54/2011 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 02.03.2011

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

54
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 16. februára 2011,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 23/2007 Z. z. o technických požiadavkách na určité komponenty a charakteristiky poľnohospodárskych kolesových traktorov a lesných kolesových traktorov v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 169/2007 Z. z.
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a podľa § 5 ods. 26, § 6 ods. 16, § 7 ods. 19 a § 8 ods. 24 zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 23/2007 Z. z. o technických požiadavkách na určité komponenty a charakteristiky poľnohospodárskych kolesových traktorov a lesných kolesových traktorov v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 169/2007 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 písm. b) druhý bod znie: „2. regulátor otáčok a krytie hnacích prvkov, vyčnievajúcich častí a kolies, doplnkové bezpečnostné požiadavky na osobitné použitie a návod na obsluhu,“.
2.
V § 3 odsek 1 znie:
„(1)
Komponenty a charakteristiky traktorov a ich montáž na traktory musia spĺňať technické požiadavky ustanovené v prílohách I až VI smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/144/ES z 30. novembra 2009 o určitých komponentoch a charakteristikách kolesových poľnohospodárskych alebo lesných traktorov (kodifikované znenie) v platnom znení (ďalej len „smernica“), a to:“.
3.
V § 3 ods. 1 písmeno b) znie:
„b)
regulátor otáčok a krytie hnacích prvkov, vyčnievajúcich častí a kolies traktorov, doplnkové bezpečnostné požiadavky na osobitné použitie a návod na obsluhu musia spĺňať technické požiadavky ustanovené v prílohe II smernice okrem bodov 1.1, 2.3.2.11, 2.3.2.11.2, 2.3.2.11.3, 3.3, 4.3, 4.4 a v osobitnom predpise,2)“.
4.
§ 3 sa dopĺňa odsekmi 5 a 6, ktoré znejú:
„(5)
Ak sa traktory používajú v podmienkach, v ktorých môže vzniknúť riziko styku s nebezpečnými látkami, kabína musí spĺňať požiadavky stupňa 2, 3 alebo 4 ustanovené v technickej norme.6a) Kritériá pre výber stupňa majú byť uvedené v návode na obsluhu. Na účely rozprašovania pesticídov musí kabína spĺňať požiadavky stupňa 4.
(6)
V návode na obsluhu sa uvádza:
a)
intenzita hluku v úrovni ucha vodiča meraná podľa osobitného predpisu,6b)
b)
intenzita hluku traktora v pohybe meraná podľa osobitného predpisu,6c)
c)
úroveň vibrácií meraná podľa osobitného predpisu.6d)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 6a až 6d znejú:
„6a)
STN EN 15695-1 Poľnohospodárske traktory a samohybné postrekovače. Ochrana obsluhy (vodiča) pred nebezpečnými látkami. Časť 1: Klasifikácia, požiadavky a postupy skúšania kabín.
6b)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 401/2005 Z. z. o hladine hluku vnímanej vodičom poľnohospodárskych kolesových traktorov alebo lesných kolesových traktorov v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 651/2006 Z. z.
6c)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 67/2006 Z. z. o technických požiadavkách na určité vybavenie a charakteristiky poľnohospodárskych kolesových traktorov a lesných kolesových traktorov v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 648/2006 Z. z.
6d)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 192/2006 Z. z. o technických požiadavkách na sedadlo vodiča poľnohospodárskych kolesových traktorov a lesných kolesových traktorov v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 143/2007 Z. z.“.
5.
V poznámke pod čiarou k odkazu 16 sa citácia „§ 88 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov.“ nahrádza citáciou „§ 114 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 144/2010 Z. z.“.
6.
Za § 6 sa vkladá § 6a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠6a
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 2. marca 2011
(1)
Štátny dopravný úrad9) do 1. marca 2012 schváli žiadosť o udelenie typového schválenia ES vozidla pre typ traktora alebo žiadosť o udelenie typového schválenia vozidla pre typ traktora z dôvodov vzťahujúcich sa na určité komponenty a charakteristiky, ak sú splnené technické požiadavky podľa predpisu účinného do 1. marca 2011.
(2)
Osvedčenia o zhode COC17) vystavené pre nové traktory, ktoré spĺňajú technické požiadavky vzťahujúce sa na určité komponenty a charakteristiky podľa predpisov účinných do 1. marca 2011, strácajú platnosť 2. marca 2013; tieto traktory nemožno od 2. marca 2013 uvádzať na trh, zapisovať do evidencie alebo uvádzať do prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách.“.
7.
§ 7 znie:
㤠7
Týmto nariadením vlády sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.“.
8.
Príloha vrátane nadpisu znie:
„Príloha k nariadeniu vlády č. 23/2007 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/144/ES z 30. novembra 2009 o určitých komponentoch a charakteristikách kolesových poľnohospodárskych alebo lesných traktorov (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 27, 30. 1. 2010) v znení smernice Komisie 2010/52/EÚ z 11. augusta 2010 (Ú. v. EÚ L 213, 13. 8. 2010).“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 2. marca 2011.
Iveta Radičová v. r.