508/2011 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 22.12.2011

508
OZNÁMENIE
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 28 ods. 3 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 352/2005 Z. z. vydalo
výnos z 15. decembra 2011 č. Z55485/2011-OPMZ, ktorým sa vydáva index rizika nákladov na zdravotnú starostlivosť na rok 2012.
Obsahom výnosu je nová tabuľka indexu rizika nákladov na zdravotnú starostlivosť na rok 2012 na účel prerozdelenia poistného, ktorý sa určuje podľa veku a pohlavia poistencov a podľa toho, či štát je alebo nie je platiteľom poistného za poistenca.
Výnos nadobúda účinnosť 31. decembra 2011.
Výnos je uverejnený v čiastke 49/2011 Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.