509/2011 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 22.12.2011

509
OZNÁMENIE
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydalo podľa § 124 ods. 2 zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
výnos z 12. novembra 2011 č. S11181/2011-OL, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o vydávaní lekárskeho posudku, že štátny príslušník tretej krajiny netrpí chorobou, ktorá ohrozuje verejné zdravie a zoznam chorôb ohrozujúcich verejné zdravie.
Výnos ustanovuje postup pri vydávaní dokladu, že cudzinec netrpí chorobou, ktorá ohrozuje verejné zdravie.
Výnos nadobúda účinnosť 1. januára 2012.
Výnos je uverejnený v čiastke 49/2011 Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.