529/2011 Z. z.

Vyhlásené znenie

529
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 17. júna 2011 bola v Bratislave podpísaná Zmluva medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou o zmene a doplnení Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou o malom pohraničnom styku (oznámenie č. 441/2008 Z. z.).
Národná rada Slovenskej republiky so zmluvou vyslovila súhlas uznesením č. 597 z 13. septembra 2011 a rozhodla, že ide o zmluvu, ktorá má podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky prednosť pred zákonmi.
Prezident Slovenskej republiky zmluvu ratifikoval 19. októbra 2011.
Zmluva nadobudne platnosť 29. decembra 2011 v súlade s článkom 2 ods. 1.
K oznámeniu č. 529/2011 Z. z.
ZMLUVA
medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou o zmene a doplnení Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou o malom pohraničnom styku
Slovenská republika a Ukrajina (ďalej len „zmluvné strany“), želajúc si podporovať ďalšie uľahčenie osobných kontaktov, sa dohodli zmeniť Zmluvu medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou o malom pohraničnom styku podpísanú v Bratislave 30. mája 2008 (ďalej len „zmluva“) takto:
Článok 1
1. Článok 4 zmluvy znie:
„Článok 4
Maximálna dĺžka neprerušeného pobytu na základe režimu malého pohraničného styku v pohraničnej oblasti druhej zmluvnej strany je najviac deväťdesiat (90) dní v rámci stoosemdesiatich (180) dní.“.
2. Odsek 7 článku 6 zmluvy znie:
„Príslušné orgány zmluvných strán uvedené v odsekoch 5 a 6 vydajú povolenie na malý pohraničný styk žiadateľovi v najkratšom možnom čase, najneskôr do tridsiatich (30) dní odo dňa podania žiadosti; výnimočne v mimoriadne zložitých prípadoch možno túto lehotu predĺžiť na šesťdesiat (60) dní.“.
3. Odsek 10 článku 6 zmluvy znie:
„Administratívne spracovanie žiadosti o povolenie na malý pohraničný styk je bezplatné a zmluvné strany vydajú povolenie na malý pohraničný styk bezplatne.”.
4. Za článok 8 zmluvy sa vkladá nový článok 8a, ktorý znie:
„Článok 8a
Akýkoľvek rozdiel alebo spor vyplývajúci z interpretácie alebo vykonávania ustanovení tejto zmluvy riešia zmluvné strany diplomatickou cestou alebo rokovaniami medzi príslušnými orgánmi zmluvných strán.“.
Článok 2
(1) Táto zmluva nadobudne platnosť tridsiaty (30.) deň nasledujúci po prijatí neskoršieho oznámenia, ktorými si zmluvné strany navzájom oznámia splnenie vnútroštátnych právnych podmienok potrebných na nadobudnutie jej platnosti.
(2) Táto zmluva sa uzatvára na neurčitý čas a jej platnosť sa skončí spolu so skončením sa platnosti zmluvy.
Dané v Bratislave 17. júna 2011 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé z nich v slovenskom jazyku, v ukrajinskom jazyku a v anglickom jazyku, pričom všetky znenia majú rovnakú platnosť. V prípade rozdielneho výkladu je rozhodujúce znenie v anglickom jazyku.
Za Slovenskú republiku:
Daniel Lipšic v. r.
Za Ukrajinu:
Konsťantyn Ivanovyč Hryščenko v. r.