524/2011 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2012

524
VYHLÁŠKA
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
z 13. decembra 2011,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postupe pri povoľovaní sprístupňovania banských diel a starých banských diel na múzejné a iné účely a prác na ich udržiavaní v bezpečnom stave
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 12 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov ustanovuje:
§ 1
(1)
Táto vyhláška ustanovuje podrobnosti o
a)
náležitostiach žiadosti o povolenie na sprístupňovanie banských diel alebo starých banských diel na múzejné a iné účely,
b)
postupe pri povoľovaní sprístupňovania banských diel alebo starých banských diel na múzejné alebo iné účely.
(2)
Na účely tejto vyhlášky sa za iné účely považuje sprístupňovanie banských diel alebo starých banských diel pre verejnosť na kultúrno-výchovné, študijné a liečebné účely prostredníctvom zriaďovania skanzenov, výstavných priestorov a iných pre verejnosť prehliadkových možností.
§ 2
(1)
Žiadosť o povolenie na sprístupňovanie banského diela alebo starého banského diela na múzejné a iné účely (ďalej len „žiadosť o povolenie“) predkladá organizácia,1) (ďalej len „žiadateľ“) v dvoch listinných vyhotoveniach alebo v elektronickej forme príslušnému obvodnému banskému úradu.
(2)
Žiadosť o povolenie obsahuje
a)
obchodné meno alebo názov žiadateľa,
b)
sídlo a miesto podnikania žiadateľa,
c)
identifikačné číslo žiadateľa,
d)
odôvodnenie požadovaného využívania banského diela alebo starého banského diela,
e)
plánované začatie a ukončenie, prípadne prerušenie povoľovanej činnosti,
f)
názov a identifikačné číslo katastrálneho územia, kód okresu,2) parcelné čísla pozemkov dotknutých plánovanou činnosťou,
g)
údaje o určení chráneného ložiskového územia a dobývacieho priestoru, ak sa banské dielo alebo staré banské dielo nachádza v dobývacom priestore alebo v chránenom ložiskovom území,
h)
obchodné meno alebo názov a sídlo spracovateľa plánu sprístupňovania banských diel alebo starých banských diel na múzejné alebo iné účely a postupu prác na ich udržiavaní v bezpečnom stave (ďalej len „plán“).
(3)
K žiadosti o povolenie sa priloží
a)
plán v dvoch vyhotoveniach,
b)
osvedčenie o odbornej spôsobilosti spracovateľa plánu,
c)
doklad o vyriešení stretov záujmov, ak sú plánovanou činnosťou ohrozené objekty a záujmy chránené podľa osobitných predpisov,3)
d)
prevádzkový poriadok sprístupnenia banského diela alebo starého banského diela verejnosti,
e)
doklad preukazujúci právny vzťah k banskému dielu.
(4)
Pri posudzovaní žiadosti o povolenie sa prihliada na
a)
vhodnosť a predpoklady navrhovaného spôsobu sprístupňovania banského diela alebo starého banského diela vzhľadom na prírodné hodnoty v podzemí a na povrchu, výskyt biotopov vzácnych a ohrozených rastlín a živočíchov a archeologických nálezov,
b)
aktuálnosť údajov uvedených v pláne,
c)
rozsah plánovaných úprav, spôsob inštalácie osvetlenia a iných technických zariadení v banskom diele a starom banskom diele,
d)
návrh vedenia prehliadkovej trasy a spôsob jej vyznačenia v banskom diele alebo starom banskom diele,
e)
vhodnosť technických zariadení a technického vybavenia, ktoré sa plánuje využívať pri vykonávaní plánovanej činnosti,
f)
doklady podľa odseku 3.
§ 3
(1)
Obsah textovej a grafickej časti plánu je uvedený v prílohe. Grafické prílohy plánu sa vyhotovia v takej mierke, aby sa zabezpečila prehľadnosť zobrazovaných údajov.
(2)
V pláne a jeho jednotlivých častiach sa uvedie dátum vyhotovenia, meno, priezvisko a podpis spracovateľa plánu.
§ 4
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2012.
v z. Kristián Takáč v. r.
