513/2011 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2012

513
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 14. decembra 2011
o používaní profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania
Vláda Slovenskej republiky podľa § 37b ods. 1 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nariaďuje:
§ 1
Predmet úpravy
Toto nariadenie vlády ustanovuje používanie profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností, špecializovaných pracovných činností a certifikovaných pracovných činností v jednotlivých zdravotníckych povolaniach podľa osobitného predpisu.1)
§ 2
Používanie profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností
(1)
Profesijný titul „lekár“ používa osoba, ktorá je odborne spôsobilá na výkon odborných pracovných činností v zdravotníckom povolaní lekár podľa osobitného predpisu.2)
(2)
Profesijný titul „zubný lekár“ používa osoba, ktorá je odborne spôsobilá na výkon odborných pracovných činností v zdravotníckom povolaní zubný lekár podľa osobitného predpisu.3)
(3)
Profesijný titul „farmaceut“ používa osoba, ktorá je odborne spôsobilá na výkon odborných pracovných činností v zdravotníckom povolaní farmaceut podľa osobitného predpisu.4)
(4)
Profesijný titul „sestra“ používa osoba, ktorá je odborne spôsobilá na výkon odborných pracovných činností v zdravotníckom povolaní sestra podľa osobitného predpisu.5) Ak sestra získala vyššie odborné vzdelanie na strednej zdravotníckej škole v študijnom odbore diplomovaná všeobecná sestra, má právo používať skratku „dipl. s.“, ktorá sa uvádza za menom a priezviskom používateľa, za ktorými nasleduje čiarka.
(5)
Profesijný titul „pôrodná asistentka“ používa osoba, ktorá je odborne spôsobilá na výkon odborných pracovných činností v zdravotníckom povolaní pôrodná asistentka podľa osobitného predpisu.6) Ak pôrodná asistentka získala vyššie odborné vzdelanie na strednej zdravotníckej škole v študijnom odbore diplomovaná pôrodná asistentka, má právo používať skratku „dipl. p. a.“, ktorá sa uvádza za menom a priezviskom používateľa, za ktorými nasleduje čiarka.
(6)
Profesijný titul „fyzioterapeut“ používa osoba, ktorá je odborne spôsobilá na výkon odborných pracovných činností v zdravotníckom povolaní fyzioterapeut podľa osobitného predpisu.7) Ak fyzioterapeut získal vyššie odborné vzdelanie na strednej zdravotníckej škole v študijnom odbore diplomovaný fyzioterapeut, má právo používať skratku „dipl. f.“, ktorá sa uvádza za menom a priezviskom používateľa, za ktorými nasleduje čiarka.
(7)
Profesijný titul „verejný zdravotník“ používa osoba, ktorá je odborne spôsobilá na výkon odborných pracovných činností v zdravotníckom povolaní verejný zdravotník podľa osobitného predpisu.8) Ak verejný zdravotník získal vyššie odborné vzdelanie na strednej zdravotníckej škole v študijnom odbore diplomovaný asistent hygieny a epidemiológie, má právo používať skratku „dipl. a. h. e.“, ktorá sa uvádza za menom a priezviskom používateľa, za ktorými nasleduje čiarka.
(8)
Profesijný titul „zdravotnícky laborant“ používa osoba, ktorá je odborne spôsobilá na výkon odborných pracovných činností v zdravotníckom povolaní zdravotnícky laborant podľa osobitného predpisu.9) Ak zdravotnícky laborant získal vyššie odborné vzdelanie na strednej zdravotníckej škole v študijnom odbore diplomovaný medicínsko-technický laborant, má právo používať skratku „dipl. mt. l.“, ktorá sa uvádza za menom a priezviskom používateľa, za ktorými nasleduje čiarka.
(9)
Profesijný titul „asistent výživy“ používa osoba, ktorá je odborne spôsobilá na výkon odborných pracovných činností v zdravotníckom povolaní asistent výživy podľa osobitného predpisu.10)
(10)
Profesijný titul „dentálna hygienička“ používa osoba, ktorá je odborne spôsobilá na výkon odborných pracovných činností v zdravotníckom povolaní dentálna hygienička podľa osobitného predpisu.11) Ak dentálna hygienička získala vyššie odborné vzdelanie na strednej zdravotníckej škole v študijnom odbore diplomovaná dentálna hygienička, má právo používať skratku „dipl. d. h.“, ktorá sa uvádza za menom a priezviskom používateľa, za ktorými nasleduje čiarka.
(11)
Profesijný titul „rádiologický technik“ používa osoba, ktorá je odborne spôsobilá na výkon odborných pracovných činností v zdravotníckom povolaní rádiologický technik podľa osobitného predpisu.12) Ak rádiologický technik získal vyššie odborné vzdelanie na strednej zdravotníckej škole v študijnom odbore diplomovaný rádiologický asistent, má právo používať skratku „dipl. r. a.“, ktorá sa uvádza za menom a priezviskom používateľa, za ktorými nasleduje čiarka.
(12)
Profesijný titul „zdravotnícky záchranár“ používa osoba, ktorá je odborne spôsobilá na výkon odborných pracovných činností v zdravotníckom povolaní zdravotnícky záchranár podľa osobitného predpisu.13) Ak zdravotnícky záchranár získal vyššie odborné vzdelanie na strednej zdravotníckej škole v študijnom odbore diplomovaný zdravotnícky záchranár, má právo používať skratku „dipl. z. z.“, ktorá sa uvádza za menom a priezviskom používateľa, za ktorými nasleduje čiarka.
(13)
Profesijný titul „zubný technik“ používa osoba, ktorá je odborne spôsobilá na výkon odborných pracovných činností v zdravotníckom povolaní zubný technik podľa osobitného predpisu.14) Ak zubný technik získal vyššie odborné vzdelanie na strednej zdravotníckej škole v študijnom odbore diplomovaný zubný technik, má právo používať skratku „dipl. z. t.“, ktorá sa uvádza za menom a priezviskom používateľa, za ktorými nasleduje čiarka.
(14)
Profesijný titul „technik pre zdravotnícke pomôcky“ používa osoba, ktorá je odborne spôsobilá na výkon odborných pracovných činností v zdravotníckom povolaní technik pre zdravotnícke pomôcky podľa osobitného predpisu.15)
(15)
Profesijný titul „optometrista“ používa osoba, ktorá je odborne spôsobilá na výkon odborných pracovných činností v zdravotníckom povolaní optometrista podľa osobitného predpisu.16) Ak optometrista získal vyššie odborné vzdelanie na strednej zdravotníckej škole v študijnom odbore diplomovaný optometrista, má právo používať skratku „dipl. o.“, ktorá sa uvádza za menom a priezviskom používateľa, za ktorými nasleduje čiarka.
(16)
Profesijný titul „farmaceutický laborant“ používa osoba, ktorá je odborne spôsobilá na výkon odborných pracovných činností v zdravotníckom povolaní farmaceutický laborant podľa osobitného predpisu.17)
(17)
Profesijný titul „masér“ používa osoba, ktorá je odborne spôsobilá na výkon odborných pracovných činností v zdravotníckom povolaní masér podľa osobitného predpisu.18)
(18)
Profesijný titul „očný optik“ používa osoba, ktorá je odborne spôsobilá na výkon odborných pracovných činností v zdravotníckom povolaní očný optik podľa osobitného predpisu.19)
(19)
Profesijný titul „ortopedický technik“ používa osoba, ktorá je odborne spôsobilá na výkon odborných pracovných činností v zdravotníckom povolaní ortopedický technik podľa osobitného predpisu.20)
(20)
Profesijný titul „zdravotnícky asistent“ používa osoba, ktorá je odborne spôsobilá na výkon odborných pracovných činností v zdravotníckom povolaní zdravotnícky asistent podľa osobitného predpisu.21)
(21)
Profesijný titul „sanitár“ používa osoba, ktorá je odborne spôsobilá na výkon odborných pracovných činností v zdravotníckom povolaní sanitár podľa osobitného predpisu.22)
(22)
Profesijný titul „logopéd v zdravotníctve“ používa osoba, ktorá je odborne spôsobilá na výkon odborných pracovných činností v zdravotníckom povolaní logopéd podľa osobitného predpisu.23)
(23)
Profesijný titul „psychológ v zdravotníctve“ používa osoba, ktorá je odborne spôsobilá na výkon odborných pracovných činností v zdravotníckom povolaní psychológ podľa osobitného predpisu.24)
(24)
Profesijný titul „liečebný pedagóg v zdravotníctve“ používa osoba, ktorá je odborne spôsobilá na výkon odborných pracovných činností v zdravotníckom povolaní liečebný pedagóg podľa osobitného predpisu.25)
(25)
Profesijný titul „fyzik v zdravotníctve“ používa osoba, ktorá je odborne spôsobilá na výkon odborných pracovných činností v zdravotníckom povolaní fyzik podľa osobitného predpisu.26)
(26)
Profesijný titul „laboratórny diagnostik“ používa osoba, ktorá je odborne spôsobilá na výkon odborných pracovných činností v zdravotníckom povolaní laboratórny diagnostik podľa osobitného predpisu.27)
(27)
Profesijné tituly uvedené v odsekoch 1 až 26 sa neskracujú, používajú sa za menom a priezviskom používateľa, za ktorými nasleduje čiarka, alebo pod menom a priezviskom používateľa, ak toto nariadenie vlády neustanovuje inak.
