55/2011 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 03.03.2011

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

55
OZNÁMENIE
Štatistického úradu Slovenskej republiky
Štatistický úrad Slovenskej republiky podľa § 8a ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydal
výnos z 28. februára 2011 č. 220-0011/2011 o poskytnutí dotácií zo štátneho rozpočtu obciam a vyšším územným celkom na úhradu nákladov súvisiacich so zabezpečením preneseného výkonu štátnej správy pri príprave, priebehu a vykonaní sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2011.
Výnos upravuje rozsah, spôsob, rozdelenie a termíny zúčtovania dotácií poskytnutých zo štátneho rozpočtu obciam, a v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice ich mestským častiam, a vyšším územným celkom na úhradu nákladov súvisiacich so zabezpečením preneseného výkonu štátnej správy pri príprave, priebehu a vykonaní sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2011.
Výnos nadobúda účinnosť 10. marca 2011.
Výnos bude uverejnený vo Vestníku vlády Slovenskej republiky č. 2/2011.
Výnos je uverejnený aj na webovom sídle Štatistického úradu Slovenskej republiky.
Do výnosu možno nazrieť na Štatistickom úrade Slovenskej republiky, Združení miest a obcí Slovenska, Únii miest Slovenska a na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.