518/2011 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 23.12.2011

518
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky vydalo podľa § 23 ods. 2 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 474/2008 Z. z.
opatrenie zo 14. decembra 2011 č. 283.767/2011-HUMA, ktorým sa ustanovujú objektivizované platové koeficienty.
Opatrenie obsahuje uplatňovanie objektivizovaného platového koeficientu pre príslušnú krajinu na účely zahraničného funkčného platu zamestnanca, ktorý podľa pracovnej zmluvy vykonáva práce vo verejnom záujme v zahraničí.
Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2012.
Do opatrenia možno nazrieť na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky.