531/2011 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2013

531
ZÁKON
z 30. novembra 2011,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 466/2009 Z. z. o medzinárodnej pomoci pri vymáhaní niektorých finančných pohľadávok a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 76/2007 Z. z. o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 466/2009 Z. z. o medzinárodnej pomoci pri vymáhaní niektorých finančných pohľadávok a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopĺňa takto:
1.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:
„1)
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1189/2011 z 18. novembra 2011, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania určitých ustanovení smernice Rady 2010/24/EÚ o vzájomnej pomoci pri vymáhaní pohľadávok vyplývajúcich z daní, poplatkov a ďalších opatrení (Ú. v. EÚ L 302, 18. 11. 2011).“.
2.
V § 2 písm. c) prvý a druhý bod znejú:
„1.
§ 3 písm. a) prvého a druhého bodu a písm. b), Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo financií“) alebo ním určený iný orgán štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva,2)
2.
§ 3 písm. a) tretieho až piateho bodu, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka“) alebo ním určený orgán,4)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2 znie:
„2)
Zákon č. 333/2011 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva.“.
3.
Poznámka pod čiarou k odkazu 3 sa vypúšťa.
4.
Poznámka pod čiarou k odkazu 5 znie:
„5)
§ 2 písm. f) zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 672/2006 Z. z.“.
5.
V § 2 písmená h) a i) znejú:
„h)
exekučným titulom členského štátu doklad vydaný podľa právneho predpisu členského štátu, na základe ktorého sa vymáha pohľadávka v tomto členskom štáte,
i)
jednotným exekučným titulom členského štátu doklad vyhotovený na základe exekučného titulu uvedeného v písmene h), na základe ktorého sa má vymáhať pohľadávka.“.
6.
V § 3 písmeno a) znie:
„a)
členským štátom vzťahuje na pohľadávky týkajúce sa
1.
všetkých daní, poplatkov akéhokoľvek druhu, dovozného alebo vývozného cla, ktoré vyberá členský štát, jeho územný celok alebo jeho správny celok vrátane miestnych orgánov alebo ktoré sa vyberajú v mene členského štátu alebo v mene Európskej únie, okrem povinných odvodov sociálneho zabezpečenia5a) a poplatkov zmluvnej povahy,
2.
úroku, sankčného úroku, kompenzačného úroku, úroku z omeškania, pokuty, penále alebo nákladov súvisiacich s pohľadávkami na daniach, poplatkoch a cle, uvedených v prvom bode, okrem trestných sankcií uložených na základe trestného stíhania a iných sankcií trestnej povahy a sankcií podľa osobitných predpisov,6)
3.
náhrad, intervencií a iných opatrení tvoriacich súčasť systému celkového alebo čiastkového financovania Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu a Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka vrátane súm prijatých v súvislosti s týmito činnosťami,6a)
4.
odvodov a iných poplatkov upravených podľa spoločnej organizácie trhu pre sektor cukru,
5.
úroku, pokuty, penále a nákladov súvisiacich s pohľadávkami podľa tretieho a štvrtého bodu okrem trestných sankcií uložených na základe trestného stíhania a iných sankcií trestnej povahy a sankcií podľa osobitných predpisov,6)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 5a a 6a znejú:
„5a)
Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
6a)
§ 7 zákona č. 543/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
7.
V § 4 ods. 1 sa slová „daňový orgán alebo colný orgán“ nahrádzajú slovami „iný orgán štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva“ a slová „bodov 1 až 11“ sa nahrádzajú slovami „prvého a druhého bodu“.
8.
V § 4 ods. 2 sa slová „Ministerstvo financií, ním určený daňový orgán alebo ním určený colný orgán“ nahrádzajú slovami „Ministerstvo financií a ním určený iný orgán štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva“.
9.
Poznámka pod čiarou k odkazu 7 znie:
„7)
§ 61 zákona č. 199/2004 Z. z. v znení zákona č. 518/2005 Z. z.
Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
10.
V § 4 sa vypúšťajú odseky 4 a 5.
Doterajšie odseky 6 a 7 sa označujú ako odseky 4 a 5.
11.
V § 4 ods. 4 sa slová „na dani z nehnuteľností Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky (ďalej len „daňové riaditeľstvo“)“ nahrádzajú slovami „Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky (ďalej len „finančné riaditeľstvo“)“.
12.
V § 4 ods. 5 sa vypúšťajú slová „na dani z nehnuteľností“.
13.
V § 5 ods. 1 sa slová „bodov 12 až 14“ nahrádzajú slovami „tretieho až piateho bodu“.
14.
Za § 5 sa vkladá § 5a, ktorý znie:
㤠5a
Ak je príslušnému orgánu Slovenskej republiky doručená žiadosť podľa § 6 až 8 alebo § 10, na ktorej vybavenie nie je vecne príslušný, bezodkladne túto žiadosť postúpi vecne príslušnému orgánu Slovenskej republiky a upovedomí o tom príslušný orgán členského štátu, ktorý žiadosť zaslal.“.
15.
V § 6 ods. 2 uvádzacej vete sa na konci pripája toto slovo: „najmä“ a vypúšťa sa písmeno c).
16.
V § 6 ods. 2 písmeno a) znie:
„a)
meno, priezvisko a adresu osoby, ktorá neuhradila pohľadávku členského štátu alebo pohľadávku zmluvného štátu (ďalej len „dlžník“), alebo osoby zodpovednej za úhradu pohľadávky dlžníka podľa právneho predpisu členského štátu alebo právneho predpisu zmluvného štátu (ďalej len „ďalší dlžník“) alebo osoby, ktorá má v držbe aktíva8) dlžníka alebo ďalšieho dlžníka (ďalej len „tretia osoba“), ak ide o fyzickú osobu, alebo obchodné meno alebo názov a adresu sídla dlžníka, ďalšieho dlžníka alebo tretej osoby, ak ide o právnickú osobu, a ďalšie údaje potrebné na identifikáciu tejto osoby, ku ktorým má príslušný orgán členského štátu prístup,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 10 sa vypúšťa.
17.
V § 6 ods. 2 písm. b) a § 7 ods. 2 písm. c) sa na konci slovo „a“ nahrádza bodkou.
18.
Poznámky pod čiarou k odkazom 12 a 13 znejú:
„12)
§ 2 písm. a) zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
13)
§ 24 a 26 zákona č. 71/1967 Zb. v znení zákona č. 527/2003 Z. z.
§ 30 až 35 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení zákona č. 331/2011 Z. z.“.
19.
V § 7 ods. 2 uvádzacej vete sa na konci pripája toto slovo: „najmä“.
20.
V § 7 ods. 2 písm. a) sa nad slovom „adresu“ vypúšťa odkaz 14.
Poznámka pod čiarou k odkazu 14 sa vypúšťa.
21.
V § 7 ods. 2 sa vypúšťa písmeno d).
22.
V § 7 odsek 3 znie:
„(3)
Prílohou k žiadosti podľa odseku 2 je
a)
originál písomnosti súvisiacej s pohľadávkou alebo s vymáhaním pohľadávky alebo jej osvedčená kópia,
b)
jednotný formulár pre doručovanie písomností podľa osobitného predpisu,14a) obsahom ktorého sú okrem iných náležitostí tieto informácie:
1.
meno, priezvisko a adresa dlžníka, ďalšieho dlžníka alebo tretej osoby, ak ide o fyzickú osobu, alebo obchodné meno alebo názov a adresa sídla dlžníka, ďalšieho dlžníka alebo tretej osoby, ak ide o právnickú osobu, a ďalšie údaje potrebné na identifikáciu tejto osoby,
2.
účel doručenia a lehota na doručenie písomnosti,
3.
opis priloženej písomnosti podľa písmena a), druh a výška pohľadávky,
4.
názov, adresa a ďalšie kontaktné údaje orgánu, ktorý písomnosť vyhotovil, a názov a adresa orgánu, na ktorom je možné získať ďalšie informácie týkajúce sa doručovanej písomnosti alebo možnosti podania opravného prostriedku, ak ide o iný orgán ako orgán, ktorý písomnosť vyhotovil.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 14a znie:
„14a)
Čl. 10 a príloha I nariadenia (EÚ) č. 1189/2011.“.
23.
V § 7 ods. 5 sa za slovom „osobe“ bodkočiarka nahrádza čiarkou a vkladajú sa slová „ak nemôže doručiť písomnosť podľa osobitného predpisu7) alebo ak by takéto doručovanie bolo spojené s neprimeranými ťažkosťami;“.
24.
V § 8 ods. 2 uvádzacej vete sa na konci pripája toto slovo: „najmä“.
25.
V § 8 ods. 2 písm. a) sa nad slovom „adresu“ vypúšťa odkaz 15.
Poznámka pod čiarou k odkazu 15 sa vypúšťa.
26.
V § 8 ods. 2 sa vypúšťa písmeno g).
27.
V § 8 odsek 3 znie:
„(3)
Prílohou k žiadosti o vymáhanie pohľadávky
a)
je jednotný exekučný titul členského štátu, ktorý má formu štandardného formulára podľa osobitného predpisu,15a) obsahujúceho
1.
údaje dôležité na identifikovanie exekučného titulu členského štátu,
2.
opis pohľadávky,
3.
obdobie, na ktoré sa pohľadávka vzťahuje, a lehoty súvisiace s vymáhaním pohľadávky,
4.
výšku pohľadávky a jej jednotlivé zložky vrátane úroku,
5.
meno, priezvisko a adresa dlžníka, ďalšieho dlžníka alebo tretej osoby, ak ide o fyzickú osobu, alebo obchodné meno alebo názov a adresa sídla dlžníka, ďalšieho dlžníka alebo tretej osoby, ak ide o právnickú osobu, a ďalšie údaje potrebné na identifikáciu tejto osoby,
6.
názov, adresa a ďalšie kontaktné údaje orgánu zodpovedného za určenie výšky pohľadávky a názov a adresa orgánu, na ktorom je možné získať ďalšie informácie týkajúce sa pohľadávky alebo možnosti podať opravné prostriedky alebo iné opatrenia proti pohľadávke, ak ide o iný orgán ako orgán zodpovedný za určenie výšky pohľadávky,
b)
môžu byť aj iné písomnosti týkajúce sa pohľadávky.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 15a znie:
„15a)
Čl. 16 a príloha II nariadenia (EÚ) č. 1189/2011.“.
28.
V § 8 ods. 4 písmeno a) znie:
„a)
môže na základe exekučného titulu vydaného v Slovenskej republike zaslať príslušnému orgánu členského štátu žiadosť o vymáhanie pohľadávky, na ktorú sa vzťahujú primerane odseky 2 a 3, ak
1.
dlžník nemá v Slovenskej republike žiadny majetok,
2.
by vymáhanie neviedlo k úplnej úhrade pohľadávky, alebo by bolo spojené s neprimeranými ťažkosťami, alebo
3.
má informácie o tom, že dlžník má majetok v dožiadanom členskom štáte,“.
29.
Za § 8 sa vkladá § 8a, ktorý znie:
㤠8a
Príslušný orgán Slovenskej republiky pri uplatnení postupu podľa § 8 ods. 4 písm. a) vypočíta úrok z omeškania z dlžnej sumy pohľadávky odo dňa jej vzniku do dňa, ktorý predchádza dňu odoslania žiadosti podľa § 8 ods. 4 príslušnému orgánu členského štátu vrátane; pri počítaní úroku z omeškania sa ustanovenia osobitného predpisu16a) uplatnia primerane. Úrok z dlžnej sumy je vyrubený dňom odoslania žiadosti podľa § 8 ods. 4 príslušnému orgánu členského štátu.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 16a znie:
„16a)
§ 59a zákona č. 199/2004 Z. z. v znení zákona č. 466/2009 Z. z.
§ 31 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
§ 156 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení zákona č. 331/2011 Z. z.“.
30.
§ 9 znie:
㤠9
(1)
Pohľadávka členského štátu sa vymáha rovnako ako pohľadávka Slovenskej republiky17) a jej vymáhanie nemá prednosť pred vymáhaním pohľadávky Slovenskej republiky.
(2)
Ak sa na území Slovenskej republiky nevyberajú dane alebo poplatky, o ktorých vymáhanie príslušný členský štát požiadal, vymáhajú sa ako daňový nedoplatok na dani z príjmov fyzickej osoby.
(3)
Na účely vymáhania pohľadávky sa jednotný exekučný titul odo dňa doručenia žiadosti podľa § 8 považuje za exekučný titul vydaný podľa osobitného predpisu18) a nepodlieha uznaniu podľa osobitného predpisu.19)
(4)
Ak bolo príslušnému orgánu Slovenskej republiky doručené oznámenie príslušného orgánu členského štátu, dlžníka alebo ďalšieho dlžníka, že proti jednotnému exekučnému titulu členského štátu bol podaný dlžníkom alebo ďalším dlžníkom opravný prostriedok, vymáhajúci orgán vymáhanie pohľadávky odloží19a) v rozsahu, v akom bola pohľadávka napadnutá až do prijatia oznámenia od príslušného orgánu členského štátu, že o opravnom prostriedku bolo právoplatne rozhodnuté. Na základe odôvodnenej žiadosti príslušného orgánu členského štátu vymáhajúci orgán pokračuje vo vymáhaní pohľadávky na základe exekučného titulu členského štátu, proti ktorému bol podaný opravný prostriedok. Ak sa dodatočne zistí, že vymáhanie pohľadávky na základe exekučného titulu členského štátu, proti ktorému bol podaný opravný prostriedok, bolo neoprávnené, postupuje sa podľa § 14 ods. 2.
(5)
Informácie a písomnosti súvisiace s vymáhaním pohľadávky príslušný orgán Slovenskej republiky bezodkladne doručí vymáhajúcemu orgánu. Vymáhajúci orgán je oprávnený požadovať dodatočné informácie a písomnosti prostredníctvom príslušného orgánu Slovenskej republiky.
(6)
Príslušný orgán Slovenskej republiky bezodkladne informuje príslušný orgán členského štátu o úkonoch vykonaných na vymáhanie pohľadávky; na tento účel je vymáhajúci orgán povinný bezodkladne informovať príslušný orgán Slovenskej republiky o úkonoch vykonaných na vymáhanie pohľadávky.
(7)
Vymáhajúci orgán môže povoliť dlžníkovi alebo ďalšiemu dlžníkovi odklad platenia pohľadávky alebo jej platenie v splátkach len so súhlasom príslušného orgánu členského štátu. Počas odkladu platenia pohľadávky uvedenej v § 3 písm. a) prvom a druhom bode alebo jej platenia v splátkach je dlžník alebo ďalší dlžník povinný zaplatiť úrok, ktorý prináleží členskému štátu; pri povolení odkladu platenia pohľadávky uvedenej v § 3 písm. a) prvom a druhom bode alebo jej platenia v splátkach sa postupuje podľa osobitného predpisu.22)
(8)
Vymáhajúci orgán povolí odloženie vymáhania pohľadávky podľa osobitných predpisov,7) ak bol dlžníkovi alebo ďalšiemu dlžníkovi povolený odklad platenia pohľadávky alebo jej platenie v splátkach podľa odseku 7.
