507/2011 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 22.12.2011

507
OZNÁMENIE
Národnej banky Slovenska
Národná banka Slovenska vydala podľa § 74b ods. 4 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
opatrenie z 29. novembra 2011 č. 20/2011, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 16/2010 o uverejňovaní informácií obchodníkmi s cennými papiermi a pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi (oznámenie č. 388/2010 Z. z.).
Opatrením sa má zabezpečiť zosúladenie problematiky uverejňovania informácií obchodníkmi s cennými papiermi a pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi s úpravou zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov, ktorý sa novelizuje z dôvodu transpozície Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/76/EÚ z 24. novembra 2010, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 2006/48/ES a 2006/49/ES, pokiaľ ide o kapitálové požiadavky na obchodnú knihu a na resekuritizácie a preverovanie politík odmeňovania orgánmi dohľadu.
Opatrenie nadobúda účinnosť 31. januára 2012.
Opatrenie je uverejnené v čiastke 29/2011 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska.