536/2011 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2012 do 30.09.2014

536
VYHLÁŠKA
Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 22. decembra 2011,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zložení, rozhodovaní komisie a postupe komisie pri vyhodnocovaní návrhov verejnej súťaže na uzatvorenie zmluvy o dohľade nad tlačou kontrolných známok
Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 53 ods. 6 zákona č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Vymedzenie základných pojmov
Na účely tejto vyhlášky sa rozumie navrhovateľom osoba, ktorá predloží návrh zmluvy o dohľade nad tlačou kontrolných známok (ďalej len „zmluva“) do verejnej súťaže.
§ 2
Podrobnosti o podmienkach na predkladanie návrhov zmluvy vo verejnej súťaži
Predmetom rozhodovania komisie sú návrhy zmluvy predložené do verejnej súťaže vyhlásenej oznámením v Obchodnom vestníku, tlači alebo v iných všeobecne prístupných prostriedkoch masovej komunikácie. Prílohou takto predloženého návrhu zmluvy sú doklady preukazujúce splnenie podmienok verejnej súťaže, a to doklady preukazujúce
a)
držbu technického zariadenia umožňujúceho aplikáciu jedinečného čísla kontrolnej známky a požadovaných ochranných prvkov na kontrolnú známku,
b)
schopnosť aplikácie ochranných prvkov na kontrolnú známku, ktoré sú uvedené v podmienkach vyhlásenej verejnej súťaže.
§ 3
Zloženie komisie
(1)
Komisia má päť riadnych členov, ktorí majú právo vyhodnocovať návrhy predložené navrhovateľom do verejnej súťaže na výber tlačiarne.
(2)
Riadnymi členmi komisie sú:
a)
jeden zamestnanec Ministerstva financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“),
b)
dvaja zamestnanci Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky (ďalej len „finančné riaditeľstvo“) a
c)
dvaja zástupcovia reprezentatívnych združení podnikateľov, ktorých členovia uvádzajú lieh do daňového voľného obehu a sú odberateľmi kontrolných známok.
(3)
Ďalšími osobami, ktoré sa zúčastňujú rokovania komisie a ktoré nemajú právo vyhodnocovať návrhy predložené navrhovateľom do verejnej súťaže na výber tlačiarne, môžu byť
a)
zamestnanci ministerstva,
b)
zamestnanci finančného riaditeľstva a
c)
zástupcovia reprezentatívnych združení podnikateľov, ktorých členovia uvádzajú lieh do daňového voľného obehu a sú odberateľmi kontrolných známok.
§ 4
Rozhodovanie komisie a postup komisie pri vyhodnocovaní predloženého návrhu na uzatvorenie zmluvy
(1)
Jednotlivým kritériám uvedeným v podmienkach verejnej súťaže na uzatvorenie zmluvy sa určí relatívna váha, a to vyjadrením intervalu s príslušným maximálnym bodovým rozpätím. Pri hodnotení predložených návrhov na uzatvorenie zmluvy sa ku každému kritériu priraďuje jednotlivými členmi komisie počet bodov v určenom intervale.
(2)
Kritériami na vyhodnotenie návrhov na uzatvorenie zmluvy komisiou sú najmä
a)
kvalita vyhotovenia kontrolnej známky,
b)
ochranné prvky kontrolnej známky,
c)
podmienky reklamácie kontrolných známok,
d)
splnenie podmienok vyhotovenia a dodania kontrolných známok,
e)
cena kontrolnej známky.
(3)
Po vyhodnotení predložených návrhov na uzatvorenie zmluvy komisiou sa na základe splnenia požadovaných kritérií a výsledného bodového hodnotenia určí navrhovateľ, ktorého návrh najlepšie spĺňa podmienky verejnej súťaže na uzatvorenie zmluvy.
(4)
Rozhodnutie komisie o výsledku vyhodnotenia verejnej súťaže na uzatvorenie zmluvy sa bezodkladne oznámi každému navrhovateľovi.
(5)
Ak sa po vyhodnotení predložených návrhov na uzatvorenie zmluvy komisiou zistí, že žiaden z návrhov nespĺňa požadované kritériá, verejná súťaž na uzatvorenie zmluvy sa zruší.
§ 5
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2012.
v z. Vladimír Tvaroška v. r.