52/2011 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.03.2011

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

52
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 1. decembra 2010 Luxemburské veľkovojvodstvo a 1. januára 2011 Rumunsko a Španielske kráľovstvo sa stali zmluvnými stranami Dohovoru o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone a spolupráci v oblasti rodičovských práv a povinností a opatrení na ochranu dieťaťa z 19. októbra 1996 (oznámenie č. 344/2002 Z. z., oznámenie č. 147/2003 Z. z., oznámenie č. 406/2003 Z. z., oznámenie č. 306/2004, oznámenie č. 547/2004 Z. z., oznámenie č. 133/2005 Z. z., oznámenie č. 28/2006 Z. z., oznámenie č. 455/2006 Z. z., oznámenie č. 243/2007 Z. z., oznámenie č. 254/2008 Z. z., oznámenie č. 343/2009 Z. z., oznámenie č. 76/2010 Z. z., oznámenie č. 412/2010 Z. z. a oznámenie č. 25/2011 Z. z.).
Luxemburské veľkovojvodstvo oznámilo svoje vyhlásenia k článkom 23, 26 a 52 a zároveň určilo ústredný orgán podľa článku 29 dohovoru.
Rumunsko oznámilo svoje vyhlásenia k článkom 23, 26, 34 a 52, uplatnilo výhradu k článku 55 dohovoru a zároveň určilo ústredný orgán podľa článku 29 dohovoru.
Španielske kráľovstvo oznámilo svoje vyhlásenie k článku 34, uplatnilo výhradu k článku 55 a zároveň určilo ústredný orgán podľa článku 29 dohovoru.
K oznámeniu č. 52/2011 Z. z.
ZMENY A DOPLNENIA
zoznamu zmluvných strán Dohovoru o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone a spolupráci v oblasti rodičovských práv a povinností a opatrení na ochranu dieťaťa
(uzavretého 19. októbra 1996)
Zoznam zmluvných strán dohovoru a prehl?ad ich výhrad a vyhlásení uvedený v prílohe k oznámeniu č. 344/2002 Z. z. sa mení a dopíňa takto:
„Luxemburské veľkovojvodstvo:
a) Dohovor pre Luxemburské veľkovojvodstvo nadobudol platnosť 1. decembra 2010.
b) Ratifikačná listina Luxemburského veľkovojvodstva obsahuje toto vyhlásenie:
Články 23, 26 a 52 dohovoru umožňujú zmluvným stranám určitý stupeň flexibility na účel uplatnenia jednoduchého a rýchleho postupu uznávania a výkonu rozhodnutí. Právo Európskeho spoločenstva zabezpečuje systém uznávania a výkonu, ktorý je aspoň taký výhodný ako pravidlá uvedené v dohovore. Podľa uvedeného rozhodnutie vydané súdom členského štátu Európskej únie vo veciach upravených dohovorom je uznateľné a vykonateľné v Luxemburgu použitím príslušných vnútorných pravidiel práva Európskeho spoločenstva.
Podľa článku 29 Luxembursko určilo ústredný orgán „Parquet général“.
Rumunsko:
a) Dohovor pre Rumunsko nadobudol platnosť 1. januára 2011.
b) Ratifikačná listina Rumunska obsahuje tieto výhrady a vyhlásenia:
Žiadosti podľa článku 34 sa smú zasielať len prostredníctvom ministerstva spravodlivosti, prípadne národného orgánu na ochranu práv detí.
Články 23, 26 a 52 dohovoru umožňujú zmluvným stranám určitý stupeň flexibility na účel uplatnenia jednoduchého a rýchleho postupu uznávania a výkonu rozhodnutí. Právo Európskeho spoločenstva zabezpečuje systém uznávania a výkonu, ktorý je aspoň taký výhodný ako pravidlá uvedené v dohovore. Podľa uvedeného rozhodnutie vydané súdom členského štátu Európskej únie vo veciach upravených dohovorom je uznateľné a vykonateľné v Rumunsku použitím príslušných vnútorných pravidiel práva Európskeho spoločenstva.
Rumunsko si vyhradzuje právomoc svojich orgánov na prijímanie opatrení na ochranu majetku dieťaťa, ktorý sa nachádza na jej území v zmysle článku 55 dohovoru.
c) Podľa článku 29 dohovoru Rumunsko určilo ako ústredný orgán na vykonávanie úloh dohovoru Národný orgán na ochranu práv dieťaťa.
Podľa článku 40 ods. 3 dohovoru je orgánom na vydávanie osvedčení súd mesta Bukurešť.
Podľa článku 44 sa žiadosti zasielajú len prostredníctvom ministerstva spravodlivosti a žiadosti podľa článku 33 sa zasielajú prostredníctvom Národného orgánu na ochranu práv dieťaťa.
Španielske kráľovstvo:
a) Dohovor pre Španielske kráľovstvo nadobudol platnosť 1. januára 2011.
b) Ratifikačná listina obsahuje tieto výhrady a vyhlásenia:
Španielske kráľovstvo si vyhradzuje, aby sa postup podľa ustanovení týkajúci sa orgánov Gibraltaru v určitých medzinárodných zmluvách (2007) schválených Španielskom a Spojeným král?ovstvom 19. decembra 2007 vzťahoval aj na Haagsky dohovor z 19. októbra 1966 o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone a spolupráci v oblasti rodičovských práv a povinností a opatrení na ochranu dieťaťa.
Žiadosti podľa článku 34 sa smú zasielať len prostredníctvom ministerstva spravodlivosti.
Podľa článku 60 ods. 1 dohovoru si Španielske kráľovstvo vyhradzuje právomoc svojich orgánov na prijímanie opatrení na ochranu nehnuteľného majetku dieťaťa, ktorý sa nachádza na jej území, a vyhradzuje si právo neuznať rodičovské právo alebo povinnosť, alebo opatrenie v rozsahu, v akom je nezlučiteľné s opatrením prijatým vo vzťahu k takému majetku jej orgánmi, ako ustanovuje článok 55 dohovoru.
c) Podľa článku 29 dohovoru Španielsko určilo ústredný orgán:
Generálne riaditeľstvo pre medzinárodnoprávnu spoluprácu Ministerstva spravodlivosti
/Dirección General de Cooperación Jurídica International/
C/San Bernardo 62/
28071 Madrid.“.