§ 3
Používanie profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v zdravotníckom povolaní lekár
(1)
Profesijný titul „lekár špecialista“ používa lekár, ktorý je odborne spôsobilý na výkon odborných pracovných činností2) a má aj odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa osobitného predpisu.28)
(2)
Profesijný titul podľa odseku 1 možno nahradiť používaním profesijného titulu s bližším vyjadrením príslušnej špecializácie lekára podľa odsekov 3 až 96.
(3)
Profesijný titul „cievny chirurg“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
a)
cievna chirurgia získanou podľa predpisov účinných od 28. marca 2002 alebo
b)
cievna chirurgia získanou podľa predpisov účinných do 27. marca 2002.
(4)
Profesijný titul „detský chirurg“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
a)
detská chirurgia získanou podľa predpisov účinných od 28. marca 2002 alebo
b)
detská chirurgia získanou podľa predpisov účinných do 27. marca 2002.
(5)
Profesijný titul „gastroenterologický chirurg“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore gastroenterologická chirurgia získanou podľa predpisov účinných od 1. mája 2004.
(6)
Profesijný titul „hrudníkový chirurg“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
a)
hrudníková chirurgia získanou podľa predpisov účinných od 28. marca 2002,
b)
pľúcna chirurgia získanou podľa predpisov účinných od 1. septembra 1981 do 27. marca 2002 alebo
c)
torakochirurgia získanou podľa predpisov účinných do 31. augusta 1981.
(7)
Profesijný titul „chirurg“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
a)
chirurgia získanou podľa predpisov účinných od 28. marca 2002,
b)
chirurgia II. stupňa získanou podľa predpisov účinných do 27. marca 2002 alebo
c)
chirurgia I. stupňa získanou podľa predpisov účinných do 27. marca 2002.
(8)
Profesijný titul „kardiochirurg“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
a)
kardiochirurgia získanou podľa predpisov účinných od 28. marca 2002 alebo
b)
kardiochirurgia získanou podľa predpisov účinných do 27. marca 2002.
(9)
Profesijný titul „klinický onkológ“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
a)
klinická onkológia získanou podľa predpisov účinných od 1. mája 2004 alebo
b)
klinická onkológia získanou podľa predpisov účinných do 27. marca 2002.
(10)
Profesijný titul „maxilofaciálny chirurg“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
a)
maxilofaciálna chirurgia získanou podľa predpisov účinných od 28. marca 2002,
b)
stomatologická chirurgia získanou podľa predpisov účinných od 1. septembra 1981 do 27. marca 2002 alebo
c)
ústna, čeľustná a obličajová chirurgia získanou podľa predpisov účinných do 31. augusta 1981.
(11)
Profesijný titul „neurochirurg“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
a)
neurochirurgia získanou podľa predpisov účinných od 28. marca 2002 alebo
b)
neurochirurgia získanou podľa predpisov účinných do 27. marca 2002.
(12)
Profesijný titul „neuropsychiater“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore neuropsychiatria získanou podľa predpisov účinných od 28. marca 2002.
(13)
Profesijný titul „ortopéd“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
a)
ortopédia získanou podľa predpisov účinných od 28. marca 2002,
b)
ortopédia II. stupňa získanou podľa predpisov účinných do 27. marca 2002 alebo
c)
ortopédia I. stupňa získanou podľa predpisov účinných do 27. marca 2002.
(14)
Profesijný titul „plastický chirurg“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
a)
plastická chirurgia získanou podľa predpisov účinných od 28. marca 2002 alebo
b)
plastická chirurgia získanou podľa predpisov účinných do 27. marca 2002.
(15)
Profesijný titul „traumatológ“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
a)
úrazová chirurgia získanou podľa predpisov účinných od 28. marca 2002 alebo
b)
traumatológia získanou podľa predpisov účinných do 27. marca 2002.
(16)
Profesijný titul „lekár urgentnej medicíny“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore urgentná medicína získanou podľa predpisov účinných od 28. marca 2002.
(17)
Profesijný titul „urológ“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
a)
urológia získanou podľa predpisov účinných od 28. marca 2002,
b)
urológia II. stupňa získanou podľa predpisov účinných do 27. marca 2002 alebo
c)
urológia I. stupňa získanou podľa predpisov účinných do 27. marca 2002.
(18)
Profesijný titul „internista“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
a)
vnútorné lekárstvo získanou podľa predpisov účinných od 28. marca 2002,
b)
interné lekárstvo II. stupňa získanou podľa predpisov účinných do 27. marca 2002 alebo
c)
interné lekárstvo I. stupňa získanou podľa predpisov účinných do 27. marca 2002.
(19)
Profesijný titul „detský psychiater“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
a)
detská psychiatria získanou podľa predpisov účinných od 28. marca 2002 alebo
b)
detská psychiatria získanou podľa predpisov účinných do 27. marca 2002.
(20)
Profesijný titul „gastroenterológ“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
a)
gastroenterológia získanou podľa predpisov účinných od 28. marca 2002,
b)
gastrovenerológia získanou podľa predpisov účinných od 1. septembra 1981 do 27. marca 2002 alebo
c)
gastroenterológia získanou podľa predpisov účinných do 31. augusta 1981.
(21)
Profesijný titul „geriater“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
a)
geriatria získanou podľa predpisov účinných od 28. marca 2002 alebo
b)
geriatria získanou podľa predpisov účinných od 1. septembra 1981 do 27. marca 2002.
(22)
Profesijný titul „gynekológ a pôrodník“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
a)
gynekológia a pôrodníctvo získanou podľa predpisov účinných od 28. marca 2002,
b)
gynekológia a pôrodníctvo II. stupňa získanou podľa predpisov účinných do 27. marca 2002 alebo
c)
gynekológia a pôrodníctvo I. stupňa získanou podľa predpisov účinných do 27. marca 2002.
(23)
Profesijný titul „lekár hygienik“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
a)
verejné zdravotníctvo získanou podľa predpisov účinných od 1. mája 2004,
b)
hygiena a epidemiológia získanou podľa predpisov účinných do 30. apríla 2004,
c)
hygiena a epidemiológia II. stupňa získanou podľa predpisov účinných do 31. augusta 1981 alebo
d)
hygiena a epidemiológia I. stupňa získanou podľa predpisov účinných do 27. marca 2002.
(24)
Profesijný titul „infektológ“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
a)
infektológia získanou podľa predpisov účinných od 28. marca 2002 alebo
b)
prenosné choroby získanou podľa predpisov účinných do 27. marca 2002.
(25)
Profesijný titul „kardiológ“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
a)
kardiológia získanou podľa predpisov účinných od 28. marca 2002 alebo
b)
kardiológia získanou podľa predpisov účinných do 27. marca 2002.
(26)
Profesijný titul „lekár klinickej biochémie“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
a)
klinická biochémia získanou podľa predpisov účinných od 28. marca 2002,
b)
klinická biochémia II. stupňa získanou podľa predpisov účinných do 27. marca 2002 alebo
c)
klinická biochémia I. stupňa získanou podľa predpisov účinných do 27. marca 2002.
(27)
Profesijný titul „lekár klinickej farmakológie“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
a)
klinická farmakológia získanou podľa predpisov účinných od 28. marca 2002 alebo
b)
klinická farmakológia získanou podľa predpisov účinných od 1. septembra 1981 do 27. marca 2002.
(28)
Profesijný titul „imunoalergológ“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
a)
klinická imunológia a alergológia získanou podľa predpisov účinných od 1. januára 2005,
b)
klinická imunológia a alergológia získanou podľa predpisov účinných od 1. mája 2004 do 31. decembra 2004,
c)
klinická imunológia, alergiológia a antiinfekčná imunológia získanou podľa predpisov účinných do 30. apríla 2004,
d)
lekárska imunológia získanou podľa predpisov účinných od 1. septembra 1981 do 27. marca 2002 alebo
e)
alergológia získanou podľa predpisov účinných do 31. augusta 1981.
(29)
Profesijný titul „lekár mikrobiológ“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
a)
klinická mikrobiológia získanou podľa predpisov účinných od 28. marca 2002,
b)
lekárska mikrobiológia II. stupňa získanou podľa predpisov účinných do 31. augusta 1981 alebo
c)
lekárska mikrobiológia I. stupňa získanou podľa predpisov účinných do 27. marca 2002.
(30)
Profesijný titul „lekár laboratórnej medicíny“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore laboratórna medicína získanou podľa predpisov účinných od 28. marca 2002.
(31)
Profesijný titul „lekár genetik“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
a)
lekárska genetika získanou podľa predpisov účinných od 28. marca 2002 alebo
b)
lekárska genetika získanou podľa predpisov účinných do 27. marca 2002.
(32)
Profesijný titul „nefrológ“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
a)
nefrológia získanou podľa predpisov účinných od 28. marca 2002 alebo
b)
nefrológia získanou podľa predpisov účinných do 27. marca 2002.
(33)
Profesijný titul „neurológ“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
a)
neurológia získanou podľa predpisov účinných od 28. marca 2002,
b)
neurológia II. stupňa získanou podľa predpisov účinných do 27. marca 2002 alebo
c)
neurológia I. stupňa získanou podľa predpisov účinných do 27. marca 2002.
(34)
Profesijný titul „lekár nukleárnej medicíny“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
a)
nukleárna medicína získanou podľa predpisov účinných od 28. marca 2002 alebo
b)
nukleárna medicína získanou podľa predpisov účinných do 27. marca 2002.
(35)
Profesijný titul „patológ“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
a)
patologická anatómia získanou podľa predpisov účinných od 28. marca 2002,
b)
patológia II. stupňa získanou podľa predpisov účinných od 1. septembra 1981 do 27. marca 2002,
c)
patológia I. stupňa získanou podľa predpisov účinných od 1. septembra 1981 do 27. marca 2002,
d)
patologická anatómia I. stupňa získanou podľa predpisov účinných do 31. augusta 1981 alebo
e)
patologická anatómia II. stupňa získanou podľa predpisov účinných do 31. augusta 1981.
(36)
Profesijný titul „pediater“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
a)
pediatria získanou podľa predpisov účinných od 28. marca 2002,
b)
pediatria II. stupňa získanou podľa predpisov účinných do 27. marca 2002 alebo
c)
pediatria I. stupňa získanou podľa predpisov účinných do 27. marca 2002.
(37)
Profesijný titul „pneumoftizeológ“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
a)
pneumológia a ftizeológia získanou podľa predpisov účinných od 28. marca 2002,
b)
tuberkulóza a pľúcne choroby získanou podľa predpisov účinných od 1. septembra 1981 do 27. marca 2002 alebo
c)
tuberkulóza a respiračné choroby získanou podľa predpisov účinných do 31. augusta 1981.
(38)
Profesijný titul „lekár pracovného lekárstva“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
a)
pracovné lekárstvo získanou podľa predpisov účinných od 28. marca 2002 alebo
b)
pracovné lekárstvo získanou podľa predpisov účinných do 27. marca 2002.
(39)
Profesijný titul „psychiater“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
a)
psychiatria získanou podľa predpisov účinných od 28. marca 2002,
b)
psychiatria II. stupňa získanou podľa predpisov účinných do 27. marca 2002 alebo
c)
psychiatria I. stupňa získanou podľa predpisov účinných do 27. marca 2002.
(40)
Profesijný titul „radiačný onkológ“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
a)
radiačná onkológia získanou podľa predpisov účinných od 28. marca 2002,
b)
rádioterapia I. stupňa získanou podľa predpisov účinných do 27. marca 2002 alebo
c)
rádioterapia II. stupňa získanou podľa predpisov účinných do 27. marca 2002.
(41)
Profesijný titul „rádiológ“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
a)
rádiológia získanou podľa predpisov účinných od 28. marca 2002,
b)
rádiodiagnostika II. stupňa získanou podľa predpisov účinných do 27. marca 2002 alebo
c)
rádiodiagnostika I. stupňa získanou podľa predpisov účinných do 27. marca 2002.
(42)
Profesijný titul „reumatológ“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
a)
reumatológia získanou podľa predpisov účinných od 28. marca 2002 alebo
b)
reumatológia získanou podľa predpisov účinných do 27. marca 2002.
(43)
Profesijný titul „lekár tropickej medicíny“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore tropická medicína získanou podľa predpisov účinných od 1. mája 2004.
(44)
Profesijný titul „anestéziológ a intenzivista“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
a)
anestéziológia a intenzívna medicína získanou podľa predpisov účinných od 28. marca 2002,
b)
anestéziológia a resuscitácia II. stupňa získanou podľa predpisov účinných do 27. marca 2002 alebo
c)
anestéziológia a resuscitácia I. stupňa získanou podľa predpisov účinných do 27. marca 2002.
(45)
Profesijný titul „angiológ“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore angiológia získanou podľa predpisov účinných od 1. mája 2004.
(46)
Profesijný titul „dermatovenerológ“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
a)
dermatovenerológia získanou podľa predpisov účinných od 28. marca 2002,
b)
dermatovenerológia II. stupňa získanou podľa predpisov účinných do 27. marca 2002 alebo
c)
dermatovenerológia I. stupňa získanou podľa predpisov účinných do 27. marca 2002.
(47)
Profesijný titul „diabetológ“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
a)
diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy získanou podľa predpisov účinných od 28. marca 2002,
b)
diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy získanou podľa predpisov účinných od 1. septembra 1981 do 27. marca 2002 alebo
c)
poruchy látkovej premeny a výživy získanou podľa predpisov účinných do 31. augusta 1981.
(48)
Profesijný titul „endokrinológ“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
a)
endokrinológia získanou podľa predpisov účinných od 28. marca 2002 alebo
b)
endokrinológia získanou podľa predpisov účinných do 27. marca 2002.
(49)
Profesijný titul „lekár fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
a)
fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia podľa predpisov účinných od 28. marca 2002 alebo
b)
fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia podľa predpisov účinných do 27. marca 2002.
(50)
Profesijný titul „hematológ a transfuziológ“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
a)
hematológia a transfuziológia získanou podľa predpisov účinných od 28. marca 2002,
b)
hematológia a transfuziológia získanou podľa predpisov účinných od 1. septembra 1981 do 27. marca 2002 alebo
c)
hematológia a transfúzna služba získanou podľa predpisov účinných do 31. augusta 1981.
(51)
Profesijný titul „hepatológ“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore hepatológia získanou podľa predpisov účinných od 1. mája 2004.
(52)
Profesijný titul „oftalmológ“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
a)
oftalmológia získanou podľa predpisov účinných od 28. marca 2002,
b)
oftalmológia II. stupňa získanou podľa predpisov účinných do 27. marca 2002 alebo
c)
oftalmológia I. stupňa získanou podľa predpisov účinných do 27. marca 2002.
(53)
Profesijný titul „otorinolaryngológ“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
a)
otorinolaryngológia získanou podľa predpisov účinných od 28. marca 2002,
b)
otorinolaryngológia II. stupňa získanou podľa predpisov účinných do 27. marca 2002 alebo
c)
otorinolaryngológia I. stupňa získanou podľa predpisov účinných do 27. marca 2002.
(54)
Profesijný titul „súdny lekár“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
a)
súdne lekárstvo získanou podľa predpisov účinných od 28. marca 2002 alebo
b)
súdne lekárstvo získanou podľa predpisov účinných do 27. marca 2002.
(55)
Profesijný titul „všeobecný lekár“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
a)
všeobecné lekárstvo získanou podľa predpisov účinných od 28. marca 2002,
b)
všeobecné lekárstvo II. stupňa získanou podľa predpisov účinných od 1. septembra 1981 do 27. marca 2002 alebo
c)
všeobecné lekárstvo I. stupňa získanou podľa predpisov účinných do 27. marca 2002.