(9)
Odo dňa doručenia žiadosti podľa § 8 je dlžník alebo ďalší dlžník povinný zaplatiť úrok z omeškania za oneskorenú úhradu pohľadávky uvedenej v § 3 písm. a) prvom bode; pri vyrubení úroku z omeškania za oneskorenú úhradu pohľadávky sa postupuje podľa osobitných predpisov.23) Vymoženú sumu pohľadávky vrátane úroku z omeškania a úroku podľa odseku 7 vymáhajúci orgán poukáže príslušnému orgánu členského štátu v eurách.
(10)
Ak dlžník alebo ďalší dlžník podal opravný prostriedok proti exekučnému titulu členského štátu alebo jednotnému exekučnému titulu členského štátu príslušnému orgánu Slovenskej republiky, príslušný orgán Slovenskej republiky oznámi dlžníkovi alebo ďalšiemu dlžníkovi, ktorému príslušnému orgánu členského štátu má opravný prostriedok podať.
(11)
Ak dlžník alebo ďalší dlžník podal opravný prostriedok proti exekúcii uskutočňovanej vymáhajúcim orgánom, pri rozhodovaní o opravnom prostriedku sa postupuje podľa osobitných predpisov.24)
(12)
Ak bol proti rozhodnutiu vydanému v Slovenskej republike, na základe ktorého príslušný orgán Slovenskej republiky žiadal o medzinárodnú pomoc pri vymáhaní pohľadávky, podaný opravný prostriedok, príslušný orgán Slovenskej republiky bezodkladne informuje príslušný orgán členského štátu o podanom opravnom prostriedku a o rozsahu, v akom pohľadávka nebola napadnutá opravným prostriedkom. O výsledku konania o opravnom prostriedku príslušný orgán Slovenskej republiky bezodkladne informuje príslušný orgán členského štátu. Ak právne predpisy platné v členskom štáte umožňujú vymáhať pohľadávku na základe rozhodnutia, proti ktorému bol podaný opravný prostriedok, príslušný orgán Slovenskej republiky môže požiadať príslušný orgán členského štátu, aby pokračoval vo vymáhaní pohľadávky na základe rozhodnutia vydaného v Slovenskej republike, proti ktorému bol podaný opravný prostriedok. Ak sa dodatočne zistí, že vymáhanie pohľadávky na základe rozhodnutia, proti ktorému bol podaný opravný prostriedok, bolo neoprávnené, postupuje sa podľa § 14 ods. 2.
(13)
Ak príslušný orgán Slovenskej republiky alebo príslušný orgán členského štátu inicioval postup na účely dosiahnutia vzájomnej dohody24a) a ak výsledok tohto postupu môže mať vplyv na pohľadávku, v súvislosti s ktorou sa požiadalo o medzinárodnú pomoc pri vymáhaní, vymáhanie pohľadávky sa odloží19a) do ukončenia tohto postupu; to neplatí, ak možno dôvodne predpokladať, že došlo k spáchaniu podvodu alebo že pohľadávka nebude vymožiteľná.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 17, 18, 19a, 22, 23, 24 a 24a znejú:
„17)
Zákon č. 71/1967 Zb. v znení neskorších predpisov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 61 zákona č. 199/2004 Z. z. v znení zákona č. 518/2005 Z. z.
Zákon č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
18)
Zákon č. 71/1967 Zb. v znení neskorších predpisov.
§ 61 zákona č. 199/2004 Z. z. v znení zákona č. 518/2005 Z. z.
Zákon č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
19a)
§ 56 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 95 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení zákona č. 331/2011 Z. z.
22)
§ 57 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení zákona č. 331/2011 Z. z.
23)
§ 59a zákona č. 199/2004 Z. z. v znení zákona č. 466/2009 Z. z.
Čl. 232 nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 2/zv. 4, Ú. v. ES L 302, 19.10.1992) v platnom znení.
§ 156 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení zákona č. 331/2011 Z. z.
24)
§ 50, 55 až 60 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 91 zákona č. 563/2009 Z. z.
