526/2011 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2012

526
OPATRENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
z 20. decembra 2011,
ktorým sa ustanovuje výška dôchodkovej hodnoty na rok 2012
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 64 ods. 7 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 721/2004 Z. z. ustanovuje:
§ 1
Dôchodková hodnota v roku 2012 je 9,8182 eura.
§ 2
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2012.
Jozef Mihál v. r.