(56)
Profesijný titul „lekár laboratórnych a diagnostických metód v hematológii a transfuziológii“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
a)
laboratórne a diagnostické metódy v hematológii a transfuziológii podľa osobitného predpisu1) alebo
b)
špeciálne laboratórne a diagnostické metódy v hematológii a transfuziológii podľa predpisov účinných do 30. júna 2010.
(57)
Profesijný titul „algeziológ“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore algeziológia získanou podľa predpisov účinných od 1. mája 2004.
(58)
Profesijný titul „akupunkturista“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
a)
akupunktúra získanou podľa predpisov účinných od 1. júna 2006,
b)
akupunktúra získanou podľa predpisov účinných do 31. mája 2006 alebo
c)
akupunktúra získanou podľa predpisov účinných do 30. apríla 2004.
(59)
Profesijný titul „andrológ“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore andrológia získanou podľa predpisov účinných od 1. mája 2004.
(60)
Profesijný titul „epidemiológ“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
a)
epidemiológia získanou podľa predpisov účinných od 28. marca 2002 alebo
b)
epidemiológia získanou podľa predpisov účinných do 27. marca 2002.
(61)
Profesijný titul „foniater“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
a)
foniatria získanou podľa predpisov účinných od 1. mája 2004 alebo
b)
foniatria získanou podľa predpisov účinných do 30. apríla 2004.
(62)
Profesijný titul „gerontopsychiater“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
a)
gerontopsychiatria získanou podľa predpisov účinných od 1. mája 2004 alebo
b)
gerontopsychiatria získanou podľa predpisov účinných do 30. apríla 2004.
(63)
Profesijný titul „gynekologický urológ“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore gynekologická urológia získanou podľa predpisov účinných od 28. marca 2002.
(64)
Profesijný titul „lekár hygieny detí a mládeže“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
a)
hygiena detí a mládeže získanou podľa predpisov účinných od 28. marca 2002 alebo
b)
hygiena detí a dorastu získanou podľa predpisov účinných do 27. marca 2002.
(65)
Profesijný titul „klinický pracovný lekár a toxikológ“ používa
a)
lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia získanou podľa predpisov účinných od 28. marca 2002 alebo
b)
lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore hygiena práce a pracovné lekárstvo získanou podľa predpisov účinných do 27. marca 2002, ktorý pracuje v zariadení ambulantnej zdravotnej starostlivosti alebo zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti.
(66)
Profesijný titul „mamológ“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore mamológia získanou podľa predpisov účinných od 28. marca 2002.
(67)
Profesijný titul „lekár materno-fetálnej medicíny“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
a)
materno-fetálna medicína získanou podľa predpisov účinných od 28. marca 2002 alebo
b)
perinatológia získanou podľa predpisov účinných do 27. marca 2002.
(68)
Profesijný titul „neonatológ“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
a)
neonatológia získanou podľa predpisov účinných od 28. marca 2002 alebo
b)
neonatológia získanou podľa predpisov účinných do 27. marca 2002.
(69)
Profesijný titul „onkogynekológ“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
a)
onkológia v gynekológii získanou podľa predpisov účinných od 1. mája 2004,
b)
gynekologická onkológia získanou podľa predpisov účinných do 30. apríla 2004 alebo
c)
gynekológia a špecializáciou v špecializačnom odbore pôrodníctvo I. stupňa a klinická onkológia získanými podľa predpisov účinných do 27. marca 2002.
(70)
Profesijný titul „onkochirurg“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
a)
onkológia v chirurgii získanou podľa predpisov účinných od 1. mája 2004 alebo
b)
chirurgia I. stupňa a špecializáciou v špecializačnom odbore klinická onkológia získanými podľa predpisov účinných do 27. marca 2002.
(71)
Profesijný titul „onkourológ“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore onkológia v urológii získanou podľa predpisov účinných od 1. mája 2004.
(72)
Profesijný titul „ortoprotetik“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
a)
ortopedická protetika získanou podľa predpisov účinných od 1. mája 2004 alebo
b)
ortopedická protetika získanou podľa predpisov účinných do 30. apríla 2004.
(73)
Profesijný titul „lekár paliatívnej medicíny“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore paliatívna medicína získanou podľa predpisov účinných od 1. mája 2004.
(74)
Profesijný titul „pediatrický anestéziológ“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore pediatrická anestéziológia získanou podľa predpisov účinných od 1. mája 2004.
(75)
Profesijný titul „pediatrický endokrinológ“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
a)
pediatrická endokrinológia a diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy získanou podľa osobitného predpisu,1)
b)
pediatrická endokrinológia získanou podľa predpisov účinných od 1. mája 2004,
c)
detská endokrinológia a diabetológia získanou podľa predpisov účinných do 30. apríla 2004,
d)
detská endokrinológia získanou podľa predpisov účinných od 1. septembra 1981 do 27. marca 2002 alebo
e)
pediatria I. stupňa a špecializáciou v špecializačnom odbore endokrinológia získanými podľa predpisov účinných do 31. augusta 1981.
(76)
Profesijný titul „pediatrický gastroenterológ“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
a)
pediatrická gastroenterológia, hepatológia a výživa získanou podľa predpisov účinných od 1. mája 2004,
b)
detská gastroenterológia, hepatológia a výživa získanou podľa predpisov účinných do 30. apríla 2004 alebo
c)
detská gastroenterológia získanou podľa predpisov účinných do 27. marca 2002.
(77)
Profesijný titul „pediatrický gynekológ“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
a)
pediatrická gynekológia získanou podľa predpisov účinných od 1. mája 2004 alebo
b)
detská gynekológia získanou podľa predpisov účinných do 30. apríla 2004.
(78)
Profesijný titul „pediatrický hematológ a onkológ“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore pediatrická hematológia a onkológia získanou podľa predpisov účinných od 1. mája 2004.
(79)
Profesijný titul „pediater intenzívnej medicíny“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
a)
pediatrická intenzívna medicína získanou podľa predpisov účinných od 1. mája 2004,
b)
intenzívna medicína v pediatrii získanou podľa predpisov účinných do 30. apríla 2004 alebo
c)
intenzívna starostlivosť v pediatrii získanou podľa predpisov účinných do 30. apríla 2004.
(80)
Profesijný titul „pediatrický kardiológ“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
a)
pediatrická kardiológia získanou podľa predpisov účinných od 1. mája 2004 alebo
b)
detská kardiológia získanou podľa predpisov účinných do 30. apríla 2004.
(81)
Profesijný titul „pediatrický nefrológ“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
a)
pediatrická nefrológia získanou podľa predpisov účinných od 1. mája 2004,
b)
detská nefrológia získanou podľa predpisov účinných do 30. apríla 2004 alebo
c)
pediatria I. stupňa a špecializáciou v špecializačnom odbore nefrológia získanými podľa predpisov účinných do 27. marca 2002.
(82)
Profesijný titul „pediatrický neurológ“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
a)
pediatrická neurológia získanou podľa predpisov účinných od 1. mája 2004 alebo
b)
detská neurológia získanou podľa predpisov účinných do 30. apríla 2004.
(83)
Profesijný titul „pediatrický oftalmológ“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
a)
pediatrická oftalmológia získanou podľa predpisov účinných od 1. mája 2004 alebo
b)
detská oftalmológia získanou podľa predpisov účinných do 30. apríla 2004.
(84)
Profesijný titul „pediatrický ortopéd“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
a)
pediatrická ortopédia získanou podľa predpisov účinných od 1. mája 2004 alebo
b)
detská ortopédia získanou podľa predpisov účinných do 30. apríla 2004.
(85)
Profesijný titul „pediatrický pneumoftizeológ“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
a)
pediatrická pneumológia a ftizeológia získanou podľa predpisov účinných od 1. mája 2004,
b)
detská pneumológia a ftizeológia získanou podľa predpisov účinných do 30. apríla 2004,
c)
pediatria I. stupňa a špecializáciou v špecializačnom odbore tuberkulóza a pľúcne choroby získanými podľa predpisov účinných od 1. septembra 1981 do 27. marca 2002 alebo
d)
detská tuberkulóza a špecializáciou v špecializačnom odbore respiračné choroby získanými podľa predpisov účinných do 31. augusta 1981.
(86)
Profesijný titul „pediatrický reumatológ“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
a)
pediatrická reumatológia získanou podľa predpisov účinných od 1. mája 2004 alebo
b)
detská reumatológia získanou podľa predpisov účinných do 30. apríla 2004.