24a)
Napríklad Zmluva medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov a z majetku (oznámenie č. 238/2003 Z. z.).“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 21 sa vypúšťa.
31.
Za § 9 sa vkladá § 9a, ktorý znie:
㤠9a
(1)
Ak príslušný orgán Slovenskej republiky svoju žiadosť o vymáhanie pohľadávky zmení alebo stiahne, túto skutočnosť bezodkladne oznámi príslušnému orgánu členského štátu spolu s dôvodmi zmeny tejto žiadosti alebo s dôvodmi stiahnutia tejto žiadosti.
(2)
Ak postupom podľa § 9 ods. 12 dôjde k zmene exekučného titulu príslušného orgánu Slovenskej republiky, príslušný orgán Slovenskej republiky zašle príslušnému orgánu členského štátu zmenený jednotný exekučný titul.
(3)
Ak príslušný orgán členského štátu oznámi príslušnému orgánu Slovenskej republiky zmenu v žiadosti o vymáhanie pohľadávky a zašle zmenený jednotný exekučný titul, príslušný orgán Slovenskej republiky vymáha pohľadávku na základe zmeneného exekučného titulu, pričom opatrenia na vymáhanie pohľadávky alebo predbežné opatrenia, ktoré už boli prijaté príslušným orgánom Slovenskej republiky na základe jednotného exekučného titulu, sa môžu aj naďalej uplatňovať na základe zmeneného jednotného exekučného titulu; to neplatí, ak zmenu žiadosti spôsobila neplatnosť exekučného titulu členského štátu alebo jednotného exekučného titulu.“.
32.
V § 10 ods. 1 sa slová „ods. 5“ nahrádzajú slovami „ods. 4“.
33.
V § 10 ods. 2 písm. a) sa slová „bodov 1 a 11“ nahrádzajú slovami „prvého a druhého bodu“ a v písmene b) sa slová „bodov 12 až 14“ nahrádzajú slovami „tretieho až piateho bodu“.
34.
Poznámka pod čiarou k odkazu 25 znie:
„25)
§ 56a zákona č. 199/2004 Z. z. v znení zákona č. 518/2005 Z. z.
§ 81 a 82 zákona č. 563/2009 Z. z.“.
35.
V § 11 odseky 2 a 3 znejú:
„(2)
Príslušný orgán Slovenskej republiky zamietne žiadosť
a)
podľa § 8, ak celková suma pohľadávky je nižšia ako 1 500 eur,
b)
podľa § 6 až 8 alebo § 10 aj, ak medzi dňom, keď sa pohľadávka stala splatnou podľa právneho predpisu členského štátu, a dňom, keď žiadosť príslušného orgánu členského štátu bola doručená príslušnému orgánu Slovenskej republiky, uplynulo viac ako päť rokov.
(3)
Ak bol v lehote podľa odseku 2 písm. b) proti exekučnému titulu členského štátu podaný opravný prostriedok alebo príslušný orgán členského štátu povolil odklad platenia alebo platenie v splátkach, päťročná lehota plynie znova odo dňa, od ktorého už nie je možné podať opravný prostriedok alebo ktorý nasleduje po uplynutí posledného dňa lehoty splatnosti; v tom prípade príslušný orgán Slovenskej republiky žiadosť podľa § 6 až 8 alebo § 10 prijme iba, ak neuplynulo viac ako desať rokov od dátumu pôvodnej splatnosti pohľadávky v príslušnom členskom štáte.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 26 sa vypúšťa.
36.
§ 11 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
O dôvodoch zamietnutia žiadosti podľa odsekov 1 až 3 príslušný orgán Slovenskej republiky informuje príslušný orgán členského štátu.“.
37.
Doterajší text § 12 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
Príslušný orgán Slovenskej republiky informuje príslušný orgán členského štátu o skutočnostiach, ktoré majú vplyv na plynutie lehoty na vymáhanie pohľadávky.“.
38.
