vypracovať bezpečnostné opatrenia s cieľom zabrániť námorným nehodám alebo námorným mimoriadnym udalostiam.
6. Bezpečnostné odporúčania
Táto časť správy z vyšetrovania obsahuje bezpečnostné odporúčania vyvodené z analýzy a záverov, týkajúce sa konkrétnych oblastí, najmä právnych predpisov, konštrukcie námornej lode, postupov, inšpekcie, riadenia, ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci, odbornej prípravy, práce spojenej s opravou námornej lode, údržby, pomoci pobrežných orgánov a núdzových opatrení. Bezpečnostné odporúčania sú určené osobám, ktoré ich môžu najúčinnejšie vykonať; najmä vlastníkom námorných lodí, manažérom, uznaným klasifikačným spoločnostiam, námorným administratívam, prevádzkovateľom lodných dopravných služieb, príslušným orgánom na riešenie núdzových situácií, medzinárodným námorným organizáciám a európskym inštitúciám a ich cieľom je zabrániť námorným nehodám a námorným mimoriadnym udalostiam.
Táto časť obsahuje aj všetky predbežné bezpečnostné odporúčania, ktoré mohli byť predložené počas vyšetrovania, alebo všetky bezpečnostné opatrenia, ktoré sa počas neho prijali.
7. Dodatky
K správe z vyšetrovania sa podľa potreby pripoja najmä tieto informácie v listinnej alebo elektronickej forme:
a) fotografie, filmy, zvukové záznamy, mapy, nákresy,
b) uplatniteľné normy,
c) použité technické termíny a skratky,
d) osobitné bezpečnostné štúdie,
e) rôzne informácie.
Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 50/2011 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/18/ES z 23. apríla 2009, ktorou sa ustanovujú základné zásady upravujúce vyšetrovanie nehôd v sektore námornej dopravy a ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 1999/35/ES a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/59/ES (Ú. v. EÚ L 131, 28. 5. 2009).
1)
§ 28 ods. 1 zákona č. 435/2000 Z. z. o námornej plavbe v znení neskorších predpisov.
2)
§ 28 ods. 4 zákona č. 435/2000 Z. z. v znení zákona č. 440/2010 Z. z.
3)
§ 2 písm. l) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 581/2006 Z. z. o systéme povinných kontrol pre bezpečnú prevádzku prievozných lodí ro-ro a vysokorýchlostných osobných plavidiel v pravidelnej preprave v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 364/2010 Z. z.
4)
§ 2 písm. e) zákona č. 435/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.
5)
§ 2 písm. g) a § 51 ods. 2 zákona č. 435/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.
6)
§ 28 ods. 3 zákona č. 435/2000 Z. z. v znení zákona č. 440/2010 Z. z.
7)
§ 28 ods. 2 zákona č. 435/2000 Z. z. v znení zákona č. 440/2010 Z. z.
8)
Článok 2 písm. e) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1406/2002 z 27. júna 2002, ktorým sa ustanovuje Európska námorná bezpečnostná agentúra (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 7/zv. 7).
11)
Dohovor o šírom mori (oznámenie č. 53/1994 Z. z.).
12)
§ 18 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.
§ 18 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
13)
Zákon č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) v znení neskorších predpisov.