(87)
Profesijný titul „pediater urgentnej medicíny“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore pediatrická urgentná medicína získanou podľa predpisov účinných od 1. mája 2004.
(88)
Profesijný titul „pediatrický urológ“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
a)
pediatrická urológia získanou podľa predpisov účinných od 1. januára 2005 alebo
b)
detská urológia získanou podľa predpisov účinných do 30. apríla 2004.
(89)
Profesijný titul „preventívny pracovný lekár a toxikológ“ používa
a)
lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore preventívne pracovné lekárstvo a toxikológia získanou podľa predpisov účinných od 28. marca 2002,
b)
lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore hygiena práce a pracovné lekárstvo získanou podľa predpisov účinných od 1. septembra 1981 do 27. marca 2002 alebo
c)
lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore hygiena práce a choroby z povolania získanou podľa predpisov účinných do 31. augusta 1981, ktorý vykonáva prax v odbore preventívne pracovné lekárstvo a toxikológia.
(90)
Profesijný titul „posudkový lekár“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
a)
posudkové lekárstvo získanou podľa predpisov účinných od 1. mája 2004 alebo
b)
posudkové lekárstvo získanou podľa predpisov účinných do 30. apríla 2004.
(91)
Profesijný titul „sexuológ“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
a)
psychiatrická sexuológia získanou podľa predpisov účinných od 1. mája 2004,
b)
gynekologická sexuológia získanou podľa predpisov účinných od 27. marca 2002 do 30. júna 2010 alebo
c)
sexuológia získanou podľa predpisov účinných do 27. marca 2002.
(92)
Profesijný titul „lekár reprodukčnej medicíny“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
a)
reprodukčná medicína získanou podľa predpisov účinných od 1. mája 2004 alebo
b)
reprodukčná medicína získanou podľa predpisov účinných do 30. apríla 2004.
(93)
Profesijný titul „revízny lekár“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore revízne lekárstvo získanou podľa predpisov účinných od 28. marca 2002. Profesijný titul „revízny lekár“ používa aj lekár, ktorý získal certifikát v certifikovanej pracovnej činnosti v certifikovanom odbore revízne lekárstvo podľa osobitného predpisu.
(94)
Profesijný titul „lekár služieb zdravia pri práci“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore služby zdravia pri práci získanou podľa predpisov účinných od 1. januára 2005. Profesijný titul „lekár služieb zdravia pri práci“ používa aj lekár, ktorý získal certifikát v certifikovanej pracovnej činnosti v certifikovanom odbore preventívna závodná zdravotná služba podľa osobitného predpisu, alebo lekár, ktorý získal certifikát v certifikovanej pracovnej činnosti v certifikovanom odbore závodné zdravotné služby podľa osobitných predpisov.
(95)
Profesijný titul „telovýchovný lekár“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
a)
telovýchovné lekárstvo získanou podľa predpisov účinných od 28. marca 2002 alebo
b)
telovýchovné lekárstvo získanou podľa predpisov účinných do 27. marca 2002.
(96)
Profesijný titul „lekár ultrazvuku v gynekológii a pôrodníctve“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve získanou podľa predpisov účinných od 28. marca 2002.
(97)
Ak má lekár odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore, ktorý nie je uvedený v odsekoch 1 a 3 až 96, a nepoužíva profesijný titul podľa odsekov 1 a 3 až 96, môže používať profesijný titul „lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore“ s uvedením príslušného špecializačného odboru, v ktorom má odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností.
(98)
Profesijné tituly podľa odsekov 1 a 3 až 96 sa neskracujú, používajú sa za menom a priezviskom používateľa, za ktorými nasleduje čiarka, alebo pod menom a priezviskom používateľa, ak toto nariadenie vlády neustanovuje inak.
§ 4
Používanie profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v zdravotníckom povolaní zubný lekár
(1)
Profesijný titul „zubný lekár špecialista“ používa zubný lekár, ktorý je odborne spôsobilý na výkon odborných pracovných činností3) a má aj odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa osobitného predpisu.29)
(2)
Profesijný titul podľa odseku 1 možno nahradiť používaním profesijného titulu s bližším vyjadrením príslušnej špecializácie zubného lekára podľa odsekov 3 až 5.
(3)
Profesijný titul „čeľustný ortopéd“ používa zubný lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
a)
čeľustná ortopédia získanou podľa predpisov účinných od 28. marca 2002 alebo
b)
čeľustná ortopédia získanou podľa predpisov účinných do 27. marca 2002.
(4)
Profesijný titul „maxilofaciálny chirurg“ používa zubný lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
a)
maxilofaciálna chirurgia získanou podľa predpisov účinných od 28. marca 2002,
b)
stomatologická chirurgia získanou podľa predpisov účinných od 1. septembra 1981 do 27. marca 2002 alebo
c)
ústna, čeľustná a obličajová chirurgia získanou podľa predpisov účinných do 31. augusta 1981.
(5)
Profesijný titul „detský zubný lekár“ používa zubný lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
a)
detské zubné lekárstvo získanou podľa predpisov účinných od 1. júna 2006 alebo
b)
detská stomatológia získanou podľa predpisov účinných do 30. mája 2006.
(6)
Profesijné tituly uvedené v odsekoch 1 a 3 až 5 sa neskracujú, používajú sa za menom a priezviskom používateľa, za ktorými nasleduje čiarka, alebo pod menom a priezviskom používateľa, ak toto nariadenie vlády neustanovuje inak.
§ 5
Používanie profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v zdravotníckom povolaní farmaceut
(1)
Profesijný titul „farmaceut špecialista“ používa farmaceut, ktorý je odborne spôsobilý na výkon odborných pracovných činností4) a má aj odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa osobitného predpisu.30)
(2)
Profesijný titul podľa odseku 1 možno doplniť bližším vyjadrením získanej špecializácie v príslušnom špecializačnom odbore podľa písmen a) až g) takto:
a)
„vo farmaceutickej kontrole“, ak farmaceut získal špecializáciu v špecializačnom odbore
1.
farmaceutická kontrola a zabezpečovanie kvality liekov podľa predpisov účinných od 28. marca 2002,
2.
farmaceutická analytika II. stupňa podľa predpisov účinných od 1. septembra 1981 do 27. marca 2002,
3.
farmaceutická analytika I. stupňa podľa predpisov účinných od 1. septembra 1981 do 27. marca 2002,
4.
farmaceutická analýza II. stupňa podľa predpisov účinných do 31. augusta 1981 alebo
5.
farmaceutická analýza I. stupňa podľa predpisov účinných do 31. augusta 1981,
b)
„vo farmaceutickej technológii“, ak farmaceut získal špecializáciu v špecializačnom odbore
1.
farmaceutická technológia podľa predpisov účinných od 28. marca 2002,
2.
farmaceutická technológia II. podľa predpisov účinných do 27. marca 2002,
3.
farmaceutická technológia I. stupňa podľa predpisov účinných do 27. marca 2002,
4.
výroba biologických liečiv II. stupňa podľa predpisov účinných do 31. augusta 1981 alebo
5.
výroba biologických liečiv I. stupňa podľa predpisov účinných do 31. augusta 1981,
c)
„v lekárenstve“, ak farmaceut získal špecializáciu v špecializačnom odbore
1.
lekárenstvo podľa predpisov účinných od 28. marca 2002,
2.
lekárenstvo II. stupňa podľa predpisov účinných do 27. marca 2002 alebo
3.
lekárenstvo I. stupňa podľa predpisov účinných do 27. marca 2002,
d)
„v technológii rádiofarmák“, ak farmaceut získal špecializáciu v špecializačnom odbore
1.
technológia rádiofarmák podľa predpisov účinných od 28. marca 2002 alebo
2.
farmaceutická technológia I. stupňa a rádioaktívne prípravky podľa predpisov účinných do 27. marca 2002,
e)
„vo vyšetrovacích metódach v klinickej biochémii“, ak farmaceut získal špecializáciu v špecializačnom odbore vyšetrovacie metódy v klinickej biochémii podľa osobitného predpisu,1)
f)
„v analytickej toxikológii“, ak farmaceut získal špecializáciu v špecializačnom odbore analytická toxikológia podľa osobitného predpisu,1)
g)
„v klinickej farmácii“, ak farmaceut získal špecializáciu v špecializačnom odbore
1.
klinická farmácia podľa predpisov účinných od 28. marca 2002,
2.
klinická farmácia II. stupňa podľa predpisov účinných od 1. septembra 1981 do 27. marca 2002,
3.
klinická farmácia I. stupňa podľa predpisov účinných od 1. septembra 1981 do 27. marca 2002 alebo
4.
farmakológia a toxikológia liečiv podľa predpisov účinných od 1. septembra 1981 do 27. marca 2002.