§ 13 znie:
㤠13
(1)
Žiadosť podľa § 6 až 8 alebo § 10 a s ňou súvisiace písomnosti sa predkladajú v úradnom jazyku alebo v jednom z úradných jazykov členského štátu, ktorého príslušný orgán bol požiadaný o medzinárodnú pomoc pri vymáhaní pohľadávky, ak sa príslušný orgán Slovenskej republiky a príslušný orgán členského štátu nedohodnú inak.
(2)
Príslušný orgán Slovenskej republiky môže písomnosti, o ktorých doručenie požiadal podľa § 7 príslušný orgán členského štátu, zaslať v štátnom jazyku.
(3)
Ak sú k žiadosti podľa § 6 až 8 alebo § 10 priložené originály písomností alebo osvedčené kópie písomností súvisiace s pohľadávkou alebo jej vymáhaním, môže príslušný orgán Slovenskej republiky požiadať príslušný orgán členského štátu o preklad týchto písomností do štátneho jazyka alebo do iného jazyka, na ktorom sa dohodli.“.
39.
Poznámka pod čiarou k odkazu 27 znie:
„27)
Čl. 2 nariadenia (EÚ) č. 1189/2011.“.
40.
V § 15 ods. 1 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to neplatí, ak sa informácie získali pri priamej účasti na medzinárodnej pomoci podľa § 16a.“.
41.
V § 15 ods. 2 sa za slovo „zašle“ vkladajú slová „alebo prijme“.
42.
V § 15 odsek 3 znie:
„(3)
Na elektronické doručovanie sa použije štandardný formulár, ktorého náležitosti ustanovuje osobitný predpis.28)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 28 znie:
„28)
Prílohy I a II nariadenia (EÚ) č. 1189/2011.“.
43.
V § 16 sa za odsek 1 vkladajú nové odseky 2 a 3, ktoré znejú:
„(2)
Ak príslušný orgán Slovenskej republiky zistí, že informácie získané podľa tohto zákona od príslušného orgánu členského štátu môžu byť užitočné pre tretí členský štát na účely uplatnenia opatrení na vymáhanie pohľadávky alebo predbežných opatrení v súvislosti s pohľadávkami vymáhanými podľa tohto zákona, môže tieto informácie poskytnúť tretiemu členskému štátu postupom ustanoveným týmto zákonom. O zámere poskytnúť takéto informácie príslušný orgán Slovenskej republiky informuje príslušný orgán členského štátu, od ktorého boli informácie získané.
(3)
Ak príslušný orgán členského štátu oznámi príslušnému orgánu Slovenskej republiky zámer poskytnúť tretiemu členskému štátu informáciu, ktorú získal pri medzinárodnej pomoci pri vymáhaní pohľadávky od príslušného orgánu Slovenskej republiky, môže príslušný orgán Slovenskej republiky namietať poskytnutie takejto informácie do desiatich dní odo dňa, keď mu tento zámer príslušný orgán členského štátu oznámil.“.
Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 4.
44.
Za § 16 sa vkladá § 16a, ktorý znie:
㤠16a
(1)
Na účel podpory medzinárodnej pomoci pri vymáhaní pohľadávky môže príslušný orgán Slovenskej republiky požiadať príslušný orgán členského štátu, aby za podmienok dohodnutých s príslušným orgánom členského štátu poverený zamestnanec príslušného orgánu Slovenskej republiky mohol
a)
byť prítomný pri úkonoch príslušného orgánu členského štátu,
b)
poskytovať pomoc zamestnancom príslušného orgánu členského štátu v rámci súdneho konania v príslušnom členskom štáte,
c)
vykonávať ďalšie úkony v súlade s dohodnutými podmienkami.
(2)
Na základe žiadosti príslušného orgánu členského štátu dohodne príslušný orgán Slovenskej republiky podmienky, za ktorých môže poverený zamestnanec príslušného orgánu členského štátu spolupracovať s príslušným orgánom Slovenskej republiky v rozsahu podľa odseku 1.
(3)
Zamestnanec príslušného orgánu členského štátu je povinný na účely podľa odseku 2 preukázať sa poverením príslušného orgánu členského štátu, v ktorom je uvedená jeho totožnosť a funkcia.“.
45.
V § 17 odsek 1 znie:
„(1)
Ministerstvo financií každoročne predkladá Európskej komisii oznámenie, v ktorom uvedie informácie o počte žiadostí prijatých alebo zaslaných podľa § 6 až 8 alebo § 10, o výškach pohľadávok a o vymožených sumách pohľadávok, v súvislosti s ktorými sa požiadalo o medzinárodnú pomoc pri vymáhaní; na ten účel sú finančné riaditeľstvo a príslušný orgán určený ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka povinné poskytnúť ministerstvu financií tieto informácie.“.
46.
V § 17 odsek 2 znie:
„(2)
Finančné riaditeľstvo oznámi Európskej komisii, ktoré orgány Slovenskej republiky sú oprávnené poskytovať, požadovať alebo prijímať medzinárodnú pomoc pri vymáhaní pohľadávky a kontaktné údaje osoby, ktorá bude oprávnená dohodnúť úhradu nákladov podľa § 14 ods. 3; na tieto účely oznámi ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka finančnému riaditeľstvu potrebné informácie.“.
47.
§ 17 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Ak príslušný orgán Slovenskej republiky uzavrie dvojstrannú dohodu alebo viacstrannú dohodu na účel väčšieho rozsahu vzájomnej medzinárodnej pomoci pri vymáhaní pohľadávky, bezodkladne o tom informuje Európsku komisiu. Na takú pomoc sú príslušné orgány členských štátov oprávnené využívať elektronické prostriedky komunikačnej siete Európskej únie CCN/CSI.27)“.
48.
Poznámka pod čiarou k odkazu 31 znie:
„31)
Zákon č. 199/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
49.
§ 18 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Ak ide o vymáhanie pohľadávky podľa medzinárodnej zmluvy, vykonateľnosť exekučného titulu uznáva podľa osobitného predpisu19) príslušný súd.“.
50.
Za § 19 sa vkladá § 19a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠19a
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2012
(1)
Právne úkony a rozhodnutia vykonané a vydané príslušným orgánom Slovenskej republiky podľa doterajšieho predpisu v znení účinnom do 31. decembra 2011 sa považujú za právne úkony a rozhodnutia vykonané a vydané príslušným orgánom Slovenskej republiky podľa predpisu účinného od 1. januára 2012.
(2)
Konania právoplatne neukončené k 31. decembru 2011 sa dokončia podľa predpisu účinného od 1. januára 2012.
(3)
Exekučný titul členského štátu podľa doterajšieho predpisu v znení účinnom do 31. decembra 2011 sa považuje za jednotný exekučný titul podľa predpisu účinného od 1. januára 2012.“.
51.
V § 20 sa slová „akty Európskych spoločenstiev a“ nahrádzajú slovami „záväzné akty“.
52.
Názov prílohy znie:
„ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE“.
53.
V prílohe prvý bod znie:
„1.
Smernica Rady 2010/24/EÚ zo 16. marca 2010 o vzájomnej pomoci pri vymáhaní pohľadávok vyplývajúcich z daní, poplatkov a ďalších opatrení (Ú. v. EÚ L 84, 31. 3. 2010).“.
54.
Slová „daňové riaditeľstvo“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „finančné riaditeľstvo“ v príslušnom tvare. Slová „ministerstvo pôdohospodárstva“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka“ v príslušnom tvare.
Čl. III
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona č. 466/2009 Z. z. o medzinárodnej pomoci pri vymáhaní niektorých finančných pohľadávok a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných týmto zákonom.
Čl. IV
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2012.
Ivan Gašparovič v. r.
Pavol Hrušovský v. r.
Iveta Radičová v. r.