505/2011 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 22.12.2011

505
OZNÁMENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky
Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 15 ods. 5 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
opatrenie zo 7. decembra 2011 č. MF/025279/2011-721, ktorým sa ustanovujú vzory daňových priznaní k dani z príjmov.
Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2012.
Opatrenie bude uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 13/2011 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.