502/2011 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 22.12.2011

502
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že na zasadnutí Valného zhromaždenia Svetovej organizácie duševného vlastníctva v Ženeve boli v dňoch 26. septembra až 5. októbra 2011 prijaté zmeny Vykonávacieho predpisu k Madridskej dohode o medzinárodnom zápise ochranných známok a k Protokolu k tejto dohode (oznámenie č. 345/1998 Z. z., oznámenie č. 59/2000 Z. z., oznámenie č. 117/2004 Z. z., oznámenie č. 356/2004 Z. z., oznámenie č. 633/2005 Z. z., oznámenie č. 74/2007 Z. z., oznámenie č. 75/2007 Z. z., oznámenie č. 584/2007 Z. z., oznámenie č. 338/2008 Z. z. a oznámenie č. 337/2009 Z. z.).
Zmeny nadobudnú platnosť 1. januára 2012. Pre Slovenskú republiku nadobudnú platnosť v ten istý deň, t. j. 1. januára 2012.
K oznámeniu č. 502/2011 Z. z.
ZMENY VYKONÁVACIEHO PREDPISU K MADRIDSKEJ DOHODE O MEDZINÁRODNOM ZÁPISE OCHRANNÝCH ZNÁMOK A K PROTOKOLU K TEJTO DOHODE
(platné od 1. januára 2012)
[...]
Pravidlo 32
Vestník
[...]
(3) Vestník sa zverejňuje na webovom sídle Svetovej organizácie duševného vlastníctva.
[...]