(3)
Profesijné tituly podľa odsekov 1 a 2 sa neskracujú, používajú sa za menom a priezviskom používateľa, za ktorými nasleduje čiarka, alebo pod menom a priezviskom používateľa, ak toto nariadenie vlády neustanovuje inak.
§ 6
Používanie profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v zdravotníckom povolaní sestra
(1)
Profesijný titul „sestra špecialistka“ používa sestra, ktorá je odborne spôsobilá na výkon odborných pracovných činností5) a má aj odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa osobitného predpisu.31)
(2)
Profesijný titul podľa odseku 1 možno doplniť bližším vyjadrením získanej špecializácie v príslušnom špecializačnom odbore podľa písmen a) až n) takto:
a)
„v anestéziológii a intenzívnej starostlivosti“, ak sestra získala špecializáciu v špecializačnom odbore
1.
anestéziológia a intenzívna starostlivosť podľa predpisov účinných od 28. marca 2002,
2.
anestéziológia, resuscitácia a intenzívna starostlivosť podľa predpisov účinných od 1. septembra 1981 do 27. marca 2002 alebo
3.
anestéziológia, resuscitácia a intenzívna terapia podľa predpisov účinných do 31. augusta 1981,
b)
„v inštrumentovaní v operačnej sále“, ak sestra získala špecializáciu v špecializačnom odbore
1.
inštrumentovanie v operačnej sále podľa predpisov účinných od 1. mája 2004,
2.
inštrumentovanie v operačnej sále vo vybraných chirurgických odboroch podľa predpisov účinných do 30. apríla 2004,
3.
inštrumentovanie na operačnej sále podľa predpisov účinných od 1. septembra 1981 do 27. marca 2002 alebo
4.
inštrumentovanie v operačnej sále podľa predpisov účinných do 31. augusta 1981,
c)
„v intenzívnej ošetrovateľskej starostlivosti o dospelých“, ak sestra získala špecializáciu v špecializačnom odbore
1.
intenzívna ošetrovateľská starostlivosť o dospelých podľa predpisov účinných od 28. marca 2002,
2.
anestéziológia, resuscitácia a intenzívna starostlivosť podľa predpisov účinných od 1. septembra 1981 do 27. marca 2002 alebo
3.
anestéziológia, resuscitácia a intenzívna terapia podľa predpisov účinných do 31. augusta 1981,
d)
„v intenzívnom neonatologickom ošetrovateľstve“, ak sestra získala špecializáciu špecializačnom odbore
1.
intenzívna ošetrovateľská starostlivosť v neonatológii podľa predpisov účinných od 28. marca 2002,
2.
anestéziológia, resuscitácia a intenzívna starostlivosť podľa predpisov účinných od 1. septembra 1981 do 27. marca 2002 alebo
3.
anestéziológia, resuscitácia a intenzívna terapia podľa predpisov účinných do 31. augusta 1981,
e)
„v intenzívnej ošetrovateľskej starostlivosti v pediatrii“, ak sestra získala špecializáciu v špecializačnom odbore
1.
intenzívna ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii podľa predpisov účinných od 28. marca 2002,
2.
anestéziológia, resuscitácia a intenzívna starostlivosť podľa predpisov účinných od 1. septembra 1981 do 27. marca 2002 alebo
3.
anestéziológia, resuscitácia a intenzívna terapia podľa predpisov účinných do 31. augusta 1981,
f)
„v ošetrovateľskej starostlivosti o dialyzovaných pacientov“, ak sestra získala špecializáciu v špecializačnom odbore
1.
ošetrovateľská starostlivosť o dialyzovaných pacientov podľa predpisov účinných od 28. marca 2002 alebo
2.
na úseku práce v dialýze podľa predpisov účinných do 27. marca 2002,
g)
„v komunitnom ošetrovateľstve“, ak sestra získala špecializáciu v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v komunite podľa predpisov účinných od 28. marca 2002,
h)
„v chirurgickom ošetrovateľstve“, ak sestra získala špecializáciu v špecializačnom odbore
1.
ošetrovateľská starostlivosť v odboroch chirurgie podľa predpisov účinných od 28. marca 2002,
2.
ošetrovateľská starostlivosť o dospelých podľa predpisov účinných do 27. marca 2002 v závislosti od jej súčasného pracovného zaradenia alebo
3.
ošetrovateľská starostlivosť podľa predpisov účinných do 31. augusta 1981 a pracuje na chirurgickom oddelení,
i)
„v ošetrovateľstve vo vnútornom lekárstve“, ak sestra získala špecializáciu v špecializačnom odbore
1.
ošetrovateľská starostlivosť v odboroch vnútorného lekárstva podľa predpisov účinných od 28. marca 2002,
2.
ošetrovateľská starostlivosť o dospelých podľa predpisov účinných od 1. septembra 1981 do 27. marca 2002 alebo
3.
ošetrovateľská starostlivosť podľa predpisov účinných do 31. augusta 1981,
j)
„v onkologickom ošetrovateľstve“, ak sestra získala špecializáciu v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v onkológii podľa predpisov účinných od 28. marca 2002,
k)
„v pediatrickom ošetrovateľstve“, ak sestra získala špecializáciu v špecializačnom odbore
1.
ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii podľa predpisov účinných od 1. mája 2004,
2.
ošetrovateľská starostlivosť o deti podľa predpisov účinných od 1. septembra 1981 do 27. marca 2002 alebo
3.
ošetrovateľská starostlivosť podľa predpisov účinných do 31. augusta 1981 a pracuje na detskom oddelení,
l)
„v ošetrovateľskej starostlivosti v psychiatrii“, ak sestra získala špecializáciu v špecializačnom odbore
1.
ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii podľa predpisov účinných od 1. mája 2004,
2.
ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii podľa predpisov účinných od 1. septembra 1981 do 27. marca 2002 alebo
3.
psychiatrická starostlivosť podľa predpisov účinných do 31. augusta 1981,
m)
„v „ošetrovateľstve v zdraví pri práci“, ak sestra získala špecializáciu v špecializačnom odbore ošetrovateľstvo v zdraví pri práci podľa predpisov účinných od 28. marca 2002,
n)
„v revíznom ošetrovateľstve“, ak sestra získala špecializáciu v špecializačnom odbore revízne ošetrovateľstvo podľa predpisov účinných od 28. marca 2002.
(3)
Profesijný titul podľa odseku 2 písm. a) používa aj sestra s odbornou spôsobilosťou podľa osobitného predpisu.32)
(4)
Profesijný titul podľa odseku 2 písm. b) používa aj sestra s odbornou spôsobilosťou podľa osobitného predpisu.33)
(5)
Profesijný titul podľa odseku 2 písm. k) používa aj sestra s odbornou spôsobilosťou podľa osobitného predpisu.34)
(6)
Profesijný titul podľa odseku 2 písm. l) používa aj sestra s odbornou spôsobilosťou podľa osobitného predpiu.35)
(7)
Ak má sestra odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore, ktorý nie je uvedený v odseku 2 písm. a) až n), a nepoužíva profesijný titul podľa odsekov 2 až 6, môže používať profesijný titul „sestra so špecializáciou v špecializačnom odbore“ s uvedením príslušného špecializačného odboru, v ktorom má odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností.
(8)
Profesijné tituly podľa odsekov 1 až 7 sa neskracujú, používajú sa za menom a priezviskom používateľa, za ktorými nasleduje čiarka, alebo pod menom a priezviskom používateľa, ak toto nariadenie vlády neustanovuje inak.
§ 7
Používanie profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v zdravotníckom povolaní pôrodná asistentka
(1)
Profesijný titul „pôrodná asistentka špecialistka“ používa pôrodná asistentka, ktorá je odborne spôsobilá na výkon odborných pracovných činností6) a má aj odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa osobitného predpisu.36)
(2)
Profesijný titul podľa odseku 1 možno doplniť bližším vyjadrením získanej špecializácie v príslušnom špecializačnom odbore podľa písmen a) až c) takto:
a)
„v intenzívnej starostlivosti v gynekológii a pôrodníctve“, ak pôrodná asistentka získala špecializáciu v špecializačnom odbore intenzívna starostlivosť v gynekológii a pôrodníctve podľa predpisov účinných od 28. marca 2002,
b)
„v inštrumentovaní v operačnej sále v gynekológii a pôrodníctve“, ak pôrodná asistentka získala špecializáciu v špecializačnom odbore
1.
inštrumentovanie v operačnej sále v gynekológii a pôrodníctve podľa predpisov účinných od 28. marca 2002,
2.
inštrumentovanie na operačnej sále podľa predpisov účinných od 1. septembra 1981 do 27. marca 2002 alebo
3.
inštrumentovanie v operačnej sále podľa predpisov účinných do 31. augusta 1981,
c)
„v pôrodnej asistencii a starostlivosti o ženu v rodine a komunite", ak pôrodná asistentka získala špecializáciu v špecializačnom odbore
1.
pôrodná asistencia a starostlivosť o ženu v rodine a komunite podľa predpisov účinných od 28. marca 2002,
2.
ošetrovateľská starostlivosť o ženu podľa predpisov účinných od 1. septembra 1981 do 27. marca 2002 alebo
3.
ošetrovateľská starostlivosť podľa predpisov účinných do 31. augusta 1981.
(3)
Ak má pôrodná asistentka odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore, ktorý nie je uvedený v odseku 2 písm. a) až c), môže používať profesijný titul „pôrodná asistentka so špecializáciou v špecializačnom odbore“ s uvedením príslušného špecializačného odboru, v ktorom má odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností.
(4)
Profesijné tituly podľa odsekov 1 až 3 sa neskracujú, používajú sa za menom a priezviskom používateľa, za ktorými nasleduje čiarka, alebo pod menom a priezviskom používateľa, ak toto nariadenie vlády neustanovuje inak.
§ 8
Používanie profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v zdravotníckom povolaní fyzioterapeut
(1)
Profesijný titul „fyzioterapeut špecialista“ používa fyzioterapeut, ktorý je odborne spôsobilý na výkon odborných pracovných činností7) a má aj odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa osobitného predpisu.37)
(2)
Fyzioterapeut podľa odseku 1 môže namiesto profesijného titulu podľa odseku 1 používať profesijný titul „fyzioterapeut so špecializáciou v špecializačnom odbore“ s uvedením príslušného špecializačného odboru, v ktorom má odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa osobitného predpisu.1)
(3)
Profesijné tituly podľa odsekov 1 a 2 sa neskracujú, používajú sa za menom a priezviskom používateľa, za ktorými nasleduje čiarka, alebo pod menom a priezviskom používateľa, ak toto nariadenie vlády neustanovuje inak.
§ 9
Používanie profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v zdravotníckom povolaní verejný zdravotník
(1)
Profesijný titul „verejný zdravotník špecialista“ používa verejný zdravotník, ktorý je odborne spôsobilý na výkon odborných pracovných činností8) a má aj odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa osobitného predpisu.38)
(2)
Verejný zdravotník podľa odseku 1 môže namiesto profesijného titulu podľa odseku 1 používať profesijný titul „verejný zdravotník so špecializáciou v špecializačnom odbore“ s uvedením príslušného špecializačného odboru, v ktorom má odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa osobitného predpisu.1)
(3)
Profesijné tituly podľa odsekov 1 a 2 sa neskracujú, používajú sa za menom a priezviskom používateľa, za ktorými nasleduje čiarka, alebo pod menom a priezviskom používateľa, ak toto nariadenie vlády neustanovuje inak.
§ 10
Používanie profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v zdravotníckom povolaní zdravotnícky laborant
(1)
Profesijný titul „zdravotnícky laborant špecialista“ používa zdravotnícky laborant, ktorý je odborne spôsobilý na výkon odborných pracovných činností9) a má aj odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa osobitného predpisu.39)
(2)
Zdravotnícky laborant podľa odseku 1 môže namiesto profesijného titulu podľa odseku 1 používať profesijný titul „zdravotnícky laborant so špecializáciou v špecializačnom odbore“ s uvedením príslušného špecializačného odboru, v ktorom má odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa osobitného predpisu.1)
(3)
Profesijné tituly podľa odsekov 1 a 2 sa neskracujú, používajú sa za menom a priezviskom používateľa, za ktorými nasleduje čiarka, alebo pod menom a priezviskom používateľa, ak toto nariadenie vlády neustanovuje inak.
§ 11
Používanie profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v zdravotníckom povolaní asistent výživy
(1)
Profesijný titul „asistent výživy špecialista" používa asistent výživy, ktorý je odborne spôsobilý na výkon odborných pracovných činností10) a má aj odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa osobitného predpisu.40)
(2)
Asistent výživy podľa odseku 1 môže namiesto profesijného titulu podľa odseku 1 používať profesijný titul „asistent výživy so špecializáciou v špecializačnom odbore“ s uvedením príslušného špecializačného odboru, v ktorom má odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa osobitného predpisu.1)
(3)
Profesijné tituly podľa odsekov 1 a 2 sa neskracujú, používajú sa za menom a priezviskom používateľa, za ktorými nasleduje čiarka, alebo pod menom a priezviskom používateľa, ak toto nariadenie vlády neustanovuje inak.
§ 12
Používanie profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v zdravotníckom povolaní rádiologický technik
(1)
Profesijný titul „rádiologický technik špecialista“ používa rádiologický technik, ktorý je odborne spôsobilý na výkon odborných pracovných činností12) a má aj odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa osobitného predpisu.41)
(2)
Rádiologický technik podľa odseku 1 môže namiesto profesijného titulu podľa odseku 1 používať profesijný titul „rádiologický technik so špecializáciou v špecializačnom odbore“ s uvedením príslušného špecializačného odboru, v ktorom má odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa osobitného predpisu.1)
(3)
Profesijné tituly podľa odsekov 1 a 2 sa neskracujú, používajú sa za menom a priezviskom používateľa, za ktorými nasleduje čiarka, alebo pod menom a priezviskom používateľa, ak toto nariadenie vlády neustanovuje inak.
§ 13
Používanie profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v zdravotníckom povolaní zdravotnícky záchranár
(1)
Profesijný titul „zdravotnícky záchranár špecialista“ používa zdravotnícky záchranár, ktorý je odborne spôsobilý na výkon odborných pracovných činností13) a má aj odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa osobitného predpisu.42)
(2)
Používanie profesijného titulu podľa odseku 1 možno nahradiť používaním profesijného titulu s bližším vyjadrením príslušnej špecializácie zdravotníckeho záchranára podľa odseku 3.
(3)
Profesijný titul „operátor operačného strediska záchrannej zdravotnej služby“ používa zdravotnícky záchranár so špecializáciou v špecializačnom odbore
a)
operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby získanou podľa predpisov účinných od 1. júna 2006 alebo
b)
dispečing záchrannej služby získanou podľa predpisov účinných do 31. mája 2006.
(4)
Profesijné tituly podľa odsekov 1 a 3 sa neskracujú, používajú sa za menom a priezviskom používateľa, za ktorými nasleduje čiarka, alebo pod menom a priezviskom používateľa, ak toto nariadenie vlády neustanovuje inak.
§ 14
Používanie profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v zdravotníckom povolaní farmaceutický laborant
(1)
Profesijný titul „farmaceutický laborant špecialista“ používa farmaceutický laborant, ktorý je odborne spôsobilý na výkon odborných pracovných činností17) a má aj odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa osobitného predpisu.43)
(2)
Farmaceutický laborant podľa odseku 1 môže namiesto profesijného titulu podľa odseku 1 používať profesijný titul „farmaceutický laborant so špecializáciou v špecializačnom odbore“ s uvedením príslušného špecializačného odboru, v ktorom má odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa osobitného predpisu.1)
(3)
Profesijné tituly podľa odsekov 1 a 2 sa neskracujú, používajú sa za menom a priezviskom používateľa, za ktorými nasleduje čiarka, alebo pod menom a priezviskom používateľa, ak toto nariadenie vlády neustanovuje inak.