Príloha k vyhláške č. 524/2011 Z. z.
PLÁN SPRÍSTUPŇOVANIA BANSKÝCH DIEL A STARÝCH BANSKÝCH DIEL NA MÚZEJNÉ A INÉ ÚČELY A POSTUPU PRÁC NA ICH UDRŽIAVANÍ V BEZPEČNOM STAVE
1. Textová časť plánu
1.1 Základné údaje o
1.1.2 predchádzajúcej činnosti v okolí banského diela alebo starého banského diela, ložiskovom geologickom prieskume, ak bol vykonaný,
1.1.3 predchádzajúcom využívaní banského diela alebo starého banského diela.
1.2 Základné údaje o spôsobe sprístupňovania banského diela alebo starého banského diela, zdôvodnenie potreby jeho využitia na múzejné a iné účely, druh, rozsah a časový postup prác na jeho sprístupnení a na jeho udržiavaní v bezpečnom stave,
1.2.1 opatreniach na zamedzenie nepriaznivých vplyvov na povrch banského diela alebo starého banského diela,
1.2.2 spôsobe a obsahu výkonu kontroly sprístupňovaného banského diela alebo starého banského diela žiadateľom a orgánom, ktorý povolenie vydal, vrátane kontroly technického a bezpečnostného stavu banského diela alebo starého banského diela, ovzdušia, vetrania, odvodňovania, vystužovania, ciest na dopravu a chôdzu, udržiavania banského diela alebo starého banského diela v bezpečnom stave.
1.3 Základné opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky, opatrenia v súvislosti s inými banskými dielami a starými banskými dielami, okolitými baňami a lomami, konkrétne bezpečnostné opatrenia z hľadiska riešenia rizika výskytu výbušných plynov a prachov, samovznietenia, prietrže hornín, uhlia, výskytu iných plynov, rizika prievalov vôd a bahnín a ďalších možných nebezpečných javov,
1.3.1 vetranie sprístupňovaného banského diela alebo starého banského diela,
1.3.2 odvodňovanie sprístupňovaného banského diela alebo starého banského diela,
1.3.3 vystužovanie banského diela alebo starého banského diela,
1.3.4 spôsob zabezpečenia prevádzky sprístupňovaného banského diela alebo starého banského diela pre verejnosť, zásobovanie energiou, vodou, technologickými prostriedkami a materiálom,
1.3.5 spôsob protipožiarnej ochrany a havarijný plán.
1.4 Spôsob zabezpečenia požiadaviek vyplývajúcich z rozhodnutí a dohôd s organizáciami, ktorým patrí ochrana objektov vrátane vyriešenia možného stretu záujmov s právnickými osobami a fyzickými osobami.
1.5 Prevádzkový poriadok sprístupňovania banského diela alebo starého banského diela, ktorý obsahuje:
1.5.1 spôsob a rozsah oboznámenia návštevníkov s bezpečnostnými predpismi, vybavenie návštevníkov osobnými ochrannými pomôckami,
1.5.2 zdravotnícke zabezpečenie,
1.5.3 označenie ciest na dopravu a chôdzu.
2. Grafická časť plánu
2.1 Mapa povrchovej a banskej situácie v mierke, ktorá umožní znázorniť skutočnosti a údaje uvedené v bodoch 1.2.1, 1.2.2, 1.3.1 a 1.3.2 textovej časti plánu.
2.2 Kópia katastrálnej mapy, na ktorej je zobrazené sprístupňované banské dielo alebo staré banské dielo.
2.3 Charakteristické rezy dotknutej oblasti s vyznačením skutočností a údajov uvedených v bode 2.1.
2.4 Výkresová dokumentácia spôsobu sprístupňovania banského diela alebo starého banského diela.
2.5 Mapa vetrania.
2.6 Plán rozvodu energií a odvodňovacích zariadení.
1)
§ 3a zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 499/1991 Zb.
2)
Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 597/2002 Z. z., ktorou sa vydáva štatistický číselník krajov, štatistický číselník okresov a štatistický číselník obcí v znení vyhlášky Štatistického úradu č. 61/2011 Z. z.
3)
Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov, zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov, zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší.