511/2011 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2012

511
ZÁKON
zo 7. decembra 2011
o štátnom rozpočte na rok 2012
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
(1)
Celkové príjmy štátneho rozpočtu na rok 2012 sa rozpočtujú sumou 13 624 719 693 eur. Celkové výdavky štátneho rozpočtu na rok 2012 sa určujú sumou 17 299 979 558 eur.
(2)
Schodok štátneho rozpočtu na rok 2012 sa určuje sumou 3 675 259 865 eur.
(3)
Celkový prehľad príjmov štátneho rozpočtu a výdavkov štátneho rozpočtu na rok 2012 je uvedený v prílohe č. 1.
(4)
Rozdelenie príjmov štátneho rozpočtu a výdavkov štátneho rozpočtu do jednotlivých kapitol štátneho rozpočtu na rok 2012 je uvedené v prílohách č. 2 a 3. Výdavky štátneho rozpočtu na realizáciu programov vlády Slovenskej republiky a častí programov vlády Slovenskej republiky sú uvedené v prílohe č. 4.
(5)
Zo štátneho rozpočtu sa v roku 2012 poskytujú do rozpočtov obcí a do rozpočtov vyšších územných celkov dotácie, ktorých prehľad je uvedený v prílohe č. 5, v celkovej sume 1 080 594 010 eur; z toho do rozpočtov obcí 674 719 247 eur a do rozpočtov vyšších územných celkov 405 874 763 eur.
(6)
Rezervy štátneho rozpočtu sa v roku 2012 rozpočtujú v celkovej sume 50 160 296 eur; ich rozdelenie je uvedené v prílohe č. 6.
§ 2
(1)
Vláda Slovenskej republiky alebo na základe jej splnomocnenia minister financií Slovenskej republiky môže v priebehu roka upraviť záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu na rok 2012 uvedené v prílohách č. 2 až 6. Vláda Slovenskej republiky alebo na základe jej splnomocnenia minister financií Slovenskej republiky vykonáva v roku 2012 úpravy v systemizácii podľa osobitných predpisov.1)
(2)
Úpravami podľa odseku 1 sa celkové výdavky štátneho rozpočtu na rok 2012 uvedené v § 1 ods. 1 môžu prekročiť najviac o 1 %. Úpravami podľa odseku 1 sa nesmie zvýšiť schodok štátneho rozpočtu na rok 2012 podľa § 1 ods. 2.
§ 3
(1)
Štátny príspevok poskytovaný poberateľovi hypotekárneho úveru z prostriedkov štátneho rozpočtu podľa osobitného predpisu2) sa na rok 2012 určuje vo výške 0 % ročne.
(2)
Štátny príspevok pre mladých poskytovaný mladému poberateľovi hypotekárneho úveru z prostriedkov štátneho rozpočtu podľa osobitného predpisu3) sa na rok 2012 určuje vo výške 2 % ročne.
(3)
Štátny príspevok pre mladomanželov poskytovaný mladomanželom z prostriedkov štátneho rozpočtu podľa osobitného predpisu4) sa na rok 2012 určuje vo výške 3 % ročne.
§ 4
Objem záväzkov štátu na splátky istín štátneho dlhu v roku 2012 je 7 651 413 332 eur.
§ 5
(1)
Platové tarify5) sa v roku 2012 zvýšia o 0 % od 1. januára 2012.
(2)
Stupnica platových taríf6) sa v roku 2012 zvýši o 0 % od 1. januára 2012.
(3)
Funkčné platy príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže, Železničnej polície, Národného bezpečnostného úradu a colníkov7) sa v roku 2012 zvýšia o 0 % od 1. januára 2012.
(4)
Hodnostné platy profesionálnych vojakov8) sa v roku 2012 zvýšia o 0 % od 1. januára 2012.
§ 6
(1)
Lesy Slovenskej republiky, š. p., odvedú za rok 2012 do štátneho rozpočtu osobitný odvod zo zisku po zdanení9) (ďalej len „osobitný odvod“) v sume 20 000 000 eur.
(2)
Na úhradu osobitného odvodu podľa odseku 1 odvedú Lesy Slovenskej republiky, š. p., na príjmový rozpočtový účet kapitoly štátneho rozpočtu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky preddavok v sume 20 000 000 eur do 30. novembra 2012.
(3)
Zúčtovanie osobitného odvodu podľa odseku 1 so štátnym rozpočtom sa vykoná v termíne určenom na zúčtovanie vzťahov so štátnym rozpočtom za rok 2012.
(4)
Ak na osobitný odvod podľa odseku 1 nepostačujú prostriedky nerozdeleného zisku, znížia Lesy Slovenskej republiky, š. p., prídely do svojich fondov podľa osobitného predpisu,10) minimálna tvorba a minimálny zostatok rezervného fondu podľa osobitného predpisu10) ostávajú nedotknuté.
§ 7
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2012.
Ivan Gašparovič v. r.
Pavol Hrušovský v. r.
Iveta Radičová v. r.
Príloha č. 1 k zákonu č. 511/2011 Z. z.
Bilancia príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu na rok 2012
Príloha č. 2 k zákonu č. 511/2011 Z. z.
PRÍJMY KAPITOL NA ROK 2012
Príloha č. 3 k zákonu č. 511/2011 Z. z.
Výdavky štátneho rozpočtu na rok 2012
Príloha č. 4
Výdavky štátneho rozpočtu na realizáciu programov na rok 2012
Príloha č. 5 k zákonu č. 511/2011 Z. z.
ZÁVÄZNÉ LIMITY DOTÁCIÍ OBCIAM A VYŠŠÍM ÚZEMNÝM CELKOM NA ROK 2012
Príloha č. 6 k zákonu č. 511/2011 Z. z.
REZERVY ŠTÁTNEHO ROZPOČTU NA ROK 2012
1)
§ 5 ods. 3 zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení zákona č. 212/2003 Z. z.
§ 5 ods. 3 zákona č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení zákona č. 251/2003 Z. z.
§ 15 ods. 1 zákona č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov.
2)
§ 84 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3)
§ 85a zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
4)
§ 88a zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
5)
§ 28 ods. 1 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 474/2008 Z. z.
§ 113 ods. 3 zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
6)
§ 131 ods. 2 zákona č. 315/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
7)
§ 85 ods. 6 zákona č. 73/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 80 ods. 5 zákona č. 200/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.
8)
§ 139 ods. 4 zákona č. 346/2005 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
9)
§ 8 ods. 3 zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov.
10)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 175/1993 Z. z. o finančnom hospodárení štátnych podnikov.