§ 15
Používanie profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v zdravotníckom povolaní zdravotnícky asistent
(1)
Profesijný titul „zdravotnícky asistent špecialista“ používa zdravotnícky asistent, ktorý je odborne spôsobilý na výkon odborných pracovných činností21) a má aj odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa osobitného predpisu.44)
(2)
Zdravotnícky asistent podľa odseku 1 môže namiesto profesijného titulu podľa odseku 1 používať profesijný titul „zdravotnícky asistent so špecializáciou v špecializačnom odbore“ s uvedením príslušného špecializačného odboru, v ktorom má odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa osobitného predpisu.1)
(3)
Profesijné tituly podľa odsekov 1 a 2 sa neskracujú, používajú sa za menom a priezviskom používateľa, za ktorými nasleduje čiarka, alebo pod menom a priezviskom používateľa, ak toto nariadenie vlády neustanovuje inak.
§ 16
Používanie profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v zdravotníckom povolaní logopéd
(1)
Profesijný titul „logopéd v zdravotníctve špecialista“ používa logopéd, ktorý je odborne spôsobilý na výkon odborných pracovných činností23) a má aj odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa osobitného predpisu.45)
(2)
Používanie profesijného titulu podľa odseku 1 možno nahradiť používaním profesijného titulu s bližším vyjadrením príslušnej špecializácie logopéda podľa odseku 3.
(3)
Profesijný titul „klinický logopéd“ používa logopéd so špecializáciou v špecializačnom odbore
a)
klinická logopédia získanou podľa predpisov účinných od 28. marca 2002 alebo
b)
klinická logopédia získanou podľa predpisov účinných do 27. marca 2002.
(4)
Profesijné tituly podľa odsekov 1 až 3 sa neskracujú, používajú sa za menom a priezviskom používateľa, za ktorými nasleduje čiarka, alebo pod menom a priezviskom používateľa, ak toto nariadenie vlády neustanovuje inak.
§ 17
Používanie profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v zdravotníckom povolaní psychológ
(1)
Profesijný titul „psychológ v zdravotníctve špecialista“ používa psychológ, ktorý je odborne spôsobilý na výkon odborných pracovných činností24) a má aj odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa osobitného predpisu.46)
(2)
Profesijný titul podľa odseku 1 možno nahradiť používaním profesijného titulu s bližším vyjadrením príslušnej špecializácie psychológa podľa odsekov 3 až 5.
(3)
Profesijný titul „klinický psychológ“ používa psychológ so špecializáciou v špecializačnom odbore
a)
klinická psychológia získanou podľa predpisov účinných od 28. marca 2002 alebo
b)
klinická psychológia získanou podľa predpisov účinných do 27. marca 2002.
(4)
Profesijný titul „poradenský psychológ“ používa psychológ so špecializáciou v špecializačnom odbore poradenská psychológia získanou podľa predpisov účinných od 1. januára 2005.
(5)
Profesijný titul „pracovný psychológ“ používa psychológ so špecializáciou v špecializačnom odbore pracovná a organizačná psychológia získanou podľa predpisov účinných od 1. januára 2005.
(6)
Profesijné tituly podľa odsekov 1 až 5 sa neskracujú, používajú sa za menom a priezviskom používateľa, za ktorými nasleduje čiarka, alebo pod menom a priezviskom používateľa, ak toto nariadenie vlády neustanovuje inak.
§ 18
Používanie profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v zdravotníckom povolaní liečebný pedagóg
(1)
Profesijný titul „liečebný pedagóg v zdravotníctve špecialista“ používa liečebný pedagóg, ktorý je odborne spôsobilý na výkon odborných pracovných činností25) a má aj odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa osobitného predpisu.47)
(2)
Liečebný pedagóg podľa odseku 1 môže namiesto profesijného titulu podľa odseku 1 používať profesijný titul „liečebný pedagóg v zdravotníctve so špecializáciou v špecializačnom odbore“ s uvedením príslušného špecializačného odboru, v ktorom má odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa osobitného predpisu.1)
(3)
Profesijné tituly podľa odsekov 1 a 2 sa neskracujú, používajú sa za menom a priezviskom používateľa, za ktorými nasleduje čiarka, alebo pod menom a priezviskom používateľa, ak toto nariadenie vlády neustanovuje inak.
§ 19
Používanie profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v zdravotníckom povolaní fyzik
(1)
Profesijný titul „fyzik v zdravotníctve špecialista“ používa fyzik, ktorý je odborne spôsobilý na výkon odborných pracovných činností26) a má aj odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa osobitného predpisu.48)
(2)
Fyzik podľa odseku 1 môže namiesto profesijného titulu podľa odseku 1 používať profesijný titul „fyzik v zdravotníctve so špecializáciou v špecializačnom odbore“ s uvedením príslušného špecializačného odboru, v ktorom má odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa osobitného predpisu.1)
(3)
Profesijné tituly podľa odsekov 1 a 2 sa neskracujú, používajú sa za menom a priezviskom používateľa, za ktorými nasleduje čiarka, alebo pod menom a priezviskom používateľa, ak toto nariadenie vlády neustanovuje inak.
§ 20
Používanie profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v zdravotníckom povolaní laboratórny diagnostik
(1)
Profesijný titul „laboratórny diagnostik špecialista“ používa laboratórny diagnostik, ktorý je odborne spôsobilý na výkon odborných pracovných činností27) a má aj odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa osobitného predpisu.49)
(2)
Laboratórny diagnostik podľa odseku 1 môže namiesto profesijného titulu podľa odseku 1 používať profesijný titul „laboratórny diagnostik so špecializáciou v špecializačnom odbore“ s uvedením príslušného špecializačného odboru, v ktorom má odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa osobitného predpisu.1)
(3)
Profesijné tituly podľa odsekov 1 a 2 sa neskracujú, používajú sa za menom a priezviskom používateľa, za ktorými nasleduje čiarka, alebo pod menom a priezviskom používateľa, ak toto nariadenie vlády neustanovuje inak.
§ 21
Používanie profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačných odboroch na riadenie a organizáciu zdravotníctva
(1)
Profesijný titul „zdravotnícky manažér“ alebo jeho ekvivalent v podobe spojenia názvu príslušného profesijného titulu podľa § 2 so slovom „manažér“ používa zdravotnícky pracovník s odbornou spôsobilosťou na výkon odborných pracovných činností a so špecializáciou
a)
v špecializačnom odbore na riadenie a organizáciu zdravotníctva získanou podľa osobitného predpisu50) alebo
b)
v špecializačnom odbore určenom na riadenie a organizáciu zdravotníctva získanou podľa predpisov účinných do 30. júna 2010.
(2)
Profesijný titul podľa odseku 1 sa neskracuje a používa sa za menom a priezviskom používateľa, za ktorými nasleduje čiarka, alebo pod menom a priezviskom používateľa.
(3)
Namiesto profesijného titulu podľa odseku 1 možno používať skratku „MPH“, ktorá sa používa za menom a priezviskom používateľa, za ktorými nasleduje čiarka, ak používateľ absolvoval špecializačné štúdium určené pre zdravotníckych pracovníkov v špecializačnom odbore odborník na riadenie vo verejnom zdravotníctve Master of Public Health podľa
a)
osobitného predpisu51) alebo
b)
predpisu účinného od 1. júna 2006 do 30. júna 2010.
§ 22
Používanie profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon certifikovaných pracovných činností
(1)
Zdravotnícky pracovník, ktorý má odbornú spôsobilosť na výkon certifikovaných pracovných činností podľa osobitného predpisu,1) môže príslušný profesijný titul podľa tohto nariadenia vlády doplniť slovami „s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti“ s uvedením príslušnej certifikovanej pracovnej činnosti podľa osobitného predpisu.1)
(2)
Profesijné tituly podľa odseku 1 sa neskracujú, používajú sa za menom a priezviskom používateľa, za ktorými nasleduje čiarka, alebo pod menom a priezviskom používateľa, ak toto nariadenie vlády neustanovuje inak.
§ 23
Spoločné ustanovenia
(1)
Zdravotnícky pracovník, ktorému by podľa tohto nariadenia vlády prislúchalo používanie viacerých profesijných titulov a ich skratiek súčasne, môže používať iba jeden z týchto profesijných titulov vrátane jeho skratky, a to ten, ktorý najviac vystihuje povahu ním aktuálne prevažne vykonávaných pracovných činností.
(2)
Zdravotnícky pracovník, ktorý získal akademický titul, môže používať profesijný titul podľa tohto nariadenia vlády súčasne s akademickým titulom.
§ 24
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 12/2008 Z. z. o používaní profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania.
§ 25
Účinnosť
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2012.
Iveta Radičová v. r.
1)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností.