510/2011 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 22.12.2011

510
OZNÁMENIE
Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky
Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky podľa § 37 ods. 6 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách vydal
opatrenie zo 14. decembra 2011 č. O-27/2011 o podrobnostiach o vybraných rádiových zariadeniach, o zriaďovaní skúšobnej komisie, o obsahu, rozsahu a priebehu skúšky a o osvedčeniach osobitnej odbornej spôsobilosti.
V tomto opatrení úrad ustanovil podrobnosti o vybraných rádiových zariadeniach, o zriaďovaní skúšobnej komisie, podrobnosti o osvedčeniach osobitnej odbornej spôsobilosti na obsluhu vybraných rádiových zariadení vrátane uvedenia druhov týchto osvedčení, spôsobu ich získavania vrátane podrobností o obsahu, rozsahu a priebehu skúšky.
Opatrenie nadobúda účinnosť 1. februára 2012.
Opatrenie bude zverejnené vo Vestníku Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky č. 1/2012 a možno doň nazrieť na Telekomunikačnom úrade Slovenskej republiky. Opatrenie bude zverejnené aj na webovom sídle Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky.