501/2011 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2012 do 31.07.2014

501
VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 12. decembra 2011,
ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 504/2006 Z. z. o spôsobe hlásenia, registrácie a evidencie choroby z povolania a ohrozenia chorobou z povolania
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 30 ods. 3 písm. b) zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 132/2010 Z. z. ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 504/2006 Z. z. o spôsobe hlásenia, registrácie a evidencie choroby z povolania a ohrozenia chorobou z povolania sa dopĺňa takto:
1.
§ 1 ods. 2 sa dopĺňa písmenom h), ktoré znie:
„h)
Národnému inšpektorátu práce.2a)“.
Poznámka pod čiarkou k odkazu 2a znie:
„2a)
Zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
2.
V prílohe sa dopĺňa tabuľka IX, ktorá znie:
„IX. Hlásenie určené Národnému inšpektorátu práce
Čl. II
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2012.
v z. Ján Porubský v. r.